De besprekingen te Moskou De Palestijnse kwestie DE DONAUCONFERENTIE PRINSES IRENE VERJAART DE BERLIJNSE CRISIS VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1948. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Overstroming in Venezuela Frankering by Abonnement: Temeuzen WEEKS VER WACrfHN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Half tot zwaar bewolkt- Half tot zwaar bewolkt met enkele plaatselijke regenbuien, bier en daar met onweer. Aan vankelijk zwakke en verander lijke wind, later tot matig toe nemend uit Z. richtingen. On geveer dezelfde of iets hogere temperatuur dan gisteren. 4è Jaargang No. 877. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P J- van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Cavendish Cannon, de Ameri kaanse gedelegeerde bij de Do- nauconferentie, heeft de Sowjet- Unie ervan beschuldigd, het Do- naubekken enconomisoh te ex ploiteren. Hij wees de bewering van de hand, als zouden de Ver enigde Staten het beginsel van vrije viaart on de Donau naar vo ren schuiven om zelf de Donau te kunnen beheersen. Uit persoonlijke ondervinding als ambassadeur te Belgrado zei- de hij te weten, dat geen enkele natie in dit gedeelte van Europa in werkelijkheid bevreesd was voor Amerikaanse overheersing. De Joego-Slavische verklaring, dat de Donau niet meer gebruikt werd voor economische penetra tie, noemde hij onjuist. De Sow- jet-Unie immers, aldus Cannon, had in verschillende Donaustaten transport- en exploitatiemaat- schappijen opgericht. waarbij sprake was van Sowjet-Russische eigendom tot op verschillende hoogte en in de meeste gevallen van effectieve Sowjet-Russische controle. Deze maatschappijen beheer sten niet alleen de Donauvloot, doch hadden ook de controle ver kregen over de bruikbaarste ha vens en bijbehorende faciliteiten. Dit betekende in de practijk een monopolie, dat gebruikt zou kun nen worden om aan schepen van andere landen het gebruik van grote Donauhavens te onthouden. De V. S. hadden, aldus Cannon daarentegen nimmer gepoogd monopolistische controle te ver krijgen en geen voordeel getrok ken uit de bezetting ten opzichte van de handel op de Donau. De V. S hadden verantwoordelijk heid voor rechtstreekse deelne ming aan de oplossing van het Donauprobleem omreden van de Amerikaanse bezetting van Duits, land en van de nog steeds voor lopige situatie wat betreft het verdrag met Oostenrijk. De V. S. wensten geen loutere „oeversta- ten-v.ertegenwoordiging" in de Donaucommissie, doch voorzienin gen voor vrije scheepvaart. Voorts moest de Donau-com- missie in verband gebracht wor den met het aangewezen orgaan van de V. N. Cannon diende tenslotte een Amerikaanse ontwerp-overeen- komst in als tegenhanger van het Sowjet-Russische voorstel. Volgens het Amerikaanse voorstel zullen het economisch welzijn en de vreedzame betrek- kingèn tussen de Donaulanden bevorderd moeten worden in overeenstemming met het hand vest van de V. N. De handelsscheepvaart op de Donau moet „vrij en open" zijn voor alle staten op voet van alge hele gelijkheid zonder discrimi natie. Er moet een Donaucom missie worden ingesteld, bestaan de uit vertegenwoordigers van de overstaten, Frankrijk, Groot- Brittannië en de Verenigde Sta ten, onder rechtstreekse deelne ming van Oostenrijk. Aan Duitsland zou volledig lid maatschap toegekend kunnen worden na sluiting van het vredes verdrag of hij overeenkomst tus sen de ondertekenaars van de coinventie. De Donaucommissie moet m verhand gebracht worden met het aangewezen orgaan van de V. N. aldus het Amerikaanse voorstel, en de bijeenkomsten der commis sie moeten door waarnemers van de V. N. bijgewoond kunnen wor den. Geschillen omtrent inter pretatie zouden geregeld moeten worden volgens de procedure van de V. N. De Franse afgevaardigde, Adrien Thierry, wees de Sowjet-Russische stelling, dat de conventie van 1921 ongeldig zou zrjn geworden door de overeenkomsten van Sinaia in 1938 en Boekarest in 1939 van de hand. Hij refereerde zich aan een Tass-be richt d.d. October 1940, waarin verklaard werd, dat de Sow jet-Unie, Italië en Duitsland de noodzaak hadden vastgesteld van liquidatie der bestaande Do naucommissie. (De gebruikte termen, aldus betoogde Thierry, deden de erkening uitkomen van „de absolute geldigheid der beide Donaucommissies." Het aantal slachtoffers van overstromingen in Venezuela be draagt 36 doden en een honderd tal gewonden. De overstromingen, die gepaard gingen met een wer velwind, teisterden La Guana, de belangrijkste haven van Venezue la, en omstreken. Gedurende ver schillende uren was het verkeer tussen La Guaria en de hoofdstad verbroken. Advies van Robertson? Naar in gewoonlijk welingelich te kringen te Londen wordt aange^ nomen, heeft Generaal Robertson aan Bevin verslag uitgebracht over de mogelijkheid de Berlijnse crisis te verzwakken door toe te stemmen in 't uitgeven van Oost marken in de gehele stad, op voor waarde dat de uitgifte door alle vier bezettende machten gezamen lijk geschiedt. Robertson zou later op de dag van Donderdag naar Duitsland terugvliegen. De a.N.P.-correspondent meldt nader: Sedert de geldmiddelen van het stadsbestuur en de industrie, .die op de Centrale Bank in de 'Sowjetsector staan, door de Sow- iets geblokkeerd zijn, zit men in het Westen der stad zonder finan ciële middelen. De door de Sow- iets gestichte circulatiebank heeft thans aan het stadsbestuur een voorstel gedaan de tegoeden vrij te geven, op voorwaarde, dat het gehele geldverkeer in de stad on der Oostelijke controle komt en de stad slechts met Oostelijk geld rekent. Zo zouden ook de Berlijnse industrieën weer vrij over hun £>eld kunnen beschikken, indien zij hun gehele betalingsverkeer met Oostelijk geld willen afwikkelen. De circulatiebank heeft voorts Frank Roberts, de speciale Brit se afgezant, heeft een rapport over de laatste besprekingen van de drie Westelijke vertegenwoor digers te Moskou aan het Engelse ministerie van Buitenlandse Za ken gezonden. Naar verluidt han delt het rapport over de bespre kingen, die de Westelijke diplo maten Woensdagavond in de En gelse en de Franse ambassade hebben gehouden, nadat zij de antwoorden uit Washington, Lon den en Parijs op hun eerste rap porten over de bijeenkomst van Maandag met Stalin hadden ont vangen. De haastig bijeengeroe pen etrste conferentie van Woens dagavond in de Engelse ambas sade duurde 1% uur. Frank Roberts, de speciale Brit se afgezant te Moskou, heeft gisterenochtend een onderhoud van een uur gehad over de Ber lijnse crisis, met Bedell Smith, de Amerikaanse ambassadeur. Bedeil Smith heeft in de namiddag een bezoek van een uur aan de Fran se ambssadeur, Ohatignaeu, ge bracht. De afgezanten der Westelijke mogendheden te Moskou hebben van hun respectieve regeringen opdracht ontvangen een nieuw onderhoud te verzoeken met de Sowjet-Minister van Buitenlandse Zaken, Molotof, zo wordt te Pa rijs van gewoonlijk welingelichte zij'de vernomen. In semi-offciële kringen zegt men, dat Woensdag instructies daartoe aan de Franse ambassa deur te Moskou, Yves Chataig- neau, gezonden is. De instructie zou verder uitge werkte bijzonderheden hebben be vat over voorstellen betreffende plaats en vorm van een viermo- gendheden conferentie. Naar men gelooft bevatten de instructies te vens voorstellen aangaande de onderwerpen, die besproken zou den worden. In welingelichte kringen ver klaart men, dat geen verdere ont hullingen door de Westelijke Mi nisteries van Buitenlandse Zaken gedaan zuilen worden over de stappen te Moskou, voordat de Sowj et-regering de laatste voor stellen zal hebben onderzocht. Reuter's diplomatieke corres pondent seint het volgende uit Londen: In welingelichte krin gen gelooft men, dat het mogelijk is, dat de drie Westelijke afge zanten te Moskou heden, Vrijdag, verdere stappen bij Stalin zullen doen via de Sowjet-Minister van Buitenlandse Zaken, Molotof. In diplomatieke kringen neemt men aan, dat de bespreking van Bevin met de ambassadeurs te Londen van Frankrijk en de V.S. de coördinatie van de volgende stappen tot resultaat heeft ge had. Naar men gelooft, zullen deze bestaan in het doen van gespeci ficeerde voorstellen aangaande vier-mogendheden besprekingen pver het Duitse vraagstuk en de Berlijnse crisis, waarbij als uit gangspunt het valutaprobleem i» de Westelijke sectoren aangeno men zou worden. Men meent, dat Frank Roberts gisterenavond verdere instructies ontvangen heeft. Te Berlijn wordt bericht, dat een hoge politieke Sowjet-func- tionaris tegenover Duitse politieke leiders heeft verklaard, dat Sta lin, toen hjj Maandag de drie af gezanten der Westelijke mogend heden op het Kremlin ontving, hen een lijst heeft overhandigd met vragen. Hij had hen ver zocht met hun respectieve rege ringen overleg te plegen en hem sluiting geëist van de particuliere wisselkantoren, die in de laatste dagen verschenen zijn en waar Oostmarken tegen Westmarken werden geruild. Van Duitse zijde wordt voorals nog het in circulatie brengen van een grotere hoeveelheid Westmar ken, resp. de algehele uitschake ling van de Oostmark in het Wes ten van Berlijn als de enige op lossing voorgesteld. Verklaring van Kuehnast. De naar het Westen van Berlijn ontkomen voormalige officier van justitie Dr. Kühnast heeft mede gedeeld, dat de werkelijke grond voor zijn arrestatie door de Sov jets het feit is geweest, dat hij in 1947 de Sovjet-autoriteiten het voornemen heeft te kennen ge geven, drie vooraanstaande com munistische leiders te arresteren, wegens een in 1931 gepleegde moord op twee Berlijnse politie mannen. Erich Mielke, die pas Minister- President van het centrale bin nenlandse bestuur der Sovjetzóne is geworden, zou de moordenaar zijn. Tot de aanstokers zou Wal ter Ulbricht, de tweede voorzitter der S.E.D. behoren. Beiden ont kwamen naar Sovjet-Rusland, voordat de zaak kon worden op gehelderd. Bescherming voedsel trein in Sovjet-zóne. Volgens „Der Kurier" (.Franse licentie) zijn in de Sowjet-zone bijzondere maatregelen getroffen ter bescherming van voedseltrei- nen. Duitse hulppolitie zou de treinen bewaken en beletten, dat oenbevoegden de stations betre den, waar de treinen langs ko men. Er zouden grote menigten pogen de cordons te verbreken om de wagons leeg te halen. In kringen der sociaal-demo cratische partii te Berlijn acht men de berichten, dat er dringend voedselgebrek in de Sowjet-zone zou heersen, „waarschijnlijk over dreven''. concrete antwoorden te overhan digen. Volgens deze verklaring zou den de antwoorden tot Donder dagmiddag niet ontvangen zijn. In politieke kringen te Moskou was men verwonderd over de ver traging, daar men aldaar aange nomen had, dat de Westelijke mogendheden het tot in bijzonder heden eens waren voor dat zij om het onderhoud met Stalin ver zochten, zo zou de functionaris ge zegd hebben. Sokolofsky, die zich te Moskou bevindt, is nog niet te Berlijn te ruggekeerd. Er was geen aanwij zing wanneer hij terug zou komen. Op de bijeenkomst van Bedell Smith en Chataigneau, Donder- dagmidag, waren eveneens aan wezig Toy Kohier, de Amerikaan se ambassaderaad, en Francois Sydoux, adviseur van generaal Koenig ,de Franse gouverneur in Duitsland Algemeen verwachtte men later op de avond belangrijk nieuws betreffende verdere di plomatieke stappen. Volgens waarnemers wezen verschillende factoren on de mo gelijkheid, dat des avonds een ontmoeting op het Sowjet-Ministe- rie van Buitenlandse Zaken zou plaats hebben. Een versnelling voor de fiets, het meeste gewaardeerde ge schenk. Om twee uur gisterenmiddag openden zich de grote witte deu ren van het Paleis Soestdijk. Een kinderbox werd voor de ingang op het bordes geplaatst. Een ogenblik later tilde Prinses Julia na haar jongste dochter over de rand van de box in haar kleine domein. Dit was het sein voor het begin van het grote verjaardagsdefilé langs het Paleis Soestdijk, want terwijl de overige leden van het Prinselijk gezin met in het mid den natuurlijk de negen jaar ge worden Irene naar buiten stap ten, klonken buiten de Paleishek ken de marsklanken van het mu ziekkorps van de huzaren van Boreel, dat de duizenden kinde ren, die op zo treffende wijze aan Irene een verjaardagsgroet brach ten, voorafging. Hoewel de lucht bedekt was en nergens een straaltje zonneschijn viel te bespeuren, waren de weer goden Prinses Irene ditmaal heel wat milder gestemd dan zij dit waren op 30 April j.l., tegenover H.K.H. Prinses Juliana, toen het défilé werd weggespoeld dooi tropische regens. Gedurende meer dan 20 minu ten trok het bloemcorso van de Baarnse en in Baarn verblijven de kinderen aan het Prinselijk gezin voorbij. Glunderend keek de jarige naar het eerbetoon, dat al deze vriendjes en vriendinnetjes haar brachten. Het was ook wei een der meest aantrekkelijke stoe ten, die ooit over de veel bewan delde paden van de'Paleistuin trok. Met bokken voortgetrokken wa gentjes, waarin tussen gele en rode bloemen een bruidspaar had plaats genomen, dat tezamen nauwelijks een leeftijd van twaalf jaar haalde, de wielen van alle meegevoerde fietsen met bloemen in nationale kleuren getooid, een juweel van een geïmproviseerde zeilboot, een groep welpen uit Rotterdam, met' de naam van hun geliefde stad hoog boven zich mee dragende, natuurlijk omringd door bloemen, een groep kinderen uit Hoek van Holland en uit tiental len andere plaatsen. „Vind je het niet enig, al die leuke popenwagens en zo", vroeg de Prinses-Regentes aan haar ja rige dochter. En Irene zwijg zaam als zij is knikte uitdruk kelijk met het hoofd. En tussen al deze juichende kinderen voelde de postbode, die weer een nieu we lading felicitatietelegrammeri kwam binnendragen, zich wat verlegen; via een zij-ingang ver dween hij. Natuurlijk is iedereen benieuwd, wat 'n Prinses al zo op haar ver jaardag krijgt. Iemand, die de Prinsesjes heel goed kent, haar elke dag spreekt en haar wensen maar al te goed kent, vertelde het ons. Een paar datgen geleden was de fiets van Irene plotseling ver dwenen en niemand begreep, waar het onontbeerlijke vervoermiddel gebleven was. Gisteren kwam het Dlotseling te voorschijn. Maar de fiets had een kleine verandering ondergaan. Een lang gekoesterde wens was in vervulling gegaan Een versnelling op de fiets. Irene raakte er niet over uitgepraat. En dan was er een autoped, die onmiddellijk 't hart stal van „Pie- tie", die het cadeau van Irene meteen ook maar als het hare beschouwde. Een doos kleurpot loden had ook op het verlanglijs tje gestaan. Ook deze wens ging in vervulling. Maar de versnelling spande toch de kroon vond Irene. Gisterenochtend' vroeg was het feest al begonnen. Een hele stok met gekleurde ballonnen reed het tlf' P t tS df* CC landse strijdkrachten werd een verjaardagstaart en een casette tafelzilver aangebode'n. Dit ge schiedde door een deputatie van de Koninklijke Marine en het ge schenk is bedoeld als een vervolg op de collectie tafelzilver, die Irene vorig jaar van de strijd krachten ontving. Het ligt in de bedoeling elk jaar een verdere aanvulling te geven, telkens aan geboden door een ander onderdeel der strijdkrachten. Na deze aanbieding mocht de nieuwe ponywagen in de tuin ge probeerd worden. In besloten kring zou de verjaardag van Irene verder worden gevierd, in het Prinselijk Gezin, dat voor deze dag weer compleet was, want zoals bekend is Prins Bernhard speciaal voor de verjaardag van zijn Doch ter uit Londen overgekomen. He denmorgen vroeg zou hij weer naar de Olympische Spelen ver trekken. En natuurlijk kon op 't feest niet ontbreken Koningin Wilheimina. Gisterochtend vroeg begaf Zij zich reeds van het Paleis- Het Loo naar haar Kleinkind om haar felicitaties en haar geschenk persoonlijk aan te bieden. Even vóór het défilé begon, vertrok de Vorstin weer naar het Loo, het Prinselijk Gezin alleen latend met haar duizenden juichende onder danen. De Joodse pers deelt mede, dat artillerie van het Arabische le gioen Dinsdagavond 't vuur heeft geopend op de Joodse stelling Hartoef, naibij Latroen. Een Jood se soldaat werd gedood. Uit Amman wordt gemald, dat de Joden een aanval hebben on dernomen op Jisr Sjeikh Hoes sein, 10 km ten Oosten van Bei san op Transjordanisch gebied. Ben waarnemer van de V. N. is daarheen gegaan. Het hoofd van de persdienst van de bemiddelaar, Bemes, heef-t medegedeeld, dat Graaf Ber- nadotte besloten heeft af te zien van zijn reis maar Zweden ter gelegenheid van het Internationa le Congres van het Rode Kruis. De Joden hebben gisteren te kennen gegeven, dat zij Britse bemanningen van in dienst van de bemiddelaar staande vliegtui gen zouden arresteren als zij op Israëlisch gebied zouden landen. Na de bespreking met de Egyptische Premier, Nokrasji Pasja, en de Secretaris-Generaal van de Arabische Liga, Azzam Pasja, heeft Graaf Bernadotte verklaard, dat hii de Veiligheids raad telegrafisch had verzocht het recht van Arabische vluchte lingen om zo spoedig -mogelijk naar hun woonplaatsen terug te keren, te willen bevestigen. De bemiddelaar zal deze kwestie van daag te Tel Aviv met de Israëli sche regering opnemen. Tussen de 300 en 400.000 Palestijnse Ara bieren worden thans verzorgd in aangrenzende Arabische staten. Bernaddote noemde het vluch telingenprobleem het allerbe langrijkste van het ogenblik. Hij zou een beroep op internationale organisaties doen voor voedsel en beschutting te zorgen. De regen tijd zal spoedig beginnen. De Jo den verzetten zich tegen de te rugkeer der vluchtelingen „we gens technische moeilijkheden". De Israëlische regering heeft de regeringen der Arabische lan den uitgenodigd vredesonderhan- delnigen te voeren, zo is officieel te Tel Aviv medegedeeld. Mosje Sjertok, de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft Graaf Bernadotte na een onderhoud verzocht de uitnodi ging aan de oorlogvoerende lan den over te brengen. Na het onderhoud is Bernadotte naar Haifa vertrokken. Hij be sprak met Sjertok het vluchtelin gen probleem, zo deelde een woordvoerder mede. Het hulp werk ter verlichting van de toe stand was reeds begonnen. Er was nog geen definitief plan voor de demilitarisatie van Jerusalem opgesteld. Inmiddels wordt uit Lake Suc cess gemeld, dat Syrië geprotes teerd heeft tegen de bezetting van de petroleumraffinaderijen te Haifa door Israëlische strijd krachten. Dit was een schen ding van het bestand en de Vei ligheidsraad werd verzocht tussen beide te komen. Graaf Bernadotte heeft aan de strijdkrachten van beide partijen een waarschuwing gericht in de vorm van een officiële order, waarin hij zegt, dat unilaterale schendingen van het bestand de andere partij nog niet het recht geven, (haar plicht om zich van militaire actie te onthouden, te verzaken. De waarschuwing is ook doorgegeven aan de waarne mers der V. N. op alle fronten. Ralph Bunche. de voornaamste secretaris van Bernadotte, heeft te Lake Success verklaard, dat 't bestand in Palestina thans op so lider basis is gevestigd dan ooit te voren. Hij achtte he alleszins mogelijk, dat Arabieren en Joden vredesonderhandelingen zouden voeren. Zij zouden zelf uit moeten maken of Bernadotte daarbij te genwoordig zou zijn.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1