DE BERLIJNSEIjKWESlïE Buitenlands oordeel over Nederland. DE SITUATIE IN BERLIJN. De stappen te Meskou DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1948. Kuehnast uit Sowjet-sector gevlucht De aankoopmachtigingen van de E. C. A. voor Nederland Keuring van de lichting 1950 iiiiiiiimiuiuiiiuiiiiiinniiiiiiiiiiiiil Grondwetsherziening Hongaren moetenterugkeren f)c IccslonJ Sn Salcsltna» Frankering by AbonnementTerneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. WEINIG WIND. Zwaar bewolkt met enkele op klaringen. Overwegend droog weer. Weinig wind met onge veer dezelfde temperatuur als gisteren. DE VRIJE Verschijnt dagelijks 4e Jaargang No. 876- Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Naar van betrouwbare zijde wordt vernomen, ig Dr. Wilhelm Kuehnast, die na de oorlog gedu rende twee jaar officier van justitie in Berlijn was, naar de Westelijke zóne van Berlijn ge vlucht. Hij bevond zich het laat ste jaar onder huisarrest in de Russische sector. Zijn woning werd dag en nacht door drie poli- tie-agenten bewaakt. Kuehnast zou zich onder de bescherming van de Westelijke bezettingsmo- gendheden gesteld hebben. Hij werd in Mei 1945 door de Russen tot officier van justitie benoemd. In Mei 1946 legde het 'Geallieerde bestuursbureau hem huisarrest op en in December 1947 werd hij officieel van zijn functie ontheven. Hij werd beschuldigd van het zich toeëigenen van inbeslag genomen goederen, het laten verdwijnen van belangrijke dossiers van de „Volksrechtbank der Nazi's" en vertraging van de strafrechtelijke vervolging van oorlogsmisdadi gers. Br werd tegen Kuehnast echter geen strafvervolging inge steld. In Westelijke politieke kringen beweerde men, dat Kueh nast te goed de strafregisters van verschillende communistische lei ders kende. 30 Juli maakten de drie Weste lijke militaire besturen bekend, dat Kuehnast van huisarrest ont slagen was, daar de tegen hem ingebrachte beschuldigingen niet met 'bewijzen konden worden ge staafd. De Russen evenwel ver klaarden dat Kuehnast nog steeds zijn woning niet zou mogen ver laten. Stumm officieel in functie. Dr. Johannes Stumm, de nieu we politiechef van West-Berlijn, is gisteren officieel in functie ge treden. De installatie-plechtig- In het kader van de jongste toewijzingen van de E. C. A. wer den aan Nederland de volgende aankoopmachtigingen verstrekt (waarde in dollars) Tarwe 8.769.757. sodium^nitraat uit Chili 450.000, lijnzaad 1.303.200 koeken en meel van Sesamzaad uit Mexico 40.000, ruwe Soja boonolie 150.000. De vorige machtiging voor ko per en koperlegering uit Canada ter waarde van 280.000 dollars werd geannuleerd, zodat door de nieuwe machtigingen 10.432.957 dollars aan het Nederlandse to taal werden toegevoegd. De laatste machtigingen, welke aan andere landen werden ver strekt, hadden o.m. betrekking op papierproducten uit Nederland ter waarde van 300.000 dollar en na tuurrubber uit Nederl. Indië ter waarde van 1.330.000 dollar, wel ke goederen alle voor de Duitse dubbelzone zijn bestemd. In een rondschrijven van het Ministerie van Oorlog aan de burgemeesters is medegedeeld, dat met de keuring der lichting 1950 op 8 September a.s. een aan vang zal worden gemaakt. Deze keuring zal evenals die van de lichting 1949 in twee ge deelten geschieden. In het eer ste gedeelte van 8 September tot en met 31 Januari a.s. zullen zo veel mogelijk diegenen worden gekeurd, die zijn geboren tussen 1 Januari en 30 Juli 1930. In het tweede tijdvak, 1 Februari 1949 tot het einde der zitting, zijn diegenen aan de beurt, die in de tweede helft van 1930 zijn gebo ren. plllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllillllllllllllllllllllllll^ «Benelux 1 en de Olympiade 1 Na de tweede overwinning §j M van Fanny BlankersKoen J hoorde men gisterenmiddag jj 1 de volgende opmerking, die 1 B een Nederlander achter op de Haagse tram tegen een j J Belg maakte: „Jullie hebben J 1 de lux(e), wij hebben de 1 1 henen". heid werd bijgewoond door een aobthonderdtal politiemannen. Maatregelen van Markgraf. Volgens radio Frankfort heeft Paul Markgraf, de door de Sov jets erkende politiechef van Ber lijn, maatregelen uitgevaardigd, volgens welke Duitsers, die van de Sovjetzóme naar het Westen willen gaan: 1. een uitgebreide vragenlijst in het Duits en in het Russisch moeten invullen; 2. foto's moeten inleveren; 3. moe ten aantonen, dat hun reis nood zakelijk is; 4. een bewijs moeten tonen, dat op de plaats van be stemming logies voor hen aan wezig is; 5. een bewijs van goed gedrag bij de politie moeten aan vragen. De afdelingen der Tweede Ka mer hebben gisteren benoemd tot rapporteurs over de wetsontwer pen betreffende de Grondwetsher ziening de heren Dr. L. G. Kor- tenhorst (KV.P.j, voorzitter; Mr. G. Vonk (V.V.D.; N. Stufkens (P. v. d. A.); F. H. van de We tering (C.H.U.) en H. J. W. A. Meijerink (A.-R..) ■Effit Heden viert Prines Irene haar negende verjaardag. Wij bieden de jarige, haar Ouders, haar Grootmoeder en haar Zusjes onze harte lijke gelukwensen aan en ho pen, dat deze blijde dag door onze gehele Vorstelijke Fa milie nog vele jaren zal mo gen worden herdacht. Het vermoeden, dat de Sovjets thans zinnen op maatregelen om het telefoonverkeer van Berlijn met het Westen te verbreken, is in de laatste dagen sterk toegeno men Het Britse militaire bestuur heeft de aflevering van 96 ver sterkers die door de Sowjetg bij Siemens besteld zijn, verboden. Het neemt n.l. aaife dat de .Sow- jets deze versterkers willen ge bruiken voor het omleggen der 40 telefoonkabels, die door de Ame rikaanse sector naar de Sowjet- zone lopen. Vooraleer zulk een omlegging- heeft plaats gehad, kunnen de Sowjets het verkeer naar het Westen niet onderbre ken, zonder zelf het gevaar te lo pen door tegenmaatregelen te worden gehandicapt. De werk zaamheden voor het omleggen der verbindingen zouden reeds een maand aan de gang zijn. Zowel van Britse als van Ame rikaanse zijde zijn reeds geruime tijd geleden maatregelen getrof fen om ook in geval van een tele foonblokkade de verbindingen in stand te houden. Naar het blad „Der Tag" be richt, zal de economische commis sie der Sowjetzone de financiële noodtoestand, waarin het stads bestuur geraakt is, trachten te benutten om de stadsfinanciën on der controle te brengen van de voor de Sowjetzone bestemde cir culatiebank. Slecht op deze voor waarde zal het dringend nodige crediet in Oost marken verstrekt worden. Het volkscongres der Sowjet zone zal in de herfst bijeenkomen om de door de „volksraad" opge stelde „Duitse grondwet" aan te nemen. Sedert Maandag wordt een Duitse radiowagen van de dienst der hulppolitie uit de Britse sec tor van Berlijn, met 4 agenten, vermist. De laatste boodschap De New York Times schrijft, dat tengevolge van de conferentie op het Kremlin de internationale spanning verminderd schijnt te zijn en dat inplaats van vrees voor een aanstaande botsing een voorzichtig optimisme gekoesterd schijnt te mogen worden, dat de diplomatie een weg zal vinden om de vrede te bewaren. „Er bestaat een kans", aldus het blad, „dat de Sowjet-Unie en de Westelijke mo gendheden, na de onbeslist geble ven koude oorlog en de kracht proef te Berlijn, thans gekomen zijn op een punt, waar de Sowjet- Unie het raadzaam acht haar al te ambitieuze plannen te laten va ren en te gaan praten over voor waarden, waarop het voor heide partijen mogelijk zal zijn te leven. Hoe meer de Verenigde Staten kunnen bijdragen aan bespoedi ging van het economisch en mili tair herstel van West-Europa, en van Frankrijk in het bijzonder, des te groter is de kans, dat de eventuele onderhandelingen tot secces zullen leiden". van de wagen is Maandagochtend te 1 uur opgevangen, toen zij te Grunewald vlak bij de Sovjet- Russische zêtne-grens patrouil leerde, aldus AFP. De Westelijke commandanten van Berlijn bijeen. De drie commandanten van de Westelijke sectoren van Berlijn zijn in besloten zitting bijeen ge komen om de laatste ontwikke ling van de kwestie der blokkade te bespreken. NIEUW VLIEGVELD IN FRANSE SECTOR VAN BERLIJN. Vierhonderd Duitsers zijn giste- ren begonnen aan een nieuw vliegveld in de Franse sector van Berlijn. Voor er een maand ver streken is, zullen 20.000 Berlij- ners, van wie de meesten door de blokkade tot werkloosheid waren gedoemd, onder Amerikaanse lei ding aan het project werken, al dus een correspondent van Reu ter. Men hoopt het vliegveld voor de winter gereed te hebben. GRENS TUSSEN THUERiINGEN EN BEIEREN HEROPEND. Het Duitse nieuwsbureau D. P. D. meldt, dat de Sowjet-autori teiten de grens tussen Thuerin- gen Sowjet-zöne) en Beieren (Amerikaanse zóne) weer hebben opengesteld voor een beperkt grensverkeer. De Russen sloten de grens na de invoering van het nieuwe Duitse geld in de Weste lijke zönes. Verschenen is het verslag over 1947 van de vereniging „Neder land in de vreemde". Deze ver eniging heeft vertegenwoordi gers in een groot aantal landen en het is interessant te lezen, hoe men volgens deze vertegenwoor digers in het buitenland over Ne derland denkt. Over het alge meen is de critiek zeer gunstig. Soms worden de Nederlandse prestaties zelfs overschat. Doch aan de andere kant is het merk waardig te lezen hoe b.v. de ver tegenwoordiger der vereniging in Johannesburg (Z.A.) er op wijst, dat de mening, dat Neder land in Z.-Afrika populair is, als zeer overdreven moet worden ge kenschetst. Wij geven hieronder enige uit treksels uit het oordeel der ver tegenwoordigers der vereniging in een aantal landen: België Wat Nederlands-Indië betreft; „Elseviers Weekblad" wordt hier veel gelezen en zeer gewaardeerd door Nederlander en Vlaming, doch over het algemeen (vooral hij de gewone man) heeft de Belg zeer weinig interesse voor hetgeen met Nederlands- Indië geschiedt, evenmin als het een Nederlander belang inboe zemt wat in de Congo gebeurt. Brits-Indië: Nederland had hier altijd een goede pers, doch na de bevrijding is dat veranderd in verband met Nederlands-Indië. Ik moet zeggen, dat de pers gematigd is, misschien wel, om dat ze toch inziet, dat Neder lands-Indië niet buiten de Neder landers kan, maar ook omdat het geen „playfield" mag worden voor het communisme, waar men ook hier bang voor is. Denemarken: de wens bestaat om goede handelsbetrekkingen met Nederland te onderhouden, doch daar beide landen agrarisch zijn en veel belangen gemeen heb ben, ontmoet men elkaar op de zelfde buitenlandse markjten en gaat de goede wil dikwijls teloor door strijd om eigen bestaan. De bevolking staat vrij onverschillig, ja onbegrijpend, tegenover de In dische kwestie. Volgens Tanjoeng, het Joego slavische nieuwsbureau, heeft het Hongaarse departement van bin nenlandse zaken zekere Honga ren, die in het buitenland ver toeven gevraagd binnen dertig dagen naar Hongarije terug te keren. Degenen, die niet aan dit verzoek voldoen, zouden van hun Hongaarse 'burgerrechten beroofd worden en hun bezittingen zouden worden geconfisceerd. Onder de teruggeroepenen is volgens Tan joeng de voormalige Hongaarse gezant in Turkije, Ekman, als mede de voormalige Hongaarse gezant in Zwitserland, Bek. studeren hier aan de Mohamme daanse hogeschool vele Indotme- siërs, die merendeels anti- Neder lands zijn en het centrum zijn ge- Naar een Arabische regering? De vice-voorzitter van het Ara bische hoge comité, Djamal Hoesseini, heeft te New-York verklaard, dat de Palestijnse Ara bieren bezig zijn hun eigen rege ring te vormen. Deze regering zou ook vertegenwoordigers van thans door de Joden bezette ge bieden bevatten. Hoesseini zou 14 Augustus naar Damascus vliegen, om met Arabische leiders over Palestina te confereren. Een lid van een Iraakse dele gatie in Syrië heeft verklaard, dat de Arabische staten een leger zullen formeren, oefenen en uit rusten, dat geheel uit Palestijnse Arabieren bestaat. De demilitarisatie. Graaf Bernadotte heeft tegen over de pers verklaard, dat een internationaal leger van 2500 man nodig zal zijn om de demili tarisatie van Jeruzalem, wanneer deze door Joden en Arabieren Van Alice Lowe, die met de „Veendam" onderweg was van Rotterdam naar New York en die sedert Zondagavond werd ver mist, is een boodschap gevonden waarin zii mededeelt zich om reden van haar slechte gezond heid het leven te zullen benemen. wordt aanvaard, uit te voeren. De bemiddelaar is gisteren het Niemandsland tussen de Arabi sche en Joodse linies overgesto ken om met de Joodse militaire gouverneur, Dr. Joseph Bernard de demilitarisatieplannen te be spreken. Men besprak tevens de water voorziening van het Joodse deel van Jeruzalem en de kwestie van de voedselconvooien uiit Tel Aviv. Graaf Bernadotte is later op de dag naar de Arabische stad Ra- mali vertrokken, waar 25.000 Arabische vluchtelingen een „ernstige situatie" zouden heb ben geschapen. Volgens een Arabisch radiobe richt uit Ramallah is een auto van het Internationale Rode Kruis tussen Haifa en Jenin op een ^landmijn gereden en :n de lucht gevlogen. De auto werd geheel vernield. FRANS PROTEST BIJ EGYPTE. Frankrijk heeft bij Egypte ge protesteerd tegen het feit dat Egypte, op grond van de strijd in Palestina, zich het recht toekent alle door het Suez-kanaal varende schepen te onderzoeken Frankrijk staat op het standpunt, dat er geen staat van oorlog in Palestina is en dat Egypte niet als oorlog voerende mogendheid is erkend Egypte: sedert tientallen jaren worden van een anti-Nederlandse ^beweging. Ierland: Nederland wordt hier in zijn prestaties en levenswijze eerder overschat dan onderschat. Men heeft een zeer grote bewon dering voor Nederlands herstel, zijn werklust, organisatievermo gen, cultüur, talenkennis en wat al niet De luchtdienst Amsterdam Dublin, die in 1947 werd ge opend. heeft zeer tot deze gevoe lens bijgedragen. Typerend is 'net grapje in een hoofdartikel van een van de. Dublinse dagbladen: de schrijver, -wanhopende aan een be hoorlijke ontwpckeling van de Ier se landbouw, stelt een uitwisse ling van boeren voor met Neder land. De Nederlanders zullen van Ierland een behoorlijk landibouw- land maken en de Ieren in Neder land zullen met hun gebruikelijke halfbakkenheid nalaten de dijken in orde te houden. Bij de eerstvol gende hoogwaterperiode zullen ze jammerlijk verdrinken. .which at at any rate solves the problem of educating the Irish farmers". In het kleinste Ierse dorp kan men Verkade's chocolade en Van Melle's taffees krijgen en de Ne derlandse jenever is te koop in een groter aantal merken dan vóór de oorlog. Noorwegen: De standing van ons land in Noorwegen is zonder meer goed te noemen. Vooral de intieme samenwerking der Be- neluxlanden heeft hier zeer veel belangstelling en men is van me ning, dat Nederland in deze com binatie misschien wel het toon aangevende land is. Hiertegenover staan twee za ken, waarin de Noren het niet met ons eens zijn, n.l. de Neder landse walvisvangst en Neder lands-Indië. Wat de walvisvangst aangaat, is het natuurlijk bekend, dat de Noren in 1946 een wet hebben aangenomen, waarin verboden werd, dat Noorse walyisvangers ■aan boord van vreemde expedi ties, die voor de oorlog niet be stonden, dienst nemen. Dit was in de eerste plaats tegen de Ne derlandse expeditie gericht. Niet tegenstaande deze wet hebben toch verschillende Noren op de „Willem Barendsz" aangemon- sterd. Het ziet er volgens de verte genwoordiger der vereniging naar uit of de Noorse autoriteiten zich thans enigszins schamen voor het destijds ingenomen standpunt, doch dit ietwat pijn lijke vraagstuk is thans geheel naar de achtergrond verdwenen. Tsjech o-Slowakij eDe gevoe lens, die het Tsjechische volk ten opzichte van Nederland koestert, zijn in één woord: Hartelijk. Er is nauwelijks een ander volk te vinden, dat zulk een aan bewon dering grenzende genegenheid voor Nederland heeft. Unie van Zuid-Afrika: Johan nesburg. In het algemeen mag Nederland zich verheugen in de gematigde sympathie van de Transvaler; men schat de Neder landse handel zeer hoog en 'be trouwbaarder dan welke andere ook, terwijl er in sommige krin gen lang niet alle waar Zuid Afrikaans gesproken wordit, toch nog wel een zekere band met Nederland wordt gevoeld. De in Nederland nog wel eens verkon digde opvatting, dat er zulk een overgrote sympathie voor Neder land bestaat op grond van oude banden, moet beslist als zeer over dreven worden gekenschetst. Im mers dit geldt evenmin voor dat deel van de Zuid-Afrikaans spre kende bevolking, dat of zeer pro- Duits of zeer pro- Engels was. Zuid-Afrika-Durban. Nederland se immigranten worden hier gaar ne in fabrieken en werkplaatsen opgenomen en hebben geen moei te werk te vinden. Hun superieure vakkennis is algemeen bekend en zij worden bij aankomst opge wacht door verschillende firma's, welke gaarne van bun diensten gebruik maken. Hierdoor worden zij niet met open armen ontvan gen door de Afrikaans sprekende bevolking, die bang is, dat de Ne derlanders door hun grotere vak kennis de Afrikaanssprekenden zullen verdringen. Twee watervliegtuigen, tien „Dakota's" een „Halifax" en een „Liberator" zullen toegevoegd worden voor de voedselvoorzie ning van Berlijn, zo wordt van officiële Britse zijde medegedeeld. X

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1