De conferentie met Stalin verlaging der bouwkosten DE DONAUCONFERENTIE. WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1948. H De Palestijnss kwestie Het vliichtelhgenprobleem in Palestina De operaties In Griekenland Szakasits Hongaars President De kwestie Korfoe Sovjetrepubliek Malakka. Huisvrouwen vliegen voor half geld. Spaarsaldi in Juni De FEESTVERLICHTING tijdens Regeringsjubileum. Da situatie te Beriijn. De oversiromingenln China „Lindbergh-baby" rog in leven MAATREGELEN TOT Bom gevonden op Sint Pietersplein WEERSVERWACHTING te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. KOEL. Vooral in het Noorden van 't land veel binnendrijven de be wolking. Plaatselijk, een enkele regenbui. Zwakke tot matige, langs de Waddeneilanden nu en dan vrij krachige wind tus sen West en $loord. Koel weer. Frankering by AbonnementTerneuzen DE VRIJE 4e Jaargang No. 875- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vi. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentiepr jja per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie» tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Maarschalk Stalin heeft de ver tegenwoordigers der drie Weste lijke mogendheden Maandagavond ontvangen. Het onderhoud duur de twee uur. Na hun bezoek aan Maarschalk Stalin gingen Frank Roberts, de speciale afgezant van Engeland, Walter Bedell Smith, de Ameri kaanse Ambassadeur en Yves Chataiigneau, de Franse Ambas sadeur, naar de Amerikaanse am bassade voor een gezamenlijke bespreking. Na de bijeenkomst hebben de drie aftgezanten hun regeringen op de hoogte gebracht. Tegenover de pers weigerden zij zich over de conferentie uit te laten. Molotof was aanwezig op j[le conferentie met Stalin. De afgezanten schenen na de vergadering in een goed humeur. Een volgende bijeenkomst hangt af van de reactie van de Weste lijke "vertegenwoordigers op het geen het Kremlin te zeggen had en van de in-struckes die de afge zanten van hun regeringen ont vangen. HET ONDERHOUD TE MOSKOU. Dadelijk na het onderhoud van de drie Westerse afgezanten met Stalin is Maandagavond te Was hington een eerste beknopt ver slag binnengekomen van de Ame rikaanse ambassade te Moskou. In bevoegde kringen te Washing, ton wordt verklaard, dat in dit verslag een licht optimistische noot" doorklinkt. De gehele Londense pers maakt onder grote opschriften melding van de ontvangst der Westerse gezanten door Stalin. Het gematigd optimisme van de beide laatste dagen houdt aan. ■zo Vip.^Viouwt de liberale „News- ChronicIe" het onderhoud als.„het meest aanmoedigende bericht se dert het ibegin van de blokkade van Berlijn", terwijl de „Times" spreekt van een „ontegenzegge lijke vooruitgang" en van een „gunstig klimaat". De „Daily Mail" is echter van oordeel, dat „het idee om de Aanvaarding demilitarisatie Jeruzalem. De Joden en de Arabieren aan vaarden het principe der demili tarisatie van Jeruzalem, zo heeft Graaf Bernadotte in een tele gram van d.d. 1 Augustus aan de Veiligheidsraad medegedeeld. Uit de antwoorden van beide partijen aan de V. N.-bemiddelaar blijkt, dat de Arabieren bereid zijn tot het definitieve staken van het vuren in de Heilige Stad. i Het antwoord van de Joodse staat behelst een aanvaarding van het principe der demilitarisatie van Jeruzalem, maar tevens een protest betreffende Bemadotte's voorstellen betreffende de rege ling van het vraagstuk inzake de Heilige Sfad. In zijn telegram aan de voor zitter van de Veiligheidsraad on derstreept Bernadotte, dat het niet ging om voorstellen, maar enkel om suggesties, die kunnen dienen als basis voor een bespre king. In de Veiligheidsraad is het vluchtelingenvraagstuk in Pales tina ter sprake gekomen. De Britse afgevaardigde, Sir Alexan der Cadogan, zeide dat zijn rege ring bereid was 100.000 pond sterling te storten in een fonds voor Joodse en Arabische vluch telingen. Hij verzocht de Raad de bemiddelaar te wijzen.op de ernst van het probleem. De Raad besloot meer inlich tingen te vragen over het aantal der vluchtelingen en de bemidde laar te instrueren de kwestie ter plaatse te bestuderen. Post voor militairen onderweg naar Indië De opvarenden van het m.s. „Sibajak", dat heden met mili tairen naar Indië vertrekt, kun nen in Port Said correspondentie krijgen, mits deze uiterlijk 6 Aug. ter post bezorgd wordt. Wil men hij aankomst in Bata via post doen uitreiken, dan moet men niet later dan 22 Aug. a s. posten. staatshoofden bijeen te brengen thans niet gunstig is, tenzij de Sovjet-regering deze bijeenkomst wenst". Het conservatieve blad zegt verder, dat de Westerse mo gendheden liever met vergaderin gen van deskundigen moesten be ginnen, waarna een conferentie van de Ministers van Buiten landse Zaken zou kunnen volgen. De „Daily Telegraph" waar schuwt tegen „buitensporige con cessies1", zeggende, dat het Krem lin met minder bekende, doch even grote moeilijkheden te kam pen heeft als de Westerse mo gendheden. De vice-chef van de Griekse Generale Staf, Kitrilakis, is tot opperbevelhebber aan het Gram- mosfront benoemd. Generaal Kaloge Roepoelos, die tot dusver het bevel voerde over het tweede legercorps aan de Oostelijke en Zuidelijke fronten 'van het Grammosgebergte, heeft een maand verlof gekr.egen. Gisterenochtend heeft het Hon gaarse parlement bij acclamatie Arpad Szakasits tot President der Republiek gekozen. Tijdens de stemming hebben de oppositie afgevaardigden de zaal verlaten, met uitzondering van enkele leden van de onafhankelijke Hongaarse democratische partij (oppositie partij van Pater Balogh). Onmiddellijk na zijn verkiezing legde Szakasits de eed af in han den van de voorzitter der Kamer, Emeric Nagy. Engeland heeft het Internatio naal Gerechtshof in Den Haag doen weten, dat het de argumen ten van Albanië in de zaak van de twee Britse torpedobootjagers die in November 1946 in het Ka naal van Korfoe op mijnen zijn gelopen, betwist. Albanië had aangevoerd, dat het hier om een onbekend Duits mijnenveld ging. Engeland zal nu trachten aan te tonen, dat twee Joego-Slavische oorlogsschepen, drie met name worden genoemd, mijnen in het Krnaal van Korfoe hebben ge legd kort voordat het ongeluk met de Britse schepen gebeurde. Voorts betwist Engeland, dat de Britse schepen de Albanese sou- vereiniteit zouden hebben ge schonden. Een door Albanië over gelegde fotocopie van een geheim Brits rapport is volgens Enge-' land een samenvoegsel van vijf afzonderlijke stukken papier, be doeld om bet Hof te misleiden. Naar te Lake Success wordt vernomen, heeft de Sowjet-Unie geweigerd waarnemers van de V. N. toe te laten tot de Donau- conférentie. Begin Juli heeft Trygve Lie de grote mogendheden gevraagd of zij bezwaar hadden tegen toelating van waarnemers. Engeland, Frankrijk en de V. S. hebben geantwoord dat zij geen bezwaar hadden. De Russische af gevaardigde Wysjinsky gaf ech ter te kennen, dat op de conferen tie van Ministers van Buiten landse Zaken niets over de uitno diging van zulke waarnemers was gezegd en de Sowjet-regering het verzoek derhalve van de hand I wees. Malcolm MacDonald, de Britse commissaris voor Zuidoost-Azië, heeft in een radiorede voor radio- Malakka verklaard, dat de ver zetslieden in Malakka van plan geweest waren op 3 Augustus de „Sovjetrepubliek" van Malakka" te proclameren. Huisvrouwen en hun kinderen, beneden de 21 jaar zullen in de Verenigde Staten op bepaalde da gen voor half geld kunnen vlie gen. Het plan is afkomstig van de American Airlines, die aan de hand van statistieken hebben vastgesteld dat Maandag, Dins dag en Woensdag „kalme vlieg dagen" zijn. Van het „half-geld- reizen" verwacht men een aan zienlijke toeneming der inkom- ten. Sir Charles Peake, de Britse gedelegeerde ter Donauconferen- tie te Belgrado, heeft op de bij eenkomst van Dinsdag geant woord op de verklaring van de Sovjet-Russische afgevaardigde, Wysjinsky, dat de Westelijke mo gendheden de wet zouden willen stellen. Peake zeide, dat Groot- Brittannië niet naar Wysjinsky's pijpen wenste te dansen. Refe rerend aan de 'Sovjet-Russische politiek in Oost-Europa zeide Peake verder: „Is het aan zich trekken van de meerderheid der aandelen in binnenlandse trans port-ondernemingen geen imperia lisme? Is het sequestreren van activa van onwillige staten geen impe rialisme? Indien wel, tegen wie zijn de beschuldigingen van impe rialisme dan gericht? Groot-Brittannië, aldus Peake, stelde geen voorwaarden voor de manier van hespreken van de Donau-kwestie, doch verklaarde slechts, dat de conventie van 1921 niet gewijzigd kon worden zonder de instemming *van alle onder tekenaars. In antwoord op de woorden van Wysjinsky. dat de Donaustaten in het verleden behandeld waren als ,,de aardappelen in de keuken door de kok", zeide Peake: „Dit is een kleurige en huiselijke phra se, doch wie is dan de kok?" De Sowjiet-af ge vaardigde Wy sjinsky heeft op de Donaueonfe- rentie Dinsdag geantwoord op de critiek van de Britse afgevaardig de Sir Charles Peake. Wysjinsky noemde de weergave van histori sche feiten door Sir Charles pri mitief. Het deed hem denken aan hpt gedrag van een olifant in een porcelieinwinkel. De Sowjet Unie, aldus Wysjin sky, beschouwt de conventie van 1921 als nul en van generlei waar de, omdat zij in 1938 door Enge land en Frankrijk is geschonden toen zij met Roemenië de Sinaia- overeenkomst sloten, waarhij de bevoegdheden van de Europese Donaucommissie aan Roemenië werden overgedragen. Deze over eenkomst was gesloten buiten de vierde mogendheid Italië om. De door de Nederlandse Spaar bankhond gepubliceerde cijfers wijzen uit, dat in de maand Juni hij de algemene spaarbanken werd ingelegd 30.956.133 en te rugbetaald 38.517.393. 't Spaar- bedrag nam dus af met-.f 7.561.260 In de eerste zes maanden van 1948 beliepen de inleg- en terug betalingen resp 177.298.218 en 190.485.025, hetgeen voor deze periode een vermindering van de spaargelden met 13.186.807 be tekent. Bij de banksipaarbanken waren inleg en terugbetaling in Juni respectievelijk 2.827.663 en, 2.414.972 en in de eerste 6 maan den van 1948 ƒ16.202.965 en 14.611.033. Hier valt dus een kleine stijging van het spaarbe- drag in Juni te constateren. Ook over de gehele periode overtreft de inleg nog de terugbetaling. „Togliatti zal wellicht nimmer meer zijn plaats als leider van de Italiaanse Communistische Partij innemen", schrijft de correspon dent van de „Daily Telegraph" te Rome. „Moskou zou de partij be volen hebben een strijdpolitiek te voeren en Togliatti definitief wil len vervangen". De Amerikaanse regering heeft de republiek Columbia ver zocht een militair onderzoek te mogen instellen naar de mogelijk heid van de aanleg van een nieuw kanaal in Noord-Oost Columbia tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Het Ministerie van Economi sche Zaken heeft ree dg geruime tijd geleden in principe besloten feestverlichting toe te staan ter gelegenheid van het Regerings jubileum van H. M. de Koningin. Het tijdvak voor deze feestver lichting is thans vastgesteld op acht dagen, t.w. van 30 Augustus tot en met 6 September a.s. In een publicatie van dit Mi nisterie d.d. 5 Juli j.l. betreffende étalage- en -re dame verlichting werd er o.m. de aandacht op ge vestigd, dat verscheidene electri- sche centralen in de St. Nicolaas- en de Kerstweek van het vorige jaar, toen de étalages tot 22 uur verlicht mochten blijven, moei lijkheden ondervonden tengevolge van overbelasting tijdens de spits uren. Ter voorkoming van soort gelijke moeilijkheden moest wor den besloten voor de komende feestweek van een uniforme lan delijke regeling af te zien en het aan elk electriciteits- en gasbe drijf afzonderlijk over te laten binnen zijn verzorgingsgebied die regelen te treffen, welke in ver band met zijn capaciteit toelaat baar is. De bedrijven zullen er daarbij rekening mede houden, dat tegenover het extra energie verbruik een lager verbruik voor particuliere doeleinden zal staan. Verwacht mag immers worden, dat velen op deze feestdagen de avond buitenshuis zullen door brengen, aldus het Ministerie. Generaal Jean Ganeval, de Franse commandant in Berlijn, heeft medegedeeld, dat deze week begonnen zal worden met de aan leg van een nieuw vliegveld in de Franse sector, hij de schietbaan te Tegel, in het Noorden van de stad. De voorzitter van de Duitse economische raad in de Sowjet- zóne, Heiarich Rau, heeft aange boden de industriële ondernemin gen in de Westelijke sectoren van Berlijn van de benodigde electri- sdhe stroom te voorzien, mits zij handelsbetrekkingen met de Oos telijke zóne van Duitsland aan knopen. Het bericht werd gepu bliceerd in het onder Sowjet-toe- zicht staande blad „Nachtex press". Bij de overstromingen in de- provincie Hoenan, waar het water van het Toeng-Ting-meer thans ruim 400 000 ha overstroomd heeft, zijn 8.366 personen omge kamen, aldus meldt de commissie voor hulpverlening. Half Juli is het wassen van het water van het meer begonnen. De overstroming heeft de oogst ver nield waardoor 11 sub-prefecturen van de provincie Hoenan met hon gersnood worden bedreigd. Vol gens de commissie zijn bijna 2' millioen personen dakloos gewor den. Leeft 't kind van Kolonel Lind bergh, dat op 1 Maart 1932 in de staat New-Jersey werd ontvoerd, in Denemarken? Volgens de cor respondenten van verscheidene Engelse bladen te Kopenhagen heeft zekere Erik Nielson, een in het Noordwesten van Jutland wo nende landbouwarbeider, onlangs verklaard, dat hij de vermaarde „Lindbergh-bab^" is, wiens ont voering destijds de gehele wereld in opschudding heeft gebracht. De vingerafdrukken van de achttien jarige Nielson zouden overeenko men met die, welke destijds zijn afgenomen van een aan de baby toebehorende ballon. Ook zou Nieson een frappante gelijkenis met Kolonel Lindbergh vertonen. Er zal nog een bloedonderzoek worden verricht. Twee maanden na de ontvoering van de baby-is in een bos een lijk je aangetroffen, waarvan men veronderstelde dat het van de Lindbergh-baby was. In 1936 is Rernhart Hauptman als de moor denaar terechtgesteld. Teneinde te komen tot een verlaging der nog steeds bij zonder hoge bouwkosten, heeft de Minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting een aantal nieuwe maatrege len genomen. De maximumprijs waarte gen de bouw van nieuwe wo ningen zal worden gegund, z»l van 1 September 1948 af verlaagd worden en wel met ƒ2,50 per m3- De practijk wijst uit, 'dat de huidige bouwkosten hoger liggen dan noodzakelijk is, aldus de af deling voorlichting van het des betreffende ministerie. Zulks blijkt o.m. uit het feit, dat in ver schillende gevallen tot gunning kon voorden overgegaan tegen prijzen welke soms zelfs zeer belangrijk beneden de maxi mumprijzen en uit het feit dat verschillende aannemers nog steeds in de gelegenheid zijn bij de huidige prijzen zwarte lonen aan de bouwvakarbeiders betalen. Waar de hogere bouwkosten voor het grootste deel door het rijk moeten worden gefinancierd., acht de Minister het niet langer ver antwoord de huidige toestand te laten voortduren. De Directeur-Generaal van de Arbeid en het Ooilege van Rijks bemiddelaars hebben zich in ver band met het voorgaande bereid verklaard 'besprekingen te voeren met de organisaties van werkge vers en werknemers in het bouw bedrijf om, in aansluiting aan de nroeven, welke reeds gaande zijn in de gemeentèn Amsterdam, Gro ningen, Arnhem, Nijmegen en Eindhoven, te komen tot een op- lossing van het loonvraagstuk in die zin, dat hij behoorlijke arbeids prestatie ook een behoorlijk loon kan worden verdiend. Verder zal de Minister er op toezien, dat, meer nog dan in het verleden is geschied, het even wicht zal worden gehandhaafd tussen de hoeveelheid in uitvoe ring te nemen werk en het be schikbare aantal bouwvakarbei ders en materialen. Zouden immers teveel werken in uitvoering zijn, dan treedt stagnatie hij het werk op en stij gen de bouwkosten. Het werk, dat momenteel in uitvoering is, heeft een, t zodanige omvang bereikt, dat j het noodzakelijk is de hoe- i veelheid werk op de markt niet verder te vermeerderen. De goedkeuringspolitiek van de Overheid zal er dan ook op gericht zijn in het nog 1 resterende deel van 1948 de hoeveelheid in uitvoering zijnde werken meer in over eenstemming te brengen met de beschikbare arbeidskrach ten en materialen- Het is geenszins de bedoeling te komen tot drastische vermin dering der bouwactiviteit. Maar in die sectoren der bouwnijverheid waar in hét eerste halfjaar van 1948 te veel werken in uitvoering zijn genomen, zal thans een be perking der goedkeuringen moe ten plaats vinden. Dit zal het bouwtempo ten goede komen. Er behoeft dus geen vrees te bestaan dat minder nieuwe woningen ge reed zullen komen. Eerder zal het tegendeel het geval zijn. Door bovengenoemde maatre gelen hoopt de Minister van We deropbouw en Volkshuisvesting te hereiken, dat de omvang van de bouwnijverheid in Nederland meer nog dan tot dusverre wordt afgestemd op de arbeids- en ma- terialenpositie waardoor de bouw kosten kunnen dalen en de tijd, die met de uitvoering der werken gemoeid is, belangrijk kan worden bekort. In dit verband past ook de nieuwe maatregel, welke 'bepaalt dat vanaf heden geen goedkeu ring mag worden verleend voor werken welke de Overheid geheel of gedeeltelijk financiert, dan na dat een steenfabrikant of -han delaar zich schriftelijk heeft be reid verklaard de eventueel nodige metsellbaksteen en/of kalkzand steen binnen een zodanige termijn te kunnen leveren, dat het werk in een snel tempo voortgang kan vinden, aldus de afdeling voor lichting van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisves ting. Gistermorgen is in de rechter- colonnade van het St. Pieters plein in Vaticaanstad door een daar de veiligheidspen was uit getrokken. De terstond door de politie ge waarschuwde militaire deskun digen verklaarden, dat de hom niet kon worden aangeraakt, daar de veilighedispen was uit- getorkken. Alle straten, die uitkomen op het St. Pietersplein, werden af gezet, daar de bom ter plaatse tot ontploffing gebracht moest worden, waartoe zij eerst met zandzakken werd bedekt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1