Zwendel met expertvergunningen Handelsovereenkomst met de Bizone van Duitsland afgelost» DE KWESTIE BERLIJN PAR1JSE BRIEF. DINSDAG 3 AUGUSTUS 1948. - 7 Oe Palestijnse kwestie voor Marshallhulp Meer dan 600 slachtoffers te Ludwigshafen Mear dan S.OOO^famiiies (even in kelders|te Brest Telefoongesprekken op de plasty Weinig succes voor Truman? Autoriteiten uit Indonesië naar Nederland vertrokken Zwitserse consulaten gesloten. Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Plaatselijke buien. Over het algemeen veel be wolking met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Dater wat toenemende wind, hoofd zakelijk uit Noordel. richtingen. Minder hoge temperaturen. 4e Jaargang No. 874. Verschynt dagelijks Drukkerij N.VL Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Paris (Unicos Press). New Look... Het is kenmerkend voor de toestand, waarin de huidige we reld verkeert, dat de nieuwe Pa rijse mode een Amerikaanse naam draagt. Toen de eerste langgerokte modellen van de Pa rijse modesalons in de Verenig de Staten werden getoond en door de Amerikaanse vrouwen met enthousiasme werden geadop teerd, vonden de journalisten de slogan New Dook uit. Tegelijk met de bestellingen kwam toen ook deze leuze over de grote plas. De mopperblaadjes hebben sinds drie maanden in de nieuwe mode een dankbaar arbeidsterrein ge vonden en namen ook de nieuwe uitdrukking over, die zij in de Franse spelling overzetten. Dat wordt dan Nioulouque en tevens een nieuwe aanleiding tot grap jes. Maar de Parissiënnes von den het geheel eerst helemaal niet grappig en hun mannen nog minder. Er wareif zelfs protest acties,'maar intussen raakte men- er aan gewend. Weliswaar wen nen de vrouwen er moeilijk aan, met trippelpasjes te lopen, in- plaats van grote lange passen te nemen. Weliswaar zien de man nen, de slanke kuiten betreurend, het ijzeren gordijn der mode val len, maar de New Dook heeft ge zegevierd. De mode-industrie heeft de we reldmarkt weer veroverd en in Dos Angelos, Donden en Kaap stad draagt men weer Parijse mo dellen. La belle Epoque... Wat eigenlijk de Parijse mode ontwerpers tot een zo radicale ommekeer in de vrouwenkleding heeft gebracht, is een geheim. Voor een deel kan zij te danken zijn aan het grote verlangen der Fransen, die terugzien naar de ..Belle Époque", naar de goede oude tijd. Voor de Fransen beeldt de tijd der laatste dertig jaar voor de eerste wereldoorlog zo ongeveer het Paradijs op Aarde uit. Zij verlangen terug naar dit tijdperk van materiële zekerheid, van overvloed, van zorgeloze levensvreugde. Niet alleen mate riële overwegingen spelen echter een rol. Men denkt aan de be koorlijke elegantie van deze tijd, aan de hoffelijke, ridderlijke ge woonten, niet slechts van het in dividu, maar ook van de pers, aan de schitterende prestaties van het theater en op litterair gebied. Dit spijtige verlangen heeft waar schijnlijk bij de overwegingen der mode-ontwerpers een rol gespeeld, die de goede oude tijd tenminste in de 'kleding weer te voorschijn probeerden te toveren. Ommekeer. De mode heeft met haar terug keer tot reeds lang vergeten lij nen slechts iets tot uitdrukking gebracht, dat in het innerlijk van een groot deel der bevolking sinds lang broeit: De terugkeer tot het oude. Vanzelfsprekend weten de mensen de sociale en techni sche vooruitgang der laatste eeuw op de iuiste waarde te schat ten en zouden deze niet willen missen, maar ze verlangen vurig naar datgene, dat onherroepelijk verloren scheen. Naar stabiliteit. Joods convooi beschoten. De Arabieren hebben Zondag voor het eeTst sinds de aanvang van de wapenstilstand op 18 Juli een Joods convooi van Tel Aviv naar Jeruzalem in de buurt van latroen onder vuur genomen. Het werd begeleid door 4 auto's met waarnemers, waarvan er 2 licht gewond werden toen zij uit hun auto sprongen en in een greppel dekking zochten. Het convooi bereikte evenwel veilig Jeruzalem. BERNADOTTE OP REIS Graaf Folke Bernadotte, die een reis van zes dagen onderno men heeft langs Arabische en Joodse centra, heeft gisteren een onderhoud van twintig minuten gehad met Koning Abdoellah van Transjordanië. Met Sir Raphael CiLento, de directeur van de afdeling vluchte lingen van het bureau voor sociale aangelegenheden van de V. N en de Transjordaanse Mi nister van Financiën, Sokker, be sprak hij regelingen betreffende de naar schatting tachtigduizend Palestijnse Arabische vluchtelin gen in Transjordanië. rust en zekerheid, naar de oude beproefde beginselen "'van een in haar diepste wezen conservatieve en voorzichtige natie. Deze om mekeer is in haar eerste begin aanwezig. Het uit de weg ruimen van de ergste wantoestanden uit de oorlogstijd vergemakkelijkt deze houding. Met de verbetering der verzorging verdween de zwarte handel Met de stabilisatie van de financiën verdwijnt de inflatie mentaliteit en de verkwisting van publieke- en privé middelen, die iedere inflatie met zich mee brengt. Met de groeiendè productie ver dwijnt ook de grootheidswaanzin van de producenten en handela ren, dip weer precies rekenen en de klanten hoffelijk moeten be handelen, teneinde hun goederen kwiit te raken. Met de groeiende concurrentiestrijd worden de koopmansgebruiken 'beter en de traditionele Franse hoffelijkheid weer in ere hersteld Met het groeiende succes der Regerimgspolifiek stijgt het ver trouwen van de Natie in zich zelf. Zelfs op partijpolitiek ge bied vertoont zich de invloed der gebeurtenissen en het streven naar een terugkeer tot de oude methoden. De na de oorlogstijd ontstane partijreuzen hebben het spel niet meer in de hand. Kleine politieke groepen scheiden zich van de grote partijen af en zijn heden ten dage weer een doorslag gevende factor, zoals voorheen. Inplaats van de partijfunctionaris sen zijn thans weer persoonlijk heden op het politieke toneel gade te slaan. Het politieke individu alisme weet het weer te winnen. Ook de pers... Afgezien van de Parijse avond bladen, die met grote sensatio nele koppen een verkeerd Ameri kanisme trachten na ,te doen, be reikt de pers een nieuw niveau. Er zijn weer zoals vroeger felle polemieken over stromingen in de litteratuur en in de schilder kunst. Er zijn weer kolommen- lange discussies over processen; het litteraire gedeelte der bladen wint aan ruimte ten koste van het politieke gedeelte en de theater- critiek krijgt een belangrijke plaats. Zelfs de rechtbanken ne men hun oude tradities weer op: Kortgeleden werd een vrouw vrij gesproken, die de geliefde van haar man had neergeschoten. De goede oude tijd keert terug... FDOiRIAN CAVEYRAC. Vplgens senator Wherry (repu blikein, Nebraska) wordt het ef fect van het Europees herstel program in gevaar gebracht door gezwendel met export vergunnin- ge, tot bedragen van millioenen dollars, voor verschepingen van zekere schaarse goederen, die periodiekin 'bepaalde hoeveel heden aan 'bepaalde landen wor den toegewezen. Senator Wherry schrijft in de American Magazine, dat er open lijk gehandeld wordt in uitvoer vergunningen en douaneverklarin gen, dat dergelijke documenten vervalst worden en dat schaarse goederen verscheept worden naar landen, die er niet voor in aan merking komen. Op grond van materiaal, ver- Volgens officiële gegevens van het militaire bestuur te Eudwigs- hafen zijn er na de ramp bij de I. G. Farben reeds 613 lijken ge borgen Er zou nog een 50-tal lijken onder het puin liggen. Op '9 Augustus zal de fabriek weer worden opengesteld en in de minst getroffen afdelingen zal het werk worden hervat. Volgens de mening van deskundigen zal herbouw en wederuitrusting van de werkplaatsen, die om hef cen trum van de ontploffing waren gelegen, zes maanden in beslag nemen. De oorlog heeft te Brest, de grote Franse militaire haven plaats, verschrikkelijk huis ge houden. Men schat het aantal verwoeste huizen op 15.000. In liet centrum der stad staan nog slechts een zevental huizen over eind Het totale bedrag der ver woestingen wordt geschat op meer dan 110 milliard Franse franken. 5000 families te Brest, d.w.z. meer dan 12.000 personen, leven nog in gelegenheidsschuilplaatsen, keiders en wankele ruïnes. 30.000 andere personen hebben in de omgeving een onderkomen gezocht. In de Verenigue Staten zal voortaan iedereen, die op het te lefoonnet ig aangesloten, de woor den van de persoon, met wie hij een telefoongesprek voert, op een plaat kunnen opnemen. De per soon wiens woorden worden opge nomen, hoort om de vijftien se conden in de hoorn een scherp ge luid, dat bij de opneming wordt voortgebracht. Dit laatste ter waarschuwing van degene, wiens woorden worden opgenomen, zo- da hij de opneming kan doen stop zetten, wanneer hij dit wenst. zameld door de senaatscommissie waarvan Wherry voorzitter is, concludeert de senator, dat de schaarste aan -bouwmaterialen en auto's bijvoorbeeld mede aan dit gezwendel te wijten is. Wherry stelt als tegenmaat regel voor een nauwere samen-' werking tussen het bureau voor internationale handel en de dou ane en wijziging in de methode van toewijzing van uitvoerver gunningen, President Truman heeft weinig plezier beleefd van de besprekin gen in het congres gedurende de eerste week van de speciale zo- merzitting. Van de elf punten van zijn anti-inflatieprogram zijn er slechts vijf in behandeling ge nomen en de daarover gevoerde besprekingen bieden weinig hoop op succes. Het is onwaarschijn lijk, dat het congres tot enige anti-inflatiemaatregel zal heslui ten, afgezien van enkele -beper kingen ten'aanzien van het bank wezen en 't cosumentencrediet. De republikeinse leiders zijn besloten de speciale zitting zo snel mogelijk te doen eindigen. Men noemt thans als sluitings datum 14 Augustus. Op Zaterdag 31 Juli zijn te Frankfort de handelsbesprekingen met de Bizone afgesloten, welke van Nederlandse zijde stonden on der leiding van Mr. S. Th. J. Tep- pema en van de zijde der Bizone onder Leiding uan Mr. W. M. Do- gan. Een overeenkomst is gepa rafeerd, welke het handelsverkeer tussen Nederland en de Bizone re gelt voor het tijdvak van 1 Au gustus 1948 tot en met 31 Juli Uitgeleid doe: een groot aan tal autriteiten is gisterenmorgen de deputatie van de onderteke naars der Bandoengresolutie naar Nederland vertrokken om deze resolutie nader toe te lichten. De delegatie bestaat uit Mr. D. Ba Hrioen voorzitter van de confe rentie van leiders van deelstaten, Anak Agoeng. Adil Poeradiredja. Sultan Hajmid 2, Abdoel Malik, voorzitter van de advies-raad van ZuidnSumatra en Mr. A. J. Vleer, secretaris' der conferentie. Al-s adviseurs gaan mee Mr. J. Han gelbroek, secretaris-generaal voor algemene zaken van Oost-Indone- sië, Mr. R. Mohammed Kosasieh, directeur van het Kabinet van Pe- radiredja, G. van Gelder, adviseur van de Wali Negara van Oost- Sumatra, J. B. van Schendel, as sistent-resident ter be-schikking van de resident van Riouw, en Mr. D. Tielenius Kruythoff, direc teur van het Kabinet van Sultan Hamid. Op het vliegveld waren o.a. aan wezig Dr. Koets, Mr. Verboekte, Overste Tthaya en Hoessain, die de deputatie naar Djogja leidde, alsmede enkele leden van de voor lopige federale regering. Hoes sain deelde Aneta mede, dat 'hij na aanbieding der resolutie aan Mohammed Hatta een beleefd heidsbezoek aan Soekarno bracht. Inmiddels heeft „Antara" gemeld, dat Republikeinse kringen te Djogja verklaard hebben, dat de bedoeling van de samenstellers der resolutie wel goed is, maar dat de gevolgen daarvan voor het Indonesische volk niet te veran- wcorden zijn. Republikeinse regeringskringen hebben aan Antara nog medege deeld, dat de Bandoeng-resolutie door de Republiek niet kan wor den aanvaard. Met het vliegtuig dat gisterenmorgen vertrok is ook de heer Neher, gedelegeerde van het opperbestuur, voor een kort bezoek naar Nederland vertrok ken. De correspondent van het A.N.P. meldt uit Berlijn: Niet alleen Maarschalk Soko- lofsky, de chef der Russische mi litaire regering in Duitsland, doch ook Maarschalk Rokossofski, .de opperbevelhebber van de -Sowjet- troepen in het Westen, is onver wachts naar Moskou geroepen. Dit is waarschijnlijk om Stalin, vóórdat hij de Westelijke -Ambas sadeurs ontvangt, over de politie ke situatie in Duitsland in te lich ten en, naar men kan aannemen, om rapport uit te brengen over de militaire maatregelen, die hij in de afgelopen weken in Oost- Du its land, als voorzorg tegen een ■eventuele doorbraak van gealli eerde strijdkrachten naar Bëbiijn, heeft getroffen. Ten opzichte van de Moskouse onderhandelingen, in het bijzon- eer van een eventueel gesprek der Ambassadeurs met Stalin, koes tert men in Russische militaire kringen te Karlshorst geen al te hoge verwachtingen. Men staat n..l. op het stand punt, dat deze besprekingen ai- leen dan een wijziging in de hui dige situatie zouden kunnen bren gen, als de Anglo-Amerikanen be reid waren hun politiek geheel te herzien, en wel in dien zin, dat zij de plannen om een afzonder lijke West-Duitse staat in te' stel len, zouden opgeven en ook op het gebied van de geldsanering de Russische eisen zouden inwilli gen. Aangezien men zich evenwel in het Russische hoofdkwartier geen illusies maakt over de bereidwil ligheid der Westelijke Mogendhe den een dergelijke kperszwenking te maken, gelooft men, dat de pogingen om de beide partijen aan de conferentietafel te bren gen, bij voorbaat tot mislukking zijn gedoemd. Het enige punt, waarover vol gens Russische opvatting een dis cussie zou kunnen worden ge opend, betreft de vraag op welke wijze de Amerikanen, Engelsen en Fransen zich uit Berlijn zouden kunnen terugtrekken. Van Russi sche zijde zou men op voorwaarde dat de Westelijke Geallieerden Berlijn ontruimen, tot bepaalde concessies op ander gebied bereid zijn. Men zou o.a. bereid zijn de Russische aanspraken op medezeg genschap bij de controle van het Ruhrgabied prijs te geven. Klaarblijkelijk rekent men er aan Russische zijde op, dat de te genwoordige toestand van hoog spanning zal voortduren, dat het in de loop der komende maanden tot een definitieve scheiding tus sen Oost- en West-Duitsland zal komen, dat ook Berlijn voorlopig in twee scherp gescheiden delen zal worden gesplitst en dat de moeilijkheden van de a.s. winter de drie Westerse Geallieerden zul len nopen Berlijn te verlaten Of de Russen ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat gepoogd zal worden de toegang van het Westen naar Berlijn met geweld te openen, is -moeilijk vast te stellen. Opmerkelijk is evenwel dat Maarschalk Rokossofski in de korte tijd van zijn verblijf te Ber lijn en in Oost-Duitsland grote ac tiviteit aan de dag heeft gelegd. Waarnemers te Moskou herinne ren aan de uitspraak van Stalin, dat er geen reden ts, -waarom twee verschillende syjstemen - 194'8. Contingenten zijn vastge steld voor de in- en uitvoer in bei de richtingen, zowel van goederen als van diensten. De totalen der contingenten beiopen 181 millioen gulden voor de uitvoer van -Neder land naar de Bizone, 230 millioen voor de uitvoer van de Bizorje naar Nederland. De autoriteiten van de Bizone en de Nederlandse Regering hebben bij het tot stand komen van deze overeenkomst er naar gestreefd een daadwerkelijk begin te maken met de toepassing van de richtlijnen voor het herstel van de Europese economie, zoals voorzien in het Marshail-plan en de overeenkomst van Parijs. Het is te verwachten, dat het handels verkeer met de Bizone door deze overeenkomst in vergelijking tot de laatste twee k drie jaar aan merkelijk zal toenemen. De lijsten der contingenten over en weer omvatten tal van artikelen zoals bv. de levering van groenten en diensten aan Duitsland en aan de andere kant de levering van tal van artikelen, welke Duitsland traditioneel naar zijn Westelijke -huren pleegt uit te voeren. het kapitalistische en het commu nistische niet vreedzaam naast elkaar zouden kurinen bestaan. Men meent, dat de opvatting van het Kremlin .is, dat de op handen zijnde bijeenkomst de grootste gebeurtenis is sinds Potsdam, en dat zij een ruime gelegenheid biedt om vele diep gaande geschillen, die sindsdien gerezen zijn, te hespreken. De gevolgen acht men van zeer groot belang voor e wereldvrede. Volgens zeer wel ingelichte kringen te Moskou zal Stalin in zijn antwoord met klem het Sow- jet-standpunt naar voren brengen, dat men bovenal vrede wenst en de regeling van welke geschillen ook, die na de oorlog gerezen zijn. De politiekvvestie te Berlijn. „Twee politiemachten, als riva len, die elkander voor illegaal uit maken, zijn begonnen elkaar te arresteren", aldus Dr. Stumm, de door de Westerse autoriteiten er kende Berlijnse politiechef. Twee politie-beambten van het nieuwe Westelijke hoofdbureau in de Amerikaanse sector bevinden zich thans in de Sowjet-sector in arrest, nadat zij naar die sector gegaan waren om er archieven vandaan te halen. -Stumm zeide, dat tegen dege nen, die voor de arrestatie va"h de twee politiemannen verantwoorde lijk waren, strafrechtelijke vervol ging zou worden ingesteld. Tot op Maandagmorgen had ongeveer 65 procent van de stedelijke poli tiemacht zich onder de orders van Dr. Stumm gesteld. De toestand van het geld. In de Westelijke sectoren van Berlijn zijn de eerste vaste kan toren geopend voor de inwisseling van W-estelijke marken tegen Oos telijke. De eerste inwisselingen moch ten een bedrag van 50 Westelijke marken niet overschrijden. Dater zullen grotere bedragen kunnen worden ingewisseld. De gangbare koers is: twee Oostelijke marken voor het kopen van één Westelijke en 2,20 Oostelijke marken voor de verkoop van één Westelijke. Reeds bij de opening wachtten velen voor de loketten. De federale -afdeling voor poli tieke zaken van Zwitserland heeft bekend gemaakt, dat de Roemeen se regering gelast heeft, dat alle Zwitserse consulaten in Roemenië gesloten warden. Voortg was een Zwitser, die zijn hele leven in Roemenië had doorgebracht „on der vernederende omstandighe- .den" uit het land gezet. Dit vormen volgens de politieke afdeling repressaillemaatregelen naar aanleiding van de arrestatie in Zuerioh van de Roemeen Vit- zianu, die verdacht werd van eco nomische spionnage. De Roe meense regering had verklaard, dat de gearresteerde de diploma tieke onschendbaarheid genoot. Vitzianu had echter nooit de diplomatieke sta'tums gehad. Het onderzoek heeft aangetoond, dat de arrestatie volkomen gerecht vaardigd was en de Zwitserse re gering overweegt gepaste tegen maatregelen, zo besluit de ver klaring

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1