Na de ramp te Ludwichshafen Het proces tegen de leiders der 1. G. Farben Politieke crisis in Hongarije? Wrede Volksvermaken uit vroeger dagen. Cfiefariiie „4" Het „stop war" congres te Heist DE ALOUDE STRIJD OVER HET DONAUVRAAGSTUK ZATERDAG 31 JULI 1948. ZEEPOST Verkiezingen Zuid-Afrikaanse Senaat Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad Sjahrir over de BandoeDg.se resolutie De Britse pers steunt verklaring van Bevin Te vroeg aangezegd De Amerikaanse superforten in Engeland Arrestaties te Berlijn De toenadering tussen mensen van verschillend geloof M. S. ORANJE Overtreding veiligheidsregel .De watertoevoer naar Jeruzalem Olie voor het Am. Leger Nog geen steppen van Westelijke mogendheden In Moskou WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. WARM. Zonnig, droog en warm of zeer warm weer, echter later op de dag in het Zuiden van het land enkele verspreid, op tredende onweersbuien. Liangs de Noordzeekust op sommige plaatsen invallen van een koelere zeewind. Frankering by Abonnement: Temeuzen Onder Redactionele leiding van P. Li. D. J. van Oever en kedactie-adrea: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor (Vest Zeeuwsch-Vlaanderen (Villemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 49. DE VRIJE Z 4de Jaargang No- 872- Uitgave Stichting „De Vrye Zeeuw" Verschynt dageiyks Drukkery N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere' regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnement spry s ƒ3,25 per kwartaal- ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Aug. Opk. OOnd Opk. Ond. 2 5.02 20.29 0.58 19.11 3 5.04 20.27 1.58 20.05 4 4.05 20.25 3.18 20.44 5 5.07 20.24 4.50 21.11 6 5.09 20.22 6.26 21.30 7 5.10 20.20 7 59 21.46 8 5.12 20.18 9.29 22.— 9 5.13 20.16 10.56 22.13 10 5.15 20.14 12.21 22.27 11 5.17 20.12 13.44 22.45 Voor de eerste keer sinds de tweede wereldoorlog, zullen de voormalige satelieten van Duits land in een conferentie gelijke rechten hebben als hun overwin naars. Het betreft hier de inter nationale Donauconferentie, die gisteren is begonnen en waaraan, deelnemen de Verenigde' Staten, Groot Brittannië, Frankrijk, de Sowjet-Unie, de Ukraine en Joe goslavië als leden van de Verenig de Naties, verder de voormalige satelieten Bulgarije. Roemenië en Hongarije en tenslotte Oostenrijk tengevolge van zijn bijzondere sta tus als waarnemer. De drie voor malige satelieten behoren tenge volge van de „koude oorlog" tus sen het Oosten en het Westen, niet tot de Verenigde Naties; hun opname werd door de Parijse con ferentie met haar langdurige ge schillen over de vredesverdragen, verijdeld Vanaf die tijd bestaan ook de verschillen over en inzake de Donauconferentie, maar de principiële tegenstelling in de Donaukwestie tussen Rusland en de Westelijke Mogendheden da teert reeds van meer dan een eeuw geleden. De kwestie, die de kern raakt, is "heel duidelijk: Zal de Donau, oe grootste rivier van Europa, die vanaf de -monding tot 1860 km ver in het hart van Europa te be varen is, voor alle handels- en zeescheepvarende landen dezelfde rechten bieden? Dit beginsel van gelijke rechten voor allen, heeft Engeland sinds het Weense Con gres van 1815, verdedigd. Haast evenlang, zeker sinds het Vredes verdrag van Parijs in 1856, heeft Rusland zich .tegen dit beginsel verzet, en voor zichzelf en de kust staten speciale privileges geëist. Deze controverse is derhalve niet door de ideologische stelling der tegenwoordige*tijd ontstaan. Sinds een eeuw geleden is in de standpunten van beide landen geen verandering gekomen en Groot-Brittannië staat, gesteund door de Verenigde Staten en door Frankrijk, er voor in, dat de in 1856 ingestelde controle op de Donauscheepvaart van de Zwarte Zee-delta tot Braila, en de in 1929 opgerichte commissie voor de uit- ibreiding van deze controle van Braila tot Kulm in Oostenrijk voor de Donau zelf, alsmede voor haar voor de schegpvaart geschik te zijrivieren, nog van kracht blijft. De Westelijke Mogendheden willen deze internationale controle weer laten herleven, teneinde een ieder gelijke rechten voor handel en zeescheepvaart te verzekeren. Rusland daarentegen heeft steeds, en doet dit ook heden nog, privi leges voor de kuststaten geëist. In een tijdsverloop van 100 jaar is dit aan Rusland niet gelukt, Maar thans verkeert het in een belangrijk betere uitgangspositie. Allereerst grenst het nu in Bes- sarabië zelf aan de Donau. Hier bij komt, dat alle aan de Donau liggende landen onder Russisctie invloed staan. De Sowjet-Unie, en de haar steu nende landen, brengen naair voren, dat het grondbeginsel der volledi ge gelijkheid van rechten niet toe passelijk is. Tijdens de gehele Pa rijse Conferentie van 1946 bleven zij er bij, dat er tussen de rijke Westelijke naties en de om hun naakte bestaan vechtende Ooste lijke landen geen gelijkheid kon zijn. Precies op het punt, waar de Parijse Conferentie inzake de Donaukwestie eindigde in 1946, wordt zij nu in 1948 hervat te Belgrado. Naar Nederlands Oost-Indië kan zeepost worden verzonden met het s.s. „Rembang", dat op 11 Augustus vertrekt. Naar Curagao en de overige eebiedsdeien in de West (behalve Suriname) vertrekt, eveneens op 11 Augustus, bet m.s. „Heltna". Het verdient aanbeveling de met deze schepen te vervoeren cor respondentie tenminste drie da gen voor het vertrek ter post te bezorgen. WAARDEZEN DIN GEN. Met ingang van 2 Augustus a.s wordt het weer mogelijk bfieven en doosjes met aangegeven waar de te verzenden naar de Kaap- Verdische Eilanden, Malaya (met inbegrip van de Maleise staten: Johore, Kedah, Kelantan, Perlis en Trenganu)De Cook's en.het Britse gedeelte van Samoa. Met ingang van 15 Augustus hetzelfde weer mogelijk naar Hongkong. Omtrent tarieven en maximumbedragen verstrekken de P.T.T.-kantoren alle nadere in lichtingen. POST VOOR MILITAIREN ONDERWEG NAAR INDIË De opvarenden van het s.s. „Zuiderkruis" dat met militairen onderweg naar- Indië is, kunnen in Port Said post ontvangen, mits deze uiterlijk 1 Augustus in de brievenbussen zit. Voor cor respondentie, die direct bij aan komst in Batavia moet worden uitgereikt, is de uiterlijke datum van terposbbezorging 15 Augus tus. OORRESPONDEN TIE VOOR ISRAËL. Met ingang van 3 Augustus a.s. zal, van Nederland uit, weke lijks correspondentie per zeepost worden verzonden voor de staat Israël. Aangetekende stukken kunnen alleen op risico van de afzenders worden aangenomen. Het verschil van opvatting was toendertijd zó groot, dat er zelfs geen moeite werd gedaan 'n com promis te zoeken. En tenslotte lieten later, in het jaar 1946, de Ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier, bij hun samen komst dit punt buiten beschou wing, teneinde de Vredesverdra gen met de satelieten van Duits land te kunnen voltooien. In deze verdragen bevindt zich de volgende clausule: „De scheep vaart op de Donau zal voor alle nationaleititen vrij en open zijn, voor handelsschepen en goederen van alle landen een basis van ge lijkheid niet betrekking tot de haven- en scheepvaartrechten en de voorwaarden van de handels scheepvaart. Dit geldt niet voor het verkeer tussen havens van de zelfde landen." De Russen willigden deze clau sule van de Vredesverdragen in. Daarentegen moesten de Weste lijke Mogendheden een aanvullend protocol op de koop toe nernen, dat een speciale Donau-conferen- tie bijeengeroepen zou worden, waarin de kuststaten een uitslag- gevende invloed zouden hebben. De Conferentie van Belgrado zal nu de practische uitvoering van de fundamentele grondbegin selen in de Donau-vredcsverdra- gen uitwerken en een nieuw con trole-systeem op de Donauscheep vaart verschaffen. De Conferen tie is derhalve hei reultaat van een minnelijke schikking tussen Oost en West in het jaar 1946. De beslissende vraag is, of, met het oog op de tegenwoordige span ning, een overeenstemming zelfs over ondergeschikte vragen, wel' zal kunnen worden bereikt. Hier komen nog bij de nieuwe span ningen tussen Joegoslavië en Rus land. De Westelijke Mogendheden, spe ciaal Groot-Brittannië, verklaren, dat het onmogelijk is, d,at een door hen hocg gehouden- principe, namelijk de internationale Donau- controle, na de nederlaag van de vijand zal moeten worden opge geven. De Engelse vertegenwoor diger Jebb bracht dit in de Parij se Conferentie met de navolgen de woorden tot uitdrukking: „Wij kunnen niet toestaan, dat Roeme nië, dat in 1941 aan ons de oor log verklaarde, door deze -om standigheid in een positie zou komen ons een recht te weigeren, dat wij vóór de oorlogsverklaring wèl uitoefenden." Maar juist dit zou op de Confe rentie van Belgrado waarschijn lijk 'gebeuren. D© voormalige vij andelijke Staten geven de door slag. Negen stemmen zullen er op deze Conferentie zijn ên Rusland met de overige kuststaten be schikt over 6 hiervan een dui delijk© twee-derde meerderheid. De Westelijke Mogendheden heb ben in Parijs met alle macht het grondbeginsel verdedigd, dat een minderheid van 'één derde izich zonder meer moet schikken. Dit maal staan ze voor het geval. En er moet worden afgewacht of ze zich zullen schikken naar de twee derde meerderheid van het Oos ten, die hun rechten inzake de Donauscheepvaart zeker beperken zal. Nadruk verboden. (Unicos Press.) De verkiezingen voor de Zuid- Afrikaanse senaat hebben tot uit slag gehad, dat 22 zetels aan de regeringspartij en 18 aan de op positie zijn toegewezen. De andere 4 zetels worden 'bezet door in landse vertegenwoordigers, die normaal de oppositie van Maar schalk Smuts steunen.^ Daar de voorzitter van de senaat uit de leden van de regeringspartij wordt gekozen en niet aan de stemming deelneemt, zal de rege ringsfractie in 'de senaat waar schijnlijk een minderheid van één stem hebben. In politieke kringen is men van oordeel, Jat de regering haar meerderheid niet zal kunnen her atellen door de inlanders van hun zetels te beroven, daar een der gelijk besluit een twee-derde meerderheid vereist. Uit de behandeling van de In donesische kwestie gedurende de middagvergadering van Donder dag wordt hier nog het volgende weergegeven: De Syrische afgevaardigde, El Khouri, was het met Mr. Van Kleffens eens, dat de situatie te Berlijn veel ernstiger is dan de In donesische kwestie en betreurde het, dat geen der vier bij de Ber- lijnse kwestie betrokken mogend heden het nodig heeft geacht, de ze zaak voor de Veiligheidsraad t© brengen. Deze aangelegenheid is volgens El Khouri er niet een, die door de kleinere mogendheden voor de Veiligheidsraad moet wor den gebracht; de „Big four" moe ten dit .zelf doen, daar de bedrei ging voor de vrede, die uit de toe stand te Berlijn kan voortvloeien, »en zaak is, waarbij de gehele we- reid kan woidcn betrokken. De Chinese resolutie, die als re sultaat der debatten met 9 stem men vóór, geen tegen en 2 onthou dingen (Rusland en de Oekraïne) v. erd aangenomen, doet een be roep op de regeringen van Neder land, en de Republiek om met be hulp van de C.V.G.D. zich strikt te houden aan de militaire en eco nomische artikelen van de Ren- ville-overeenkomst en om zo spoedig mogelijk volledige uitvoe ring te geven aan de in de Ren ville overeenkomst vervatte 12 punten en 6 additionele beginse len. De legerautoriteiten op Ma- lakka hebben meegedeeld, dat po litie en troepen gisterochtend in een veldslag 32 opstandelingen hebben gedood in het steenkool- district Batoe Arang, 40 km ten Westen van Koeaal Koeala Loem- poer. Vele gehouwen van de op standelingen werden in brand ge stoken. woest en geen enkele der getui gen, die nuttige inlichtingen had den kunnen verstrekken, "de ramp heeft overleefd. Men heeft nauwelijks een aan vang kunnen maken met het op- ruimingswerk, daar de metalen balken nog gloeiend waren. Er worden geldinzamelingen ten bate van de slachtoffers gehouden. De plattelandsbevolking uit de om streken is via de radio verzocht klederen en linnengoed te ver strekken. De 'begrafenis der- slachtoffers zax Maandag plaats hebben. j De Franse opperbevelhebber in (Duitsland, Generaal Koenig, zal naar Ludwigshafen komen, om de plechtigheid bij te wonen. Volgens de laatste gegevens ter beschikking van het Franse mi litaire bestuur te Neustadt be draagt het aantal bij de ontplof fingsramp in de fabriek van de I. G. Farben omgekomenen hon derd drie en dertig, onder wie drie Fransen, terwijl het aantal ge wonden geschat wordt op 2300. Onder de doden zijn ook de direc teur en de bedrijfsleider van de aniline- en sodafabrieken te Ba den. Het bericht, dat tachtig pro cent van het fabriekscomplex is verwoest, is door het Franse mi litaire bestuur „absoluut vals" ge noemd. (Slechts een beperkt ge bied zou getroffen zijn. De maatschappij heeft op zich genomen te zorgen voor de ge wone leden en het personeel en de nagelaten betrekkingen van de omgekomenen. In vele ^Duitse steden worden hulpacties georganiseerd evenals door vakverenigingen en Rode Kruis. AFP meldt nader: De ontplof fing, die de ramp te Ludwigsha fen heeft veroorzaakt, is onmid dellijk overgeslagen naar de va ten met ethyl-chloride op tanks met nitro-benzine, die een hon derdtal meters verder waren op geslagen, zo wordt door de Fran se controledienst der scheikun dige industrieën verklaard. De ethylchloride, dat een vluchtiger product is dan aether, heeft aan leiding gegeven tot een reeks ont ploffingen, die zich tot de opslag plaatsen van een grote hoe veelheid kleurstof hebben uitge breid. Franse scheikundige ingenieurs verklaren, dat de juiste oorzaak van de ontploffing waarschijnlijk nooit vastgesteld zal kunnen wor den, daar alle gebouwen waar be wijsstukken zouden kunnen wor den gevonden volledig zijn ver- Een deputatie van de onderte kenaars van de Bandoengse reso lutie is gisterenmorgen onder lei ding van de Oost-Indonesische Minister van Economische Zaken, Hoessain, met een gecharterd vliegtuig naar Bandoeng gevlo gen. De deputatie, die aan de Re publiek de Bandoengse resolutie zal aanbieden, wordt hedenmiddag te Batavia terugverwacht. Inmiddels gaf So© tan Sjahrir aan Antara zijn mening over de Bandoengse resolutie te kennen, Sjahrir zeide, dat „het nationale gevoel en het verlangen naar me dezeggenschap begrijpelijk en te waarderen zijn". Vóórts zeide hij: „Als .bijdrage voor een oplossing van de politieke moeilijkheden tus sen Nederland en de Republiek of zelfs de Indonesische nationa listen in het algemeen heeft deze resolutie echter niet veel waarde, want het is zeer goed moge lijk, dat door deze resolutie nog meer moeilijkheden ont staan. De hoofdzaken in de Nederlands-Republikeinse onder handelingen, zoals de buitenland se betrekkingen, de staatsverde- diging, economie en financiën worden geheel aan de Nederlan ders overgelaten, terwijl in de strijd van de Republiek juist deze vier hoofdpunten worden be schouwd als de basis voor het wel en wee van dit volk". Met grote meerderheid juicht de Britse pers de verklaring van Bevin in het Lagerhuis toe. Bevin kon niet alles zeggen, wat gedaan wordt om de Sovjet- bedoelingen te peilen, zo verklaart de „Times". Hij zeide echter ge noeg om aan te tonen, dat de Britse regering samen met de Amerikaanse en de Franse alles doet om een vreedzame en eerlijk regeling te verzekeren", indien dit door Moskou mogelijk wordt gemaakt". De „Manchester Guardian" schrijft onder meer, dat de moei lijkheden in Berlijn binnen enkele uren opgelost zouden kunnen wor den, indien de Sovjet-Russen be zield werden door een „redelijke geest van samenwerking". „Wij wensen uit te maken of een der gelijke geest van compromis en samenwerking nog levend is", al dus het blad. Tijdens het proces tegen leiders der I. G. Farben is slechts één beklaagde schuldig bevonden op twee punten, namelijk op die van plundering en het gebruik van slavenarbeid. Het is Fritz ter Meer, lid van de raad van direc- James Forbes Whiteford, een Amerikaans technicus* die in Middlesex (Engeland) verbleef, heeft een schadevergoedingseis ad 6300 pond sterling toegewezen gekregen tegen een arts, die in 1942 aan de Amerikaan had ver klaard, dat hij aan blaaskanker leed en nog slechts enkele maan den te leven had. De patiënt had dientengevolge zijn bezittingen verkocht en zijn woning opgezegd om zijn „laatste levensmaanden" in de Verenigde Staten te kunnen doorbrengen. De Amerikaanse specialist, door wie de patiënt zich achteraf liet onderzoeken, had echter geen spoor van kan ker kunnen vinden. De rechter oordeelde, dat de Engelse arts het onderzoek op slordige wijze had verricht. Een 28-jarige schoonzoon van Dr. Zoltani Tildy, de Hongaarse President is gearresteerd wegens hoogverraad, zo wordt te Boeda pest vernomen. Er zou een poli tieke crisis dreigen door een mo gelijk ontslag van de President zelf. Het kabinet en de politieke partijen, zo werd verder vermeld, zouden gisterenochtend vergade ren om over een opvolger van de President van ^dachten te wis selen. De Amerikaanse luchtmacht heeft medegedeeld, dat Generaal- Majoor Leon Johnson, comman dant van de vijftiende luchtmacht met hoofdkwartier te Colorado Spjings, morgen naar Groot-Brit tannië zal vertrekken om het commando over de Superfort- eenheden^ die thans aldaar zijn gestationneerd, op zich te nemen. Hij zal onder Luitenant-Generaal Curtis Lamay, bevelhebber van de Amerikaanse luchtmacht in Eu ropa, komen te staan. Te Berlijn zijn door Britse en Amerikaanse politie verscheidene personen gearresteerd omdat zij poogden propaganda-materiaal van de eenheidspartij naar de Amerikaanse sector te brengen. Te Freiburg is een internatio nale conferentie gehouden ter be vordering van het wederzijds res pect en de goede verstandhouding onder de mensen individueel en de verschillende nationale en godsdienstige culturele verenigin gen. De conferentie heeft een week 'geduurd. Ruim 150 afge vaardigden uit 14 landen van Europa en de V. S„ waarvan een derde Katholieken, een derde Pro testanten, een vierde Joden en de overigen zonder' bepaalde gods dienst. hebben aan deze conferen tie deelgenomen. Er werd een resolutie, goedgekeurd, waarin de hoop wordt uitgesproken, dat een oplossing zal worden gevonden voer het Palestijns probleem, waardoor Christenen, Joden en Artaieren in het Heilige Land in vrede zullen kunnen leven. Verder verklaart de resolutie, dat de Christenen geen enkele reden van godsdienstige aard kunnen laten gelden om een ne gatieve houding aan te nemen tan aanzien van een Joodse staat in Palestina. Ofschoon de ontzettende drama's, die zich ,in de oorlogsjaren in de Duits© concentratiekampen enz., hebben afgespeeld, het tegendeel zouden doen vermoeden, is het toch een feit, dat in dt; loop der eeuwen de mensheid zachter van natuur is geworden. Pijnlijke en onterende straffen, als geselen, brandmerken, radbra ken, oren afsnijden, enz., waren enkele eeuwen geleden ook in ons land aan de orde van de dag en als de 'beul en zijn helpers deze ten uitvoer legden, waren steeds drommen nieuwsgierigen daarbij tegenwoordig. Niet alleen menselijke wezens hadden te lijden van deze nog weinig zachtmoedige mentaliteit, maar ook sommige dieren kregen hiervan ruim hun deel en waren strijk en zet het slachtoffer van ergerlijke kwellingen, terwijl maar een enkeling hier aanstoot aan nam. Als om de één of andefe reden onze voorouders een volksfeest vierden, of zich verveelden, orga niseerden zij dikwijls oen „kat- knuppelarij". Het eerste bedrijf van dit „spel" speelde in een her berg, waar, dooir het lot, de volg orde werd aangewezen, waarin ieder der deelnemers zim kunst mocht vertonen, Als, onder het genot van een flink glas brande wijn, deze voorbereidende werk zaamheden naar aller genoegen waren geregeld, begaven allen zich naar het „feestterrein," waar inmiddels reeds een grote menig te kijklustigen zich had verza meld en waar het slachtoffer van dit festijn, een flinke kater, goed ingekuipt in een stevig biervat, dat aan een touw tussen twee bo men of palen was opgehangen, zijn<toekomst letterlijk en figuur lijk maar donker inzag. Als nu nog op een afstand van ongeveer 25 pas van de ton een merkteken in de grond was gemaakt, en al dus do^ plaats was aangegeven, vanwaar moest worden geworpen, kon het „spel" beginnen, De liefhebber, die no. één had geloot, nam een stevige knuppel en wierp deze met alle kracht, waarover hij maar kon beschik- ken, tegen het vat aan, met het gevolg, dat dit 'begon te slinge ren en de opgesloten kater, gek van angst, een keel begon op te zetten, die ons door merg en been zou gaan. Onze voorouders deerde dit ech ter niet en gingen lustig verder met ombeurt htfn knuppel tegen het vat aan te slingeren. Hoe har der de kat grolde en blies, hoe hukcr dit werd gevonden! Na lang gooien en beuken, brak dan eindelijk het grote moment aan, waarop het vat het begaf en de kater, razend en dol van angst, met een vervaarlijke kreet zijn ge vangenis kon verlaten en een goed heenkomen kon zoeken. Dikwijls echter trof de knuppel het beest zodanig, dat het niet meer sprin gen kon, en dood neerviel. De deelnemer, door wiens worp het vat was gebarsten, had de uitgeloofde prijs gewonnen en werd met een hoeraatje naar de herberg begeleid, waar, op de goe de afloop van de knuppelarij, nog .menig glas werd gedronken, zo dat, wanneer de heren eindelijk huistoe gingen, zij veelal even erg slingerden, als de ton gedurende „het spel"! Behalve de kat. had ook de gans als het de „feestvierenden" lustte te lijden van de ruwheid onzer voorouders, want dit dier wérd niet alleen geknuppeld, maar ook gesafoeld en getrokken, en daar toe levend en wel aan een tussen twee palen gespannen touw bij de poten opgehangen! Het knuppelen gebeurde te paard of te voet en als het de feestvierenden lustte het spel volgens de laatste me thode te spelen, dan werd degeen, die knuppelen moest, geblind doekt en enkele malen in de rond te gedraaid. Aldus het spoor bijs ter gemaakt, moest hij of zij, want ook de dames deden hier aan mee, trachten de kop van de gans af te slaan. Doorgaans duur de het nog al enige tijd vóórdat uit aan één der spelers gelukte, en wat intussen de gans aan pijn en angst had moeten uitstaan, zal waarschijnlijk enkel een gans kunnen bevroeden, maar dat het dier niet te benijden was, mogen we gerust aannemen! Het meest wrede spel, dat met ganzen werd gespeeld, was wel het „ganstrekken," waarbij de pas sagier van een snel voortrijdende wagen, moest trachten de opge hangen gans de kop af te trekken. Natuurlijk trachtte het slachtof fer van dit „volksvermaak" zo lang mogelijk zijn hals uit de han den van zijn beulen te redden, en daar deze bovendien nog met olie of vet was ingesmeerd, kon bet lang duren vóór iemand kans zag de zozeer gewenste bloedige tro fee te bemachtigen. Dat het echter deze ganzenmoor- denaars ook wel eens slecht kon vergaan, leert ons de volgende historie. Op zeker Limburgs dorpje werd ieder jaar op zekere feestdag het ganstrekken beoefend, maar, zo als dat in die dagen ging, men had hiervoor de toestemming van de Heer van het dorp nodig. Op zekere keer nu, was deze eens niet op zijn kasteel aanwezig toen de betreffende feestdag was aan gebroken, maar aangezien de no dige toestemming nog altijd zon der meer was verleend, besloten de dorpelingen het eir ditmaal maar op te wagen en.ze vierden hun ganstrekkerijals "vanouds. Toen kort daarop de Heer weer thuiskwam en hoorde, dat men zich niet om zijn rechten had be kommerd, meende hij deze in breuk daarop, maar niet zonder meer te kunnen laten passeren en hij veroordeelde de deelnemers aan het ganstrekken tot een spel letje kat-tre'kken, waarbij dus, in- plaats van een. levende gans, een levende kat werd opgehangen! Men kan zich wel indenken, hoe de handen van deze dorpelingen er zullen hebben uitgezien, vóór dat het één hunner mocht geluk ken de kat de kop af te trekken! Het derde dier, dat eeuwenlang een martelaar op het altaar der volksvermaken is geweest, is de paling. Deze werd met de staart naar beneden opgehangen, en, on danks zijn spreekwoordelijke glad heid, voor deze gelegenheid toch nog met vet of olie ingesmeerd. Wie kans zag het beest los "te trekken, had gewonnen. Verschillende van deze volks spelen hebben een taai leven ge had en vonden plaats tot in de tweede helft der vorige eeuw. Een kentering tén goede in de gemoe doren der massa, en een wetge ving, die dierenmishandeling ver bood en strafbaar stelde^ heeft deze tenslotte toch doen uitster ven. Nader wordt gemeld: De Hongaarse President, Zol- tan Tildy, is gisteren afgetreden. Graaf Michael Karotyi, Presi dent in 1919 en thans Hongaars gezant te Praag, wordt als mo gelijke opvolger van Tildy ge noemd. Zowel ünre Nagy, de commu nistische voorzitter'van de natio nale vergadering, als Gyula Sze- kfu, gezant te Moskou, bevinden zich thans te Praag. De schoonzoon van Dr. Tildy, Victor Csornoky, is vorige week in Hongarije teruggekeerd nadat hij ontslag had genomen als Hon gaars gezant te Cairo. 'Hij werd door de politie in zijn been ge schoten to.en hij Donderdag trachtte zijn woning te verlaten. Sindsdien bevindt hij zich in arrest. Dr. Tildy, die 59 jaar oud is, is van de oprichting af lid ge weest van deJjartij der kleine boeren. Hij werd op 1 Februari 1946 tot President van Hongarije gekozen voor een periode van vier jaar. Hij was eerste Minis ter in de eerste na-oorlogse rege ring, waarin zijn partij een over weldigende meerderheid bezat. T i My nam actief deel aan het ondergronds verzet tegen de Duitsers. Toen de Russen Boe dapest binnentrokken, werd hij voorzitter van het stedelijke co mité voor nationale bevrijding. Familieleden en relaties kunnen burgers en K.N.I.L.-militairen, die zich aan boord bevinden van het m.s. Oranje, dat Dinsdag avond, 17 Augustus, tegen 12 uur in Amsterdam wordt verwacht, afhalen, mits zij over een eigen vervoermiddel of taxi beschikken, waarmede passagiers met hand bagage kunnen worden vervoerd. Alleen voor deze categorie afha lers kunnen speciale kaarten be schikbaar worden gesteld, welke tijdig moéten worden aange vraagd bij het hoofdbureau pas- sagiersdienst van de stoomvaart maatschappij Nederland, Scheep vaarthuis', Amsterdam. teuren en vroeger hoofd van de gecombineerde commissie voor de productieleidihg. De rechter trok de conclusie, dat er niet voldoende bewijzen waren om te staven, dat men be wust tot agressieve oorlog had aangespoord of samengezworen had om oorlogsmisdaden te ple gen. Carl Krauch, voorzitter van de raad van directeuren, Fritz ter Meer, Otto Ambrosch, productie leider voor Buna-rubber en gif gas, Heinrich Beutefisch, produc tieleider voor enige producten te Auschwitz en Walter Duerrfeld, directeur van de I. G. Farben- fabriek te Auschwitz werden schuldig bevonden op het stuk van gebruikmaking van slaven arbeid. Tien beschuldigden werden van alle aanklachten vrijgesproken. Het zijn: Gajewski (fotografische fabriek), Hoerlein (chemische on derzoekingen) Von Knieriem, procur -houder, Christian Schnei der (gasoline), Hans Kuehne (commissie van organische schei kunde), Wilhelm Mann (verkoop phanmaceutische producten, Carl Lautenschlaeger (beneden-Rijn- fabrieken)Heinrich Gatteneau politiek-economische afdeling), Erich von der Heyde (verkoop van verfstoffen in de Balkan) en Karl Wurster (boven-Rijnfabrie ken) In de luchtcorridor Berlijn— Hamburg, zijn twee Sovjet-jagers een Britse Dakota tot op 100 m genaderd, zo hebben de Britse autoriteiten verklaard. Er is mondeling geprotesteerd en de betrokken Sovjet-beambte verzekerde, dat de piloten van 'de Yaks, indien zij voor het incident verantwoordelijk mochten blijken, gestraft zouden worden. Van de zijde der Transjordaan- se regering is gisteren medege deeld, dat Transjordanië de Joden niet zal toestaan water naar Je ruzalem te pompen via het door de Arabieren bezette Latroen, aan de weg naar Tel Aviv. De Arabieren zullen het pomp station niet openstellen voordat de Joden bereid zijn 300.000 Ara bische vluchtelingen uit het Jood se gebied van Palestina weer toe te laten, zo werd Donderdagavond in een Arabische radio-uitzending medegedeeld. FILMVOORSTELLINGEN IN TSJECHO-SLOWAKLJE. De Tsjecüo-Slowaalcse ministe ries van voorlichting en trans portwezen nemen proeven met het vertonen van films in. spoorwegrijtuigen, teneinde bij het reizen over lange afstanden de reizigers met filmvoorstellin gen verstroiïng te kunnen bieden. De proefnemingen, die nog wor den voortgezet, hebben tot dus verre bevredigende resultaten opgeleverd. jy BERÖENÖÈ GENEESMIDDELEN *T IN ÉÉN TABLET IEGEN PUNEN EN GRIEP 20 TABLETTEN I 071 (Ingez Med.) Van 30 Juli tot 3 Augustus wordt te Heist in België 't „Stop War"-congres gehouden, georga niseerd door de „Coforces" (Con- fédération des Forces Culturelies, lEconomiques en Sociales) 'en de „Belgische Federale Unie". Dit congres staat onder leiding van Prof. Girard, directeur van het instituut voor physisch-chemische biologie te Parijs, en Baron An- toine Allard, algemeen secretaris van de Belgische Unie. Tijdens een persconferentie zet te Prof. Girard uiteen, dat de Co- De Journal ^of Commerce" meldt uit Washington, dat de re gering de Amerikaanse olie-indu strie één week tijd heeft gegeven om aan alle militaire behoeften te voldoen. Blijft de industrie in gebreke, dan riskeert zij, dat de wetsbepalingen betreffende in dustriële dienstplicht worden toegepast. Deze bepalingen geven de president het recht de olie industrie over te nemen en de be nodigde olieproducten onmiddel lijk op te vorderen. De prijs zal dan nader worden overeengeko men. Admiraal E. H, "Foster, direc teur van het aankoopbureau voor petroleumproducten voor de strijdkrachten, heeft de nationale petroleumraad megedeeld, dat het niet om voorraadvorming in ver band met de gespannen toestand te Berlijn of een naderende we reldcrisis gaat. Het tekort aan benzine, *dat binnen een week moet worden aangevuld, bedraagt 1.700.000 barrel. forces als leuze hebben „Boycot de oorlog". „Indien wij de oor log willen vermijden", aldus de Professor, „zullen wij de mensen er van moeten overtuigen, dat zij de gedachte aan een oorlog niet mogen aanvaarden en wij zullen hen ertoe moeten brengen hun passiviteit op te geven". Prof. Girard verklaarde, dat sedert enkele jaren een sociaal verschijnsel sterk de aandacht trekt, n.l. het ontstaan van groe peringen ter verdediging van de mensheid Op het ogenblik kun nen deze bewegingen nog weinig positiefs bereiken en zij slagen er slechts met moeite in hun mening 'tot de V. N. te doen doordringen. De macht van deze Coforces beweegt zich evenwel in stijgende lijn en niets zal kunnen beletten dat hun inspanningen zullen leiden tot een wereldstaat. Van het bestuur der enforces maken o.a. deel uit de Franse auteur George Duhamel, alsmede de Nobelprijswinnaars Prof. Al- bert Einstein en Prof. Niels Bohr. Tot dusver heeft geen der ver tegenwoordigers van de drie Westelijke mogendheden zijn op wachting gemaakt bij het Sowj et- Ministerie van Buitenlandse 'Za ken. Roberts, de speciale afge zant van Bevin, bracht gisteren een beleefdheidsbezoek aan de nieuwe Franse ambassadeur, Chataigneau.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1