Behandeling Indonesische kwestie Verklaring van Bevin in Lagerhuis VRIJDAG 30 JULI 1948. H. M. ds Koningin zal titel voeren van Prinses der Nederlanden Bij de Kabinetsformateur Minister Fiévez en de hogere legerleiding Dr. Beei op Huis ten Bosch Extra vrije dag voor de scholen op 6 September Commissie voor Goede Diensten vraagt 18 jeeps voor de mil.-waarnemers De Belgische Koningskwestie Molotof op het ogenblik niet In Moskou in de Veiligheidsraad WEERSVERWACHTING medegedeeld, door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Zeer warm- Bijna overal zeer warm en zonnig weer. In de namiddag echter in het Zuiden van het land wat toenemende bewol king met een kleine kans op enk)ele verspreid optredende onweders. Zwakke tot matige wind tussen N.-O. en Z.-O. Frankering hy Abonnement: Terneuzen DE VRU Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere 4de Jaargang No- 871. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P- J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. De particulier secretaris is door H. M. de Koningin gemach tigd ten antwoord op de hierom trent gestelde vragen mede te delen dat de Koningin weer evenals voor het overlijden van Koning Willem III de titel zal voeren van Prinses der Neder landen. De Koningin dan Prinses Wilhelmina der Nederlanden zal zich vestigen op Het Loo, waar enige vertrekken in de Westelijke vleugel voor Haar ia gereedheid zijn gebracht. In het Paleis op de Dam zijn eveneens enige vertrekken voor de Koningin ingericht. Het land huis „iRuigenhoek", persoonlijk' eigendom van de Konirgin. zal Haar tot verblijfplaats dienen ais Zij in Den Haag vertoeft. De Koningin zal zich geheel uit het openbare leven terug trekken en voorlopig algehele rust nemen. Zij zal dus na 4 September niet deelnemen aan het feestbetoon. De Koningin hoopt dat ons volk haar positie zal begrijpen en Haar zo nodige rust zal eerbiedigen. wordt door het tekort aan trans portmiddelen in republikeins ge bied en dat de Nederlandse auto riteiten niet in staat waren het benodigde transportmateriaal voor het republikeinse gebied te verschaffen. De Kabinetsformateur, Dr Beei, heeft gisterenochtend besprekin gen gevoerdu met de Ministers Prof Van den Brink en Mr. Van Maarseveen. In verband met berichten in enige bladen over onenigheid tus sen Minister Fiévez en de hogere legerleiding, verzoekt de chef van de generale staf, Luit.-Generaal Mr. H. J. Kruis, ons mede te de len, dat dergelijke onenigheid niet bestaat en ook niet- heeft bestaan. Gisterenmiddag heeft de Minis ter-President Dr. L. J. M. Beei een bezoek gebracht aan de Prin ses-Regentes op het Huis ten Bosch. Naar wij vernemen heeft de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de bestu ren van scholen voor gewoon la ger onderwijs en lager nijverheids onderwijs d,oen weten, dat de dag', waarop te Amsterdam de inhuldi ging van Koningin Juliana zal plaats hebben, n.l. 6 September, als extra vrije dag kan worden aangèmerkt. De middelbare scholen beginnen het cursusjaar eerst op 7 Septem ber zodat die vanzelf op de zesde gesloten zijn. De commissie voor goede dien- ten heeft in een telegram 18 jeeps te Lake Success aange vraagd voor haar militaire waar nemers, aldus meldt een commu niqué van deze commissie van heden. Het desbetreffende telegram zegt o.m.„Tenzij onmiddellijk een actie ondernomen wordt om vervoersmiddelen beschikbaar te stellen zal het niet mogelijk zijn, dat de militaire waarnemers van de commissie hun taken verrich ten, zoals de commissie dit van hen eist". Toegevoegd wordt: „Dit is des te ernstiger, omdat de bestaande spanning dringend eist, dat de militaire waarnemers zich snel kunnen bewegen in ver band me hun uiterst belangrijke taak om incidenten te voorkomen en te localiseren". Het telegram zegt voorts: Dat de bewegingsvrijheid van de waarnemers ten zeerste beperkt De Belgische senaat heeft met 83 tegen 66 stemmen besloten het voorstel van de Katholieke Volks partij betreffende het organiseren van een volksstemming over de terugkeer van Koning Leopold, in overweging te nemen. Het voorstel zal in behandeling wor den genomen na het reqes dat 15 September eindigt. De persafdeling van het Sow- jet-Russische Ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft Reuter medegedeeld, dat Molotof, de Russische Minister van Buiten landse Zaken, zich ,,op het ogen blik niet in Moskou- bevindt". Ook Andrei Wysjinsky, zijn plaatsver vanger, is niet in Moskou in ver band met de Donau-conferentie te Belgrado. Er werd niet ge zegd, hoelang Molotof waarschijn lijk zou wegblijven en wie van zijn drie zich thans te Moskou bevin dende plaatsvervangers de leiding heeft over het ministerie. Diplo matieke waarnemers geloven, dat Valerian Zorin thans de leiding heeft. Molotof was Zondag j.l niet tegenwoordig bij de parade te Moskou ter gelegenheid van de dag der luchtvaart. Velen dach ten toen, dat hij met vacantie was. De Britse, Franse en Ameri kaanse vertegenwoordigers in Moskou, die een onderhoud met Molotof hoopten te hebben met betrekking tot de blokkade te Berlijn, zullen Molotof derhalve voor het ogenblik niet kunnen spreken. Walter Bedell Smith, de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, is Donderdag uit Berlijn in Moskou teruggekeerd. Het bekend worden van 't feit, dat Molotof „uitstedlg' is en dat het ministerie onder leiding zou staan van een van zijn plaatsver vangers, heeft verwarring ver oorzaakt onder het publiek te Moskou. Men verwacht, dat de "Westerse vertegenwoordigers zullen wach ten met het doen van de voorge nomen stappen totdat Molotof weer beschikbaar is voor bespre kingen. In sommige kringen te Londen trok men de conclusie, dat de „di plomatieke afwezigheid" van Mo lotof niet alleen een berekend af front betekende voor de Westelij- ke mogendheden doch ook in ver hand stond met een verlangen de Berlrjnse kwestie slechts te "be spreken op voor de Sowjetrege- ring bevredigende voorwaarden. Gistermorgen heeft de Veilig heidsraad de besprekingen, over de Indonesisphe kwestie voort gezet. De afgevaardigde der Repu bliek, de heer Palar, herhaalde zijn vroeger voor de Raad reeds geuite beschuldigingen tegen de Nederlanders en verdedigde het afbreken der onderhandelingen in Indië, waarbij hij als zijn me ning te kennen gaf, dat alle voorstellen der C.VG.D-. om uit de impasse te geraken, door de Republiek zijn aanvaard, doch dcor de Nederlanders afgewezen werden. Hij beschuldigde er de Nederlanders wederom van, de Veiligheidsraad met voorbedachte rade onjuist te hebben ingelicht omtrent de ontwikkelingen in West-Java. Met betrekking tot de „blokkade" heeft, naar Palar's mening, het door de C V.G.D. aan de Raad uitgebrachte rapport de juistheid aangetoond van wat hij hieromtrent in vorige vergade ringen van de Raad naar voren heeft gebracht. De „Nederlandse voorwendsels" voor het treffen van beperkende bepalingen op handelsgebied bestreed Palar door o.a. te zeggen, dat door deze maatregelen de Republikein se handel wordt uitgeschakeld en dat, wat er nog aan handel wordt gedreven, alleen mogelijk is door wat de Nederlanders „smokkel handel" gelieven te - noemen. Daar, waar deze handel plaats heeft met toestemmine van Ne derlandse ziide, is zulks slechts mogelijik door het omkopen van- of gekonkel met de Nederlandse ambtenaren. Het door de Neder landers opgelegde ruilsysteem werkt in zijn huidige vorm om slachtig, langzaam en inefficient: de waardeschatting der ruilgoe- deren door de Nederlanders ge schiedt eenzijdi0' en levert verlies op voor hen, die van de normale handel hun beroep maken. Even eens eenzijdig is de wijze, waarop door de Nederlanders wordt uit gemaakt, wat heel- of half mili taire goederen zijn. Palar eindig de met de Veiligheidsraad te verzoeken, maatregelen te tref fen tegen de Nederlandse han delsbelemmeringen en hield een warm pleidooi voor het Austra lisch-Amerikaanse compromis voorstel, de aanvaarding waarvan door de Republiek hij e^n ver gaande concessie noemde. Mr. Van Kleffens, die hierna aan 't woord kwam, zette uiteen, dat sedert begin Juli van de on derhandelingen geen noemens waardige vorderingen kunnen worden verwacht, ten eerste door de verkiezingen in Nederland en ten tweede door de vervanging van Coert Dubois 'door een nieuw Amerikaans lid van de C.V.GD. De Britse Minister van Buiten landse Zaken, Ernest Bevin, heeft Donderdag het Lagerhuis ge waarschuwd, dat men de Berlijn- se crisis moest zien als een cri sis, waarbij men misschien nog tot geweld zijn toevlucht zou moeten nemen. Daarom was En geland gedwongen de gehele toe stand nog eens nader te beschou wen. De regering was vastbeslo ten alle maatregelen te nemen, die nodig zouden kunnen zijn. Overwogen werd of de regering misschien gedwongen zou kunnen worden de 20.000 man, die thans iedere maand afzwaaiden, in het leger te houden. Winston Churchill, leider van de oppositie, had gevraagd of Bevin een verklaring kon afleg gen over de internationale toe stand, speciaal met betrekking tot Berlijn en de diplomatieke en defensieve positie van Engeland. Wat dit laatste punt betrof zeide Bevin, dat het Lagerhuis, het land en de wereld heel goed wis ten, dat Engeland sinds hét einde van de oorlog op grote schaal ge- damolbiliseerd had, omdat het alle aandacht gericht had op de we deropbouw van het land. Bevin bekende, dat de Regering bij haar plannen niet van de ver onderstelling was uitgegaan, dat Zo spoedig dit nieuwe lid zich in verbinding zal hebben gesteld met de Nederlandse en de Republi keinse regeringen, kan het werk der C.V.G.D. „voorzover het van ons afhangt dadelijk worden her vat en van Nederlandse zijde zal het met alle beschikbare middelen worden bevorderd. Het was van de Republiek een zinledig gebaar om de politieke onderhandelingen af te breken op 'n ogenblik, waar op er, door omstandigheden, on afhankelijk van ieders goede wil, onmogelijk een overeenkomst kon worden getroffen inzake het ver keer, en om aan het voortzetten der besprekingen over onderwer pen van niet-politieke aard hin derpalen in de weg te leggen". Daarbij komt dan aldus ver volgde Mr. Van Kleffens de toenemende terroristische activi teit op Java in de huiten de Repu bliek gelegen gebieden. De Neder landse afgevaardigde zeide dat, als er een mogelijkheid is om tot overeenstemming met de Repu bliek te geraken, deze zal worden verkregen via de C.V.G.D.. Neder land is zich bewust, vah de door 't Handvest der Verenigde Naties opgelegde verplichtingen en voor de Nederlandse Regering zal de C.V.G.D. steeds het nee plus ul tra blijven. De heer Van Kleffens achtte het eigenaardig, dat de Veilig heidsraad hele dagen besteedt aan de Indonesische kwestie, die niet het geringste gevaar voor de internationale vrede oplevert en om deze reden buiten zijn 'bemoeienis dient te vallen. Het moet de wereld toch wonderlijk voorkomen, als de Raad van alle in gang zijnde blokkade's niet spreekt over die van Berlijn of Hyderabad, doch wel over de be weerde blokkade van Indonesië, waar echter In het geheel geen sprake is van een blokkade. Mr. Van Kleffens bestreed, met cita ten uit verschillende standaard werken over het internationale recht, dat de Nederlandse maat regelen zouden kunnen, worden gekwalificeerd als een blokkade. Deze maatregelen zijn geenszins tegen de Republiek gericht, daar zij in heel Indonesië van toepas sing zijn. Zij zijn t^ vergelijken met de uitgifte van rijbewijzen voor het besturen van auto's Een ipaatregel, die het autoverkeer niet onderdrukt, doch slechts regelt. Hij wees er op, dat delen van het Indische productie-apparaat welke het eigendom zijn van Ne derlandse, Amerikaanse, Britse, Franse, Italiaanse en andere on dernemers, in enorme hoeveel heden buitenlands zijn gebracht, zo niet met de daadwerkelijke steun van de Republiek, dan toch met haar oogluiking of vergoe lijking en door dit feit wordt een groot gedeelte der bevolking, voorzover deze voorheen op de geroofde ondernemingen werk zaam was, bedreigd met een on vermijdelijke ondergang. De heer Van Kleffens wees er voorts op, dat tot drie maanden geleden de Republiek aan de Ne derlanders nooit bijstand of mede werking heeft verzocht voor de invoer van door haar benodigde goederen of voor uitvoer harer producten; het laatste om de een voudige reden, dat in de Repu bliek voor uitvoer niets beschik baar is dan geroofde goederen. Mr. Van Kleffens legde de na druk op het feit, dat de Neder landse maatregelen niet hébben geleid tot een afname van dein en uitvoer der Renuhliek en hij hechtte grote waarde aan het feit. dat deze maatregelen op afdoen de wijze verenigbaar zijn gebleken met de beginselen der Remville- overeenkomst. Ais in de Repu bliek de economische toestand on gunstig is, is dit niét het gevolg van maatregelen van Nederlandse zijde, doch van een. slecht bewind, gebrek aan autoriteit en gebrek aan/credi'et in de Renubliek. Het is duidelijk, dat de Republiek niet tot een overeenkomst wenst te ko men „Haar taktiek is, z.ich te blijven beklagen, daarbij trach tend de openbarès mening tegen ons in te nemen". Afgezien van de kwest'e der jurisdictie van de Vei ligheidsraad, is het brengen van het geschil voor de Raad een dui delijke poging van de zijde der Republiek om de C.V.'G.D. te pas seren. Mr. Van K'effens besloot zijn rede met het uitspreken van de hoop, dat de Raad niet het slachtoffer zal worden van een op zet, „die ten doel sehiint te heb ben, het werk van de C.V.G.D. te torpederen". De Chinese afgevaardigde Tsji- ang vermaande beide partijen.'zich streng te houdfen aan de militaire en economische bepalingen der op de Renville gesloten overeen komst Volgens hem is de Veilig heidsraad niet gerechtigd tot het kenbaar maken van een eindoor deel over de situatie, doch wei wenst de Raad een concrete actie en een oplossing op korte termijn. Daarom stelde Tsjiang een resolu tie voor, waarin de minimum wen sen der leden van de Veiligheids raad worden opgesomd, zonder dat echter de Raad zich in een bepaalde richting bindt. Nadat de Philippijnse afgevaar digde Romulo had verklaard, het eens te zijn met de door de heer Palar gegeven visie op de situatie, verklaarden de afgevaardigden van de V.S., de heer Jessup, en de afgevaardigde van Canada, Mc Naughton, dat zij hun stem voor de resolutie van de afgevaardigde van China zouden uitbrengen. De vergadering werd hierna tot 's middags verdaagd. „de politiek van de bondgenoten tijdens de oorlog zou kunnen lei den tot een toestand, waarbij het gebruik van geweld niet was uit gesloten." Bevin zeide. er zeker van te zijn, dat het Huis zou in zien, dat het thans ongewenst was een officiële verklaring af te leg gen over de maatregelen, die door de Regering genomen werden of die de Regering zou kunnen ne men met het oog op wat er zou kunnen gebeuren. Bevin zeide vervlos*ns: „Wij zijn pereid met de Sowjet-rege- ring in discussie te treden over de toestand in'Berlijn en wij heb ben een dergelijke bespreking ook nimmer van. de hand gewezen. Men kan eöhter van de Britse regering niet verwachten, dat zij dit on<3er druk zal doen." Voorts verklaarde Bevin, dat de Britse regering nimmer be zwaar gemaakt had tegen de in voering van een eenheidsmunt of zelfs een munt van de Sowjet- zóne in Berlijn, mits dit geschied de onder toezicht van de vier be- zettingsmogendheden en geen dwangmethoden werden gebruikt. Met de Amerikaanse en Franse regering was een algemene over eenkomst bereikt over toekom stige besprekingen met Rusland. „Wij zullen zo spoedig mogelijk trachten de Sowjet-regering er van te overtuigen, dat wij bereid zijn besprekingen te voeren om te komen tot een geleidelijke op lossing van de gerezen moeilijk heden." Churchill verklaarde, dat de oppositie de algemene lijn van Bevin's verklaring onderschreef. Hij vroeg of de demobilisatie van 20.000 man per maand niet een bedenkelijke vermindering was van de „bescheiden militaire sterkte van Engeland in deze critieke tijd, waardoor afbreuk gedaan zou kunnen worden aan de politiek, die gericht was op de opbouw van de defensies van de West-Europese Unie. Hij vroeg verder, of de rege ring hieraan geen einde zou kun nen maken totdat de kwestie Berlijn op bevredigende wijze was geregeld. Bevin antwoordde, dat de op houw van de West-Eurooese de fensies los stond van de toestand in Berlijn. Op een andere vraag van Churchill antwoordde Bevin, dat de regering „uiteraard" ten nauwste contact onderhield met haar militaire adviseurs, doch de regering kon daarbij haar ver antwoordelijkheid niet uit het oog verliezen. De regering onderhield ook het nauwste contact met de dominions. Dr. Naden Guest (Labour) stel de voor, dat Bevin iemand'zou aanwijzen, „los van partijbanden, die in Moskou zou kunnen onder handelen op het hoogste niveau, zoals Lord Mountbatten. in India gedaan had." Bevin betoogde, dat hij hierin geen parallel <zag, daar India Engeland niet in 'n dwang positie had geplaatst. „Wat wij in Moskou moeten doen, is de hin derpalen voor een bespreking uit de weg ruimen. Ik heb de hoop niet -opgegeven, dat deze zaak ge regeld zal worden",. De voormalige Minister van Oorlog, Bellenger (Labour), vroeg of Bevin de V.S. er op gewezen had, dat de last van defensieve maatregelen niet voor het groot ste deel op de schouders van de Britse troepen in Duitsland zo:x kunnen worden gelegd. Bevin zei de, dat dit niet uitsluitend e n probleem van Engeland was. M t de V.'S. werdtover deze kwestie natuurlijk voortdurend overleg gepleegd. N Een Conservatief vroeg of er werkelijk rekening gehouden wei d met de mogelijkheid van groot scheepse luchtlandingsoperaties en doeltreffende maarregelen hier tegen waren beraamd. Bevin ver zocht de leden van het Lagerhuis hem niet lastig te vallen met de tails. Churchill zeide, dat d,e op positie geen kennis droeg van de militaire aspecten en derhalve niet de geringste verantwoorde lijkheid op zich kon nemen voor „alles wat zou kunnen gebeuren op het terrein van militaire voor zorgsmaatregelen". Bevin'a verklaring werd ook in het Hogerhuis voorgelezen, waar Lord Salisbury, ds leider van de oppositie, verkaarde, verheued te zijn te vernemen, dat maatregelen worden genomen om de defensie ve krachten te versterken en te stabiliseren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1