in de Sowjet-zöne te Berlijn RAMPSPOEDIGE ONTPLOFFING de Kwestie BERLIJN Bij de Kabinetsformateur DONDERDAG 29 JULI 1948. ACTIVITEIT te Ludwigshafeni De strijd in Griekenland „S. 0. S. '-berichten voor Marinepersoneel als diensttelegr&m Beter brood na 1 Augustus Moeilijkheden bij Finse Kabinetsformatie Westelijke nota aan Sowjet-unie De Belgischs Koningskwestie Verklaring Nationale Raad Britse Labour-Partij Overstroming In Japan WEERSVERWACHTING. medegedeeld door hetK.N.MX te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Weer warm- Weer warm en zonnig weer; kleine kans op enkele versprei de warmte-onweders in de na middag in het Zuiden van het land. Meest matige wind uit Oostelijke richtingen. Frankering by Abonnement: Temeuzen DE 4de Jaargang No. 870- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie, 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. i Woensdagmiddag heeft zich in Ludwigsihafen een zware explo sie voorgedaan, waarschijnlijk in de fabriek van de I.G. Farben. Grote branden kunnen van Mann heim uit, aan de overzijde van de Rijn, worden waargenomen. De straten van Mannheim zijn be zaaid met glasscherven. In Lud- wlgshafen werden de sirenes ver schillende keren in werking ge steld. Ongeveer 1200 zwaargewonden zijn naar ziekenhuizen vervoerd. De geweldige fabrieken van de I.G. Farben te Ludwigshafen, vroeger een van de voornaamste centra van de Duitse chemische industrie, strekten zich voor de oorlog over een afstand van bijna 5 ikon uit langs de Westelijke oever van de Rijn. Tijdens de oor log werden de fabrieken herhaal delijk zwaar gebombardeerd. De explosie ontstond in de dhloor-aethylfabriek van de I.G. Farben. Duitse politfe-autoriteiten schat ten het aantal doden voorlopig op 400. Kort na de ontploffing huilden de sirenes om de mensen te waar schuwen, dat dodelijk phosgeen- gas was ontsnapt. Het is nog niet duidelijk, of dit gas de ont ploffing heeft veroorzaakt of en kel door de ontploffing is ont snapt. Deden van het Rode Kruis, po litiemannen en brandweerlieden, die de slachtoffers helpen bevrij den, dragen zuurstofmaskers. Met uitzondering van het hoofdbureau van politie is Lud wigshafen telefonisch van de buitenwereld afgesloten. Volgens de politie kan men nog steeds de plaats van de ramp niet be reiken tengevolge van hevige gas- en rookontwikkeling. Franse veiligheidstroepen nemen deel aan de bestrijding van de branden en het opruimingswerk. De gewonden werden naar zie kenhuizen in Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, Speyer en Reuter verneemt te Athene uit 'betrouwbare bron dat „wanho pige tegenstand der opstandelin gen en vroegtijdige stormen en regen de vorderingen van het 'Griekse leger aan het front van Konitza ernstig hebben .belem merd". Twee guerilla-bataljons deden gedurende drie dagen tegenaan vallen om hun positie op de berg Klephtis in de Smolika-bergketen ten Noordoosten van Konitza, te verdedigen. De verliezen aan. 'bei de zijden zouden groot zijn. Het slechte weer verhinderde optre den van de luchtmacht, aldus deze berichten. zelfs Karlsruhe vervoerd. Andere slachtoffers worden nog ui': de fabriek gedragen.. Men vrtes,t echter, dat zij, die nog onder de puinhopen liggen, dood zijn, daar deze in brand staan. Men acht het gevaar voor verdere explosies geweken. Onder de gewonden bevinden zich enkele Fransen. De Franse gouverneur van de Palts is naar het toneel van de ramp vertrokken. Radio Hamburg heeft alle beschikbare dokters opgeroe pen om aan liet reddingswerk deel te nemen. Volgens A.F.P. ontstond de ontploffing in een werkolaats van de chemische fabriek ..Badisch Anilin und Sodafabrik" (voerheer I.G. Farben), die ongeveer 100 meter achter de gebouwen van het Franse militaire bestuur ligt. De slachtoffers zijn merendeels arbeiders van de fabriek. Talrijke gebouwen zijn door de ontplof fin;* ingestort. In de stad Ludwigs hafen zelf zijn vele hulzen van hun daken beroofd. Huizen, die door bombardementen waren ge troffen, zrjn thans ingestort. Dena, het Duitse persagent schap in de Amerikaanse zóne, meldt nader dat de ontploffing 600 mensen het leven heeft ge kost. Een ooggetuige, die het toneel van de ramp in ogenschouw heeft genomen, vertelde, dat hij op zijn weg mannen ontmoette met groe ne, gele, blauwe of witte gezich ten, arbeiders van de fabriek, die tengevolge van de ontploffing met verschillende kleurstoffen waren besmeurd. Vele gewonden dropen van het bloed, doordat hun slag aders door glasscherven waren geraakt of gesprongen waren door de hevige luchtdruk. In Ludwigs hafen is geen ruit heel en in Mannheim is een groot aantal ruiten verbrijzeld. Over het ter rein van de ontploffing hangt een scherpe lucht, die volgens chemi ci van phosgeengas afkomstig zou kunnen zijn. Men vermoedt, dat de ramp door ontbranding van aethylchloride is ontstaan. Indien dit uiterst ontvlambare gas uit een houder zou zijn ontsnapt, zou het door de grote hitte van giste ren tot ontploffing hebben kunnen komen. Door de ontploffing zou phosgeengas kunnen zijn ontstaan. Volgens een door „Dena" aan gehaalde mededeling van het ge meentebestuur van Ludwigshafen wordt het aantal doden op 600 geschat en het aantal gewonden op 1400. Uit alle delen van de Palts, zijn brandweren en politieversterkin- gen onderweg voor hulpverlening. Naar Dinsdagavond van be trouwbare zijde werd vernomen, hebben de drie Westelijke bezet- angsmogendheden besloten Paul Markgraf, de communist, poli- tie-pref,ect van Berlijn, niet lan ger te i.nkennen. Naar vernomen wordt, kwamen de drie Westelijke commandanten van Berlijn tot dit besluit na een bijeenkomst op Dinsdagavond. Dit besluit zal bijna onvermij delijk de splitsing van de totnog toe verenigde leiding van de poli tie te Berlijn tengevolge hebben. De plannen voor een aparte poli tie voor de drie Westelijke sec toren, volkomen onafhankelijk van het hoofdbureau in de Rus sische sector, zouden reeds ver gevoruend zijn. De drie comman danten bespraken eveneens de toestand als gevolg van de Rus sische order aan de gemeentelijke autoriteiten om een aparte afde ling op te richten van het Ber lijnse voedselbureau, belast met de uitvoering van de Sovjet-plan nen voor voedselvoorziening van de gehele stad Splitsing van Beirlijn. Telefonisch van de ANP-corres- pondent: De splitsing van de Berlijnse politie, die Maandag met de schorsing van de communistische hoofdinspecteur Paul Markgraf is ingeluid, werd Dinsdag formeel doordat de vice-president van po litie, Dr. Stumm, die door de be voegde burgemeester, Dr. Frie- densburg tot opvolger van Mark graf is benoemd, heeft verklaard naar 't raadhuis van Schoeneberg in de Amerikaanse sector van Berlijn *te zullen verhuizen. Dr, Stumm is door de Westerse bezettende mogendheden ais hoofd, der Berlijnse politie erkend. Voortaan zal dus de politiemacht van Oost-Eerlijn naar de instruc ties van de geschorste hoofd inspecteur Markgraf luiteren, terwijl de politie der drie Weste lijke sectoren zich. zullen richten naar de bevelen van Dr. Stumm. De verwarring in het Berlijnse bestuursapparaat is neg vergroot doordat de Sovjet-Russen de voor malige burgemeester van hef district Midden-Berlijn. Paul Letsch, een lid der eenheidspartij, hebben belast met de uitvoe ring van de door de Sovjets aan gekondigde levensmiddelenvoor ziening der gehele Berlijnse bevol- Nadat in April de samenstel ling van ons brood reeds een be langrijke verbetering heeft onder gaan doordat het percentage maisbloem in de 'broodbloem werd verminderd, zal met in gang van 1 Augustus de mais bloem geheel uit de broodbloem verdwijnen, zo deelt het Ministe rie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening mee. Na deze datum zal de brood bloem bestaan uit 20 °/o buiten landse of inlandse rogge en 80 °/o buitenlandse tarwe, uitmaling 85 °'o - Fabrieken, die op 1 Augustus nog maisbloem in voorraad heb ben, dienen deze vóór 29 Augus tus in de broodbloem te verwer ken inplaats van rogge. Het zal nog wel enkele weken duren voordat de broodbloem van betere samenstelling bij de bakkers komt, zodat men nietaanstonds na 1 Augustus witter brood zal kunnen verwachten. De Finse volksdemocratische unie, die communisten en linkse socialisten verenigt, heeft gewei gerd toe te treden tot de voorge stelde nieuwe coalitie van drie partijen, die de sociaal-democraat Karl Fagerholm tracht samen te stellen. Gisteren zou Fagerholm met de agariërs onderhandelen om te komen tot een twee par tijencoalitie. Functionnarissen van de so ciaal-democratische partij verkla ren, dat indien Fagerholm ook hierin niet mocht slagen, hij een sociaal-democratisch minderheids kabinet, waartegen de volksdcmo- craten sjterk gekant zijn, zal formeren. king. Daarmede is practiscb wet houder Füllsack, die tot nu do distrifoutiedienst der gemeente be heerde, uitgeschakeld. Beide maatregelen wijzen er op, dat de formele splitsing van Berlijn in twee afzonderlijke be stuurde gemeenten een kwestie is van slechts korte tijd. Het raad huis van Schoeneberg wordt feeds ingericht om plaats te bieden aan de ambtenaren van het toekom stige West-Berlijnse bestuurs lichaam. Uit de aard der zaak zal een dergelijke splitsing van Berlijn in twee administratief, monetair, politiek en verkeerstechnisch ge scheiden delen het toch reeds zwaar getroffen bedrijfsleven vol komen ontwrichten. In Berlijnse industriële- en handelskringen ziet men dan ook met grote be zorgdheid de komende ontwikke ling tegemoet. Gevolgen Invoering nieuwe valuta. Een hoge financiële function- naris van de Brits-Amerikaanse aólne heeft verklaard, dat sinds het invoeren der nieuwe valuta een groot aantal zwarthandelaren gedwongen is werk te zoeken en het absenteisme gedaald is. 'Vijf en twintig duizend Duit sers in de Amerikaanse zóne, die voor de invoering niet werkten, hebben zich als werkzoekend la ten inschrijven. Absenteisme in de belangrijke industrieën waa van 15 a 20 procent gedaald tot 5 pro cent. Het toenemen der werk loosheid wordt door de Ameri- (Van de correspondent van het A.N.P.). Sedert enige tijd ontwikkelen de Sowjet-Russen rondom Berlijn een buitengewone activiteit. De militaire installaties tussen Zos- sen en Wunstorf, ongeveer 40 km ten Noorden van Berlijn, waar in de laatste dagen, van de wereldoorlog het hoofdkwartier der Duitse Weermacht was on dergebracht, wordt in allerijl ge restaureerd en uitgebreid. De on dergrondse kazematten worden voorzien van de modernste appa raten voor radio en radar. Een ondergrondse miniatuur spoor trein en een stelsel van electri- sche liebten verbinden de diverse commandostations. Naar verluidt zal hier 't hoofd kwartier van het Westelijke Sow- jetleger, dat tot dusverre te In- sterburg is Oost-Pruisen en bij Breslau was gestationneerd, wor den gevestigd. Het gehele complex zal zich diep onder de grond bevinden en zich onder een enorm deksel van beton uitstrekken-, zodat het te gen bommen van het zwaarste kaliber en, door zijn hermetische afsluiting van de buitenwereld, Een woordvoerder van het Franse kabinet heeft Woensdag medegedeeld,, dat Engeland, Frankrijk en de V. S een ge meenschappelijke nota hebben op gesteld, welke spoedig aan de Sowjet-Unie zal worden overhan digd. De woordvoerder, Francois Mit- terand, maakte dit .bekend na de eerste zitting van André Marie's kabinet. Mitterand, die staatssecretaris voor voorlichting is, verklaarde dat de nota was opgesteld „om het rechtstreekse contact van regering tot regering te verge makkelijken". Uit gezaghebbende bron te Londen verneemt Reuter, dat Frank Roberts de voornaamste privé-secretaris van Bevin, giste ren uit Londen naar Moskou zou vertrekken, waar hij Engeland zal vertegenwoordigen bij de over handiging van de nota. Sir Mau rice Peterson, die zich thans te Londen bevindt, is in verband met zijn gezondheidstoestand niet in staat deze missie te ver vullen. kaanse autoriteiten toegeschreven aan het zoeken naar werk van zwart-handelaren. Zeven Juli was de werkloosheid 22 procent hoger dan eind Mei, hoewel het aantal aangeboden betrekkingen onge veer hetzelfde was gebleven. In S1 eeswijk-Ho 1stein steeg het per centage werkloosheid met 30 procent, evenals althans vol gens steekproeven te Berltfn. DE KWESTIE MARKGRAF. De burgemeester van Berlijn, mevr. Louise Schroeüer, heeft Generaal-Majoor Kotikof, de Rus sische commandant In Berlijn, meegedeeld, dat zij zijn bevel tot wederindienststelling van Mark graf niet kan \iitvoeren. De drie Westelijke militaire be sturen hebben mevr. Schroeder doen weten, dat zij het gemeente bestuur erkennen als het enige wettige gezag in dergelijke aan gelegenheden. Het Duitse Nieuwsbureau Dena verneemt uit welingelichte politie kringen, dat een reorganisatie van de politie in de drie Weste lijke sectoren vermoedelijk giste ren zou plaats vinden. Het afzon derlijke politle-appara at voor deze sectoren zou onder leiding van de Sociaal-Democraat Stumm komen te staan en zijn hoofdkwartier tijdelijk in de Amerikaanse sector krijgen Het Amerikaanse militaire be stuur heeft gisteren in een nota aan mevr. Schroeder verklaard, dat het Markgraf niet meer als hoofd der Berlijnse politie zal er kennen. Door de Britse en Fransie mili taire besturen zijn overeenkom stige nota's aan mevr. Schroeder gezonden. misschien ook tegen uitwerking van atoombommen bestand zal zijn. Tegelijkertijd worden tussen de Oostzee en het Thueringer Woud door het Sowjet-leger manoeu vres op grote schaal gehouden. Aan deze oefeningen zouden vier pantserlegers met 35 divisies van elk ongeveer 10.000 man deelnemen. Voor het eerst zou den bij deze gelegenheid ook proeven worden genomen met het nieuwe tankmodel „Jozef Stalin III", een gevaarte van 62 ton, dat volgens de Russische verkla ring de zwaarste tank ter wereld is. Tenslotte worden ook oefe ningen in de lucht gehouden, waar niet ailleen de bekende ja gers van het type „Yak 9" en „,Yak 3" aan medewerken, doch ook Sowjet-Russische straalvlieg tuigen en veel zeer snelle jagers, die geconstrueerd zijn naar het voorbeeld van de vroegere Duitse Messerschmidt 109. De Kabinetsformateur, Dr. L. J. M. Beel, heeft gisterenochtend besprekingen gevoerd met Mr. J. R. H. van Schalk, tijdelijk voor zitter der Tweede Kamer, Mr. W. F. Schokking, wethouder van Am sterdam en Prof. Mr. P. Lief- tinck, Minister van Financiën. De beslissing van de Katholieke fracties van Kamer en Senaat een wetsvoorstel in te dienen tot het houden van een plebisciet over de terugkeer van de Koning naar België, werd gisterenmorgen in de wandelgangen van het parle ment druk besproken. In het algemeen is men van oordeel, dat deze nieuwe ontwik keling in het Koningsprobleem niet onmiddelijk tot een scheuring in de Katholiek-Socialistische re geringscoalitie behoeft te leiden. Indien het hiertoe toch mocht komen, dan zal het niet eerder zijn dam na het einde van het parlementair reces, ongeveer ein de September. Bij de stemming over het voor stel zal de Katholieke Volksparty de stgun moeten hebben van ten minste tien Liberale senatoren om zich van een meerderheid te verzekeren. Deze steun is,_ gezien de houding der Liberalen, wel te verwachten. De Nationale Raad van de Brit se Labourpartij, waarin zowel de politieke als de industriële sec tie zijn vertegenwoordigd, heeft zich in een verklaring volledig achter de politiek der regering t.a.v. Berlijn geschaard. „Ieder teken van zwakte van het Wes ten zou het vertrouwen van de wereld ernstig schokken en een uitnodiging zijn tot nog grovere daden van intimidatie en agres sie", aldus de verklaring, die er aan toevoegt, dat verdere bespre kingen niet zouden kunnen wor den gevoerd voordat de Russische blokkade is opgeheven. De Japanse provincie Foekoei wordt door overstromingen ge teisterd, waarbij tot dusiver 63 personen om het leven kwamen. Het is hetzelfde gebied, dat de vorige maand door een aardbe ving werd getroffen, gepaard gaande met grote branden. Hier bij kwamen toen 3000 personen om. Volgens het blad Asahi zijn 250.000 mensen, die bij de vorige ramp dakloos werden en inmid dels hun woningen weer hadden opgebouwd, opnieuw zonder on derdak. De Minister van Marine heeft een regeling getroffen, die in voorkomende gevallen van groot nut kan zijn voor de verwanten van het personeel van de Konink lijke Marine. Volgens deze rege ling zal het voortaan mogelijk zijn, dat een militair der zeemacht door de marine-verbindingsdienst gewaarschuwd wordt omtrent het in levensgevaar verkeren of de -dood van naaste familiebetrek kingen. Dergelijke „S.O.S "^be richten worden dan als dienstte- legram doorgeseind. Het is na melijk gebleken, dat de postver bindingen, vooral in het buiten land, niet genoeg zekerheid bie den, 'dat zulk een waarschuwing de betrokkeh marineman zo snel mogelijk bereikt. Berichten als bovenbedoeld kun nen door een familielid of ver loofde worden aangeboden aan de plaatselijke marine-autoriteit, of, in plaatsen waar geen marine- autoriteit gevestigd is, aarf de burgemeester. In Oost- en West- Indië dient de aanbieding tele grafisch te geschieden, respectie velijk aan de commandant der zeemacht te Batavia of aan de commandant der marine te Cura-, cao. De mededeling mag uitdruk kelijk niet meer bevatten dan de kennisgeving van levensgevaar of overlijden eventueel met datum en oorzaak. Een burgervliegtuig, dat een oefenvlucht maakte, is te Mélun (N.-Frankrijk) neergestort.De 4 inzittenden zijn ver&rand.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1