De BESPREKINGEN in Indonesië Stopzetting goederenvervoer CONFERENTIE TE PARIJS. De strijd in China De strijd in Palestina TOURISME EN DE BENELUX DINSDAG 27 JULI 1948. Het compromis-voorstel Dubois-Critchley^ tussen Engels-Amerikaanse en Sovjet zones. Am. straalvliegtuigen In Duitsland Prins Bernhard in lEngeland aangekomen Minister Drees bij de Kabinetsformateur Robert Schuman bij Auriol Nieuw-Jeruzalem door Joden bezet verklaard Irgoen erkent Israëlische regering niet langer Frankering by Abonnement: Temeuzen WEEKS VER WACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I. te 13e Bilt, geldig tot (Dinsdag avond. Warm- Zonnig, droog, warm tot zeer warm weer. Zwakke tot mati ge wind uit Oostel. richtingen. Aan de kust in de namiddag op sommige plaatsen tijdelijk een wat koelere zeewind. 4de Jaargang No. 868- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V|. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie» tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. De Herald Tribune van Zondag geeft een samenvatting van het SOOO woorden tellende „vertrou welijke working paper", dat op 10 Juni j.l. door de Amerikaanse en Australische leden van de C.V. GD. aan de afgevaardigden van Nederland en van de Republiek werd voorgelegd In het debat van de Veiligheidsraad van 1 Juli verkreeg een voorstel tot publica tie van dit document een stem te weinig. De Herald Tribune deelt mede, dat een afschrift vgn het voorstel vóór het blad ver krijgbaar was". Uit het stuk blijkt, dat volgens de mening van de heren Dubois en Critchley al leen positieve voorstellen vaTj hun zijde, in de huidige toestand, waarin de delegaties van beide partijen niet in staat schijnen te zijn, dichter bij een overeenkomst te geraken, hën in .staat 'kunnen stellen zich te kwijten van hun verplichtingen en een rechtvaar-, diging kunnen geven van de gedu rende zeven en een halve maand door hen ondernomen pogingeD óm de partijen bij te staan. Vervolgens geven beide heren in dit vertrouwelijke document veertien grondslagen aan voor een het gehele veld bestrijkende overeenkomst waarin o.a. wordt uiteengezet fiat Nederland op zich zou dienen te nemen, te trachten yan de gebieden buiten Java, Madoera en Sumatra ge daan te krijgen, dat deze zullen toetreden tot een overeenkomst, welke het gehele gebied van In donesië omvat. Een gezamenlijke commissie van deskundigen zou dan een studie moeten maken van de toekomstige bestuursvorm en e-n schets opstellen van de orga nisatie der toekomstige deelstaten Er zou een constituerende verga dering worden 'bijeengeroepen,, verkozen door de huidige regent schappen of daarmede in grootte overeenkomende gebieden, een en ander zo spoedig mogelijk als zulks uitvoerbaar zou zijn na de ondertekening der overeenkomst, doch Indien enigszins mogelijk niet later dan drie maanden Qfama. De afgevaardigden zou den worden gekozen door een vrije en geheime stemming in 7 Thouding tot het aantal imwo- *n ra der betrokken gebieden. Deze -verkozen vergadering zou hebben te beslissen over de grenzen der (deelstaten en tevens fungeren als voorlopig parlement, zij zou een president voor de V. S. moeten verkiezen, die dan een kabinets formateur aanwijst, die een kabi net moet samenstellen, dat de voorlopige federale regering zal vormen. De vertegenwoordigers van iedere staat in het voorlopige parlement verkiezen de voorlo pige regeringen der deelstaten. (Het voorstel der heren Critch ley en Dubois bevat voorts „op merkingen" ten aanzien van het instellen van gezamenlijke com missies die in de periode, vooraf gaand aan de verkiezingen, ver schillende onderwerpen in beschou wing zouden habbén te nemen, zoals de organisatie der verkie zingen, de wederopbouw, de fi nanciën, het monetaire stelsel ver mindering en uitrusting van de gewapende macht en de terug keer van verplaatste personen naar hun woonsteden. De voor lopige vergadèring zou 'n grond wet voor de V> S. I. moeten op stellen,, welke door de vertegen woordigers der deelstaten in de constituerende vergadering zou dienen te worden geratificeerd Hierna zouden de V. S. I. souve- reiniteit verkrijgen en zou de Nederlands-Indonesische Unie in werking treden, na ratificatie van het unïestatuut door Nederland en de wetgevende vergadering der V. S. I. In de militaire para graaf zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot een gezamen lijk militaire staf, het inrichten van militaire bases op elkanders grondgebied op lange termijn,, de gelijkheid in uitrusting en orga nisatie van- en uitwisseling van militair personeel. Aldus de sa menvatting van de Herald Tri bune. Aanvallen uit Repub. ge bied op Ned. posten. Uit betrouwbare bron vernam Aneta gisteren, dat er dezer da gen in Midden-Java drie aanval len op Ned. posten hebben plaats gehad. Volgens het bericht viel een goed bewapende bende een Ned post hij Dadap-Ajam, nabij de bestandslijn ten Oosten van Salatiga aan, bij welke aanval een Ned. militair werd gewond. De bevolking uit de omgeving alar meerde de Ned. troepen en de aanval werd afgeslagen. Tezelfdertijd deed een eveneens E;oed bewapende bende een aan val op een- Ned. post bij Reho- rari, even Zu'JtliiK van Dada Ajam gelegen. Deze bende was evenals de andere gewapend met «mortieren en automatische wa pens. Deze aanval werd eveneens afgf Magen, zOnder verliezen aan onze zijde. Deze bende trok daar op prompt af naar het Zuiden en viel een Ned. post aan te Soeroe, eveneens nabij de bestandslijn. Na het afslaan van deze aanval verdween de bende over de be standslijn, nadat zij een brug had verbrand om achtervolging te bemoeilijken. Aneta's zegsman zeide dat men hier te doen heeft gehad met een zonder twijfel goed opgezet, doch geheel mislukt aan valsplan. UIT DUITSLAND De Britse en Amerikaanse autoriteiten in Duitsland hebben gisteren hevel gegeven tot de stopzetting van alle goederenver keer tussen de Engels-Ameri kaanse zone en de Sowjet zone. De order, die werd uitgegeven door het Duitse bizonale trans- portbestuur, gaf „technische moeilijkheden" als reden voor het verbod op. Het verkeer in de dubbele zone naar de Oost-Bu ropese staten, via de Sowjet-zone, is stopgezet, het verkeer uit de Sowjet-zone en Oost-Europa door de dubbele zone naar West-Europa echter niet. De tekst van de order zoals overhandigd aan de Duitse bizo nale spoorwegen luidt als volgt: „Tengevolge van technische moeilijkheden is een venbod, dat op 26 Juli ingaat en tot nader Zes Ministers van Buitenlandse Zaken en tien andere Ministers, vertegenwoordigers van de Mars hall-landen, hebben Zondag te Parijs twee uur geconfereerd on der voorzitterschap van Paul Henri Spaak. De conferentie werd bijgewoond door de admini strateur van het E.R.P.. Paul G. Hoffmah, en de reizende ambas sadeur van het plan, Averell Har- riman. Er was geen agenda vast gesteld. Paul Reynaud, de Franse fi nanciële deskundige, die door André Marie naar de conferentie was afgevaardigd, verklaarde na afloop, dat de atmosfeer uitste kend was. Alles wat hij over de conferentie wilde zeggen was dat Sir Stafford Cripps, de Britse Minister van Financiën, en René Mayer, Minister van Financiën van het demissionnaire Franse kabinet, het woord hadden ge voerd, evenals Hoffman. Die vergadering was bijeenge roepen door de organisatie voor economische samenwerking in Europa De tekst van de rede van Hoff man is na de vergadering voor publicatie vrijgegeven. Hij heeft o.m. gezegd: „Onze doelstellingen zijn in hoge mate inspirerend. Onze verantwoordelijkheid is ont stellend groot. De tijd is geko men om in grote trekken de in ventaris op te maken van uw doelstellingen en uw huidig stand punt te dien aanzien. Het groot ste deel van de inventarisatie moet door uzelf worden verricht. Misschien kan ik u behulpzaam zijn door zo nauwkeurig mogelijk verslag uit te brengen over de tegenwoordige houding van het Amerikaanse volk ten aanzien van het Europese herstelpro gram." „De laatste tijd is men in Ame rika hoe langer hoe meer tot de overtuiging gekomen, dat het her stel van Europa niet kan worden verwezenlijkt op de oude wijze van zaken doen of yolgens de oude opvattingen ten aanzien van de vraag hoe de belangen, van een land het best worden gediend. Er moeten nieuwe wegen worden ge vonden voor de inter-Europese handel en nieuwe richtlijnen voor het gebruik van de Europese hulpbronnen." „Wat naar mijn mening vereist is, is een groots werkplan, ge richt op het volledig herstel van de Europese economie tegen 30 Juni '52, wanneer de Amerikaan se hulp eindigt. Dit plan zou uiteraard een samenstel van door de zestien deelnemende landen. West-Duitsland en Triëst opge stelde programma's zijn. Ik wens er geen twijfel over te laten be staan, dat wat ik in gedachten heb een werkplan is en geen stroef en onhanteerbaar vijf jareu- p'an dat het levensproces van een land' in een aantal voorschriften en statistische tabellen tracht sa men te persen. DE KABINETSFORMATIE. In de loop van Maandag werden door Dr. Beel, in verband met de Kabinetsformatie, ontvangen de demissionaire Ministers Fiévez en Mansholt. Verder werd onder de bezoekers opgemerkt Jhr. H. A. van Karnebeek. order van kracht zal blijven, uit gevaardigd ten aanzien van: a. goederen van stations in de Engels-Amerikaanse bezettings zone voor de Sowjet-zone, met in begrip van Berlijn. b. Goederen van de Sowjet- zone, met inbegrip van Berlijn, voor de Amerikaanse en Britse zones. c. Goederen naar of van de Sowjet zone en Berlijn, die be stemd zijn voor doorvoer door de Amerikaanse en Britse zones. Uitzonderingen op het verbod zijn: Met betrekking tot a en b: geqn. Met betrekking tot c: 1. alle post-transitoverkeer in Duits land; 2. Internationale transito-goe deren. 3. Verkeer tussen de Franse zone en andere landen door Duits land. Goederen, die vóór 26 Juli zijn afgeleverd, zullen nog worden ver voerd. Uit de volledige. tekst van de order blijkt, dat de order geen be trekking heeft op de Franse zone en dat deze zone op dezelfde wij ze als de West-Europese landen zal worden behandeld. Er blijkt tevens uit, dat de order geen be trekking heeft op -het transito- verkeer tussen West- en Oost- Europa door de dubbele zone en de Sowje-zone. In de order komt -voorts tot uiting, dat het goederenverkeer uit Wesit-Europa voor de Sowjet- zone door de dubbele zone niet zal zijn toegestaan. De order geldt alleen voor het goederenverkeer per spoor. Volgens waarnemers te Frank fort zijn de „technische moeilijk heden" van dezelfde daad als die, welke door de Sovjet autoriteiten werden opgegeven als reden voor het sluiten van de verbindingen over land met West-Berlrjn Mogelipiheid voor nieuwe on derhandelingen. De Duitse kwestie. Waarnemers te Berlijn menen, dat opmerkingen in de verkla ring van Clay wijzen op de mo gelijkheid, dat weer onderhande lingen met de Sowjet-Russen zou den worden gevoerd aver ae uit sluitende invoering van het „Sow- jet-geld" in Berlijn. Volgens deze waarnemers is de n\ oenng van de West-Duitse mark in Berlijn de onmiddellijke oorzaak van de Sowjet-blokkade. De Westelijke mogendheden hadden verklaard bereid te zijn de Oost-Duitse va luta in Berlijn te aanvaarden, in dien zij, een aandeel in de con trole van deze valuta zouden hebben. Bij nfeuwe onderhande lingen over de valuta zouden ech ter concessies door de Westelijke mogendheden noodzakelijk zijn. Uit Londen wordt de aankomst gemeld van Douglas, Bede; Smith en, Bohlen. Reuters diplo matieke correspondent schrijft hieromtrent het volgende: Men verwacht, dat deze Ame rikaanse diplomaten - met de Brit se regering zullen confereren. In het zenden van Bedell Smith en Bohlen naar Berlijn, voor het voeren van besprekingen over de toekomstige politiek tegenover de Sowjet-Unie, ziet men te Londen het bewijs, dat de Ver. Staten niet overtuigd zijn, dat een vier- mogendhedenbespreking ter ver betering van de verhouding tus sen de Westelijke Geallieerden en de Sowje-Unie, veel tot deze verbetering zou bijdragen. Men voorspelt te Londen besprekingen tussen Engeland en Amerika over een nota aan de Sowjet-Unie, die men, indien de regeringscri sis in Frankrijk spoedig opgelost zou worden, voor het volgende week-end zou overhandigen. (Generaal Clay terug in Berlijn. Generaal Lucius Clay, de Amerikaanse militaire gouver neur in Duitsland, die in de V. S. besprekingen heeft gevoerd met President Truman en function- narissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, is Zon dagnacht te Berlijn teruggekeerd. Hij was vergezeld van Charles Bohlen, de deskundige van het Ministerie van Buitenlandse Za ken voor aangelegenheden de Sovjet-Unie betreffende. Men verwacht, dat beiden de besprekingen zullen bijwonen, die deze week te Lond«en gehouden zullen worden over de toestand te Berlijn. BUITENLANDSE AGENTEN IN DE SOWJET-UNIE GE ARRESTEERD. Het Nieuwsblad van het Rus sische ministerie van Vervoer heeft een waarschuwing geplaatst tegen „fascistische geheime agen ten", daaraan toevoegend, dat verscheidene „buitenlandse agen ten", die getracht hebben waar devolle inlichtingen over de spoor wegen In te winnen, zijn gearres teerd. Er werden geen namen of nationaliteiten van de arrestan ten genoemd. In kringen van het Belgisch toerisme toont men zich voldaan over het besluit der Nederlandse regering een bedrag aan deviezen ter beschikking te stellen van de Nederlanders, die deze zomer een bezoek aan België wensen te brengen. Men wijst er op, dat het bedrag aan deviezen, dat 'voor. Nederlandse touristen naar Bel gië beschikbaar is fr. 25 millioen bedraagt, zodat er waarschijnlijk een lotingssysteem zal moeten worden ingevoerd, zoals dit ook reeds voor Zwitserland en Frank rijk geldt. Verder ontveinst men zich in deze kringen niet, dat het bedrag van fr. 300 per dag per persoon slechts toelaat zeer matig te leven in België. De hotelnijver heid en voorts de hotels van be tere klassen zijn dan ook niet met deze regeling gebaat. Wat de Noorderburen vooral zal aanlokken, zo Is men hier van oordeel, is een kort en goedkoop verblijf, waarbij zij de kostbare Belgische francs zullen kunnen besteden aan het kopen van aller lei waren, die in Nederland nog moeilijk te krijgen zijn. Niette min ziet men in de getroffen re geling een poging van de Neder landse regering om het hotel- en restaurantbedrijf in België tege moet te komen. De zestien Amerikaanse „Shoo ting Star" straalvliegtuigen, die vorige week de Atlantische Oce aan naar Engeland zijn overge stoken, zijn Zondag te Wiesbaden geland. Z. K. H. Prins Bernhard, die Maandagmiddag van Soesterberg is vertrokken om de Olympische spelen in Engeland te gaan bij wonen, is op het vliegveld Hen don aangekomen. Naar wij vernemen heeft Mi nister Drées gisterochtend een onderhoud gehad met de Kabi netsformateur. Dr. Beel. Robert Schuman, de Franse demissionnaire premier, heeft 'gistermiddag een bezoek gebracht aan President Auriol. Dit heeft aanleiding gegeven tot geruchten dat Marie niet kan slagen en dat de President stap pen doet om Schuman opdracht te geven een nieuwe regering te vormen. De Chinese Minister van De fensie, Hoyin Tsjin zal te Nan king „een zeer belangrijke mili taire conferentie" openen. Naar kortelings gemeld is, zal hij persoonlijk het commando overnemen en pogen het door communisten geleide leger tot staan te brengen, dat het gehele gebied tussen de Chinese muur en de Golf van Petsjli schijnt te zul len overstromen. Volgens regeringsberichten is de bedreiging van de spoorlijn PeipingTientsin afgewend door de herovering van Woetsjing, een strategischs plaats tussen deze twee steden. (De stad werd Vrij dag op de regeringstroepen ver overd.) De toestand hij Poating was critiek. Aan het centrale front van Sjansi, waar door communisten geleide versterkingen tot op en kele mijlen de provinciale hoofd stad Taijuan waren genaderd her overden de regeringstroepen een strategisch punt aan de Weste lijke oever yan de Feng-rivier, op minder dan 10 mijl van Taijuan. In de stad heerst hongersnood en zij is overbevolkt door de aan komst van vluchtelingen. Naar men gelooft bevinden zich nog 24 Katholieke geestelijken in de stad. Een waarnemer van de V. N. heeft aan Graaf Bernadotte ge meld, dat Joodse vliegtuigen en infanterie het bestand hebben ge schonden door drie Arabische dorpen aan de weg van Haifa naar Tel Aviv aan te vallen. Het waien de dorpen Jaba, Izrim en Ain Ghazil, die op drie achtereen volgende dagen zijn aangevallen. De regering van Israël heeft* Maandagavond het Joodse nieuwe gedeelte van Jeruzalem tot door Israël bezet gebied verklaard en de ongeveer honderdduizend be woners van dit gedeelte onder de Israëlitische militaire gouverneur geplaatst De Irgoen verstrekte het vol gende officiële communiqué: „Wij erkennen de voorlopige regering van Israël niet langer. Alle een heden van de Irgoen Zwai Leoemi hebben bevel ontvangen zich van het leger van Israël af te schei den. Wij zijn 'bereid de interne ring in concentratiekampen te aanvaarden, maar niet onder een regering, die wij verafschuwen. Omdat Israël in staat van oorlog is, en enkel om deze reden, geeft de opperbevelhebber van de Ir goen het formele bevel niet de wapens tegen de Haganah op te nemen. I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1