wmm Vacantieregeling Schoenmakers w;,i u Kgaa f)cplii Wegens vacantie gesloten Fa D. F. VAN DER HEIJDEN INDRUKKEN UIT POLEN opmar* Binnénlands Nieuws SPORTNIEUWS net Kosthuis Gemeente Zaamslag R. C. S. 1 SIM IN „KOMETEN VAN HOLLYWOOD" T.R.B. - Tel. 2017 Burgem. Geillstraat 30a GARAGE Trekking in de Feestweek H. A. WLIJENS v.v. TERNEUZEN Terneuzen 1 HET WOONHUIS Het Woonhuis JAN SCHIPPERS MS.ajtegy V°°r de PLEZIERTOCHTEN Verruiming van hel reizigers verkeer Nederland-Frankrijk rjsïi'* Nietig onder de blakerende tropenzon ligt er het plaatsje Djenggawah, wat wankele huisjes langs de weg Djember- Amboeloeh, aan de voet van een steile heuvel. >o EVANGELISATIE SAMENKOMST Jachtgeweer ZONDAG a.s. Aanvang 2.30 uur tegen Een aankomende Bediende P. C. DE DOELDER VOLOP dat we hebben f 2.00 f 1.80 f 1.75 Sarantó Vermouth Cherry Brandy Schilletje Aalbessen Likeur f 1.40 California f 1.95 Vanaf de grens tot aan War schau en overal elders in de pro vincie, gelijkt Polen heden ten dage één groot bouwterrein. De reiziger ziet allereerst op alle plaatsen de oprijzende geraamten, de zo juist voltooide gebouwen en de „herstelde" huizen, waaraan de sporen van de oorlogsverwoestin gen nauwelijks meer zijn op te merken, alsmede de hernieuwde straten, bruggen en stations. De winkels zijn met goederen ge vuld, de kopers verdringen zich. In de restaurants eet men goed en veel tegen niet te hooge prij zen. Afgezien van enige import- levensmiddelenartikelen., die al leen door mensen met veel geld te bemachtigen zijn daartoe behoren buiten de merkwijnen uit het Westen b.v. chocolade en de meeste fruitsoorten ziet men er een verbazingwekkende hoeveelheid eetbare artikelen. De marktplaatsen zijn goed verzorgd. En met deze verzorging van de maag is aan de belangrijkste fac tor voldaan om de wil tot arbei den en de arbeidscapaciteit te verzekeren. Ook op het gebied der kleding is in verhouding tot het vorig jaar veel verbeterd. Steeds meer herwint de Whr- schause bevolking haar elegante uiterlijk Deze Opbloei beperkt zich niet slechts tot enkele bevoor rechten, maar ook de brede krin gen der intellectuëlen en hand werkslieden nemen hieraan deel. Alleen kleine renteniers, gepen- sionneerden en ambtenaren heb ben aan deze economische bloei geen deel en deze laag der bevol king gaat het ook in Polen niet al te best. Onder deze mensen en in de kringen der door de ont eigening getroffen voormalige grootgrondbezitters is de kern re zoeken van die onverzoenlijke oppositie, die zich met de huidige toestanden niet kan verenigen. De overheersende noot in het openbare leven van Polen is een afwending van de eigenlijke pol - tiek en tegelijkertijd een bijna fanatieke ijver tot opbouwende arbeid. Waar men ook kijkt en waar men ook hoort, niets als aan de ene kant driejarenplan, pro ductiecijfers en aan de andere kant culturele aangelegenheden zoals de aanwas van onderwijs instellingen op allerlei gebied, die als paddestoelen uit de grond verrijzen, de enorme voorspoed van het theater en de verbazing wekkende bloei dew litteratuur. Of de politieke pamjen het wil len weten of met: Hun werk zaamheid brengt slechts bij een kleine minderheid van beroeps politici, vakverenigingsleider journalisten en theoretici de ge moederen in beweging, tfk grote meerderheid der bevolking heeft het huidige systeem al naar om- In het nieuwe handelsaceoord tussen Nederland en Frankrijk, dat dezer dagen door de Minis ters Georges Bidault en Baron van Boetzelaer werd ondertekend, zijn de mogelijkheden voor het reizen van Nederland naar Frankrijk vergroot. Van Nederlandse zijde wordt er voor dit nieuwe verdragsjaar een «bedrag van zeven millioen gulden beschikbaar gesteld voor degenen., die in dit jaar naar Frankrijk reizen. Dat betekent, dat er per maand ongeveer 1000 Nederlandse toe risten een bezoek aan Frankrijk zullen kunnen brengen. De verruiming), die door de be schikbaarstelling van dit bedrag mogelijk wordt, gaat boven de totnutoe gevolgde regeling. Door deze laatste regeling, die ook thans van kracht blijft, werden alleen deviezen voor het reizi gersverkeer verstrekt voor een zelfde hoeveelheid als door het reizigersverkeer van Frankrijk naar ons" land ontvangen werden. standigheden met enthousiasme of onder protest als realiteit aan vaard. De activiteit der „Podziemie", der ondergrondse beweging, be hoort tot het verleden. Dat dit zo is, komt omdat de Staatsleiders in Polen een formule hebben ont dekt die, om een nationaal spreek woord te citeren, tegelijkertijd de wolf zich vol laat vreten en de geit ongemoeid doet blijven. He' grootgrondbezit, de sleuteundus- trieën en de grote ondernemingen op het gebied van de handel zijn genationaliseerd. De geit, name lijk de particuliere ondernemin gen, bevinden zich hierbij echter redelijk wel. EJen paar getallen mogen dit bewijzen Van de rond 11 millioen tewerkgestelden zijn ongeveer 2 millioen in staat- of coöperatieve bedrijven aangesteld, de rest is öf zelfstandig één millioen - óf in particuliere be drijven werkzaam. In de detail handel is 87 o/o der zaken parti culier bezit, slechts 13 staat onder coöperatieve- of staatscon- tróle. De vruchten van het huidige Poolse ecnomisahe systeem, die ten dele reeds geplukt konden worden, ten dele hun rijping tege moet gaan, zijn aanzienlijk. Met bewondering kijken wij b.v. naar de driegrotb bruggen over de Weichsel, die in -een record tem po opnieuw werden gebouwd. Hoogovens en kolenmijnen, met de modernste installaties, werden opgericht. Twee van deze kolen mijnen kunnen dagelijks 7000 ton kolen leveren, een derde „Gigant'-' moet het zelfs tot een prestatie van 8000 ton brengen. Enorme fabrieken voor de vervaardiging van synthetische stoffen zijn bii Ausöhwitz-Oswiencim, dat zo'ri treurige beroemdheid verwierf, in aanbouw. Tractorenfabrieken, sui. kerfabrieken, superfosfaatinstal laties groeien uit de grond. Een kolossale hoogoven werd bij Gl> wice (Gleiwitz) gebouwd, die een inhoud moet Hebben, capabel om een millioen ton ruw staal te ver werken. Met een blik op deze cijfers zal het geen verwondering wekken, dat het door de Minister van In dustriewezen uitgewerkte drie jarenplan, na een derde van deze tijdsduur reeds door de werke lijkheid scheen te zijn overtrof fen. Op meerdere belangrijke punten werd de verwachte pres tatie voor één jaar, reeds na tien maanden vervuld. Kolen, cement, suiker, papier en electrische ener gie worden reeds in grotere hoe veelheden geproduceerd dan in de beste jaren voor 1939. (Nadruk verboden). (Unicos Press.) Het is half tien in de morgen en overal zien we groepjes man nen lopen, op weg naar een groot grasveld, dat even buiten de be bouwde kom ligt. Van alle kanten komt de man nelijke kampongbevolking toege stroomd om te luisteren naar het geen hun geestelijke leider, Kjai Dophir straks te zeggen zal heb ben. Midden op het veld is een afdakje geïmproviseerd, een acht tal bamboepalen met wat gegal vaniseerde platen, die schaduw heten te geven, maar die in wer kelijkheid de temperatuur opvoe ren tot het kookpunt. We betreden dit vagevuur en om ons sluit zich de nauwe kring van Javanen, die op hun hurken zittend het ganse veld overdekken. Het aantal aanwezigen is zeker te schatten op drieduizend man en, wie Kjai Dophir heeft leren kennen, die verwondert zich niet meer over deize belangstelling, want wat men ook mag denken van de rol die deze Godsdienst leraar heeft gespeeld in de Repu blikeinse tijd, toen hij met zijn felle redevoeringen de bevolking opzweepte tot een fanatieke haat tegen alles wat blank was, het is niet te ontkennen, dat hij een in drukwekkende figuur is. Voor een Javaan is hij vrij fors, maar het zijh vooral de ogen en meer nog de gtem en de gebaren, die een onuitwisbare indruk ach terlaten, Het is juist de geweldige in vloed, die deze kjai's hebben. op de bevolking die hun houding ten opzichte van de Nederlanders van zoveel belang doet zijn. Het is dan ook geen geringe verdienste van de Sergeant-majoor van het K.N.I.L., J A. N. Loth, dat deze er, na eindeloze debatten met de weerbarstige' Kjai gevoerd te heb ben, tenslotte in geslaagd is hem te overtuigen van' het feit dat de bevolking alleen maar gebaat kan Eijn bij rust en orde. Voordat de Kjai arriveert, ver telt de majoor ons nog het een en ander over zijn gebied, dat hij, bijgestaan door een klein detache ment, beheert. .Hij .vertelt ons hoe zij hier in het Djemberse kwamen en hoe zij direct met de neus in de boter vielen. In Amboeloeh, waar de com mandopost gevestigd werd, waren aanvallen aa^i de orde van de dag en beschietingen langs de wegen stonden steeds op het menu. In het district Amboeloeh waren alle mensen gevlucht, gedwongen door de republikeinen, dan wel uit angst, angst veroorzaakt door de propaganda van Djokja. „Het enige, wat wij vonden", zo vervolgt de majoor lachend, „was het stinkende kadaver van een kamponghond in de hoofd straat van Amboeloeh met de mededeling dat het zo alle Nica- honden zou vergaan; een werke lijk elegant visitekaartje dus van de heren. Maar het ging toch iets anders. De Nica-honden ble ven en na veertien dagen telde Amboeloeh weer duizenden inwo ners". Terwijl we nog wat staan te praten, arriveert de Kjai, een sta tige figuur en door het verzamel de volk gaat een eerbiedigt stem- mengeroes. Na het handjesgeschud beklimt onze man een tafel en over alle aanwezigen valt een doodse stilte. Al direct, bij de eerste woorden, voelen wij ons ondanks onze echte Hollandse nuchterheid in de ban van deze geboren rede naar. Als een vloedgolf die een dijk doorbreekt, zo komen de Koran spreuken waarmede hij zijn rede begint, zijn slanke handen onder strepen de voor ons zo vreemde Arabische klanken en telkens valt het volk in met een fel ,,'ngkeh!". Dan gaat hij verder in het Ma- doerees, de taal die hier het meest door de bevolking wordt gespro ken. Hy vertelt hen dat Allah geen oorlog wil, doch vrede onder de mensen. Dat de bevolking moet werken en niet langer mag zwer ven over de verwoeste sawah's om te plunderem en te moorden in de kampongs. Hun verlangen naar vrijheid en zelfbestuur zal bevredigd worden, niet langs illegale weg, doch'langs de redelijke democratische weg,, niet door de Nederlanders uit te stoten, doch door met hen samen te werken. Hij wekt hen op het werk overal te hervatten, opdat er straks padi zal zijh in het rijst-, blok. Zy1 moeten hun kinderen naar de scholen sturen en ijveren voor meer en beter onderwijs, op dat er straks inderdaad genoeg intellectuëlen zullen zijn om het bestuur van de Nederlanders over te nemen. Hij herinnert aan de bezetting van de Jap, toen er geen recht bestond voor de tanih, die van zijn1 sawah werd wegge sleurd om dienst te nemen bij de heiha's en hij memoreerde de Djokja'se tijd, toen haat en on derlinge nijd door de kampongs slopen, vernietigend het geluk van vele gezinnen. Nog steeds zijn er strijdgroe pen, die uiterlijk het verzet heb ben gestaakt, doch die de dag ver beiden waarop ze de wapens zul len opgraven om opnieuw te moor den en te branden. Overal hebben zij die wapens begraven, op de sawah's en. in de bossen, op de ondernemingen en in de kam pongs en, opdat niet opnieuw gij allen ten offer zult vallen aan ellende en honger, daarom roep ik U op de verborgen plaatsen aan de Hollandse militairen te wijzen. Geweren, mitrailleurs, handgrana ten, brandflessen, mijnen, waar gij die ook weet te liggen, levert ze in, want, zolang niet alle wa pens en munitie gevonden zijn, zolang kan er geen1 rust en vrede zijn in deze streek Meer dan een half uur spreekt zo de Kjai en tenslotte eindigt hij weer met enige aanhalingen uit de Koran, om dan moe en nat bezweet van de tafel te stappen. Na hem spreekt niog de Wedana va.n Amboeloeh. Ook hij wijst de bevolking op de noodzakelijkheid van een goede samenwerking met de Hollanders. Op een andere wijze dan de Kjai, is ook deze Sastro Prajitno eert geboren redenaar. Hij heeft een groot gevoel voor humor, dat hij handig weet uit te buiten, want steeds weer klinkt, gedempt of luidruchtig, een hartelijk gelach op uit de rijen der toehoorders. Tenslotte is hij uitgesproken en opgewekt pratend verlaten de mannen het veld. Zij gaan tèrug naar hun kampongs, overleggend de woorden, die hun eigen leiders hen in de harten legden. Dan rijden we naar Amboeloeh. Langs ons heen verglijden de gou den rijstepluimen, die ritselend nijgen in de morgenwind. Hier en aaar wordt reeds geoogst. Straks zullen van kampong tot kampong de blijde gamelantonen zweven, een danklied zingend voor de godin van de rijst, die zo over vloedig van haar weelde schonk. Het is het handjevol K.N.I.L.- mannen, verspreid over de vele posten, die deze slametans moge lijk zullen gemaakt hebben. TWEE ZUSJES OVERREDEN. Donderdagmiddag had te Hank een ernstig ongeval plaats, ten gevolge waarvan een kindje werd gedood en het ander zwaar ge wond. Twee zusjes, respectievelijk 2 en 4 jaar oud, waren aan het spelen met andere kinderen bij een nieuw aan te leggen weg. Een vrachtwagen, die voor deze weg 'oTI AN P-K-XttSWON Het heertje, of wel Cordoleanus McDuff, die spoedig na aankomst van de „Noorderlicht" in New- York, in het gedrang was ver dwenen, bleek alle voorbereidin gen voor 'n spoedig vertrek naar Hollywood te hebben getroffen. Het duurde niet lang of een flin ke vrachtauto verscheen. De zee slang werd ingeladen. Geduldig als een kind liet het grote dier zich door een achttien man in de auto tillen. Het schip de „Noor derlicht" werd aan de hoede van, de havenpolitie toevertrouwd, in verband met de kostbare inhoud. En zo trokken dus onze vrienden op wielen naar het Westen, ter wijl de redder van hun leven met belangstelling naar het Ameri kaanse landschap keek. Na een autoreis van enige dagen bereik ten zij Hollywood. Cordeolanus Mc Duf bleek niet te veel te heb ben beloofd. Bim en Basli werden hoffelijk ontvangen door den directeur van de „Havamout filmonderneming". „Wij hebben Uw karakter nauw keurig uit krantenfoto's bestu deerd", zei de directeur tot Mugli. „De hoofdrol in een Grieks drama is U toegedacht". Mugli knikte afwezig. „Hoe heet dat drama?" vroeg Bim. „Het leven van een fiercules", antwoordde de directeur. zand aan het vervoeren was, reed op een gegeven ogenblik achter uit, tengevolge waarvan de twee meisjes werden gegrepen. Zij kwa men onder de wielen terecht. Het tweejarig kindje werd op slag ge dood, terwijl het andere zwaar gewond naar het ziekenhuis te Raamsdonkveer werd vervoerd. WIELRENNEN. DE RONDE VAN FRANKRIJK. Voor de 19e étappe van de Ronde van Frankrijk. MetzLuik (249 ikm), startten gistermorgen 44 renners. Bij Thionville (28 km) van de start kwam dé Belg Van Dijck aan het hoofd van het grote peloton als eerste door en veroverde hiermede de premie van 5000 francs. Ook bij Frisange was er nog weinig Van strijd sprake. Alle renners lagen nog bij elkaar, aangevoerd door En gels, Kirohen en Pasquini. Kirchen., de enig overgebleven Luxemburger van de Nederlands- Luxemburg ploejr passeerde aan het hoofd van hef peleton de stad Luxemburg, waar hij met een ge- I welidig enthousiasme door zijh landgenoten werd toegejuichd. I Bij het passeren van de Belgi sche grens lagen Ohapatte (Pa rijs) en Bevilacqua aan de kop, gevolgd door Van Dijck. Robic was de eerste die Arlon binnen reed, onmiddellijk gevolgd door Van Dijck en Klabinsky. Het pele ton lag hier op ruim 1 minuut. Bij Baracque Fraiture, na 158 kim, was er nog geen enkele uit looppoging gewaagd. Het pele ton lag nog geheel aangesloten met Ockers, Dupont en ïmpanis aan. de kop. 19e Etappe klassement. Het klassement van de 19e étap pe MetzLuik luidt: 1. Bartali (Italië A) 7.18.55; 2. Roibic (Fr. nat. pl.)3. Schotte (België A); 4. Ockers (België A); 5. Neri (Intern, pl.) allen zelfde tijd als Bartali; 6. Brule (Parijs) 7.20.03 7, Giguet (Fr. nat. pl.); Camellini (Intern, pl.)9. ïm panis (België A)10 Kirchen (N.- Lux.) allen zelfde tijd als Brule. De Ruijter en Janssen kwamen met een grote groep binnen die ex aequo 18/37 werd geklasseerd in 7 uur 21 min. 56 sec. Na deze étappe staat Bartali nummer 1 in het alg. klassement met 131 u. 34 min. 53. sec. Schotte is 2 met 132 u. 0 min. 39 sec. Algemeen Klassement. Het algemeen klassement luidt na de 19e étappe: 1. Bartali (Italië A) 131.34.53 2. Schotte (België A) 132.01-.09 3. Lapedie (Centr.) 132.03.41 Getrouwd: C- G- HAAK en M- MULLER die. mede namens, weder zijdse Ouders hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij hun Huwelijk ondervonden- Juli 1948. Heden overleed ons lief Zoontje en Kleinzoontje ROBERT JAN. J- TUK C. TUK-VERMEULEN Farn- TUK Fam. VERMEULEN Rockanje, 22 Juli 1948. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurige ongesteld heid, nog zeer onver wachts. onze geliefde Vrouw. Moeder. Be huwd- èn Grootmoeder, JANNEKE BUURMAN, geb. Du Pree, in de ouderdom van 69 jaar- Temeuzen: J. BUURMAN Kolhom S. P. DONZE BUURMAN F DONZE en Kinderen Terneuzen P. S- BUURMAN- DE RUIJSSCHER A. D. DE RUIJSSCHER en Kind Terneuzen, 23 Juli 1948- Steenkamplaan 4- Lieve Ouders! Prachtreis- Alles wel- JULLIE KINDEREN. Openbare School Sluiskil. Heden Verloven SAAR HAMELINK en LEN CLAYSON Northampton. 11 Langham Place 65 Lorne Rd- Engeland, Juli 1948. Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij mijn terugkeer uit In- dië betuig ik inzonderheid aan de bewoners van de Achterstr- en Korte Delft en de muziekver- „De Vol harding" 'mijn welgemeen de dank. F- DE GROOTE Mej. BIERHOF Zaamslag, Juli 1948- Monteur vraagt omgeving Sluiskil- Brieven aan Monteur DE VRIES ROBBé Co, p/a l'Azöte, Sluiskil. Zaterdag 7 Aug. Busreis door geheel West Zeeuws- Vlaanderen. V- Terneuzen 7-15 u. Inschrijving sluit 28 Juli. Opgaven: School- laan 8 en Tramstraat 20- Nu VERPLAATST naar Schildersbedrijf C. VAN NOORD te huur gevraagd. Omge ving AxelsestrLeeuwen- laan- Brieven aan Dr- BINK HORST, Axelsestraat 54 te Terneuzen- 5. Kirchen (N.-Lux.) 132.12.46 4. Boibet (Fr. Nat..) 132.07 52 6. Teisseire (Fr. Nat.) 132.17.23 7. Lambreeht (Intern.) 132 24.59 8. Camellini (Intern.) 132.26.29 9. Thietard (Parijs) 132.30.16 10. Brule (Parijs) 132.31.55 11. Impanig (België A) 132.34.56 16. Robic (Fr. Nat.) 133.16.19 17. Vietto (Fr. Nat.) 133.17.41 38. Janssen (N.-Lux) 134.57.54 42. De Ruyter (N.-Lux) 135.25.34 Het ploegenklassement luidt: 1. België A (Schotte, ïmpanis, Ockers) 397.12.14; 2. Franse nat. ploeg lBobet Teisseire, Robie) 397.41.34; 7. Nederl. Lux. ploeg) (Kirchen, Janssen, De Ruijter) 402.36 14. (Van een speciale A.N.P.-ver slaggever.) Bartali blijft de sterkste- Tot verbazing en teleurstelling van een zeer talrijk publiek is de drager van de gele trui ook te Luik als eerste door de finish ge gaan. Hier was niet op gerekend, want de Belgische pers had zo beslist verzekerd, dat de Belgen Vrijdag zouden aanvallen, nu ze hun eigen land hadden bereikt, dat vrijwel iedereen hoopte op een étappe-zege van een landgenoot. Gino Bartali heeft er echter een stokje voor gestoken en de Bel gen met groot meesterschap op hun eigen grónd geklopt. Het was zijn zevende étappe-zege in deze ronde en hij heeft er mee bewe zen, dat hij niet alleen in het hoog gebergte de beste van het gezel schap is. Bij de start lag er Vrijdagmor gen een zekere matheid over de deelnemers. Het was alsof ieder er zich rekenschap van gaf, dat Bartali's positie toch onaantast baar was geworden, giezien de puike conditie van de Italiaanse crack. Maar toen Ockers te Lu xemburg zijn achteras brak ont brandde eensklaps de strijd. Het peleton stoof weg en vóór Ockers weer goed en wel op zijn fiets zat, had hy 3 minuten verloren, Dat zag er erg uit, temeer om dat de Antwerpenaar die dag ze ker niet in top-vorm reed. Karei van Wjjnendaele kwam hem te hulp door eerst Mathieu en toen ïmpanis last te géven Ockers op te wachten. Het was vooral aan de ditmaal briljant rijdende ïm panis, die bijna voortdurend als gangmaker fungeerde, te danken, dat, het trio zich, na een uiterst felle jacht van 40 km, weer bij het hoofdpeleton kon voegen. Maar wat een teleurstelling voor de Belgische supporters aan de grens, toen ze hun landgenoten, die toen nog een flink stuk ach ter lagen, als hekkensluiters voor bij zagen komen. Toch is de dag niet kwaad ge weest voor de Belgen, want hun beste man, Schotte, slaagde er in. Lapelbie van de tweede plaats in het algemeen klassement te ver dringen. Hij profiteerde van de jacht, die in de buurt van Spa, 200 km van de start, door Gig- net ontketend werd. De Frans man nam een voorsprong, doch werd ingehaald, waarop Bartali, Klabinsky, Schotte, Neri, Robic en Ockers, die nu weer veel heter op dreef was, het tempo nog wat opvoerden en zich los reden uit het peleton. Klabinsky zakte af op een steile helling, terwijl Gig- net, met inspanning van alle krachten, de kopgroep inhaalde, maar later toch weer lossen moest In grote vaart snelden de vijf lei ders verder naar Luik, waar Bar tali de sprint won vóór Robic, Schotte, Ockers en Néri. Lapebie Stwam met een groot peleton drie minuten later binnen en dit kostte hem zijn tweede plaats in het algemeen klasse ment. Hij heeft last van een ge scheurde kuitspier, die Zaterdag zeker niet genezen zal zijn; het is zelfs de vraag of hy de Ronde zal kunnen uitrijden. Behalve de vijf bovengenoemde renners, moe ten ook Camellini, Kirchen en ïm panis met ere genoemd worden. Toch was deze étappe over het algemeen genomen een van de minst spannende van de Tour, en zonder de heuvels in het laatste stuk van het parcours, zouden misschien dertig renners te Luik aan de sprint om de eerste plaats hebben deelgenomen. De Tour loopt op zijn eind, en aangezien de beslissing gevallen is, beginnen zowel renners als volgers er genoeg van te krijgen. Misschien kan men Zaterdag nog een aanval van Klabinsky en Lambreeht verwachten, dit werd tenminste beweerd, maar zeker is het niet. Janssen en De Ruyter hebben in deze étappe niet beter en niet slechter gereden dan de 20 andere renners, waarmee ze ex aequo geklasseerd zijn. We mogen nu wel aannemen, dat ze de Tour zullen uitrijden, wat ongetwijfeld een kranige prestatie zal mogen heten, aangezien immera reeds ongeveer 75 renners, van de 120, die giestart zijn, hébben opge geven. ZWEMMEN. Intern, zwemwedstrijden te Dinant. Bij het laatst gehouden zwem feest te Jemmeppe sur Sambre waar De Bruinvis uit Sas van Gent aan deelnam mocht deze club een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan zwem- en waterpolowedstrijden t,e Dinant. Zondag a.s. heeft deze ontmoe ting plaats en met een, groot aan tal deelnemers en supporters wordt de prachtige reis onder nomen. Koopt van de Padvindsters een GESLOTEN wegens vacantie, van Maandag 26 Juli tot Maan dag 2 Aug., 1 uur. A. P. ESSELBRUGGE, Noordstraat 15. Axel AFWEZIG Dierenarts Sas van Gent van Zaterdag 24 Juli t/m Woensdag 4 Aug- Voor spoedgevallen; Dierenarts D- J. DEES, Zaamslag, Tel- 7 Burgemeester en Wethou ders maken bekend, dat getracht zal worden de 4 woningen in de Puntstraat in huurkoop uit te geven, d-w.z. dat door het betalen van een wekelijks bedrag na een aantal jaren de woning in eigendom wordt verkregen- Zij die hiervoor belangstelling hebben kun nen zich om inlichtingen vervoegen op de Gemeen te-Secretarie vóór 28 Juli a-s. Burgemeester en Wet houders van Zaamslag. S- VAN HOEVE, Burgemeester- J- W- KUSEE, Secretaris. Op Maandag 26 Jflli hoopt te spreken in „Pro Rege'' te Terneuzen: Ds. J. ENTER, van Rotterdam en Ds. J. VAN PETEGEM. van Hilversum- Aanvang 7-30 uur. Allen welkom. TE KOOP: prima dubbelloops. 16 cal- Brie ven onder No- 12, Bureau van dit blad- Terrein Molendijk VRIENSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD (van Souburg) Entrée 50 cent. Kinderen 25 cent Leden en Donateurs alléén toegang op vertoon van nieuwe kaart. Notaris J. FANOY te Axel is voornemens op Donderdag 29 Juli 1948. nam. 4 uur, in het Café „Het Wapen van Zeeland", aan de Markt 14 te Axel, ten verzoeke van de Cura tor in het faillissement van P. F- VERMEERSCH, pu bliek te verkopen: met erf te Axel, Spui N 101 kad. sectie B no 403, groot 70 ca, verhuurd aan J. de Pooter tot 22 Januari 1949 voor 2,75 per week- Betaling: onkosten bin nen 6 dagen, koopsom uiter lijk 28 Augustus 1948. Notaris J. FANOY te Axel is voornemens op Vrydag 6 Aug. 1948, des nam- 4 u„ in het café van de heer KRIJGER te Sluiskil, ten verzoeke van de Fam- VAN DOESELAAR aldaar, pu bliek te verkopen: met aanbehoren en Erf te Terneuzen, Sluiskil," Bene- denweg 41, kad- sectie G nummer 1675, groot 1,16 are, in gebruik bij J. H- van Doeselaar- Betaling: Onkosten binnen 6 dagen, koopsom uiterlijk 6 Sept. 1948. TECHNISCH BUREAU Nieuwstraat 5 Tel. TERNEUZEN 2308 Gevraagd op het Administratiekantoor van Z- C- ECKHARDT, Axelsestraat 38a te Terneuzen Liefst met enige kennis van boekhouden- Schriftelijke sollicitaties aan genoemd kantoor- van 2—7 AUGUSTUS: F- BOES, Vlooswijkstraat; A- BOL, Burgemeester Geillstraat. van 26 JULI t/m 2 AUGUSTUS 1948 Kappers: JAC- DOOMS, Kazernestraat W- VAN DIXHOORN, Schoolweg; M- DE FEIJTER, Noordstraat. PER SALONBOOT MINISTER C. I.FT.v Een prachtig salonschip, 600 personen- Buffet aan boord- Muziek over het gehele schip- Omroepinstallatie. Reizen door geheel Nederland en naar Belgische havens- Speciaal tarief voor scholen- Inlichtingen Watertoerisme: TERNEUZEN, GRENULAAN 35, Telef. 2254 De Ondernemer.^ p- fles LEVENSMIDDELENBED RIJF NOORDSTRAAT 46 TERNEUZEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3