J Voor de Zonday De tweede Lutine-geschiedenis? De historie van de St. Baat te Aardenburg Kerkdiensten De Belgische Koningskwestie €K.«farime.4 UIT DE PROVINCIE Wat brengt de Radio? ZWARTE VOS Volgen Ondernemende Zaandammers willen een goudschPp lossen muggen vliegen vlooien luizen en*. Brood en suiker komen vrij in België Pieci.tige teraardebestelling van Generaal Pershing Gezonder en Hongaarse geestelijken veroordeeld Ballon vliegt tegen schouwburg mulo-ex a men terneuzen. De WIJ h abb en te volgen. Dat is de praktijk van het leven. Wij kunnen ons venheelden dat we tot hoger dingen geroepen zijn en dat we het zover moeten zien te brengen, dat we zelf lei ders worden en niet volgelingen. De harde levenspraktijk leert ons dat we nooit verder komen dan volgelingen. Volgen doen we in elk geval. Is het niet een per soon, dan een richting, is het niet een leider dan een beweging. Het kan zijn dat we de grote leidsman volgen, of de verkeerde, de ware beweging of de valse, maar vol gen doen we allen. IN Markus 1 17 is sprake van de Leidsman Jezus Christus die de Zijnen roept. De actie gaat dus van Jezus uit. Petrus en de anderen zijn in hun werk verdiept. Aan Jezus denken ze met. Maar Jezus denkt aan hen. Jezus wil hen hebben. Ze vragen niet om volgelingen van Jezus te mogen worden. Neen, ze worden geroepen. Ze solliciteren niet naar 't discipelschap, ze worden tot discipelen gemaakt. EN zo is het altijd. Bij Jezus komen we a'.leen wanneer Jezus ons roept. Als we bij Jezu? zijn komt het alléén omdat Hij begon, ons zag, ons riep. Een ieder, tot geloof gekomen, moet zeggen: Hij zag mij toen ik Hem nog niet zag- Ik- was als Petrus aan mijn werk, met mijn plannen vervuld. En op eens kwam Zijn roep. En niemand zal zeggen: ik ben begonnen. Op de drempel van het leven was daar op eens Jezus Christus. En het zegel van de doop kregen huurlingen horen roepen en schreeuwen, maar wij geloven ze niet en zullen ze nooit geloven Waar zou dat anders aan liggen omdat Jezus ons heeft gezien en geroepen. In het Christelijk ge loofsleven zal altijd de toon weerklinken: Soli Deo Gloria, aan God alleen de eer. En telkens wordt bewaarheid het woord van de profeet: Ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. POLITIEK DELINQUENT OP VLUCHT NEERGESCHOTEN. Een gedetineerde uit het kamp voor politieke delinquenten aan de Rijksweg AmsterdamAmers foort te Laren, die Donderdag in de vooravond probeerde uit te breken, is door een Hd van d buitenwacht neergeschoten. De bewaker zag in het half duister de man bij de prikkeldraadver sperring bezig deze door te knip pen. Onmiddellijk loste hij een waarschuwingsschot waardoor de gedetineerde echter dusdanig werd gewond, dat hij vrijwel op slag overleed. De gemeentepolitie uit Bussum en Laren verrichten thans in samenwerking met de kampleiding, waarvan de plv. kampcommandant niets aan de pers wilde mededelen, het onder zoek. nu van vreemde volken en reli gies afgezonderd om ons eeuwig heil in Christus te vinden? Waar om zijn wij nu mensen die de Uit het nadere onderzoek, dat is ingesteld terzake de ontvluch ting van een der politieke delin quenten uit 't kamp te Laren is gebleken,, dat het slachtoffer de 23-jarige slager H. C. van der H. uit Den Haag reeds eerder pogingen heeft gedaan tot ont vluchting en daarom in de afde ling afzonderingsbarakken was opgesloten,. Toen Donderdagmiddag een groep delinquenten gereed stond te gaan werken, heeft de man kans gezien over de eerste om rastering heen te komen em zich een tijdlang schuil te houden in een slaaplbarak. Later is hij op een nog niet opgehelderde wijze over de tweede omrastering heen- gekomen,, waarna hij trachtte, op zijn buik liggend, door het weg knippen van de draden der laat ste versperring uit het kamp te komen. Dit werd opgemerkt door een wacht op de toren aan de achter zijde van het kamp, die terstond een waarschuwingsschot loste om de tweede wacht, op de andere toren, te alarmeren. Deze som meerde Van de H. terug te keren De man gaf daaraan geen gevolg De wacht loste daarop een twee de schot, dat de vluchteling door zjjn long ging. Van, de H. moet op slag dood zijn geweest. Bij zijn stoffelijk overschot heeft men een actetas gevonden, waarin zich een pyjama en toiletbenodigd heden bevonden. Daaruit heeft men opgemaakt, dat hijgde vlucht had voorbereid. £en beetje ZeeuwVlaamse Kisten» Eeuwen geleden was het nu kleine plaatsje Aardenburg één der meest aanzienlijke steden van het machtige en rijke graafschap Vlaanderen. De handel op Hol- - - -stein, Engeland, Spanje en Duits- we als teken. En waarom zijn we' »lan<j bracht schatten, gelds binnen ZATERDAG 24 JULI. v Ned. ILerv. Kerk. Terneuzen: 7.30 u. Avondgebed. ZONDAG 25 JULI. Ned- Herv. Kerk. Axel: 10 en 2.30 u. Ds. Sebestijén, pred. bij de Prot. Kerk in Hon garije. Hoek: 10 u. Ds. G- van Moorsel, van Sluiskil; 2.30 u. Ds A. J. Kromhout. Hontenisse: 9.30 u. Ds. A. Soete- kouw. Hulst: 10.30 u. de heer J. van Helder, van Amsterdam. Sas van Gent: 10 u. Ds. J. van der Graaff. Philippine: 2.30 u. Ds. J. van der Graaff. Sluiskil: 10 u 2.30 u. Ds. G. van Moorsel. Terneuzen: 10 u. de heer L. A. F. Ie Mat; 2.30 u. Ds. J. A. Talma, van Zaamslag. Zaamslag: 9.30 u. Ds. J. A. Tal- ma; 2.30 u Ds. A. Soetekouw, van Hontenisse. Aardeniburg: 10.30 u. Ds. Blosn. Biervliet: 10 u. Dis. Wiebosch. Breskens: 9 u. Ds. van IJperen, Bed. H.A.; 18.30 u. de heer Van der Meulen. Cadzand: 10 u. Ds. Enker. Groede: 9 u. Ds. van IJperen. Hoofdplaat: 10 u. Ds. Winckel. St. Kruis: 8.45 u. Ds. Blom. Nieuwvliet: 14 u Ds. Winckel. Oostburg: 10 u. de heer Van der Meulen. Retranchement: 10 u. Ds. Bar- nouw, bed. H. Doop Sluis: 9.30 u. Ds. Schrale. St. Anna ter Muiden: 11 u. Ds. van Nieuwenhuyzen. Waterlarudkerkje14.30 u Ds. Van Yperen. Uzendijke: 9 u. Ds. Schopenhauer Zuidzande: 10 u. Ds. Ter Beek. Doopsgezinde Kerk. Aardeniburg: 10.15 u. Ds. Nolthe- nius. f Qeret. Kerk. Axel'; 10 en 2.30 u. Ds. D. J. r«ové Hoek: 10 en 2.30 u. Ds. F. M. Ver veen. Terneuzen Pestman. Zaamslag: 9.30 en 2.30 u. Ds. J J. Ritzema. Zoutespui: Dr. E. D. Kraan., van Vlaardinigen. Geref. Kerk. (Onderh. art. 31 D.K.O.) Hoek: 10 en 2.30 u Ds. I. van Til Terneuzen: 9 u. en 5 u. Ds. Zemel, van Axel. Chr. Geref. Kerk. Zaamslag: 9.30 en 2.30 Ds. J. C. nan Ravenswaay. Geref. Gemeente. Terneuzen: 9.30, 2 en 6 u. lees- dienst. Hoek: 9.30, 2 en 6 u. leesdienst. Oud-Geref. Gemeente. Terneuzen: 9.30, 2 en 6 u. Ds. A. de Reuver. Rooms-Katholieke Kerk- Clinge: 7, 8.30 en 10 u. H. Missen. Hulst: 6.30, 7.45, 9 en 10 u. H. Missen. St. Jansteen: 7.30, 9 en 19.30 u. H. Missen. Terneuzen: 7, 8.30 en 10 u. H.H. Missen; 2.30 u. Lof. Leger des Heils. Terneuzen: 10 u. Heiligingsdienst; 6.45 u. Openluchtsamenkomst in de Niieuwstraat; 8 uur OP^m" bare samenkomst; 12 en 4.30 u. voor de Jeugd. Evangelisatie. Otihene: 7 u. Ds. J. A. Talma. Dinsdag 27 Juli 1948. Geref. Gemeente. Axel: 7.30 u. Ds. J, D. Bel, van Dirksland. 10 en 3 u. Ds. H. en in de 13de en 14de eeuw werd er een zodanige rijkdom en -weel-' de tentoongespreid, dat de over heid" hieraan paal en perk moest stellen! Tengevolge van het dichtslibben van het Zwin en de vele beroeringen die in de middel eeuwen Vlaanderen teisterden, kwam hieraan plotseling een ein de. Vooral het jaar 1383 is in dit verband het zwartste jaar uit de historie van Aardenburg, want toen werd de stad tot tweemaal toe door vanuit Gent gezonden troepen ingenomen en platge brand, terwijl ook de poorten en torens geslecht werden. Maar, al was dan in de loop der eeuwen dit stadje teruggevallen van een machtige koopstad tot lijke tekenen van zijn vroegere macht en rijkdom konden nog al tijd worden getoond! Vooral de machtige en enig mooie St. Baafs- kerk herinnerde aan een roemvol verleden. Hoe oud deze kerk is en waar om zij aan St. Baaf is toegewijd, kunnen wij lezen, in een oude kro niek, die zegt: „In 959 werd 't Ardenburch eene kereke ge- fondeirt op de plaats van de ka pel van den ouden burcht,, ter eere ende weerdicheit van den, Heere St. Baafs een der eerste Christen predikers in deze gewesten en behorende tot een aanzienlijk Vlaemsch geslacht. Na als jon geling een losbandig leven te heb- oen geleid, werd hij St. Amandus bekeerd waerna hij zich geheel aan de Evangeliepre diking wijdde, vooral onder de een landelijk dorpje, enkele uiter- heidensche bewoners van Noord- Vlaanderen. Hij werd de be schermheilige van de stad Gent. waar men hem een kerk bouwde en waar hij in 655 stierf!" Ook het feit, dat nadrukkelijk wordt vastgesteld, dat de nieuwe kerk gebouwd werd op een plaats waar tevoren reeds een burcht kapel had gestaan, bewijst wel, dat Aardenburg op cude en eer biedwaardige bodem ligt- s°mr mige historici beweren'zelfs, dar het gebied van Aardenburg de bakermat van het graafschap Vlaanderen is! Wat hiervan juist is, zal gezien de vele reuwen, (Un inmiddels ziju "^er- streken, wel niet meer met juist heid zijn uit te maken, maar wel bewijst dit alles, dat het stadje uit een grijs verleden stamt. Trouwens ook de jongste bo- demkundige onderzoekingen, die hebben aangetoond, dat Aarden burg op het hoogste punt van ge il'el Zeeuws-Viaanderefl Ugt, pleiten in deze richting, want oudtijds vestig<Je de mensheid zie a juist op deze hoge punten. Zoals de gehele historie zetf, is ook de geschiedenis van de St. Baaf> er een van opbouw en verwoesting! In 1202 werd zij ge plunderd door de Rijsselaars, na herbouwd te zijn ondergingzij in 1282 weer eenzelfde lot, maar nu door de Gentenaren; in 1383 kwamen deze haar nog eens plun deren; in 1572 bezochten de Wa tergeuzen haar voor hetzelfde doel, terwijl in 1582 de Fransen haar van haar dak beroofden, zo dat toen Aardenburg in 1604 door Prins Maurits werd ingenomen nog slechts de toren, de pilaren en de muren overeind stonden. Enkele jaren nadat het stadje in Staatse handen was overge gaan, werd begonnen met de her bouw van de St. Baaf. Deze restauratie duurde vele jaren, maar toen de kerk in 1690 weer in gebruik kon worden genomen, pi ijkte zij ook weer in haar volie luister! Wél werd zij van nu af door de Hervormden gebruikt. In strijd met haar traditie is de kerk toen eeuwenlang ge spaard gebleven maar, in 1944 kwam zij plotseling weer midden in het oorlogsgewoel te liggen Het resultaat hiervan was, dat ze zeer zware beschadigingen op liep. Ruim een jaar later kwam een storm de ruïne nog vergroten, want op 2$ Dec. 1945 waaide de toren, die door de vele beschie tingen zwak was komen te staan, omver. Maar ondanks de benarde tij den, waarin we leven., weet Ne derland zijn kunstbezit nog te waarderen, want op 18 October 1946 kreeg Aardenburg de toe zegging, dat de St. Baaf zou wor den herbouwd, en inmiddels is men ook met, deze herbouw be gonnen. Dat er ook schot inzit bewijst wel het feit, dat men zo goed als zeker een gedeelte nog dit jaar onder de kap zal krijgen WELKOM VREEMDELING. De politie in de hoofdstad heeft Donderdag een vijftal jongeman nen. uit de Zaandaimmerbuurt ge arresteerd, die zich in de afge lopen dagen hebben schuldig ge- maaikt aan het stelen van koffers uit auto's van vreemdelingen. Deze jongens legden zich er op toe auto's van touristen, die m grote hotels logeren, te bespion- neren en als zij hun kans schoon zagen, door het forceren van een ruit de portieren te openen. Zij stalen dan bagage, die in de auto's was achtergelaten. Een merkwaardige bijzonder heid is, dat de politie heeft ge constateerd, dat de jongens niet alleen grote belangstelling had den voor de inhoud van de kof fers, maar bovendien de koffers helemaal uit elkaar haalden, ver moedelijk in de hoop in een ge he'ime bergplaats geld of sie raden te vinden. EjBfeR -In de practische en voordelige stuiUak 65 certt (Ingez. Med.) Zodra de wind in de Zuid-Oost hoek zit, zal de U. K. 230, welke thans rustig aan 't Kalf te Zaan dam ligt, de meertouwen los gooien en zullen enkele onderne mende Zaankanters een expeditie beginnen, welke hen, Indien de opzet lukt, geen windeieren zal leggen. Zij zullen n.l. een poging doen de 454 kistjes goud, welke zich nog moeten bevinden in het wrak van het in 1917 getorpe deerde Duitse s.s. ,Renate Leon- hardt" aan de oppervlakte te brengen. Om de ramp welke het Duitse schip trof, heeft steeds een ge heimzinnig waas gehangen. Op varenden van het schip verklaar den, na hun redding door vletter- lieden, dat het schip een kostbare lading aan boord moest hebben, doch het duurde bijna twintig jaar voor men, begreep hoe kost baar deze lading wel was. De plannen, .die in de hoofden van enkele Zaankanters gerijpt zijn, dateren niet van vandaag of gisteren.. Reeds in 1937 kwam de Wormer tuinier P. Visser, ge meenteraadslid voor Wijde Wor mer, tot de ontdekking, dat wat zich in het jaar 1917 had afge speeld 'belangrijke gevolgen kon hebben. Ter hoogte van Egmond spoelde toen 600 ton cacaoboter aan, waarom heen zich een laagje zout bevond, dat de cacaoboter voor bederf had gevrijwaard. De Egmondse jutters wisten te ver- teilen, dat dat afkomstig was van de „cokesboot", die in 1917 was gezonken. Zij vertelden °r ook bij, dat wat er aangespoeld was, nog lang niet alles was Na veei snuffelen kwam Visser uiteinde lijk aan de weet, dat het Duitse konvooi, waarvan dit schip deel uitmaakte, bij Egmond uit elkaar geslagen was, dat er twee vaar tuigen geweest waren, die in de richting van de ku=+ waren geva ren, n.l. de „Josina" en de ,,Re- nate Leonhardt", en dat deze schepen vlot gekomen waren, maar te dicht langs de kust had den gevaren, waardoor de „Re- nate" nabij Den Helder weer aan de grond was gelopen. Vlet ter mensen. die het schip lostrokken wilden het naar Den Helder sle pen, maar daar voelde de kapi tein August Mehtling niets voor. „Hij gaat naar buiten". Het werd zijn ongeluk, want nauwelijks buiten, werd het schip door een torpedo midscheeps getroffen. De vlettermensen konden de leden van de bemanning gelukkig redden. De boot verdween naar de diepte. Waar dit precies was gebeurd, was een der moeilijkste proble men, waar de heer Visser zich voor gesteld zag. Hij werkte des tijds op een bergingsvaartuig bij Petten en hij meende, dat met lichte springstoffen het mogelijk zou moeten zrjn de lading van het schip aan de oppervlakte te bren gen. Deze gedachte was de Wor- merveerder sleepbootkapitein C. van der Toorn ook toegedaan. Samen zetten zij de onderzoekin gen voort. Spoedig bleek, dat vele jutters op de hoogte waren met de kost bare lading, die aan boord van hei- schip was. De „Josina" was met brand aar boord de haven van Umuiden binnengelopen en had zijn vracht een kplenlading gelost tegenover het visserijbe drijf „Praxis". Oök: ontmoetten Visser en Van der Toorn kapitein De Vries die een merkwaardig gesprek had gehad' mei* je vrouwelijke opva rende, die verteld had, dat er verraad in het spel was geweest, omdat de jagers op de schenen hadden liggen wachten. Het schip was n.l. niet alleen met cacaoboter geladen, maar bevatte tevens 454 kistjes goud en ge heime staatspapieren. Het goud vertegenwoordigde een waarde van 55 millioen gulden. Met zijn botter ging kapitein De Vries met de goudjagers naar de plek waar de „Rerate Leon hardt"" moest liggen. Een sleep lijn tussen twee varende botters auiddfe hun al spoedig de O laats aan. Op 22 meter diepte liep de lijn «ast. Met het blok werd het wrak afgepeild en met een spe ciale S'emenpboor werden borin gen verricht. Sporen van cacao boter bleven op de boor achter. Deze proefvaart werd in Augus tus 1939 gemaakt en zij plaatsten een boei. Visser won nieuwe ireformaties bt. Ditmaal brj de verzekerings maatschappij te Hamburg, maar de verzekeringsagenten waren riet toeschietelijk. Toen kwam de oorlog en alle plannen moesten opgeschort wordere.. De Duitsers haalden de boei weg en slechts tot 19+2 konden de „expeditie leiders" nagaan of er nog iets van. de lading was losgekomen. In 1945 zetten zij opnieuw een offensief in. De marine veegde het terrein schoon ih de herfst van 19+7 maar het weer was te ongunstig om toen een pogirg te wagen. Toch zaten de mannen niet stil. De architect P. Engel uit Zaandijk kwam in 1939 reeds met Visser en Van der Toorn in contact en zou aanvankelijk als duiker fungeren; maar men heeft thans de beschikking over een duikerskooi, zoals ook gebruikt werd bij de berging van het goud van de „Egypt" in de Middel landse Zee. Van de assuradeuren ontving de heer Visser op zijn verzoek een opgave van de inhoud van de schepen: 54 kisten geld, 754 kistjes goud, 1440 ton cacao boter, 7 okshoofden rum en 50 of 60 ton cokes. Van g ze lading is een deel aan gekomen. Dat klopt, want vol gens eerder gedane informaties zou de „Renate Leonhardt" rnaa. 454 kistjes goud vervoerd hebben. Blijkbaar hebben dus 300 kistje De Belgische Minister van- Voedselvoorziening en Invoer, Mones de Fernig, bevestigde gis teren, dat per 1 October brood en suiker in België niet langer tot de gedistribueerde producten zul len behoren. De enige producten die dan nog onder de distributie bepalingen zullen vallen, zijn zeep, spijsolie en geïmporteerde boter. Het is evenwel niet uitgesloten, dat tegen genoemde datum ook deze producten vrij van distributie zullen zijn. In de niet veraf gelegen natio nale begraafplaats van Arlington werd het stoffelijk overschot van de eerste Amerikaanse soldaat, Generaal van het Amerikaanse leger, John J. Pershing te lusts gelegd temidden van honderden op 'n ander schip van het (konvooi graven van mannen die hem in gezeten hetwelk de plaats van de eerste oorlog terzijde hadden bestemming bereikte. gestaan. Waar dit geld vandaan komt?De 87-jange bevelhebber van Natuurlijk heeft de heer Visser de Amerikaanse expedmonnaire er zijn gedachten over. De „Re nate Leonhardt" moet een amok- keischip geweest zijn, waarschijn lijk zelfs een min of meer officieel smokkelschip. Beweerd wordt, dat de munten door Belgische vluchtelingen meegenomen zijn. „Sommige berichten spreken zelfs van juwelen", zo zegt de heer Visser ons. mooier wordt Uw huid door Hama- melis, het sap van de struik Witch Hazel, verwerkt in Hamea-crètne. (Ingez, Med.) strijdkrachten uit de eerste we reldoorlog overleed j.l. Donder dag, jJe begrafenisstoet 'welke zich bij het capitool had opgesteld, iiad- een lengte van ruim 1 Vz km. De nlechtigheid werd bijgewoond door de Ministers van de onder scheidene legeronderdelen, door de opperbevelhebber van het leger en diens plaatsvervanger en vele hoge legerautoriteiten, alsmede de directe nabestaanden van Ge neraal Pershing. President Truman en de Minis ter van Buitenlandse Zaken Mar shall die tijdens de eerste wereld oorlog als aide de camp aan Ge neraal Pershing was toegevoegd, wachtten de begrafenisstoet op bij de begraafplaats, evenals di plomatieke en militaire vertegen woordigers van vele landen. Een aan de hand geleid paard in een zwart omhulsel volgde de lijkkoets in de grootste militaire begrafenis sedert de teraardebe stelling van de onbekende soldaat op dezelfde begraafplaats, welke op geringe afstand is gelegen van wat thans hekend zal staan on der de naam van de „Pershing- heuvel". Tot slot van de begrafenis plechtigheden werden militaire eerbewijzen gebracht door bet af vuren van 19 kanonschoten, ge volgd door 3 salvo's van gewenen en het blazen van de laatste tap toe. Tijdens eenDonderdagmorgen zin als door de Koning bedoeld, te willen steunen. Van haar kant gehouden vergadering van de Ka merfractie der Katholieke Volks partij is besloten zo spoedig mo gelijk het initiatief te nemen tot oplossing van het thans reeds drie jaren hangende Koningspro bleem. Aanstaande Donderdag zullen de Kamer- en Senaats fracties dér Katholieke Volks partij bijeenkomen en over de te nemen maatregelen beraadslagen. Politieke waarnemers zijn van oordeel, dat de Katholieken met behulp «van de Liberalen, die de laatste tijd te kennen hebben ge geven positief te willen medewer ken aan een oplossing van de Ko ningskwestie, een wetsvoorstel tot het houden van een volks stemming willen doen aannemen. Zoals bekend heeft Kom'ng Leo pold kortgeleden in een schrijven bekend gemaakt zijn terugkeer naar België van een plebisciet te willen doen afhangen. Volgens góed-ingelichte kringen zou de- Vorst voornemens zijn naar Bel gië terug te keren indien ten minste 2/3 der bevolking zich te zijnen gunste zou uitspreken. Tot nu toe .heeft de Belgische Katho- lieke-Socialistische Regering op geen enkele wijze stelling geno men tegen de brief van de Koning. De Katholieke Volkspartij heeft' reeds enkele keren bekend ge maakt een volksstemming, in de heeft de Belgische Socialistische Partij nadrukkelijk via haar par tijblad „Le Peuple" doen weten, dat haar standpunt in geen enkel opzicht een wijziging heeft onder gaan en er geen andere oplos sing is dan Troonsafstand door Koning Leopold. Hierbij werd tevens óp ondubbelzinnige wijze tot uitdrukking gebracht, dat in dien de Katholieke Volkspartij een andere oplossing wilde force ren, de Socialisten hierop zouden antwoorden met een algemene werkstaking. Van Socialistische zijde zou men hoogstens bereid zijn een parlementaire enquête commissie te vormen, die een on derzoek zou instellen naar de Ko ningskwestie en uiteindelijk zou beslissen of de Koning al dan niet kan terugkeren. In een volkstemming zoals door de Koning wordt voorgesteld ziet men van Socialistische zijde een aantasting van het prestige der wetgevende Kamers. Mocht de Katholieke Volkspar tij thans niettemin met behulp de Liberalen een volksstem- min^ willen doordrijven, dan zou dit tot een scheuring in de tegen woordige Katholiek-Socialistische Regeringscoalitie kunnen leiden met alle moeilijkheden van dien. Bisschop Si gismond Mihailo vitsj, leider van de Katholieke actie in Hongarije, is gisteren bij verstek door een volksrechtbank tot tien jaar dwangarbeid veroor deeld wegens „het aanzetten tot oorlog en rebellie". Zijn secreta ris en voornaamste adviseur kreeg zes jaar gevangenisstraf. Vier andere geestelijken werden als medeplichtigen veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van zes maanden tot een jaar. T6ÜM PUNEN EN GRIEP 20 ÏABL£TTSN A I OJi (Ingez. Me4.) Per gelegenheid van de natin- nafe feestdag steeg Woensdag te Blonhe een ballon op. Met moeite kwam de ballon, die blijkbaar te zwaar geladen was, van de grond los en bij het stijgen raakte de gondel -het dak van de schouw burg. Door de schok raakten enkeie zware stenen los, die tus sen de vele kijklustigen terecht kwamen. Twee personen, waar onder een jongetje van acht jaar, werden gedood, terwijl drie ande- rsn ernstig gewond werden. JUBILEUM STREEKBEURS TE BERGEN OP ZOOM! De West-Brabants-Zeeuwse Streekbeurs voor Handfel en In dustrie. die haar zetel heeft te Bergen op Zoom en a.s. Dinsdag en Woensdag wedër haar poorten opent, viert haar 35ste jubileum, hetgeen wel een bewijs is, dat deze Streekbeurs zich een vaste plaats heeft veroverd- en in een- behoefte blijkt te voorziën. Nu allengs weer meer en meer de industrie op volle toeren gaat draaien, neemt het aantal firma S; welke haar producten op dieze 'oeurs exposeert voortdurend toe,, zó zelfs- dat het bestuur dw Streekbeurs niet aan-alle aanvra gen om expositie-ruimte kon- vof- ziet de W. Z: S. B. de ko mende dagen vol vertrouwen te gemoet en spreekt de verwach ting uit, dat deze jubileum jaar beurs zowel voor de bezoeken s als voor de standhouders „goede za ken"' «al opleveren. Btj het te Goes gehouden Mulo- examen slaagden o.m.ï J- J van Sweeden, J. A. D. V'onck en C. Vis, allen te Axel; T. B. de VIugt te Terneuzen en F. S. Buijze en li de Koeijer, beiden te Zaamslag. Concert op dè Markt Hedenavond te acht uur zal de Bekende Harmonie „De Véremg- dfe Vrienden" uit Sas van Gent. directeur de heer J. Mannaert te Hulst, alhier, ter gelegenheid van de aankomst der motorjachten, welke deel zullen nemen aan- dè „Pavïljon d'Or," een concert op de Markt geven, waarbij het vol gend programma- zal worden- uit gevoerd: X. Dappere Zonen, Mars, Allfóïd 2. Fra Diavolo, Ouverture, Aulljer 3. Air varlée, Montague.. (Solist Jan Meyers.) 4. Op een Pezisehe Markt, Karakterstuk, Keteibey.. 5. Der Kalrf von Bagdad, Boyl'dl eooc. 6. Fantasie Romantique; Karakterstuk, Mpntagne. 7. Suite Oriëntale, PUpy. 8. Colonel Bogey, Mars, AHEórd. ZELZATE. Vlaamse kermis. Van 18 tot en met 21 Juli werd ZONDAG 25 JULI. HILVERSUM I: 8. 00 Nieuws; 8.30 Hoogmis; 9.30 Nieuws; 9.45 Gram.; 10 00 Kerkdienst; 11.30 Na de kerkdienst; 12.15 Apologie; 12.35 Ork. z. Naam; 1.00 Nieuws; 120 Verv. Ork. z. N.; 1.40 Spi- tieuza; 2.00 Vice-Versa; 2.40 Con cert' 3.20 Causerie; 3.30 Muzi kale Tombola; 4:10 Olympische spelen; 4 25 Vespers; 5 00 Kerk dienst; 6.30 Ned. Stiijdkr.; 7.00 Orgel; 7.15 Kent gij uw Bijbel; 7.30 Nieuws; 7.45 Gram.; 7.50 In 't Boeckhuys; 8.05 Gram.; 8.12 Kamerorkest; 9.00 Hoorspel; 9.30 Gram.; 9:50 Viool: 10.10 Zang; 10.45 Avondgebed: 51.00 Nieuws; 11.15 Gram. HILVERSUM IX. 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 8:40 Barcarole; 9.15'. Men vraagt; 9.45 Geestelijk leven. 10.00 Residentie-ork.; 10.22 Meis jeskoor; ÏO40 Voordracht; 11.00. weer de jaarlijks Vlaamse kermis Omroepork„ Ï2£0 (>ram.; 12+0 Door C. B. v BOOTH TERNEUZEN. i Gemeenteltffce Badinrichting. Naar- men om mededeelde wordt onvoorziene omstandigheden voor behouden, nog deze week de 100 000ste bezoeker (ster) ia de Gemeentelijke Badinrichting ver wacht, IDe bedoeling is deze namens het Gemeentebestuur eew kleine attentie aan te bieden gg) (Nadruk verboden.) „Ja, natuurlijk... dat snapt ieder een toch?" Dokter McAllister klopte het zand van zijn broekspijpen en keek hoofdschuddend over zee- „Twee moorden!" mompelde hij. h» Twee moorden zo dicht hij ei kaar. Daar moet toch wel ver band tussen zitten!" Natuurlijk, dokter!" schreeuwde Edwards. .Dezelfde man beeft ze gepleegd en ik heb hem hier oij me! Dolllver ,ik arresteer je vol gens de wet, wegens..." „Doe niet zo dwaas, Edwards, snauwde de dokter. ,Doe met zo 'vervloekt dwaas! Houd je mond dicht en laat een echte detective gelegenheid tot nadenken. a maakt u er uit op, mijnheer Ba- kerville?" ,,U stelt me een vraag, dokter, waarop ik binnenkort antwoord hoop te geven, mhar nu gaat dat I georganiseerd in het praehtig ge legen zwembad aan de Nieuwe Straat. Was de belangstelling niet enorm groot, men kon toch zeggen dat een talrijk aantal be zoekers deze kermis bezochten. Jammer dat Zondag j.l. het water- polotournoei, dat ter opluistering van de Vlaamse kermis was in gelast, wegens de lage watertem peratuur niet kon doorgaan. De laatste dag van de kermis over trof het aantal bezoekers ver die van voorgaande dagen, hetgeen te wijten was aan de nationale feestdag. 's Namiddags speelde de Zel- zaatse Zwemvereniging een wa- terpolowedstrijd tegen White «tar Deinze, die door de gast heren gewonnen werd. 's Avonds had een interessante mode-show nog niet. Natuurlijk horen die moorden bij elkaar. Maar er zijn neg zoveel losse eindjes en het schijnt ZÓ'n hopeloze warboel... en hoe verder we gaan. des te ver warder wordt het. Ik heb geen zin gissingen te maken. Maar ia wil wel zeggen, dat dit de dood van Strawn in een heel ander licht stelt. Kunt u met enige be nadering zeggen, hoe lang deze man dood moet zijn, dokter?" Nietmet zekerheid, mijnheer Bakerville; de lijkschouwing zal ons misschien meer leren. Maar naar ruwe schatting moet deze man toch* wel vier, mogelijk wel vijf uur, in het water gelegen heb ben." J. B. knikte. „Dat komt zo on geveer overeen met het tijdstip van het schot in de werkkamer. Ik had zoiets wel verwacht." „Zeg," wendde de dokter zich tot Petersen, „hoe kwam jij eigen lijk hier in de haai aan het vis- „Och, ik kom hier vaak genoeg, dokter; er zit hier veel vis- IkviS hier al een paar jaar. Heel wat hoor." langs en vandaar naar het „Boe- venhuis." Boven de kale duinen uit, was alleen nog maar het dak zichtbaar. Tn cle hele omtrek was het vrijwel het enige huis. De man, die Padden vermoord en met een anker bezwaard in zee ge worpen had, had weinig kans ge lopen, ontdekt te worden. Maar, hij had een boot gebruikt en wat was er van die boot geworden? Tommy dacht aan het boten- huisje, dat bij het „Boevenhuis" behoorde. Dat was een heel eind verder het strand op. Hij kon het zelfs niet zien liggen, omdat de onregelmatige kustlijn het aan zijn oog onttrok. Zonder iets tegen J. B. te zeg gen, sloop hij weg langs het strand. Hij kon maar geen onlossing van ait raadsel vinden. Hoe was het mogelijk, dat één van de tot nog toe verdachten Frank Padden had vermoord En wharom zou hij dat gedaan hebben Als het daar- om ging... wie hnd er eigenlijk enige reden, om Frank Padden te vermoorden Het boothuisje bezorgde hem teleurstelling. Hij had meer dan b0Vfmmygkenek he°tr bochtige strand half verwacht, daar een boot te vinden, zonder anker en vol ver raderlijke bloedspatten. Maar er was helemaal geen boot. .Verdraaid, dat ia pech. zei hij hardop, „ik zou wel eens wil ien weten, wat er met die boot gebeurd is... als er al een boot geweest is." En hét kwam hem niet waarschijnlijk voor, dat de moordenaar van een roeiboot ge bruik gemaakt zou hebben om te ontsnappen, omdat dit veel te langzaam ging. „Maar het getij!" dacht hr) op eens, „die boot kan los zijn blij ven 11'gen en door de eb meege trokken zijn. In dat geval zal ze wel volgelopen zijn' en ligt dan nu op de bodem van do zee. Tommy keerde na zijn vruchte loos onderzoek terug naar de an deren, die nog steeds om het lijk heen stonden. Sheriff Edwards overstelpte Boh Dolliver met vra gen En Bob wist niet beter te doen, dan ten slotte zijn mond te houden, wat door <je sheriff als een bewijs van zijn schuld op gevat werd. Bakerville had het telegram te voorschijn gehaald, dat hij zo haastig weggestopt had en stond het nu te lezen; en toen hij er mee klaar was, zei hij tegen de dokter: „Dat is nu feitelijk hst enige, wat we met zekerheid we ten, hoe hij heet en dat hij op zoek was naar die cliché's." ,En die platen zijn niet op hem te vinden, wel meneer?" vroeg Tommy. Bakerville schudde het hoofd." .Dat was ook niet te verwach ten," was zijn antwoord. „Als Padden ze ooit in handen heeft gehad, dan zijn. ze hem zeker ont nomen door de man, die hem' ver moord heeft. Waar ben je op uit geweest, jochie?" „Naar de boot wezen kijken, in de hoop een spoor te vinden. Geen boot te ontdekken," antwoordde Tommy, terwijl hij naar de han den van Padden keek, die van binnen vol blaren zaten. „Zegt u eens, dokter," vroeg hij opeens, „waarmee is het hoofd van die man ingeslagen?" „Lastig te zeggen," antwoordde de dokter, „maar er moet een scherpe kant aan gezeten heb ben." (Wordt vervolgd. Piano; l'.OO Nieuws; 1.15 The Twilight Serenaders; 1.50 Gram.; 2.05 Boekbespr.; 2.30 Kurhaus- concert; 4.38 Sport; 5.00 Graan.; 5 15 'Gem. koor; 5.30 Residentie- ork.; 5 45 Sport; 6.00 Nieuws: 6.15 In gesprek met de lezer; 6.30 De Gelijkenissen; 7.00 Stu diedienst; 8.00 Nieuws; 8.15 In ■«acantiescemming8.45 Hoorspel; 9.00 Omroeporkest,; 9.45j Gabaret 10.30 Viool en piano; lr.00 Nv/s. 11.15 The Skymasters. MAANDAG 26 JULI. (HILVERSUM I: 8.00- Nieuws; 8.15 Gram.; 9.15 Ochtendhez. bij jonge zieken; 9.30 Gram.;- 10.30 Morgendienst; 11.00 Kamerork.; tl 20 Van oude en nieuwe schrij vers; 1140 Piano; 12.00 Gram.: 12.33 Holanda Sextet; 1.00 Nws; 1.15 Mandolinata; 1.45 Gram.; 2.00 Voor de jeugd; 2.30 Ens. Donauklanken; 3.05 Werken van I Dvorak; 3.30 Zang; 4.00 Bfltoel- I lezing; 4.45 Strijkorkest; 5.00 Voor de kleuters; Concertgeb.- kwintet; 5 45 Reportage; 7.45 Toespraak; 8.00 Nieuws; 8.15 Kerkconcert8.45 Lezing; 9.05 Kon Militaire Kapel; 9.50 Viool en 'piano; 10.10 Met band en plaat; 10.45 Avondoverdenking; 11.00 Nieuws; 11.15 Sweeltnck kwartet; 11.35 Gram. HILVERSUM H: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Gram.; 10.30 Voor de vrouw; 10.45 De Regenboog; 11.20 Volks liederen; 11.40 Causerie; 12.00 Hasse Kahn's Ens.: 12.33 Voor het platteland; 12.38 Ens. Jean Leonardi; 1.00 Nieuws; 1 20 Gr.; 2.00 Piano; 2.30 Lezing; 2.45 Opera; 3.35 Hoorspel; 4.40 Lichte Instrumentale Ens.; 5.00 Voor de Jeügd; 5.30 Orgel; 6.00 Nieuws; 6.20 Metropole-ork.; 7.00 Daar is mijn vaderland; 7.30 Meester-trio; 8.Ó0 Nws; 8.20 Residentie-ork.; 9 00 Gram.; 9.15 Klankbeeld; 9.35 Cabaret; 1.05 Lezing; 10.20 Om roepkoor; 10.30 Ork. Malando; 11.00 Nieuws; 1T.15 Gram.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2