Wie wordt President der Veren. Staten van Amerika? Republiek breekt onderhandelingen over toekomstige status af De Regeringscrisis in FRANKRIJK De twistappel Berlijn Communistische Partij Malakka verboden Het bestand In Palestina Merkwaardig incident te Lake Succes Dr. 'Beel krijgt nieuwe opdracht ZATERDAG 24 JULI 1948. De Russische strijdku c ifen in Duitsland Aan wijzing kantoren voor inwisseling munten Tussentijds ontslag aan alle leden van Ged. Staten en wethouders Het reizigerverkeer tussen België en Nederland De strijd in Griekenland Binnen 20 uur tweemaal over de Oceaan Middenstandspartij neemt deel aan Gemeenteraadsverkiezingen Zeepost Ned. Oost-Indië De komende Westelijke nota Devaluatievrees in Mexico De toestand in Malakka Sowjet-vliegtusgen overtreden vliegregels Radio Vaticaan"over f Koningin Wilhelmina Deviezen voor Nederlandse touristen naar België Postwisselverkeer met het Saargebied Frankering by Abonnement WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Toenemende bewolking. Geleidelijk toenemende be wolking, zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen sn stijging van temperatuur. In het Westen plaatselijk enige regen. Onder Redacueneie leiding van P. Li. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 49. VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No. 866. Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN Uitgave stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. 1948 Zon Juli Opk. Ond. 26 4.52 20.40 27 4.53 20.38 28 4.55 20.37 29 4.57 20.35 30 4.58 20.34 31 4.59 20.32 Aug. 1 5.01 20.31 2 5.02 20.29 MAAN Ma an Opk. Ond. 22.52 23.02 23.15 23.29 23.49 0.40 0.58 10.21 11.32 12.44 13.59 15.18 16.40 18.00 19.11 In het komende najaar wordt in de Verenigde Staten van Ame rika, de machtigste democratie in deze wereld, weer voor 4 jaren beslist, wie op het' Witte Huis te Washington de presidentszetel zal bezetten. En juist omdat de U.S.A. in de internationale politiek de eerste viool speelt en omdat volgena de Amerikaanse Grondwet de Pre sident de buitenlandse politiek leidt is deze verkiezing van enor me betekenis voor de gehele we reldgeschiedenis. Voor West- Europa en zeker met name voor ons eigen land zal alles afhangen van de vraag of de politiek van hulpverlening wordt voortgezet. En als men denkt aan de toe komstige houding tégenover Rus land, dan voelt men wel welke belangen op het spel staan. Daar in de achter ons liggende weken de voornaamste Candida- ten. voor het presidentschap zijn aangewezen is het tijd deze eèns nader te bezien. De strijd zal zich voornamelijk afspelen tussen de democratische en de republikein se candidaat. Deze twee partijen zfln veruit de grootste en anderen maken practisch geen kans. De afgevaardigden van beide partijen kwamen te Philadelphia bjjeen om aldaar in een zoge naamde partij-conventie hun can didaat te kiezen.Reeds om streeks 24 en 25 Juni kozen de republikeinen de huidige gouver neur van de stad New-York De wey tot hun candidaat. En op 15 .Juli koos de democratische conventie Truman, de zittende President, op nieuw tot hun man. Bezien wij eerst eens de kan sen van de laatste. Truman werd op min of meer toevallige wijze president. Reeds jaren zetelde een democraat op het Witte Huis en dit was niemand minder dan de grote Franklin D. Roosevelt. In 1944 was hij voor de 4de achter eenvolgende maal herkozen, een unicum in de Amerikaanse ge schiedenis. Dit succes had de grote president naast zijn geniale kwaliteiten voornamelijk te dan ken aan de aan de gang zijnde oorlog. De meerderheid, waar mede hij zijn republikeinse tegen stander Dewey versloeg, was echter maar een uiterst kleine. een grote meerderheid. Hij begon zijn carrière als ad vocaat, een beroep waarin hij uit blonk. Daar hij pas 46 jaai oud is kan men zeggen, dat hij zich in de kracht van zijn leven bevindt. Hij heeft dus voor de vele millioe- nen kiezers, die de neutrale mas sa vormen en tot geen bepaalde partij behoren, wel aantrekkings kracht. Bovendien zijn er velen, die het voor de gang van zaken in het land juister achten, als het 16-jarige democratische bewind thans eens plaats moet maken voor een republikeins. Dit kan slechts de democratie ten goede komen. Dit alles maakt, dat men een republikeinse overwinning verwacht. Voor ons is dan van het meeste belang of de buitenlandse politiek van Amerika grote veranderin gen zal ondergaan. De houding van Truman mag algemeen be kend worden verondersteld en wordt hij herkozen, dan zal er in dit opzicht weinig veranderen. Uit de keuze van de republikein se candidaat voor het vice-presi- dentschap, Californië's gouver neur Earl Warren, kan wel iets worden afgeleid. Deze is namelijk een warm voorstander van voort zetting van de huidige hulpverle- ningspolitiek. Voqrts beschouwt men algemeen John Foster Dul les als de toekomstige minister van buitenlandse politiek. Ook deze staat achter het Marshall plan. Hij wil een sterk democra tisch Duitsland en meer steun aan Tsjang Kai Sjek in China. Boven dien een krachtige, doch niet ag- gressieve politiek tegenover Rus land. Grote veranderingen behoeft men dus niet te verwachten. Reeds zijn de republikeinen ze ker van hun overwinning. Maar zóver is het nog niet. Men dient te bedenken, dat ook de democra ten sterke troeven in handen heb ben. Niet alleen zijn zij, als partij, vèruit de grootste van de twee, doch hun programma binnenland se politiek is vooruitstrevender dan dat van hun tegenstanders. En dit geeft hun weer een voor sprong bij de jongere kiezers en bij de arbeiders. Als enige andere belangrijke candidaat, die echter toch geen schijn van kans heeft, zal nog op treden Wallace, de man, die een verzoeningsgezinde politiek tegen over Rusland voorstaat. De werkelijke verkiezingsstrijd zal nu in alle felheid oplaaien, mits de internationale toestand niet dermate verslechterd, dat het. belang van de verkiezing in het niet verzinkt. Binnenkort kan de wereld de uitslag tegemoet zien. Naar wij vernemen is Minister Drees gisterenmiddag ten Paleize Soestdijk door H.K.H. de Prinses- Regentes in audiëntie ontvangen. H.K.H. de Regentes heeft Dr. L. J. M. Beel ontheven van zijn vo rige opdracht en hem thans op dracht verleend tot het vormen van een Kabinet. De Republikeinse regering van Indonesië heeft gisteren besloten de onderhandelingen met de Nederlanders over de toekomstige status der Republiek af te breken, aldus meldt volgens Reuter het Republikeinse persbureau A ntara. De regering is bereid d® overeenkomstige besprekingen met de Nederlandse autoriteiten over het tot stand brengen van een be standsovereenkomst voort te zetten. Volgens An.tara zullen de leden van het lichaam, dat hierover onderhandelt, in de Republikeinse hoofdstad Djogjakarta blijven. In een communiqué, waarin de Republikeinse regering haar be- «Mier maar een un-erai a-ieinc. jt h kp „„kt Vprki„art 7j; In 1945 overleed hij plotseling vlak voor het definitieve einde va» de grote krijg en temidden van deze buitengewoon moeilijke omstandigheden, moest toen ten gevolge van de bepalingen in de Grondwet de vice-president het roer overnemen. Dit was de vrij wel volkomen onbekende Harry Truman. Want de gewoonte in Amerika wil, dat de vice-presi dent practisch geen invloed uit oefent. i Truman kwam dus pardoes voor een bjjina onmenselijke taak te staan. Het spreekt vanzelf, dat hij fouten maakte en boven dien slechts in de schaduw kon staan van zijn grote voorganger. Objectief bezien kweet hij zich behoorlijk van deze taak, maar hij kon toch niet verhinderen, dat de oppositie tegen het democra tische bewind sterk groeide. Reeds onder Roosevelt was dë republikeinse aanhang aanmerke lijk groter geworden. Na diens dood kreeg deze partij helemaal de wind in de zeilen, en zo kon het gebeuren, dat hij de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardig den, die twee jaar geleden plaats vonden, de republikeinse partij de meerderheid der zetels ver wierf. Voor Truman een tegen valler, daar hij nu moest regeren met een parlement, waarvan de meerderheid hem tegenwerkte. Door een en ander daalde de populariteit van de president en het mag als een teken van zwakte beschouwd worden, dat de grote democratische partij geen betere candidaat voor de komende ver kiezingen naar voren kon bren gen. Zij hebben nog tijdelijk hun hoop gevestigd gehouden op de zeer populaire generaal Eisenho wer, doch deze weigerde defini tief een candidatuur te aanvaar den. En zo zal in het najaar Tru man een zeer zware verkiezings strijd tegemoet gaan, waarbij hij volgens de insiders weinig kans maakt herkozen te worden. Die eer zou dan te beurt vallen aan de republikeinse candidaat Thomas Dewey, de man, die in 1944 tevergeefs aan de deur van het Witte Huis klopte. Dewey, die algemeen als de nieuwe president gedoodverfd wordt, is een krachtige persoon lijkheid, die getoond heeft zich door geen tegenslag te laten ont moedigen. Reeds in 1938 was hij een van de candidaten voor het gouverneurschap van New York, maar werd verslagen. In 1942 werd hij echter gekozen en in 1946 met grote meerderheid her kozen. Dit had hij o.a. te danken aan zijn actie tegen de New-York - se onderwereld. Ondanks zijn nederlaag in 1944 bij de presi dentsverkiezingen, stelde hij zich thans opnieuw candidaat en ver kreeg in zijn republikeinse partij dat „vijf weken geleden de voor stellen van de Australische en Amerikaanse leden der Commis sie van goede diensten om tot een goede oplossing te komen „zonder toelichting door de Ne derlandse werden afgewezen". Nederland had ook geen andere methodes voorgesteld om een im passe in de politieke besprekin gen te voorkomen aldus het com muniqué. „Daardoor zijn de on derhandelingen over een politieke regeling tot stilstand gekomen en zij kunnen op het ogenblik onmo gelijk worden hervat". „Het heeft geen zin voor de politieke sectie van de Republi keinse delegatie, bijeenkomsten voort te zetten, waar niets zal besproken worden. De regering heeft besloten, dat het voor de politieke sectie der Republikeinse delegatie niet nodig is na de hui dige besprekingen te Kalioerang bij Djogja naar Batavia te gaan. Alleen de commissies der delega tie die over de totstandkoming van een bestandsovereenkomst besprekingen voeren, zullen voort gaan met haar werk", aldus het communiqué. t In Regeringskringen te 's Gra- venhage was men Vrijdagmorgen niet geneigd het bericht, dat de Republiek de politieke onderhan delingen zou hebben afgebroken, anders dan zeer rusig te beoor delen. Hoewel men nog geen beschik king had over officiële gegevens, veronderstelde men voorshands, dat het woord „afbreken" 'dient De correspondent van de „Dai ly Mail" (conservatief) wijdde gisterenochtend een artikel aan de Sovjet-strijdkrachten in Duits land. Volgens deze correspondent zouden de Russen in hun bezet- tingszóne over 350.000 man be schikken, verdeeld over 30 divi sies. Bjj dit aantal moeten nog 60.000 zeesoldaten gevoegd worden. Deze eenheden zouden, volgens de cor respondent van de „Daily Mail" hoofdzakelijk gestationneerd zijn in Mecklenburg en Pommeren. Tegenover deze Russische strijdkrachten, zo voegt de cor- -respondent er aan toe, zouden de Britten niet meer dan 100 000 man bezitten, waaronder zes divisies elk van 6000 man, die onlangs uit Palestina zijn gekomen:. te worden begrepen in de zin van „onderbreken", evenals zulks bet geval is geweest, toen op 16 Juni j.l. onzerzijds de politieke bespre kingen werden gesehorst. Zulk een onderbreking, zo meende men, heeft op dit tijdstip zeer zeker hare objectieve mérites. Ten eerste immers is de Neder landse Regering demissionnair en kan het optreden van een nieuwe Regering nog niet in de eerst komende dagen worden verwacht Voorts vertoeft Jhr. Van Vreden- burch nog in Nederland, zodat de Nederlandse onderhandelings delegatie bezwaarlijk tot beslis singen kan geraken. En ten derde heeft de vervan ging van Coert Dubois in de C.V.G.D. nog niet haar feitelijk beslag gehad. Tenslotte wees men er met voldoening op, dat blijkens het persbericht, intussen, de republiek thans ooik een duidelijke onder scheiding beeft gemaakt tussen de politieke onderhandelingen en de besprekingen over 't bestand: een onderscheiding, waaraan de Nederlandse Regering steeds zeer principieel heeft vastgehouden. Naar Aneta mededeelt zal de conferentie volgens het normale schema a.s. Maandag wederom voor de volgende drie weken naai Batavia worden verplaatst. Bij Kon. besluit van 15 Juli, op genomen in de Nederlandse Staatscourant van gisteren, zijn met ingang van 1 Augustus a.s. de volgende instellingen aange wezen als kantoren, waar munten tegen onbeperkt wettig betaal middel, onbeperkt wettig betaal middel tegen munten en munten van iedere nominale waarde tegen munten van andere nominale waarden kunnen worden verwis seld of ingewisseld: De Nederlandse Bank N.V. te Amsterdam, de bijbank van de Nederlandsche Bank N.V. te Rot terdam en de agentschappen van de Nederlandsche Bank N.V voorzover bij het verwisselen geen kwartjes, dubbeltjes, stuivers en centen zijn betrokken. De Post-, Post. en Telegraaf-, Post-telegraaf- en Telefoonkanto ren en de door de Directeur- Generaal-der P. T. T. aan te wij zen'kantoren der Posterijen, voor zover bij het verwisselen we! kwartjes, dubbeltjes, stuivers of centen zijn betrokken. Wat de laatste groep kantoren betreft, zal de regeling van de dagen en uren, waarop deze kan toren geopend zulen zrjn, worden getroffen door de Directeur-Gene raal der P.T.T. In het Staatsblad no. 1301 van 23 Juli is opgenomen de wet van 15 Juli 194-8 tot aanvulling van de Provinciale wet en de Ge meentewet met bepalingen no pens de mogelijkheid aan leden der Gedeputeerde Staten en Wet houders tussenitjids ontslag te verlenen. Zij treedt in werking met ingang van de dag na dié harer afkondiging. - Uit een vitrine van het Etruskisch Museum van het Vati- caan zijn gouden voorwerpen ge stolen. Omtrent de juiste aard van de ontvreemde stukken ver keert men nog in het onzekere. De Pauselijke gendarmerie stelt een onderzoek in. Naar de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken in ant woord op .een desbetreffende vraag schriftelijk mededeelde, heeft het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaïken haar am bassade te Den Haag verzocht, de Nederlandse autoriteiten, voor te stellen Belgische en Neder landse onderdanen toe te staan voor reizen tussen beide landen gebruik te maken van een pas poort. dat minder dan vijf jaar vervallen is. Dit stelsel geldt reeds in het verkeer tussen Bel gië en Frankrijk. De Griekse generale staf heeft in een communiqué bekend ge maakt, dat de Griekse guerilla- troepen 32 kilometer ten Zuid- Oostên van Patras in Zuid-Grie kenland in het gebergte een „krachtige afleidingsmanoeuvre' zijn begonnen.. Versterkingen zijn naar d't gebied gestuurd. De gue- rillastrijders worden met zware verliezen teruggeslagen, aldus het communiqué. Dezer dagen vloog een extra K.L.M.-machine -'n groep Men nonieten reisde daarmee van Amsterdam, via ParijsDakar Rio de Janeiro, naar Ascumption (in Paraguay). De gezagvoerder, H. de Laat, die als commandant van een z.g. Slip-Crewee-machine van Dakar naar Rio de Janeiro vloog, bracht circa vier uur later het K.L.M.- lijnvliegtuig van Rio de Janeiro naar Dakar terug waar opnieuw een Slip-Crew gereed stond, die de machine naar Schiphol door vloog. Toen piloot De Laat in Dakar de stuurhut verjiet, bleek dat hij binnen een tijdsverloop van 20 uur tweemaal dé Oceaan was overgestoken. André' Marie (Radicaal) heeft gisterenmorgen definitief de uit nodiging van de Franse Presi dent, een nieuwe regering te vor men, aanvaard. Marie heeft tijdens besprekin gen met leden van de M.R.P. ge tracht, hun goedkeuring ,er voor te verkrijgen, dat Bidault niet meer als Minister van Buitenland se Zaken in het nieuwe kabinet zou optreden. Hij slaagde hier echter niet in. Eerder wordt bericht, dat Ma rie van plan was Bidault, die als leider van de M.R P. vier jaar Minister van Buitenlandse Zaken is geweest, de post van minister Naar Donderdagavond te Ber lijn vernomen werd, hebben Sow- jetfunctionarissen 'n Amerikaans burger, die de Russische ver- keersblokkade trachtte te ont duiken, gearresteerd. Hij bevindt zich nog in verzekerde bewaring. Ook twee Amerikaanse M.P.'s werden gearresteerd toen zij uit de Amerikaanse sector blijkbaar zonder het te weten de Russische zóne binnenreden. Een Duitse politieagent, die zich met de Ame rikanen in een jeep bevond, werd eveneens vastgehouden. De Ame rikaanse autoriteiten waren van mening, dat de betrokkenen strikt genomn in overtreding waren, zodat waarschijnlijk geen officieel Amerikaans protest zal volgen. In een verordening van het centrale voedseïbureau van het De partijraad van de midden standspartij beeft in zijn vergade ring van 14 Juli besloten het werk voor deze partij voort te zetten. Ook zal de middenstandspartij deel nemen, aan de toekomstige gemeenteraadsverkiezingen. Naar Ned. Oost-Indië kan zee post worden verzonden met het m.s. „Sibajak", dat 5 Augustus vertrekt. Aangeraden wordt de correspondentie uiterlijk 31 Juli ter post te bezorgen. Naar Para maribo vertrekt 4 Augustus het m.s. „Hoegh Cygned" en 11 Augustus het m.s. „Helena" naar Curagao en de overige gebieds delen in de West. Ook deze beide schepen nemen zeepost mede. Uiterlijk 3 dagen vóór het ver trek posten. iDe regering van Malakka heeft gisteren hekend gemaakt, dat zij de communistische partij in Ma lakka heeft verboden. Sir Alec Newboult, waarne mend hoge commissaris der fede ratie van Malakka-staten, heeft de volgende organisaties buiten de wet gesteld: De communisti- che partij, de „tegen het Japanse leger gerichte bond van voorma lige kameraden" en de nieuwe democratische jeugdliga. Volgens'de officiële bekendma king is bewezen, dat deze organi saties betrokken waren bij het beramen van uitvoeren van de huidige geweldactie in Malakka. „Eenstemmig is bevestigd, dat de bond van voormalige kamera den vooral verantwoordelijk is voor het verstrekken van strij ders en wapens voor de door de communistische partij beraamde actie. De communistische partij van Malakka "heeft zijn leden ge mobiliseerd, die thans in groene uniformen zijn gestoken en over geheel Malakka regeringsstrijd krachten en particulieren aan vallen. Zjj is niet alleen het hart en de stuwende kracht van de huidige revolutionnaire beweging geweest door met onwettige mid delen een aanval te doen op het gezag van de regering, doch heeft, zichzelf in een propagandis tische actie van nevendiensten ge worpen, verzamelt en verstrekt geld, voedsel en andere benodigd heden voor de guerillabenden in de Malakkastaten", aldus de be kendmaking. Een vierde organisatie die ver boden is, heet „Jeugdliga voor de nationale verdediging van Ma lakka". De gouverneur van Singapore heeft dezelfde organisaties in zijn stad verboden. De hoge commis saris van Malakka en de gouver neur van Singapore hebben beide verzekerd, dat zij de vrijheid van spreken en van politieke organi satie .zullen handhaven. De vor ming en gezoncie groei van poli tieke-partijen, vakverenigingen en soortgelijke lichamen, die met grondwettelijke middelen hun doelstellingen trachten te berei ken, zal niet verhinderd worden Malcoln MacDonald, Brits alge meen commissaris voor Zuidoost- Azië, heeft te Singapore ver klaard: „Wij beleven thans een poging van het guerillaleger der communisten, met geweld hun re giem aan Malakka op te leggen". Naar Reuter verneemt is alge hele overeenstemming' bereikt tussen de Britse en Amerikaanse functionarissen, die de tekst, op stellen van de komende nota der Westelijke Geallieerden aan Mos kou inzake de Berlijnse blokkade. Deze overeenstemming betreft mede de voorstellen voor bespre kingen met de Sowjets over het gehele Duitse probleem en andere hangende geschillen tussen de Sowjet-Unie en het Westen. Het eerste ontwerp voor de nieuwe nota, aldus werd te Was hington medegedeeld, was afkom stig van Britse zijde. Het voor stel om de eventuële besprekin gen met de Sowjet-Unie uit te breiden tot problemen buiten de Berlijnse crisis was echter van de Westelijke Geallieerden gezamen lijk afkomstig; ook waf betreft de voorwaarde van opheffing van de Berlijnse blokkade. Berlijnse gemeentebestuur wordt medegedeeld, dat het Amerikaan se militaire bestuur heeft be paald, dat restaurants in de Ame rikaanse sector niet langer levensmiddelenbonnen zullen aan nemen, die in de Russische sec tor zijn uitgereikt Het Britse militaire bestuur heeft het aanbod van de Russi- sohe militaire autoriteiten om de A.E.G.-fabrieken in de Britse sector van stroom te voorzien, afgewezen. Volgens een officiële Britse verklaring was aan het Russische aanbod de voorwaarde verbonden, dat de stroom ge bruikt zou worden voor reparatie van uitrusting voor een electri- sche centrale onder Russische controle. Het Russische militaire bestuur heeft aangekondigd, dat met in gang van 1 Augustus slechts postzegels met een speciale over druk, die is goedgekeurd door de Russische autoriteiten, gebruikt mogen worden voor brieven of .pakketten in de Sowjet-zóne en geheel Berlijn, Na 1 Augustus zullen volgens een officiële Rus sische verklaring brieven en pak ketten met postzegels, die door de Westelijke bezettingsautoritei ten zijn uitgegeven, niet door de postbeambten voor verzending- aangenomen worden. Gisteren is men te Berlijn be gonnen met de evacuatie van 5500 verplaatste personen uit kampen in de Amerikaanse sector van Berlijn naar de Amerikaanse zóne. Men wil hiermee voedsel, brandstof en andere artikelen sparen, die op het ogenblik door de lucht moeten worden aange voerd. Fritz Selbmann, vice-voorzitter van de Duitse economische com missie, heeft voor radio Berlijn meegedeeld, dat bewoners van de Westelijke sectoren, die in de Sowjetsector voedsel ontvangen, recht zullen krijgen op de aanvul lende rantsoenen, die onlangs al leen voor de bevolking van de Oostelijke sector werden aange kondigd. Volgens Selbmann wor den regelingen getroffen, de ver- voersfaciliteiten tussen de Wes telijke en Oostelijke sectoren te vergroten ten einde de Westelijke bewoners te helpen bij het Halen van voedsel uit de Sowjet-sector. De voorlopige schorsing in Mexico van de verkopen van Amerikaanse dollars en buiten landse valuta's, evenals de mede deling, dat met het valutafonds onderhandelingen worden ge voerd nopens de nieuwe pariteit van de Mexicaanse peso, hebben in het gehele land grote onrust gewekt. De bevolking vreest,, dat een eventuele devaluatie een nieuwe onmiddellijke stijging der prijzen in bet binnenland tengevolge zal Rebben. Reeds gisteren waren tal van goederen aanzienlijk in prijs gestegen. Alle banken heb ben hun wisseloperaties en de verkoop van goud geschorst maar de zwarte markt viert thans hoogtij en de Amerikaanse dollar werd Donderdag tegen 6 a 7 peso's verhandeld, terwijl de wettelijke koers slechts 4,85 be draagt. Volgens sommige uit de Verenigde Staten afkomstige be richten zou de nieuwe pariteit op 6,50 worden vastgesteld, hetgeen overeen zou komen met een deva luatie van 34 De politie te Penang heeft gis teren 10 personen gearresteerd, onder wie 7 ambtenaren, in het kader der noodmaatregelen. Acht van de tien waren Mq.lak- kers, die lid zijn geweest van de „Api", de jeugdorganisatie, die verleden jaar door de regering werd verboden. In de drukke hoofdstraat van Koeala Loempoer heeft de politie voor haar hoofdkwartier een bar ricade opgeworpen, Officieel wordt meegedeeld, dat dit louter een noodvoorzorgsmaatregel is. Tevoren had de hoofdinspecteur van politie een order uitgevaar digd, dat straatventers en mars kramers tussen middernacht en 6 uur 's meer mogen uitoefenen zonder portefeuille aan te bieden. André Marie verklaarde, dat hij „gunstig ontvangen" is tojj Mie parlementsfracties, waar hij een beroep op heeft gedaan, van so cialisten tot de rechtse republi keinse vrijheidspartij. De M.R.P. heeft bekend ge maakt, dat haar stem ten gunste of tegen de aangewezen premier zal afhangen van zijn politieke verklaring, die hij heden bij het voorstellen van zijn kabinet aan de Assemblée zal afleggen. FRANSE REGERINGS CRISIS TEN EINDE. „Ik heb zojuist de President van de Republiek op de hoogte gebracht van het verloop var. de crisis, waaraan Vrijdagnacht een einde is gemaakt", zo verklaarde André Marie, toen hij Vrijdag middag het Elysée verliet. Hij voegde er aan toe: „Ik heb de President mijn plannen mede gedeeld wat betreft het debat in, de vergadering, dat heden plaats vindt. Nu ga ik mij met Bidault onderhouden". Alvorens zich naar het Elysée te begeven, had André Marie op het Ministerie van Justitie met Jules Moch gesproken. Verklaring van Ben Goerion. Ben Goerion, de eerste Minis ter van de staat Israël, heeft Donderdagavond in de minister raad verklaard, dat „de regering van Israël buiten de tussenkomst van de bemiddelaar met de Ara bieren zou moeten onderhande len". „De negatieve houding welke de staat Israël ten opzichte van de voorstellen van Graaf Berna- dotte heeft aangenomen, blijft niet alleen onveranderd, maar wordt nog versterkt door de mili taire succesen, welke onze strijd krachten in de laatste tien dagen hebben behaald", aldus Ben Goe-' rion. Hij betoogde vervolgers, dat het bestand, dat door <je Veiligheids raad wag bevolen, verbroken kan worden en dat het voor de staat Israël noodzakelijk is een sterk leger te behouden". Nu onze macht versterkt is, zo ging hij verder, moeten wij van iedere gelegenheid gebruik maken, die ons zonder tussenkomst van. de bemiddelaar rechtstreeks in con tact zou kunnen doen treden met onze Arabische buren. Het ver bond met Israël, zo besloot Ben Goerion, zal voor de Arabieren morgens hun bedrijf niet betekenen, dat zij door een uitoefenen. eemdelmgen, m slavernij worden Te Jehore zijn twee politiepos ten gesloten „wegens de slechte verbindingen". Een lid van de staatsraad van Jehore klaagde Donderdag, dat deze sluiting „een bewijs van zwakte' is en de ver zetslieden moed zal geven, die de in de steek gelaten posten zullen bezetten. Volgens de R.A.F. hebben Sow- jet-vliegtufgen Vrijdag twee maal de vliegregels in de Britse lucht- corridor naar Berlijn overtreden. Eten twee-motorig Sowjet-vlieg- tuig voerde bij Kremen, ten Noord-Westen van Berlijn, bom- bardemensoefeningen uit, zo deel de een Britse functionaris mede. Bij Perleberg, eveneens ten Noord- Westen v,an Berlijn, oefende een Sowjet-toestel in het schieten op een vliegtuig. Beide manoeuvres waren niet aan de Berlijnse lucb.t- veligheidscentrum gemeld, of schoon de Sowjet-autoriteiten een „gedetailleerd program van de Sbwjet-vluchten van Vrijdag in de corridor bekend haddien ge maakt. gevoerd of worden uitgebuit, want de vrede in Israël zal enkei door samenwerking met hen tot sthnd kunnen komen". Ter gelegenheid van het aan staand aftreden van Koningin Wilhelmina heeft Radio-Vaticaan hulde gebracht aan de Lands vrouwe, die steeds een sympa thieke houding tegenover het Katholicisme heeft aangenomen. Naar de Belgische Minister van Financiën Eyskens gisterenmid dag in de Senaat verklaarde, heeft de Nederlandse Regering als resultaat van de onderhande lingen, die de laatste tijd gevoerd zijn, besloten aan Nederlandse touristen, die een bezoek aan Bel gië willen brengen fr. 300 per dag toe te staan Deze regeling treedt onmiddellijk in werking en zal gelden tot eind September. Donderdagmiddag vloog een gen maken door middel van een onbekend vliegtuig over het knalsignaal het luchthavenperso- hoofdkwartier van de V. N. te reel attent op het uitwerpen van Met ingang van 2 Augustus a.s. wordt het postwisselverkeer met het Saargebied, in beide rich tingen, hervat. De bestaande be perkende voorwaarden voor het overige postwisselverkeer met het buitenland gelden ook hier, terwijl dezelfde bepalingen wat betreft herleidingskoersen. maxi mumbedragen en afronding van bedragen als voor het verkeer met Frankrijk zijn vastgesteld. Lake Success en wierp een zwart voorwerp af, bevestigd aan een parachute. Het explodeerde in de lucht met een geluid als van een motorgranaat. Schade aan het gebouw der V. N. werd niet ver- oorzaiakt. Het was helder weer en het vliegtuig vloog met gerin ge snelheid. Een vliegende bri gade van de politie begaf zich in allerijl naar de plaats van het gebeurde en zocht in het dichte struikgewas bij het gebouw naar de resten van bet geëxploideerde object, dat op -en bus leek, en de parachute. Een van de wachten van het gebouw had kang gezien om het nummer van het vliegtuig gedeeltelijk op te nemen. Alle vliegvelden in de huurt werden" gewaarschwd om uit te kijken naar een gele „Piper Cub". Deskundigen geloven, op grond van verklaringen van ooggetui gen, dat het uit elkaar gespron gen object een kleine „torpedo" geweest kan zijn van het type, dat tijdens de oorlog werd ge bruikt om de troepen op de grond te waarschuwen, dat er postzak ken uit vliegtuigen werden ge worpen. Nader zou gebleken zijn dat de .aanslag op het gebouw" aan een vergissing van een postvlieg tuig te wijten ,is. Deze vliegtui- de post. Uit het vliegtuig is in derdaad een voorwerp, dat met een postzak gelijkenis vertoont, geworpen. Dit voorwerp ig nog niet teruggevonden. Verscheidene snelle vliegtuigen zijn op last van de politie ter opsporing van de Piper Cub" gestart. Reuter meldt, dat overal wordt gezocht naar de piloot van een oranje „Aeronca Cub", die op het vliegveld La Guardia is geland korte tijd, nadat de ontploffing had plaats gehad. Het toestel wordt op het vliegveld vastge houden. De piloot was zonder waarschuwingsteken geland. Hij verklaarde, dat hij geld wilde lenen om naar de stad te komen en dat hij létter zou terugkeren. De piloot, die zich op het vlieg veld als Supina bekend had ge maakt, zou met een sterk buiten lands accent hebben gesproken. De politie, die het vliegtuig door zocht had, verklaarde, dat zij een kaart van het gebied van Lake Success had gevonden, waarop de gebouwen van de V. N. met krui sen waren aangeheven. De politie verklaarde, dat Su- pina's broer haar had medege deeld, dat zijn broer, een leerling piloot, aan hallucinaties leed en zich zeer bezorgd maaakte over de toestand in Europa.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1