De Berlijnse KWESTIE VERKLARING van Marshall GEEN KANS op Sowjet-Russische bliksem/etdlochl? Vermisten in Indië De Belgische Koningskwestie D e dagtaak De Kabinetsformatie VRIJDAG 23 JULI 1948. De strijd in China De slachtoffers der Vliegtuigramp Valuta maatregelen in Mexico ZWIJGEND VERKEER De vorming van een West- Duitse staat Belgische nationalefeestdag ONZE RiJKSBUREAUX en Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt geldig tot Vrijdag avond: Iets wartaer. Voor de kustgebieden: droog, zonnig weer met iets hogere temperaturen. Meest matige wind tussen West en Zuid- West. 4de Jaargang No- 865- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 90 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- VOEDSELVOORZIENING DER STAD. (Telefonisch van de correspon dent van het A. N. P.) In tegenstelling tot de meeste Berlijnse niet-communistische bla den, die het besluit der Sowjet- regering, levensmiddelen ter be schikking te stellen voor d® ge hele Berlijnse bevolking, voor een propaganda-manoeuvre houden, is men in leidende politieke Duitse kringen van mening, dat de Rus sen wel degelijk van plan zijn de aangekondigde levensmiddelen voorziening van Berlijn te ver wezenlijken. Donderdagmorgen heeft de Duitse economische commissie bij zonderheden gepubliceerd over de wijze waarop de distributie der Russische levensmiddelen zal ge schieden. Van 1 Augustus af- zo wordt medegedeeld kunnen alle in woners van Groot-Berlijn hun levensmiddelen in de winkels van de Sowjetsector kopen. Elk dis trict der Westelijke sectoren krijgt een district in de Oostelijke sector aangewezen, waar deze in kopen mogen geschieden. De be woners van het Westen zullen in de voor hen in aanmerking ko mende winkels van de Oostelijke sector hun levensmiddelenkaar ten mogen laten afstempelen. Aangezien in de Russische sec tor de aangekondigde verhoging der rantsoenen geldig blijft, ter wijl in de Westelijke sector deze verhoging voorlopig moet worden uitgesteld, zal aan bewoners der Westelijke sectoren, die in de Russische sector hun levensmid delen willen kopen, een supple mentbonkaart worden verstrekt, waarop de bijzondere toewijzingen kunnen worden verkregen. In verband met deze regeling zal door de Sowjet-autoriteiten worden overwogen, welke maat regelen nodig zijn om het verkeer tussen West- en Oost-Berlijn te verbeteren. O.m. wordt beoogd extra stroom te leveren voor tram en tunnelspoor gedurende de tijd dat de winkels zijn ge opend. In Duitse politieke kringen houdt men rekening met de mo gelijkheid, dat de Socialistische Eenheidspartij zal trachten uit de nieuwe situatie politieke munt te slaan. Tot dusverre werden in de Naar wij vernemen is Dr. Beel gisteren in de loop van de voor middag naar Soestdijk vertrok ken tot het houden van bespre kingen met H. K. H. de Prinses- Regentes. DR. BEEL HEEFT ZIJN OP DRACHT TERUGGEGEVEN. Dr. L. J. M- Beel heeft Don derdagmorgen ter kennis van H. K- H- de Regentes gebracht, dat hij tot zijn leedwezen niet geslaagd is in de samenstelling van, een parlementair Kabinet, Hij heeft verzocht van de hem gegeven opdracht te mogen wor den ontheven. President Tsjang Kai Sjek heeft in gezelschap van generaal Yoe Tsji Sjieh, chef van militaire zaken, per vliegtuig een bezoek gebracht aan Tai Joean, de hoofd stad van Sjansi, waar de toe stand voor de regeringstroepen critieker geworden is. Met trans portvliegtuigen worden verster kingen naar Tai Joean gebracht. Het hoofdkwartier van gene raal Foe Tso Yi, opperbevelheb ber in Noord-China, heeft giste ren het verlies bevestigd van de strategisch belangrijke stad Soe- sjoei, 30 km ten Noorden van Pao ting. ©e slachtoffers van de ramp met de Nederlandse Mitchell- bommenwerper, die Woensdag bij de Schotse kust te pletter is ge vlogen, zullen met Hr. Ms. „Van Kinsbergen" naar Den Helder worden overgebracht. Het Neder landse oorlogsschip is naar Aber deen gedirigeerd, alwaar de Ne derlandse consul de nodige maat- reglen zal nemen. De „Van Kinsbergen" zal met de stoffelijke overschotten naar Den Helder koers zetten. Oostelijke sector de communisti sche coöperatieve verenigingen bij voorkeur bediend, zodat be paalde artikelen uitsluitend ver krijgbaar waren in deze zaken, die slechts aan leden verkochten. Bij een handhaving van dit sys teem zo vreest men zouden vele West-Berlijners wellicht hun afkeer jegens de Sowjets en de communisten kunnen overwinnen en niet alleen terwille van de ho gere rantsoenen hun inkopen in de Russische sector gaan doen, doch zich ook laten inschrijven als lid der communistische win kelverenigingen. De Russen zouden daardoor een moreel en politiek succes boeken en bovendien zou hun valuta, de Oostmark, aan waarde winnen. Op grond van deze overwegin gen wordt in kringen der burger lijke partijen het plan geopperd er bij de autoriteiten der Weste lijke mogendheden op aan te drin gen, alsnog de rantsoenen voor de Westelijke sectoren van Ber lijn op hetzelfde niveau te bren gen als die in de Oostelijke sec tor. Voor het Britse gerechtshof voor oorlogsmisdaden te Hamburg zullen drie vroegere veldmaar schalken terecht staan. Het' zijn Von Runstedt, Von Brauchnitsch e Von Manstein. Zij worden be- scbuldigd van oorlogsmisdaden. De begindatum van het proces is nog niet bekend. Een maatregel, die op een aan staande devaluatie van de Mexi caanse peso schijnt te wijzen, is Woensdag genomen door de Mi nister van Financiën, die officieel heeft aangekondigd dat van Don derdag af de Bank van Mexico de verkoop aan het publiek van dollars en buitenlandse munt zal stopzetten. Deze maaregel, j die slechts „korte tijd" van kracht zal zijn is noodzakelijk om het evenwicht te herstellen van de handelsbalans en een einde te maken aan de voortdurende vermindering van de dollarreserves van de Bank van Mexico aldus de Minister. Mexico was tot dusver een der^ weinige landen, waar de wissel markt volledig vrij was. De verslaggever van het A.N.P. seint telefonisch: In kringen van officieren van het vroegere Duitse leger is men van mening, dat dfi Sowjet-iRus- sen in geval van oorlog niet in staat zullen zijn West-Europa te overrompelen. Een zogenaamde bliksemoorlog tegen het Westen zou alleen reeds onmogelijk zijn, doordat de spoor lijnen ten Oosten van de Elbe alle op enkele spoor zijn gebracht. W3en opmars van gemotoriseerde colonnes op grote schaal zou op dergelijke technische moeilijk heden moeten stranden. Daarbij komt, aldus redeneert men in ge noemde Duitse kringen, dat de verbindingslijnen tussen de Sow jet-Russische voorhoede en haar operatiebasis zouden moeten lo pen over gebied, dat bewoond wordt door een vijandig gezinde bevolking, zodat een aanzienlijke troepenmacht nodig zou zijn om de ravitailleringswegen te be schermen tegen acties van Poolse, Russische en Duitse partisanen. Reeds thans schiinen op vele trajecten tussen de Duitse Oost grens en de Sowjet-Unie gevallen van sabotage en treinroof voor te komen. Goederentreinen, die uit Berlijn vertrekken met een lading be stemd voor de Sowjet-Unie, moe ten alvorens zij de stad verlaten voorzien worden van een z.g. transito-nummer. Treinen met zulke nummers krijgen aan.de Duitse Oostgrens een gewapend escorte tot aan de plaats van be stemming. Het schijnt herhaalde lijk te zijn voorgekomen, dat on bewaakte treinen bij aankomst in Sowjet-Rusland voor een groot gedeelte waren leeggestolen. On langs is zulk een trein met 12 complete houten huizen uit Ber lijn vertrokken en met materiaal voor slechts 4 huizen in Sowjet- Rusland aangekomen. Duitse spoorwegbeambten, die de treinen met herstelgoederen naar de Sowjet-Unie begeleiden, vertellen, dat vooral in Oost- Polen door de Sowjet autoritei ten uitgebreide voorzorgsmaat regelen zijn getroffen. Ter voor koming van overvallen van ge wapende benden, die in de moe rasgebieden hun schuilplaatsen hebben, moeten de Duitse machi nisten door Polen met maximum snelheid rijden. Een andere reden, waarom het slagen van een bliksem veldtocht van het Rode leger tegen %het Westen voor twijfelachtig wordt gehouden is de stemming onder de Russische bevolking zelf Het is een publiek geheim, dat het aantal Russische deserteurs in de laatste maanden toeneemt, dat burgerkleren in de Oostelijke zóne een veel gevraagd artikel vormen op de zwarte markt en dat de Sowjjet-soldaten deze met levensmiddelen duur betalen. Teruggekeerde Duitse krijgsge vangenen gewagen ervan dat de bevolking van die Russische ge bieden, die zwaar onder de Duit se invasie heeft geleden, met angst en beven aan de mogelijk heid van een nieuwe oorlog denkt. Voormalige hoge Duitse officie ren zijn er op grond van deze om standigheden van overtuigd, dat de leiding van het Rode leger, in dien het tegen haar wens tot een oorlog zou komen, zal teruggrij pen op haar traditionele strategie en een tactiek zal voeren, waar- b| de onmetelijke ruimte achter de Weichsel een belangrijke rol zal spelen. In antwoord op een vraag be treffende de „wijdverspreide vrees voor oorlog" heeft Marshall de Amerikaanse Minister van Bui tenlandse Zaken, op een pers- onferentie het volgende ver klaard: „Wij begrijpen onze toestand goed. Wij zullen ons op geen enkele wijze laten dwingen of in timideren aangaande onze han delwijze. die voortkomt uit onze rechten en verantwoordelijkheden in Berlijn of Duitsland in het al gemeen. Inmiddels zullen wij voortgaan via onderhandelingen of langs diplomatieke weg een door beide partijen aanvaarde oplossing te vinden, teneinde de tragedie van Het Hoofdbestuur van het Ne derlandse Roode Kruis deelt het volgende mede: Uit een van het Hoofd van de Opsporingsdienst van overledenen te Batavia ontvangen schrijven is gebleken, dat de nabestaanden hier te lande van de in heWVerre Oosten overleden en vermiste per sonen in een ontstellend groot aantal gevallen nog steeds niet op de hoogte zijn van bestaan en het doel van zijn dienst. In verban^ daarmede wordt mede-gedeeld, dat de inschrijving van na 9 Mei 1940 in he.t Verre Oosten overleden personen in het register van de burgerlijke stand te Batavia ambtshalve geschiedt op aangifte van het Hoofd van vorengenoemde opsporingsdienst, die teveng zorg draagt voor het verstrekken, van de uittreksels dA- overlijdensacten. Bij vermissingsgevallen kan eerst tot inschrijving worden overgegaan na verkregen mach tiging van 3e landrechter te Ba tavia. In afwachting van, deze mach tiging werden door de opsporings dienst op verzoek van de aa vragers verklaringen Van ver missing afgegeven. Voor vele van deze vermissingsgevallen is echter machtiging van de land rechter reeds verleend. Voor inlichtingen wende men zich tot het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Vlamingstraat 2, 'a Gra- venhage, alwaar men tevens for mulieren kan verkrijgen voor het aanvragen van uittreksels Uit overlijdensacten. Het Amerikaanse leger zal Dinsdag een reetos proeven met zeer ontplofbare stoffen beginnen ten einde vaststellen, welk soort' ondergrondse bouwwerken beno digd zijn om tegen vijandelijke bombardementen te beschermen. Het permanent anti lawaai co mité heeft besloten in samen werking met de verkeerspolitie- 'commissie met ingang van de laatste week van October een ac tie voor stiller en veiliger Ver keer aan te vangen. Deze is te beschouwen als het sluitstuk van een viertal politiële acties, welke in November 1947 aanvingen en betrekking hadden op de voetgan gers, het langzame rrjverkeer, de voorrang en het stilstaan van voertuigen. Na afloop van een bijeenkomst van het nationaal comité der Bel gische Christelijke Volkspartij, onder voorzitterschap van De Schrijver, is in een communiqué verklaard, dat het Koningsvraag- stuk een essentieel en politiek probleem van constitutionele aard is geworden. Volgens het gisteren door de elf West-Ouitse premiers uitge geven slotcommuniqué is het zo goed als zeker, dat tussen de Westelijke Geallieerden en de premiers der West-Duitse staten overeenstemming wordt herelikt over de spoedige vorming van een afzonderlijke West-Duitse staat De premiers, die hun bijeen komst te Ruedesheim gisteren middag hebben beëindigd, hqjpiben een formule uitgewerkt, die naar zij geloven zal leiden tot een we derzijds bevredigende overeen komst met de drie militaire gou verneurs in West-Duitsland op de vergadering van Maandag. Twee commissies, die in het leven zijn geroepen tijdens de ver gadering te Ruedesheim om een compromis uit te werken inzake de voorstellen van de Londense conferentie van zes, zullen de volgende week een begin maken met het voorbereidende werk voor de vorming van een constituëren- de vergadering. Door de publicatie van het ver slag van de commissie Servais, die ermede belast is geweest een onderzoek in te stellen naar de houding van de Koning tijdens de bezettingsperiode, en andere do cumenten die ter kennis van het publiek werden gebracht, zo heet het in het communiqué, is de be volking voldoende voorgelicht over de verschillende aspecten der Koningskwestie. Zij kan zich bijgevolg over dit probleem uit spreken. Het communiqué besluit met de woorden: „Slechts een bij de wet georganiseerde raadpleging van alle Belgen kan een oplossing brengen van de Koningskwestie en zal het land in staat stellen uit de impasse te geraken waarin het zich thans bevindt." Zoals reeds bericht, heeft de Belgische Socialistische partij, als is niemand te zwaar met Mijnhardt jes. Zi^iemeivmoehe^^ndoomheidjveg. (Ingez. Med.) antwoord op het schrijven van Koning Leopold, waarin deze ver zocht zijn terugkeer naar België van een volksraadpleging te la ten afhangen, doen weten, dat een dergelijk plebisciet door haar in strijd wordt geacht met de grondwet en dat er voor haar slechts één oplossing van de Ko ningskwestie bestaat, n.l. door troonsafstand. een wereldoorlog te voorkomen." Dit vormt de krachtigste ver klaring, die de Minister sinds het uitbreken van de Berlijnse crisis heeft afgelegd, aldus Reuter. Op de vraag of Amerika de Berlijnse kwestie voor de V. N. zou brengen, weigerde Marshall te antwoorden. Hij ging evenmin in op de be richten. dat' Bevin voorstander zou zijn van een vier-mogend- hedeqconferentie en op vragen aangaande Franse steun aan (je Amerikaanse politiek voor Duits land. Marshall verklaarde tenslotte, dat hij verder niets over de Ber lijnse crisis zou mededelen alvo rens hij gelegenheid had gehad de kwestie te bespreken met Ge neraal Lucius Clay, de Ameri kaanse militaire gouverneur in Duitsland, die Woensdag te Was hington werd verwacht. In geheel België is Woensdag met grote luister de nationale feestdag gevierd en voor de 117e keer is het feit herdacht, dat op 21 Juli 1S31 Leopold I de eed op de grondwet van het onafhanke lijke België aflegde. Ter gelegenheid van de natio nale feestdag zong Mgr. Boone, de deken van Brussel, des mor gens in de St. Goedelé-kerk een plechtig „Te Deum", waarbij o.a. Baron Paeians de Morchoven, grootmaarschalk van het Belgi sche hof, Mgr. Cento, Apostolisch Nuntius, Alan Kirk, ambassadeur der Verenigde Staten, Sir George Rendel, ambassadeur van Groot- Brittannië, en Paul Henri Spaak, eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, aanwezig waren. Na afloop van de plechtigheid gingen uit het talrijke publiek, dat in de zijbeuken'had plaats ge nomen. kreten op yan „leve de Koning", waarmede vele anderen instemden. Voor de kerk had nog een inci dent plaats, toen anti-Konings- gezinden op het „leve de Koning" reageerden met „weg met de Koning", doch het kwam niet tot handgemeen. Des avonds werd op het Brou- ckèreplein en op het Rogiersplein het traditionele volksbal gehou den, waaraan jong en oud deel nam en dat tot laat in de nacht voortduurde. ds? B; ft ischNederlands- Luxemburgse samenwerking. „De samenwerking der Belgi sche en Nederlandse regerings- instanties vlot niet steeds, zoals het wel zou moeten tussen twee landen, die morgen alle economi sche belemmeringen willen doen verdwijnen". Dit is volgens de „Nieuwe Gids" van gisterenmorgen de algemene indruk, welke op het ogenblik in Belgische regeringskringen zou heersen. ./De mooie besluiten en perscom mentaren ten spijt", zo verklaar de een Belgische hoge ambtenaar aan de schrijver van het artikel in de „Nieuwe Gids" schijnt Ne derland niet oprecht en kracht dadig de eigen economische sane- ring ter hand te willen nemen". Volgens de „Nieuwe Gids" vormt vooral de politiek der Ne derlandse Rijksbureaux voor de Belgisch-Nederlandse samenwer king een delicaat punt. „Deze bureaux worden zowel door onze handelskringen als door onze Re geringsinstanties grondig ver wenst", aldus het blad „temeer waar ze de laatste tijd meer en meer optreden als een soort zelf standige aankoopcommissies, die in België prijzen en prospecti aanvragen en de producten van het handelsaccoord dan bij de goedkoopste fabrikant hestel len". Volgens de „Nieuwe Gids" bekommeren deze ambtenaren van de Rijksbureaux zich in het geheel niet om de kwaliteit en vooral niet om de belangen der Belgische firma's, die reeds sedert jaren de Nederlandse markt be werken. Het blad besluit zijn ful- minatie tegen de Nederlandse Rijksbureaux met de volgende woorden: „Deze Rijksbftreaux zijn cqrrupte organisaties, die par ticuliere belangen dienen"

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1