Aanslag in centrum van Batavia Amerikaanse communistische leiders gearresteerd Bommenwerper van Marinelucht vaartdienst verongelukt Besprekingen rond de Kabinetsformatie DE BERLIJNSE KWESTIE SmSW'S', DONDERDAG 22 JULI 1948. Sowjet-Unie vraagt inlichtingen over spoorwegnet om Berlijp Het nieuwe handelsaccoord tussen Nederland en Frankrijk ondertekend De Minister-President ontvangt Gezant te Londen Oe wetenschap in dienst van Engeiands herstel Amerikaans protest bij rsjecho-S(Qwaki$e Vliegtuigen bij Franse kust in zee gestort De waarnemers der V.N. Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Donder- dagavon. WISSELEND BEWOLKT. Wisselende bewolking met slechts enkele verspreide bui en. Geleidelijk afnemende wind tussen West en Zuidwest. Voornamelijk in het binnenland iets koeler dan gisteren. DE VRIJE ZEEÏÏW 4de Jaargang No- 864- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Na een bespreking van twee en een half uur verlieten gisteren middag de fractieleiders van K.V. R-, P. v. d. A., C.H.TJ. en V.V.D. het kabinet van Dr. Beel, die hen tot aan de deur begeleidde. Geen der heren wenste zich over het verloop van de samen komst uit te laten. Prof. Romme zeide tot de journalisten: ,,U kunt vragen wat u wilt, ant woorden doe ik toch niet". Mr, Oud wuifde iedere vraag weg met de woorden: ,,Voor vra gen is nog geen ruimte". De fractieleiders begaven zich naar het Binnenhof, waarschijn lijk om verder overleg met hun fracties te plegen. »R. L. J. M. BEEL NAAR SOESTDIJK VERTROKKEN De Kabinetsformateur Dr. L. J. M. Beel is, na de gehouden be sprekingen, naar Soestdijk ver trokken. OOK MR. VAN SCHAIK NAAR SOESTDIJK. Behalve de Minister-President is ook de voorzitter van de Tweede Kamer Mr. J. R. h. van Schaik gisteravond door H. K H. de Regentes op bet Paleis Soest- dijk voor een conferentie ontvan gen. Volgens de „Telegraf" (Britse zóne) hebben de Sovjet-Russische militaire vertegenwoordigers bij de spoorwegen te Berlijn en Maagdenburg verzocht om plat tegronden van de spoorweglijnen, die naar Berlijn leiden op grond van geruchten over de mogelijk heid dat de Geallieerden bewaak te treinen uit de Westelijke zónes naar Berlijn zullen laten rijden. Men wenst nauwkeurige beschrij ving van alle zijlijnen en rangeer plaatsen, naar verluidt voor het eventuele uitzetten van veilig heidswachtposten. Om de details over de lijn MaagdenburgBer lijn zou ,,met bijzondere aan drang" zijn verzocht. Vijf Nederlandse militairen en vijf burgers, onder wie een Euro peaan, werden Woensdagavond bij een aanslag met een handgranaat in het centrum van Batavia, in de cTrecte omgeving van de in een volksbuurt gelegen Rexbioscoop gewond. Twee militairen en twee burgers werden zwaar gewond. De handgranaat werd om tien uur 's avonds door de bestuurder van eén passerende Be tja (fietstaxi) geworpen en gericht op militairen die in een koffiehuis zaten. Volgens een der gewonde mili tairen werd de handgranaat door de Betjabestuurder op een tafel tje geworpen en kwam deze daar na tot ontploffing. Door de eerste verbijstering en in de grote verkeersdrukte .in deze stadswijk wist de dader Ie ontkomen. Militairen en militaire politie hielden een razzia onder personen,, die zich in de nabijheid bevonden. Enige personen wer den gearresteerd. Bij huiszoeking werd op aanwijzing van een dei- arrestanten twee handgranaten gevonden, mills 36 met detonator, welke van hetzelfde fabrikaat bleken als de bij de aanslag ge bruikte. Het vermoeden bestaat, aldus deelde de politie aan Aneta mede, dat deze afkomstig zijn van 'n grotere partij, waarnaar thans een onderzoek wordt ingesteld. De politie verklaarde nog, dat zij er reeds op voorbereid was, dat er iets zou gebeuren, deswege had zij voorzorgsmaatregelen ge nomen. De zekerheid bestaat, dat het hier activiteit van een ge organiseerde bende betreft en niet een op zichzelf staande aanslag Gisterenmorgen bekende een van de 32 arrestanten, dat hij de aan slag met de handgranaat had ge pleegd. De politie heeft de naam van de dader nog niet bekend ge maakt. Het nieuwe handelsaccoord ver vangt de overeenkomst van Mei en treedt op 1 Augustus in wer king. Het, heeft een looptijd van een jaar. De totale omvang van de handel tussen beide landen is daarbij gesteld op- meer dan 50 milliard francs. ZES PERSONEN OM HET LEVEN GEKOMEN. De Mitchell (bommenwerper B 25 van de Marine Luchtvaart dienst is Woensdagmorgen op de Oostkust van Schotland tegen een heuvel gevlogen en verongelukt. De gehele bemanning, be staande uit zes personen, is daar bij om het leven gekomen. Het ongeluk dat vermoedelijk te wijten is aan slecht zicht bij het aanvliegen van de kust, ge beurde enkele kilometers ten Noorden van het vliegveld Vor- doun. Het toestel was Woensdag morgen van het vliegveld Valken burg vertrokken met bestemming Lossiemouth om onderdelen over te brengen, bestemd voor H. M. vliegkampschip „Karei Doorman". Britse vliegtuigen uit Lossie mouth en Leuchars waren opge stegen om het verongelukte vlieg tuig op te sporen, dat echter reeds door een boer was gevon den op een heuvelhelling, 5 km ten Noorden van het dGrp Auchenblae bij Stonehaven. De lichamen van een aantal der inzittenden zijn gevonden. Het vliegtuig van de Marine Luchtvaartdienst, dat in Schot land verongelukte is van het fa brikaat North America. Het fa- Russische plannen voor ravi tailleering van de gehele stad. Volgens het Duitse Nieuws bureau in de Sowjetzöne hebben de Russen contact opgenomen met het centrale militaire be stuursbureau, het Russische be stuursorgaan voor de Sowjet-sec- tor, en de Duitse economische commissie met het doel regelin gen te ontwerpen voor de voor ziening van „de gehele bevolking" van Berlijn met levensmiddelen. Volgens het Nieuwsbureau zul len binnenkort plannen hiervoor bekend gemaakt worden. Onder aanhaling van het Sowjet Nieuws bureau wordt verder gezegd, dat in het bijzonder regelingen zijn getroffen voor het vervoer en de bewaring van aan bederf onder hevige goederen. Ook waren voorzieningen ge troffen voor de uitbreiding van de organisatie in de Sowjetsector, belast met de voedselverdeling, zodat zij zou kunnen voldoen aan de béhoeften van de gehele be volking van Berlijn. Een verant woordelijke fuctionaris van, het centrale bestuursbureau verklaar de, dat voedsel en melk ter be schikking zouden worden gesteld volgens de verruimde rantsoene ring, waartoe het Geallieerde mi litaire bestuursbureau op 16 Juni had besloten. Deze rantsoenen waren de enige geldige voor de bevolking van Berlijn, zo zeide hij. Het Duitse Nieuwsbureau in de Sowjet-zöne meldde tenslotte, dat de drie Westelijke Geallieerden Maandag bekend maakten, dat zij op het ogenblik de rantsoenen niet zouden verhogen, daar het beter was voorraden aan te leg gen Ook maakten zij bekend, al dus het Duitse Nieuwsbureau, dat voedsel beschikbaar was en bin nengebracht zou kunnen worden zodra de Russen hun blokkade ophieven. Volgens Reuters correspondent te Berlijn veroorzaakte het be sluit van de Westelijke Geallieer den, geen hogere rantsoenen toe te wijzen, bijna even grote op schudding in de Westelijke secto ren als de mededeling der Rus sen, dat zij ,bereid waren geheel Berlijn van voedsel te voorzien. Iedere Berlijner had zijn hoop ge vestigd op een extra toewijzing en velen, die leven oo de grens van de honger, hadden al hun levensmiddelen ai bij voorbaat opgemaakt, aldus Reuters corres pondent. Vele Berlijners, die aan Geallieerden, zo besluit hij, zijn de kant staan van de Westelijke van mening, dat de Westelijke autoriteiten er geen goed aan ge daan hebben om de extra toewij zing te laten vervallen, daar zij hierdoor de Russen in de kaart speelden. DE VOORZIENING VAN BERLIJN. Een woordvoerder van het Brit se Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat de Westelijke mogendheden voor nemens zijn de voedselvoorziening van Berlijn door de lucht nog uit te breiden. Het luchttransport had zijn hoogtepunt nog lang niet bereikt. Het voedselaanbod van de Sowjets had geen wijziging in de plannen gebracht. Niets wees er op, dat de Russen bereid zijn de blokkade van Berlijn op te beffen. brieksnummer is B. (bomber) 25 De R.A.F. gaf aan de B 25 dé naam Mitchell naar een bekende Engelse vliegtuigconstructeur. De Mitchell is een twee-motorige een dekker met dubbel richtingsroer, voorzien van intrekbaar landings gestel en neuswiel. In tegenstelling met andere toe stellen heeft de B 25 een geringe rompdoorsnedeDe neus is ge deeltelijk doorzichtig en biedt plaats voor een schutter en bom- menirichter. Zij kunnen door een kruipgang in de bestuurderscock pit kamen. Achter deze cockpit is de ruimte van de navigator en de radio-telegrafist. De beman ning bestaat normaal uit 5 kop pen, doorgaans met dubbele func ties t.w. 2 piloten, een navigator tevens schutter of bommenrichter, een marconist tevens schitter en een heikwaarnemer tevens schut ter en fotograaf. De energie wordt geleverd door twee Wright Cyclon-motoren van 1600 pk elk. De kruissnelheid is ongeveer 350 km per uur. In gevechtsuit rusting ia de B-25 van de M. L. D- uitgerust met 6 mitrailleurs van 12.7 mm. Naast de normale bommenlast kunnen nog 8 bommen van 135 kg onder de vleugels worden mee genomen, benevens een torpedo. De M. L. D. (320e squadron) maakte met de B-25 tijdens de oorlog in RAT. verband 3300 operationele vluchten o.a. tegen kustbatterijen, vliegvelden, fa brieken, startbanen van de V-l en tijdens de campagne in Norman die. De marine hier te lande be schikt over 28 B-25's. De Nederlands-Indische lucht macht heeft eveneens een aantal Mitchells in gebruik, die, als on derdeel van de Amerikaanse luchtmacht, In het Verre Oosten als 18e squadron tegen de Japan ners opereerden. De Amerikaanse Communisti sche Partij heeft gisterenavond mdegedeeld, dat baar voorzitter, William Foster, en haar secreta ris-generaal, Eugene Dennis, zijn gearresteerd op grond van „een monsterachtige in elkaar gezette beschuldiging" Foster en Dennis hebben vol gens de mededeling krachtig te gen hun' arrestatie geprotesteerd. Voort zijn vier leidende New- Yorkse communisten gearresteerd. Deze vier leidende communisten werden er van beschuldigd „sa men te zweren am het omverwer pen van de Amerikaanse regering door middel van geweld te onder wijzen en uit te lokken." Te Detroit werd Carl Winters, voorzitter van de partijraad in de staat Michigan en lid van het be stuur der partij gearresteerd". De partijleden, die te New-York ziin gearresteerd en die allen lid zijn van het partijbestuur, ver klaarden niet schuldig te zijn. De borgtocht werd gesteld op 5000 dollar voor ieder De zes te New-York gearres teerde communistische leiders, die Dinsdag voor het gerecht ver schenen, werden vrijgelaten en onder de hoede van hun eigen advocaat gesteld, nadat de Fede rale rechter Leibell was medege deeld, dat het wegens het late uur onmogelijk was de borgtocht te verschaffen. Foster en Dennis uitten voor het hof de tegenbeSchuldiging, dat „deze Amerikaanse versie van de Rijksdagbrand de binnenlandse tegenhanger is van de misdadige pogingen der twee partijen (de mocraten en republikeinen) om de oorlog te Berlijn van een kou de tot een werkelijke te maken". Een grote „Blue-Ribbon"-jury heeft meer dan een jaar lang ge tuigen gehoord naar .aanleiding van de door het Federaal bureau van onderzoek (P.B.T.) ingedien de beschuldiging. De „Blue Rib- bon"-jury is samengesteld uit personen „met bijzondere eigen schappen en paedagogisohe kwa liteiten". Over de te New-York gevoerde besprekingen is steeds de strengste geheimhoilBing in De Minister-President, Dr. L J. M. Beel, heeft gisterenmorgen een vrij langdurig- onderhoud ge had met de Nederlandse ambas sadeur te Londen, Jhr. Mr. E. F. M. J. Michels van Verduynen. acht genomen. Honderden com munisten zijn voor de jury ver schenen. Paul Scott Rankine, Reuter's diplomatieke correspondent te Washington, seint het volgende: „Het bericht over de arrestatie van de leidende communisten in de V. S. op grond van de beschul diging, dat zij getracht hebben met geweld de Amerikaanse rege ring omver te werpen, kwam aan het eind van een dag van opmer kelijke bekendmakingen, die er op wijzen, dat de V. S de moge lijkheid van qorlog onder ogen willen zien. Binnen de afgelopen 24 uur heeft de Amerikaanse regering bet volgende bekend, gemaakt: Een bevel tot inschrijving van 9,6 millioen dienstplichtigen, toezen ding van vliegtuigen en militaire uitrusting naar Europa ter ver sterking van de Amerikaanse mi litaire. uitrusting naar Europa ter versterking van de Amerikaanse militaire macht aldaar, ontbie ding van Generaal Clay voor het voeren van besprekingen, deel neming van de V. S. aan het de fensieplan van de Europes unie. In elk ander land en in elk ander decennium zouden deze stappen beschouwd worden als welbewuste voorbereidingen voor het uitbreken van een oorlog in de naaste toekomst. Het opmerkelijke is, dat de arrestatie der communistische lei ders een gevolg is van een maan denlang onderzoek, dat begonnen is lang voordat de jongste Sov jetblokkade van Berlijn een nieu we oorlogsdreiging werd. Overeenkomstig het gebruik bij een onderzoek van de „grote jury" is het niet mogelijk iets hierover te publiceren, hoewel enige honderden getuigen er bij betrokken waren. Sommigen ge loven, dat onthullingen over het onderzoek die van de Canadese spionnage-affaire na de oorlog in belangrijkheid kunnen overtref fen". Een aantal prominente Engelse geleerden, dat verleden jaar werd aangewezen om de regering van advies te dienen over allerlei we tenschappelijke aangelegenheden, heeft in een uitgebracht rapport verklaard, dat, naar zijn mening het wereldleiderschap hij het doen van ontdekkingen en bij het toe passen der wetenschappen van essentieel belang is voor Enge iands herstel. De geleerden verklaren, dat Engeland in 1950 een 70 000 ge leerden nodig heeft en 90.000 in 1955. De Amerikaanse regering heeft te Praag een protest ingediend tegen de Tsjecho-Slowaakse be schuldiging, dat Amerikanen hun steun hebben verleend aan een complot tot het vermoorden van communistische leiders in Tsie- cho-Slowakije. De Tsjecho-Slowaakse Ministe ries van Binnenlandse Zaken en Defensie hadden Zondag de Ame rikaanse Veiligheidsdienst mede plichtig genoemd. Tijdens het week-end werden 3 soldaten en 76 burgers door de Tsjecho-Slowaakse politie gear resteerd „in verband m,et terro ristische activiteit van Tsjechi sche politieke vluchtelingen, die in het geheim uit de Amerikaan se zóne van Duitsland terugkeer den". Majoor Sram zou een slachtoffer van het complot zijn, terwijl men ook generaal Svoboda had willen doden. De Amerikaanse regering heeft de beschuldiging van de hand ge wezen en om excuus en intrek king verzocht, terwijl zij uiting geeft aan haar verbazing, dat der gelijke beschuldigingen uitgespro ken zijn zonder voorafgaand over leg, terwijl zij toch een „ibevriend land" betreffen, dat een leidend aandeel heeft gehad in de bevrii- ding van TsjechonSlowakije Een vliegtuig op weg van Re- ghaia (Algiers) naar Istres (Z - Frankrijk) ongeveer 130 kilome ter buiten de Franse kust in zee gestort. Alle 20 inzittenden ziin gered. J Het vliegveld Marignano bij Marseille kreeg het eerste S.O.S.- sein, dat het vliegtuig zich in moeilijkheden bevond en in zee de passagiers gered. Volgens latere berichten bevon den zich slechts 13 personen in het vliegtuig en worden acht passagiers nog vermist. Vijf pas sagiers werden van het vliegtuig gehaald. Drie van hen waren ge wond. De overblijvende acht zouden zich op 'n vlot in moeilijke positie bei inden. Twee Franse marine- sloepen zijn uitgevaren om hen te zoeken. De bekende praehistorische grot van Lanscaux j te Montignac (Departemente de Ia Dordorgne) is voor toeristen open gesteld. Op de wanden, van de grot kan men de bonte dlerentekeningen bewon deren, die getuigen van de kunst zin van 30.000 jaar voor onze jaartelling. Het hoofdkwartier van Berna- aotte heeft een onderzoek gelast -^fkische klachten, dat de wapenstilstand in Palestina door Joden is geschonden. Bernadotte heeft verklaard te ■hopen, dat hij een Zweedse gene se v?f, adï?!raal zou krijgen als stafchef. De Zweedse opperbe- laütpV re- had aahgeboden een aantal officieren voor de persoon lijke staf van Bernadotte beschik- i baar te stellen. I De Amerikaanse en Belgische kolonels, die reeds in dienst ziin als verbindingsofficieren op Rhodos blijven. I Ralphe Bunche, hoofd van de secretariaatstaf der V. N. op Rho dos, heeft tegenover 45 nieuwe waarnemers verklaard, dat het handhaven van de vrede in Pales tina een wereldoorlog voorkomen kan. ,.Va" de,ze nieuwe waarnemers zijn 25 Belgen, de rest Amerika nen. Uit Duitsland zijn 10 Ameri- kaanse officieren en vier man schappen naar Rhodos vertrokken om als waarnemers dienst te doen Zij zullen onder toezicht blijven van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1