Arrestaties i.v.m. treinaanslag bi| Tjikampek Vermicelli en Gebak Het Sowjet-aanbod voor BERLIJN HET GESCHIL OVER BERLIJN DE PALESTIJNSE KWESTIE llOMhfysUwtstU. WOENSDAG 21 JULI 1948. 4de Jaargang No- 863- Verschynt dagelijks Drukkerij N.Vi. Firma P- J- van de Sande Terneuzen DE KEUZEBON VOOR De onlusten in Italië Last van zenuwen? De Sowjetnota over de blokkade De besprekingen van Dr L. J. M. Beet De amnestie in Tsjecho-Slowakije Arrestaties in Spanje Staking bij Fordfabrieken op komst DE BELGISCHE De onlusten in Mslakka Het Engelse kabinet en de conferentie te Den Haag Opheffing distributie aanhangwagens enopleggers WEERSVERWACHTING medegedeeld dc°r het 1CN. M.I. te De Bilt, geldig tot Woens- iagavond. Aanvankelijk droog weer met tijdelijke opklaringen en hogere temperaturen dan gister. Te gen de avond kans op onweers buien. Matige, later voorai aan de kust tijdelijk krachtige, naar Z. richtingen draaiende w^nd. Iran kering by Abonnement: Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. INDONESIË. De dienst Legercontacten meld de gisteren, dat 49 personen, die bij de sabotage dan wel op de aan slag op de trein van Batavia naar Bandoeng bij Tjikampek betrok ken waren, zijn gearresteed. De arrestaties begonnen'op 25 Juni en duurden voort tot 10 Juli. Zij volgden direct op de achter- In de loop van dit jaar hebben de ondervonden hulp uit de V. S., op grond van het plan-Marshall, de verbeterde graantoewijzingen, alsmede de goede oogstvooruit- eichten op het Noordelijk half rond er toe bijgedragen de on zekerheid, welke in het najaar van 1947 de Overheid met stij gende zorg vervulde ten aanzien van de broodgraanpositie van ons land, goeddeels te dóen wijken, aldus deelt het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening ons mede. In deze omstandigheid is aanleiding ge vonden, de mogelijkheid van af schaffing der keuzebonnen voor vermicelli en gebak in overwe ging te nemen. Deze materie vergt grondige bestudering van het vraagstuk van het meel- en bloemverbruik met zijn vele belangrijke aspec ten, die om. de graan-import, het deviezen probleem en de sub sidiepolitiek der regering raken. Ir. tegenstelling tot hetgeen dezer dagen in enkele bladen met betrekking tot dit onderwerp is gepubliceerd en waarbij vrij alge meen werd gesproken over af schaffing van de desbetreffende keuzebonnen met ingang van 1 Augustus a.s.; .deelt het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening mede, dat een be slissing nog niet is genomen, zo min ten aanzien der herziening zelf als ten aanzien van de datum. De thans geldende bepalingen blijven dus voorshands volledig van kracht. sabotage aan de spoorlijn en voor de treinaanslag uit Republikeins gebied waren ontvangen. De ver dachten zullenbinnenkort terecht staan, aldus de mededeling van de dienst Legercontacten. volgingsactie, welke terstond na het gebeurde werd ingezet. Nauw keurige verhoren wezen uit, dat 12 arrestanten rechtstreeks be trokken waren bij de sabotage aan de spoorlijn. De bende, die de aanslag op de trein en de pas sagiers pleegd#, behoort tot de Republikeinse strijdkrachten en is een onder-afdeling van een bende onder leiding van de Luite nant-Kolonel Soemantri. Deze strijdkrachten bleven ach- ter na de evacuatie van de T.N.I. uit dit gebied of infiltreerden la- j ter, aldus de dienst Legercontac- i ten. Overige verdachten behoren j tot de bevolking van de omlig- I gende kampongs. Zij verklaarden eenparig, dat zij door de bende van Soemantri gedwongen wer den sabotage te plegen onder de bedreiging, dat anders hun huizen in brand zouden worden gestoken of dat zij vermoord zouden wor den. De dienst Legercontacten zegt, dat uit de verklaringen van twaalf bendeleden moet worden geconcludeerd, dat de recente in structies voor het plegen van de De „duizenden" verzetslieden, die zich na de aanval op het tele foonkabelstation in de heuvels bij Abadia zouden teruggetrokken hebben, blijken niet meer dan 300 personen te zijn, „meest gewone landbevolking, die door de aan komst van politie en militairen werd -opgeschrikt", aldus meldt Reuter uit Rome. De meesten zijn na ondervraging door de po litie naar fruis teruggekeerd, doch 40 zijn vastgehouden, verdacht van gewapend verzet, manslag en inbraak. De communistische bur gemeester van Abadia heeft een beroep gedaan op de bevolking, alle wapenen aan de priester van de parochie ter hand te stellen, hetgeen thans geschiedt. Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. Men verwacht, dat de val van de Franse regering het antwoord van de Westelijke bezettingsmo- gendheden op de Sovjetnota over de Berlijnse blokkade zal vertra gen. In diplomatieke kringen te Londen gelooft men echter niet, dat de Franse crisis de internatio nale situatie verscherpt heeft. In Engëlse officiële kringen geeft men geen steun aan de in een dagblad geuite veronderstel ling, dat Engeland en de V. S zonder verder overleg Moskou zouden antwoorden. Naar verluidt heeft de commis sie van drie te Londen Zaterdag een ontwerpantwoord bestudeerd. Volgens betrouwbare kringen is dit ontwerp daarna aan Bidault te 's-Gravenhage voorgelegd en ter bespreking aan de Ameri kaanse regering geseind. Militaire operaties na de eerste wapenstilstand. Daags na het tweede bevel tot het- staken van het vuren, geven de Joodse kringen te Tel Aviv volgend overzicht van de militaire operaties, die sedert het einde van het eerste wapenbestand plaats vonden. In het Noorden hebben de Jo den de strijdkrachten van Fawzi Kaoekdji voorbij Nazareth terug geworpen en hebben zich in de historische vlakte aan de voet van de Thaborsberg gevestigd, zodat Nazareth voor een nieuw offensief van de Arabische troe pen blijft gevrijwaard. De weg Haifa-Tiberias is volledig ge zuiverd en dient opnieuw voor het Joodse verkeer. In de nabijheid van de Syrische grens houdt het Joodse bruggenhoofd aan de over zijde van de Jordaan, ter hoogte van Mas jmar Hajarden, nog steeds stand, in weerwil van de heftige bombardementen Meer naar het Zuiden toe is de weg Tel Aviv-Jeruzalem, door verovering van verscheidene hoog ten in de sector van Latroen, .bij na volledig onder Joodse con- tróle gekomen. In Joodse krin gen is men bovendien van oordeel dat het wapenbestand het Arabi sche garnizoen van Latroen heeft gered, daar de overgave, volgens hen, slechts nog een kwestie van uren was. In de streek van*Ras El Ain bezetten de Joodse troe pen stevig de hoogden, die het watervoorzieningstation beheer sen. Tijdens de jongste operaties in Negev zijn de Joden er in ge slaagd de verbindingen van het Egyptische leger tussen Medjal en Faleoja af te snijden. Het centrum van Cairo is door een enorme ontploffing opge schrikt. Vier personen werden gedood 17 gewond. Sir Erward Saint John Jack son, opperrechter van Cyprus, be hoort tot de gewonden, zijn toe stand wordt echter niet ernstig geacht. Naar verluidt werd de ontplof fing veroorzaakt door een land mijn. De materiële schade is groot. Een kwartier later gingen de sirenes en opende de luchtaf weer gedurende een uur het vuur. JJe Israëlische regering heeft verklaard, dat er sinds de lucht aanval van Donderdag geen Jood se vliegtuigen boven het gebied van Cairo zijn geweest. De verklaring is uitgegeven na dat er berichten waren versche nen, dat Cairo In de naoht van Maandag- op Dinsdag wag gebom bardeerd. Volgens een Israëlische militai re woordvoerder verijdelden de Jo den twee Syrische pogingen, de Jordaan over te steken ten Noor den van het meer yam Tiberias. Een Eg ptische pantseraanval tegen Hatta aan de weg van Majd Al naar Faloedia, in Zuid-Pales- tina, werd afgeslagen. Overigens was het Dinsdag aan de fronten rustiger. De Kabinetsformateur Dr. L. J. M. Beel heeft gisterenmorgen de heren Mr. P. J. Oud, de vice-voor- zitter van de Raad van State Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, de voorzitter van de Tweede Kamer Mr. J. H. R. v. Schaik en Jhr. M. Van der Goes van Naters ont vangen. Nader vernemen wij, dat de Kabinetsformateur Dr. L. J. M. Beel gisterenmorgen ook de Mi nister van Sociale Zaken de heer W. Drees heeft ontvangen. Volgens een verklaring van de Griekse regering Is een trein in West-Thracië door een electrische mijn opgeblazen. 14 personen kwamen om het leven en zes wer den gewond. DE „LUCHTBRUG". De Amerikaanse bevelhebber van het Berlijnse vliegveld Tem pelhof, Kolon. H. W. Póor, heeft tijdens een Trans-Atlantische uit zending van Berlijn uit gezegd: „Wij zullen blijven vliegen, zolang als het noodzakelijk is" om de geblokkeerde Duitse hoofdstad te voorzien. De V. S. zijn voorns mens „meer vliegtuigen dan ooit" in te zetten. Binnen zes weken zal op Tempelhof een nieu we startbaan gereed zrjin, die alle vliegtuigen, die u ons kunt zenden, kan verwerken, aldus Kolonel Spoor. ACTIES VAN RUSSISCHE YAKS. De Britse autoriteiten te Ber lijn hebben officieel bij de Sovjet- Russische autoriteiten gepro testeerd tegen „een directe schen ding van de bepalingen 'inzake de lucihtveiligheid" door Sovjet-Rus sische Yaks, die Maandag laag over het vliegveld Gatow vlogen. DE AANGEHOUDEN ENGELSE BOTEN. Ondanks de Sovjet-Russische verzekering, .dat de sinds 24 Juni te Wittenberg vastgehouden sche pen uit de Engelsche zóne van Duitsland, die geladen zijn met meel, vrijgelaten zouden worden, had nog geen dezer gistermorgen Berlijn bereikt. DE BESPREKINGEN TUSSEN DE DRIE GOUVERNEURS EN DE DUITSE PREMIERS. De drie militaire gouverneurs van de Westelijke zömes en de elf West-Duitse premiers zijn Dins Reuters correspondent seint uit Washington het volgende: t In officiële kringen te Was hington is men van mening, dat het Sowjët-Russische aanbod om 100.000 ton voedsel naar Berlijn te zenden te laat komt om bij te dragen tot het „duidelijke Sowjet- propagandadoel" aldaar. Afgaande op de gecompliceerde voorwaarden, die aan het verkrij gen van het voedsel zijn gesteld en de eerste reacties in Duitse kringen twijfelt men in bovenge noemde kringen er aan of de Duitsers op het aanbod in zullen gaan. Men meent, dat de Sowjet-stap ten doel beeft: 1. De luchtbrug in discrediet te ^brengen. 2. De waarde van het Sowjet- geld te verhogen door het voedsel dagmiddag te Frankfort bespre kingen begonnen. Naar men ver wacht, zullen deze het begin vor- bien van de weg naar een consti tutionele reorganisatie van West- Duitsland. De besprekingen zijn geheim. De militaire gouverneurs zullen een gemeenschappelijke verkla ring van hun houding tegenover de tegenvoorstellen van Coblenz voorleggen en na gelegenheid tot overleg zullen de premiers ver dere "ophelderingen mogen ver zoeken. Men verwacht na afloop slechts een kort communiqué. In Franse officiële kringen ver- k'.aarde men de vrees ongegrond, dat de Franse regeringscrisis de voortgang der besprekingen zou hinderen. Generaal Koenlg, de Franse gouverneur, handelde vol gens instructies, die bepaald wa ren door de Franse verplichtin gen volgens de Londense overeen komst. Hij as In grote mi onafhankelijk van de samenstel ling der Franse regering. Voor het begin der besprekin gen hadden Clay en Robertson te rankfort een onderhoud. Volgens het Tsjecho-Slowaakse vakverenigingsblad prace" zijn op grond van het amnestiebesluit van Klement Gottwald in het totaal 3.844 personen uit de ge vangenis ontslagen. 1660 van hen waren gearresteerd wegens pogingen het land te verlaten. Tsjecho-Slowaakse vluchtelin gen, die zich buitenlands bevin den en bij vorige amnestieën „vij andig aan de republiek" werden verklaard moge: thans terug keren, aldus het blad. Het Ministerie van Buitenland se Zaken heeft bekend gemaakt, dat alle Tsjecho-Slowaakse in stanties in het buitenland op dracht hebben gekregen geld te lenen aan personen, die op grond van het amnestiebesluit naar hun land willen terugkeren. De politie van Saragossa heeft 13 personen gearresteerd, naar verluidt communisten, die aan een „terroristenschool" té Toulouse zijn opgeleid. De gearresteerden beschikten over een voorraad ma chinegeweren en ontplofbare stoffen. Naar verluidt houden deze ar restaties evenals andere, onlangs j te Cercedilla bij Madrid verricht, velband met plannen tot geweld daden 'op de Spaanse nationale feestdag, die Zondag gevierd is De Amerikaanse bond van ver enigde arbeiders in de automo biel-industrie heeft bekend ge maakt, dat ongeveer 98 °/o der 116.000 arbeiders van de Fordfa brieken voor een staking in de 46 fabrieken hebben gestemd. De maatschappij had een loons verhoging van 13 dollarcent per uur aangeboden, doch de bond eist 14 cent verhoging, betaling van verzekeringspremies en an dere voordelen, die totaal 21 dol larcent loonsverhoging per uur zouden betekenen. slechts voor dit geld beschikbaar te stellen. 3. Te trachten controle te krij gen over de voedseldistributie van geheel Berlijn. In genoemde officiële kringen te Washington verklaart men, dat het de Duitsers duidelijk moet zijn dat, indien de Sowjet-Unie er voor wil zorgen dat dé Berlij- ners goed gevoed worden, de Sowjet-autoriteiten slechts de blokkade behoeven op te heffen om het voedsel naar Berlijn te doen stromen. Men verwacht zelfs, dat vele Duitsers het Sowjet-voedsel zou den boycotten wegens „het duide lijke propaganda-doel". Gedurende 20 minuten gin gen Dinsdag te Alexandrië de si renes. Dit was het eerste lucht alarm sinds de oorlog. Het partijbureau van de Belgi sche Socialistische Partij heeft in het Socialistische blad van giste renmorgen de nota gepubliceerd, welke op 22 Juli van verleden jaar, na onderhandelingen tus sen de partijvoorzitters over de Koningskwestie, aan Eerste Mi nister Spaak werden overhandigd Na de verschillende beschuldigin gen, die tegen Koning Leopold worden ingebracht, de revue te hebben laten passeren, geeft het Socialistische partijbureau zijn standpunt tegenover het Konings probleem als volgt weer: 1. De Koning heeft zich zelf in de onmogelijkheid geplaatst te regeren. 2. Er is geen enkel nieuw feit, dat de wetgevende vergadering in staat stelt vast te stellen, dat deze onmogelijkheid om te rege ren een einde heeft genomen. 3. Er bestaat geen andere op lossing voor de Koningskwestie dan de troonsafstand van Koning Leopold. 4. Tussen de partijen zal men tot een accoord moeten geraken omtrent de uitvoeringsmodalitei ten van de troonsafstand en de troonsopvolging. Het partijbureau voegt hieraan toe, dat sinds 22 Juli 1947 zich geen nieuwe gezichtspunten in de Koningskwestie hebben voorge daan én bovengenoemde nota het definitieve standpunt van de Bel gische Socialistische Partij weer geeft. Te Koeala Loempoer is offi cieel bekend gemaakt, dat de in specteur van politie en 14 agen ten, die Zaterdag na een aanval op het politiebureau te Goea Moesang door de opstandelingen werden gevangen genomen, thans behouden zijn teruggekeerd. Australische zeelieden tegen wapenvervoeT. IDe Australische zeeliedenbond zal elke poging, wapens uit Australië naar Malakka te zen den, boycotten, aldus heeft E. V. Elliott, federaal secretaris van de bond en lid van de bestuurscom missie der Australische commu nistische partij, verklaard. Volgens Elliott zal de houding van de bond dezelfde zijn als toen Nederland wapens naar Indonesië wilde zenden (de bij de bond aan gesloten zeelieden weigerden toen op Nederlandse schepen te wer ken). Chifley. de Australische Minis terpresident, heeft verklaard, dat over de door Malakka ge vraagde wapenexport door de regering beslist zal worden, doch memoreerde de reeds lang be staande bepaling, dat Australië aan niemand en geen land wa- pers mag verkopen. Men verwacht, dat het Engelse •kabinet Donderdag van Bevin volledig verslag zal krijgen over de besprekingen te 's-Gravenhage inzake Duitsland, aldus meldt Reuter's politieke correspondent uit Londen. Naar verluidt heeft het kabinet reeds een verslag ont vangen van de besprekingen tot op heden, waardoor het voor een groot deel reeds ingelicht zal zijn, wanneer Bevin (waarschijnlijk heden) terugkeert. Men verwacht dat Bevin vóór de kabinetszitting de Haagse conferentie grondig met Attlee zal bespreken. In verband met het feit, dat aanhangwagens en opleggers met ingang van 7 Juli vrij mogen worden gekocht en afgeleverd wordt de aandacht van de vracht autogebruikers er op gevestigd, dat de voorschriften met betrek king tot de toegestane vervoer- capaciteit van de bedrijven, die vrachtauto's met aanhangwagens en opleggers in gebruik hebben of in gebruik willen nemen, vol ledig zijn gehandhaafd. I Op de Ganges bij Alahabad, is een veerboot gezonken. Men gelooft dat er 125 personen zijn verdronken. DE MENING IN OFFICIËLE W ASHINGTONSE KRINGEN.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1