De gebeurtenissen in Palestina De voorstellen der federatieve deelstaten VERKLARING VAN FRANCO Franse Soc. Ministers treden af DINSDAG 20 JULI 1948. Proces tegen Joego-Slavischegeestelijken De toestand in Malakka DE TOESTAND IN 0e „Indrapoera" komt niet voor 28 Juli binnen Aanslag op Sccretaris-Gen. der Japanse Communistische partij BERLIJN. De Belgische Koningskwestie Sowjet-Russische „vliegende forten" naar" Duitsland? Frankering bij Abonnement: Temeuzen 4de Jaargang No. 862- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P- J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 et.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 1'2 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. WEERSVERWACHTING nedegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Plaatselijke opklaringen. Voornamelijk in het Zuiden des lands tijdelijke opklarin gen met temperatuurstijging. Matige wind tussen Zuid en Zuid-West. Overwegend droog •jaa/A INDONESIË. Omtrent' de inhoud der resolu tie, welke door en op initiatief van Anak Agoeng en Adil Poera- diredja, de Minister-Presidenten van Oost-Indonesië en de Pasoen- dan, door de te Bandoeng gehou den conferentie van de leiders der deelstaten werd aangenomen en die Zaterdag aan de Luit.-Gouv.- Gen. is aangeboden, wordt zowel in officiële kringen der federale regering als in officiële Nederl. kringen te Batavia het grootste stilzwiigen in acht genomen In politieke kringen te Batavia is deze resolutie intussen het afge lopen weekeinde zeer druk be sproken. Van betrouwbare zijde ver neemt Aneta, dat de resolu tie met de daaraan verbonden conclusies zou neerkomen op het verzoek tot instelling van een uit drie personen be staand directorium met pre sidentiële bevoegdheden. Daarnaast zou een lsoog commissariaat worden inge steld als vertegenwoordiging van de souvereine Ned. Rege ring. Het uitvoerend orgaan zou bestaan uit een college van secretarissen van staat, waarvan de samenstelling anders zou dienen te zijn dan die van de huidige prefede- rale regering, eh zou met name meer Indonesiërs be vatten. Tenslotte zou een Senaat worden ingesteld, be staande uit de leiders der deelstaten. Deze resolutie zou ter kennis worden gebracht van de Republi keinse regering, doch indien deze de daarin vervatte voorstellen niet 'bevredigend zou achten, zou den de federalisten door deze af wijzing hun plannen niet wijzigen en voortgaan op de thans inge slagen weg, met dien verstande dat uiteraard de Ned. Regering heeft te heslissen of zij accoord gaan met de inhoud en de strek king van deze resolutie. Het staat thans wel vast, dat de deputatie der conferentie on der leiding van Adil Foeradiredja in de derst'komende dagen nog niet naar Djokja zal vertrekken. Naar verluidt, zal de resolutie ter kennis worden gebracht van de voorlopige federale regering, aldus bericht ,,de Nieuwsgier" van gisteren. In verband met dit beridht gaf men in politieke krin gen te Batavia aan Aneta te ver staan, dat de heer Poeradiredja mogelijk naar Djokjakarta zal gaan, als de voorlopige federale regering de resolutie in beschou wing heeft genomen en er haar De Socialistische Ministers in het Franse Kabinet zijn afgetre den, zo wordt van officiële zijde vernomen. GEEN VERTROUWEN IN FRANSE REGERING. De Franse Regering is Maan dagavond bij de stemming over het vertrouwensvotum in de Na tionale Vergadering, verslagen. Tijdens het proces van het pro vinciaal gerechtshof van Mostar tegen 9 Joego-Slavische priesters en nonnen heeft de Rooms-Katho- liöke Bisschop van Mostar. Peter Cule, bekend schuldig te zijn aan collaboratie met de Italiaanse bezettingstroepen tijdens de oor log en zijn ondergeschikten in 1941 opdracht te hebben gegeven, de Joego-Slavische bevolking tot de overtuiging te brengen, dat de Oestasji, een Kroatische verzets groep, die met' de nazi's samen werkte, een wettige organisatie was. Een monnik verklaarde tijdens het proces, dat Bisschop Cule wist, dat priesters aanwezig wa ren hij massa!-executies en hij het levend begraven van slachtoffers tijdens de bezetting. oordeel over heeft uitgesproken. Intussen vertrekt Dinsdag Prof. Mr. K. Enthoven, de adviseur in algemene dienst van de Luit.- Gouverneur-Generaal nieuw be noemd secretaris van staat voor staatkundige hervormingennaar Nederland, met medeneming van een schets yoor staatkundige her vormingen, welke schets werd op gesteld na overleg met de" voor lopige federale regering. Deze schets was reeds lang in bespre king voordat de leiders der deel staten vorige week te Bandoeng bijeenkwamen. In welingelichte kringen gaf men aan Aneta te kennen, dat aanneming door de Ned. Rege ring van de Bandoengse voorstel len zou betekenen, dat de richt- datum van 1 Januari 1949 als da tum van overdracht der souverei- niteit aan de Verenigde Staten van Indonesië niet meer die ur gentie zou hebben welke zij had, aangezien de voorstellen neerko men op een practisch volledige Het Syrische legercommuni qué van Zondagavond meldt, dat Syrische troepen „te 16.00 uur des middags hun opmars en het vuren staakten". Des ochtends, aldus gaat het communiqué ver der verdreef het Syrische leger de Joodse verdedigers uit strate gische posities in de heuvels van de Noordelijke sector. „De Joden verloren meer dan 150 doden en gewonden. Een he vige vijandelijke aanval can de stellingen te Jisr Benat Jakoeb aan de rivier de Jordaan te her overen werd met zware verliezen afgeslagen. Joodse vliegtuigen vielen de Syrische linies aan, doch er werd niemand getroffen. Syrisch luchtafweergeschut haal de een vliegtuig neer, dat op Pa lestijns gebied tereoht kwam. Sy rische vliegtuigen deden een aan val op Tiberias, veroorzaakten enkele branden en brachten de vaartuigen op het meer tot zin ken'. Een Iraëlltische woordvoerder verklaarde, dat ofschoon er geen factaculaire gebiedswijzigingen in het Zuiden waren, het Egyp tisch offensief tot staan gebracht was met grote verliezen voor de Egyptenaren, die wapens en uit rusting verloren zonder hun po sities te verbeteren. Zij waren er ook niet in geslaagd, aldus de woordvoerder, om de Zuidelijke Joodse nederzettingen in het Ne- gev-gebied te isoleren. In het Noorden hadden Syriërs en Li- banezen geen vaste voet .gekregen op Palestijnse bodem en waren er met in geslaagd hun bruggen hoofd te Misjmar Hayarden uit te breiden. Het Israëlitische op perbevel had zich verbaasd over de Arabische tactiek van het prijsgeven van belangrijke eentra om de verbindingslijnen te ver korten, b.v. Lydda en Ramleh, waar de Joodse troepen geen noemenswaardige tegenstand ont moetten. Tenslotte zeide de woordvoer der dat aan het Jeninfront, het Noordelijke front van de „Ara bische driehoek", de Irakezen er in geslaagd waren hun linies op te schuiven naar de vlakte van Esdraelon. De Joodse nederzet tingen aldaar waren evenwel nog buiten het bereik van hun kanon nen. De Israëlitische troepen hebben voor het ingaan van het bestand de weg van Latroen naar Ramal- lah bereikt en het dorp Boedores en de hoogten nabij Beit Noeba veroverd, aldus een Israëlisch woordvoerder. De Joden veroverden voorts, Hartoef, acht km ten Zuiden van Bab El Wad, ten Westen van Je ruzalem, en Ein Karem, even bui ten Jeruzalem. Volgens 'n Egyp tisch communiqué hebben de Egyptische troepen na een grote aanval, de stad Asoleg, „dat de vijand tijdens de periode van de jongste wapenstilstand bezette", veroverd. Voorts zouden de Egyp tische troepen de steden Bet Ta- mah en Holiquat hebben ver overd. SCHENDINGEN VAN DE WAPENSTILSTAND. Het Joodse hoofdkwartier te interne overdracht van de be voegdheid. Intussen hébben Re publikeinse kringen te Batavia verklaard, dat je Republiek waar schijnlijk geen oplossing der poli tieke problemen zal accepteren, welke zouden omgaan buiten de onder auspiciën der C.V.G.D. ge houden besprekingen tussen Ne derland en de Republiek. In Regeringskringen te 's Gra- venhage kon men ons gisteren nog geen enkele inlichting betref fende de voorstellen van Ban doeng verstrekken. De politie-autoriteiten te Sin gapore melden, dat Zaterdagmor gen 100 Chinese opstandelingen het politiestation te Goeamoesang 190 kilometer ten Noorden van Koeala Loempoer, hebben aange vallen. Volgens 'n ander bericht waren er 300 opstandelingen, die een inspecteur van politie en 14 agen ten na felle strijd gevangen na men. Eén agent werd doodge schoten, doch een ander ontsnap te en legde 130 kilometer af om de autoriteiten verslag uit te brengen. Haifa maakt bekend, dat in bijna alle Rectoren van het Noord-Pa lestijnse front de strijd met Sy rische, Iraakse en Arabische on geregelde strijdkrachten voort gaat ondanks de order „staakt het vuren van de Veiligheidsraad, die Zondag van kracht is gewor den. Volgens deze Joodse ver klaring zijn de Arabieren schul dig aan deze schendingen van de wapenstilstand en waren de Joodse strijdkrachten gedwongen een tegenaanval te doen. De Joodse tegenaanval tegen de Syriërs had volgens deze be kendmaking op drie verschillen de fronten plaats: in de Noord- Oosthoek van Galilea, waar de Syriërs een uur na het ingaan van de wapenstilstand een aan val deden, aan de Noordpunt van het meer van Galilea, waar de Syriërs gedurende de nacht tot de Westoever van «le Jordaan doordrongen, en langs de Oost en Zuidoever van het meer van Galilea, waar de Syriërs vier Joodse nederzettingen beschoten. Ten Noorden van Jenin zouden de Irakezen een aanval helbben gedaan. DE SOWJET-TANKS IN DE LUOHTCORRIDORS. Reuters diplomatieke corres pondent seint het volgende: De aangekondigde tegenwoor digheid van Sowjet-gevechtsviieg- tuigen van het type Yak in de luchtcorridors, waarlangs voorra den naar Berlijn worden gevlogen, zal de Britse en Amerikaanse autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de luchtbrug, niet af schrikken, zo wordt van gezag hebbende zijde te Londen ver nomen. De luchtbrug zal in takt blij ven, hoeveel Yaks ook aankondi gen, dat zij door de drie corri dors zullen vliegen. Het bovenstaande werd te Lon den kenbaar gemaakt, nadat de Sowjet-autoriteiten te Berlijn aangekondigd hadden, dat vier groepen Yaks en één groep ge vechtsvliegtuigen van het type P.O. 2, welke hun bases hebben in de Sowjet-ector van de stad. Maandagnacht door de corridors zouden vliegen. Het is niet voor het eerst, dat Sowjet-vliegtuigen door (je corri- De Legervoorlichtingsdienst deelt ons thans in aanvulling op zijn vorige berichten mede, dat het troepenschip „Indrapoera", dat onderweg is naar Nederland met demobihserenden vertraging ondervindt tengevolge van motor storing. Aangenomen kan wor den, dat het schip niet voor 28 Juli a.s. te Rotterdam zal arri veren. In een Zondag door de Spaanse pers gepubliceerde verklaring ter gelegenheid van de 12de verjaar dag van het begin van de Spaan se burgeroorlog, heeft Generaal Franco onder meer gezegd, dat het Spaanse systeem, ..hoewel het misschien niet volmaakt is en er ongetwijfeld nog veel te verbete ren is, het het enige degelijke svsteem is hetgeen de wereld in dit uur van algemene verwarring kan bieden". „Dit kwam, omdat Spanje na tionale en sociale doelen had weten te verenigen in het kader der onstoffelijkheid". Het Spaanse regiem was even nodig en even efficiënt als in de begindagen. „Het Spaanse regiem is voor allen en onze overwinning is de overwinning van Spanje. Wij zullen niet toestaan, dat de overwinning gekortwiekt wordt". De huidige wereldsituatie weet Franco aan het communisme. Zij was een voortzetting der revolu tie, die 30 jaar geleden uitbrak. Hij zeide nog niet tevreden te zijn met de vooruitgang van Spanje sinds het einde van de burgeroorlog, „daar de hoeveel heid voedsel,» welke Spanje nodig heeft, zo groot is en de wereld situatie zo moeilijk is, dat, on danks veel vooruitgang, het doei nog verre is. Spanje had veel moeilijkheden te overwinnen „en wij hebben ge zien, dat Spaanse trouw buiten- De secretaris-generaal der Ja panse communistische partij, To koeda, is aan linker arm en been en aan zijn hals gewond tenge volge van een tegen hem gerich te homaanslag. Tokoeda, die lid is van de Landdag, voerde juist het woord in het stadhuis van Saga, op het eiland Kioesjioe. De bom, die van eigen maaksel was, werd van een tribune naar hem geworpen en kwam terecht bü zijn voeten. Tokoeda wankelde even, doch slaagde erin nog- 30 minuten te blijven staan om zijn toespraak af te maken. De artsen verklaren; dat hij op 38 plaatsen gekwetst is, doch dat zijn toestand rjet ernstig is. Ver wacht wordt, dat hij binnen een week het ziekenhuis zal kunnen verlaten. dors vliegen, wel is het de eerste maal, aldus de correspondent, dat de Sowjet-autoriteiten zoveel pu bliciteit hieraan geven.- In officiële kringen te Londen is men van mening, dat, mits de veiligheidsregels in acht worden genomen, geen technische hinder nissen voor de luchtbrug zullen ontstaan. De vastgestelde vlieghoogte van de Sowjet-toestellen is verschil lend van die der Amerikaanse en Britse en er is geen gevaar voor „overbevolking" van de corridors. Functionnarissen te Londen ver werpen de mogelijkheid, dat de Sowjet-autoriteiten een ongeluk zoals de vliegramp hij Gatow in April zouden willen pro voceren. De juiste reden van het Sowjet- besluit is echter verre van zeker, zo besluit Reuters correspondent. VASTE BRANDSTOFFEN IN BERLUN GEBLOKKEERD. De voorraden vaste brandstof fen in Berlijn, die vallen buiten de voorraad voor tien dagen nor maal zomergebruik, zijn door de militaire besturen der Westelijke sectoren geblokkeerd. Aan ondernemingen, die levens middelen fabriceren, is bevolen onmiddellijk te sluiten. Bakke rijen en margarinefabrieken vor men een uitzondering. Spoorwegen, rivierscheepvaart, kinderbewaarplaatsen, scholen, universiteiten, schouwburgen, bioscopen, politieke partijen en vakverenigingen zullen be halve voor het bereiden van mid dagmalen geen vaste brand stof mogen gebruiken. Open bare restaurants vallen hier hui ten. j landse intrigues en machinaties overwonnen heeft. Er moet ech ter nog veel volbracht worden". Terwijl Franco naar het Mar xistische materialisme verwees, dat niet in staat was de bestaan de problemen op te lossen, criti- seerde hij „op fascisme lijkende theorieën". Het was dwaasheid om op fas cistische gronden te pogen de wereld te verenigen door te trach ten haar te veranderen naar eigen voorstelling. Het was ech ter nog groter dwaasheid geble ken zulks op basis var. het Marxistische materialisme te doen, dat zulk een mislukking was gebleken.' Naar uit Genève wordt verno men zou Koning Leopold bin nenkort zijn verblijfplaats ,,Le Reposoir" nabij Genève verlaten, teneinde zich naar Orans-sur- Pierre te begeven, 'waar hij enige tijd zal doorbrengen voordat hij een reis naar Italië zal maken. De Belgische vorst zal in Augus tus naar Genève terugkeren. De hoofdredacteur van het socialistische blad „Le Peuple", Victor Larock, wijdt in de uit gave van gisterenmorgen een be schouwing aan de Koningskwes tie waarin hij tot de conclusie komt dat er» voor de Belgische socialisten slechts een oplossing voor de Koningskwestie bestaat, n.l. troonafstand door Koning Leppold. Larock betoogt aan het slot van zijn artikel, dat indien de vorst een volksreferendum wil forceren ,de Belgische arbeiders klasse hierop zal antwoorden met de algemene werkstaking. Hij herinnert in dit verband aan de gebeurtenissen in 1945; toen de Koning zich gereed maakte „zon der uitleg, en zonder enige voor waarde" naar België terug te keren, doch van zijn voornemen afzag omdat de Belgische socia listen met een algemene staking dreigden. In politieke kringen, .die in nauw contact staan met het Sow- jet-Russisch militair bestuur heeft men de mogelijkheid geop perd, dat de Sowjets, in antwoord op 't zenden van de Amerikaan se superforten naar Engeland, 'n eskader „Sowjet-Russische super- forten" naar Duitsland zullen zen den. Te Karlshorst zouden Za terdagmorgen besprekingen ge voerd zijn over het Sowjet-Russi sche antwoord op de Amerikaan se actie. Men verwachtte voorts, dat tijdens het weekeinde voor aanstaande Sowjet-functionaris- sen naar Moskou zouden vliegen om besprekingen te voeren met Maarschalk Boelganin, de Sow- jet-Minister van de gewapende machten. Volgens Sowjetkringen in Ber lijn betekende de aankomst van Amerikaanse superforten in En-' geland veel meer dan vele Wes terse nota's tegelijk. Men beoor deelt In deze kringen de actie met de superforten als uitgaande boven politieke bluf en als een teken van onverwachte doortas tendheid. De „Sowjet-Russische super forten" zouden volgens Sowjet kringen dezelfde gevechtsuitrus ting hebben als de Amerikaanse, doch grotere actieradius hebben en grotere snelheid kunnen ont wikkelen. Dit type zou zijn na gebouwd van een Amerikaans superfort, dat in 1945 in Mland- sjoerije een noodlanding moest maken. Inmiddels is gemeld, dat de Amerikaanse superforten bij hun overtocht naar Engeland met slecht weer te kampen hebben. Te Berlijn houdt men rekening met de mogelijkheid, dat de Ame rikaanse superforten ingescha keld zullen worden in de lucht brug-operatie. In de afgelopen dagen is per luchtbrug meer dan tweeduizend ton voedsel per dag in Berlijn afgeleverd. Men is met man en macht doende het verlaten vliegveld te Fassburg in gereedheid te bren gen voor het ontvangen van een gestadige stroom moderne trans portvliegtuigen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1