De Berlijnse Kwestie Franse Min.-Pres. stelt vertrouwens kwestie DE ACTIE OP MALAKKA MAANDAG 19 JULI 1948. ®e ftoeslomcl *n Snlcslino« TIMBRE DE VACANCES OE STRIJD IN CHINA Indrapoera vertraagd l De benzinereductie in België en Luxemburg De stakingen in Frankrijk Maatregelen in Italië CHURCHILL over Duitsland Nationale Zanphuide aan H.M. de Koningin op 30 Augustus Tienduizend Duitsers in Buchenwald? WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Veel bewolking. Veel bewolking met plaatse lijk enige regen of motregen. Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. irankerlng tyj Abonnement: Temeuzen 4de Jaargang No- 86U Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P EEUW Advertentieprijs: 71 per mm io ct.minimum per advertentie 1,50< Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertentisst a reg~lc 60 ct.leder* rege' meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent. t van de Sande Terne «zen Abonnementsprijs ƒ3,25 ner kwartos*!- DUITSE PERSSTEMMEN UIT SOWJET-ZONE. De onder Sowjet-contröle staan de pers te Berlijn voert een nieuwe reden aan waarom de Westelijke Geallieerden zich uit Berlijn moeten terugtrekken. Die Berliner Zeitung schrijft on der het hoofd, „één bezetter in Berlijn is goedkoper dan 4", dat de bezet tingskosten voor het jaar 1947 400 millioen mark zullen bedragen of 40 millioen meer dan oorspronkelijk werd geraamd. Het aandeel van de Westelijke Geallieerden zal volgens bet blad neerkomen op 270 millioen mark Voor het lopende jaar worden de kosten op 330 mililoen mark ge raamd Het blad betoogt, dat de Berlijnse belastingbetaler er uiteraard belang bij heeft, dat de uitgaven zo veel mogelijk be snoeid worden. Het komt hem wenselijk voor, dat de Westelijke mogendheden zo snel mogelijk uit Berlijn verdwijnen, zo zegt bet blad. Daarenboven zouden dan talrijke flats, huizen en villa's voor Duitse gezinnen, terug kerende krijgsgevangenen en slachtoffers van bombardementen vrij komen. De National Zeitung schrijft, dat de evacuatie van Berlijn door de Westelijke mogendheden slechts de eerste stap is. De tweede zou zijn 'in (bespreking en de aanvaarding van de aanbeve ling van Warschau. (De bijeen komst te Warschau van de Oost- Euqopese Ministers van Buiten landse Zaken sprak zich uit voor een nieuwe overeenkomst tussen de grote vier over een verenigd Duitsland en. een vredesverdrag). Het officiële Sowjet-orgaan in Berlijn, de „Tagliche Rundschau," verzekert de Duitsers, dat er geen derde wereldoorlog zal ko men. „Zelfs de meest avontuur lijke Amerikaanse politici kunnen beden een oorlog niet riskeren omdat zij weten, dat de vredelie vende volken van Europa tegen hen in opstand zouden komen en omdat zij beseffen, dat de demo cratische machten nu sterker zijn dan de imperialistische", aldus het blad. VERKLARINGEN OVER DlE KWESTIE BERLIJN. i Zelfs indien het oorlog zou betekenen. Generaal-Majoor William Dono van, tijdens de oorlog hoofd van de Amerikaanse strategische dien sten, heeft Zondag in Berlijn ver klaard, dat de Verenigde Staten tot een besluit moeten komen im weerwil van de©luchtbrug, zelfs indien dit oorlog zou betekenen, zo meldt het Duitse Nieuwsbureau Dena (Amerik zone). Hg stelde voor economische sancties tegen de Sowjet'-Unie en haar satellieten toe te passen, teneinde de communistische dic tatuur tegen te houden in het be lang van de wereldvrede." Het opgeven van Berlijn, zo zei- de hij, zou de Sowjets er niet van weerhouden hun strijd tegen het Europese herstelprogram te sca- ken, do:h hen slechts aansporen rot het toepassen van eenzelfde tactiek van economische wurging in Weenen of ergens anders. De Britse Minister van Oorlog, Shin Well, verklaarde Zondag, dat, ofschoon de huidige toestand in Berlijn in vele opzichten explosief was, niemand het eerste schot wilde afvuren. Het was werkelijk verkeerd te veronderstellen, dat landen toch eens elkaar de oor log moesten verklaren omdat zij verschillende ideologieën huldig den. Indien men dit standpunt aan vaardde, zou men een grote ramp tegemoet gaan. Shinwell voegde er echter aan toe, dat het zeer dwaas zou zijn, indien Engeland zijn verdediging zou verwaarlozen. „Dit belangrijk punt" werd niet over het hoofd gezien. Dat was evenwel een nor male voorzorg, waardoor niemand zich bedreigd behoefde te gevoelen. De eerste vier Amerikaanse superforten zijn Zaterdagmorgen in Engeland geland. In totaal zijn 60 van deze toestelen op weg van de V. S. naar bases in Enige land. Kolonel J. B. Henry, com mandant van de 28ste groep tan de Amerikaanse luchtmacht, die vele aanvallen van vliegende for ten op Berlijn en Muenchen leid de, stapte uit het eerste vlieg tuig. Hij werd begroet door Kol. Hawes van de Amerikaanse ludhibasis te Furstenfeldburch na bij Muenchen. Kol.Henry verklaarde tegen over verslaggevers, dat hij niet kon zeggen, wat het eigenlijke doel was van het bezoek. Hij Voegde eraan toe: „Men heeft ge zegd, dat wij hier zijn voor ma noeuvres. Of deze met de R.A.F. gehouden zullen worden, weten wij niet. Wij zijn hier voor ope raties, doch niet gevechtsklaar'. Volgens Lt.-Generaal Curtis Lemay, die het bevel voert over de Amerikaanse luchtstrijdkrach ten in Europa, zullen de Ameri kaanse superforten, die thans in Engeland landen, waarschijnlijk in schijn bomibardementsvluchten maken begeleid door Amerikaan se jagers en bommenwerpers, die in Duitsland zijn gestationeerd. Waarschijnlijk zouden zij „van tijd tot tijd" op bases in de Ame rikaanse zóne van Duitsland lan den. De Joden hebben Zaterdag de staat van beleg afgekondigd in Nazareth, dat zij Vrijdag ver overden. Volgens mededelingen van het Joodse hoofdkwartier vuren Ara bische sluipschutters nog op Israëlitische troepen uit verschil lende kloosters. Syrische vlieg tuigen zouden Vrijdagavond Na zareth gebombardeerd hebben. In de omliggende heuvels wordt hier en daar nog gevochten. De resten van Fawzi el Kawoekjis troepen en Arabieren uit de om trek zouden nog trachten tegen stand te bieden in struikgewas, olijfbosjes en grotten, die door de Joden uitgekamd worden. De commandant van de Joodse bri gade te Nazareth heeft de Chris telijk overheidspersonen medege deeld, dat de Joden tot een direc te militaire actie tegen de kloos ters zouden overgaan, indien de Arabieren niet direct uitgeleverd werden. De leiders van de verschillende godsdienstige groeperingen in Nazareth gaven Vrijdagavond de stad onvoorwaardelijk aan de Joden over, waarbij zij beloofden al het Arabische militaire perso neel van Kaïwoekjis troepen even als alle plaatselijke gewapende Arabische groepen uit te leveren. Omtrent de aangerichte schade zijn nog geen aanwijzingen. De Joden zeggen, dat zij slechts tegen de politiepost artillerie gebruik ten en de Israëlische troepen De „Isjwestjta", het blad van de Sowjetregering, heeft Groot- Brittannië verweten bij de tegen actie in Malakka gebruik te ma ken van pantserwagens, tanks en vliegtuigen. Het blad noemde de opstand „deel van een beweging van democratische volkeren voor vrede en internationale veiligheid, welke bedreigd worden door de onbegrensde hebzucht van de gro te kapitalisten en monopolisten". De politie heeft Zaterdag twee gewapende Chinese communisten tijdens een aanval op een kamp nabg. Kampar, ten Zuiden van Ipoh, gedood. Vier verzetslieden, die gewond werden bij een aanval in het gebied van Sipoeteh, drie dagen geleden, zijn volgens de politie aan hun verwondingen be zweken. Hierdoor zijn in totaal 7 personen tengevolge van de aanval om het leven gekomen. De Melbourne Herald schrijft, dat de regering van Malakka Australië verzocht heeft wapens en ander materiaal te zenden ter bestrijding van „terroristische ac ties". Het blad voegt eraan toe, dat de Australische regering on gaarne aan dit verzoek voldoet, omdat zij vreest, dat het Austra lische vakverbond van haven arbeiders en andere vakverenigin gen een verbod zullen uitvaardi gen op het zee- en luchtvervoer naar Malakka. I j De Australische premier Chif- j ley heeft Zaterdag bij monde van I een officiële woordvoerder een I persbericht tegengesproken, dat het Australische kabinet spoedig bijeen zou komen om de ongere- i geldheden op Malakka te be spreken. ,,Er is geen sprake van, dat Australië troepen naar Ma- 1 lakka stuurt," aldus de woord- voerder. In Frankrijk is een zogenaam de „Caisse national© des vacan- ces" ingesteld. De bedoeling- daar van is, het sparen voor de vacan- ties te vergemakkelijken en de kosten, indien mogelijk, te ver lagen.' Te oordelen naar het aantal mensen, dat aan dit spaarsysteem meedoet, is de „Timbre de vacan- ces" een buitengewoon gelukkige greep. Op alle postkantoren wor den nu postzegels ter waarde van 100 Franse francs verkocht, die vervolgens in een daarvoor spe ciaal bestemd boekie moeten wor den geplakt. De uiteindelijk daar door vertegenwoordigde waarde zal voldoende zijn om de uitgaven van hotels en reis te bekostigen. Een groot aantal hotelhouders, aangesloten bij de „Caisse de Va- cances". zullen deze betalings wijze reeds met ingang van dit jaar aannemen. strenge orders hadden om be schadiging van de gewijde plaat sen te voorkomen. Volgens de Joden hebben Syri sche toestellen Vrijdagavond wil lekeurig bommen uitgeworpen, zodat, zij enkele van deze plaatsen zouden kunnen hebben bescha digd. Zes Arabische pantserwagens zouden bij de gevechten onscha delijk gemaakt zijn. De politieke Commissie der Ara bische Liga heeft opbaar bijeen komst in Liabon de order van de Veiligheidsraad tot een wapen stilstand in geheel Palestina met enig voorbehoud aanvaard, aldus wordt! uit betrouwbare bron te Amman, de hoofdstad van Trans- Jordanië, vernomen. Te Beiroet is medegedeeld, dat de drie voorwaarden waaronder de Arabische Liga de wapenstil stand heeft aanvaard, zijn: le. Dat de Joodse immigratie tijdens het bestand wordt stopge zet; 2e. Ongeveer 300.000 Arabische vluchtelingen naar hun woonste den terugkeren; 3e. Het bestand van vastgestel de duur Is, dat de Arabische le gers op hun plaatsen zullen blij ven en paraat zullen zijn ingeval de Joden het bestand mochten schenden. De Nationalistische strijdkrach ten in Mandsjoerij.e zijn groot scheepse zuiveringsoperaties be gonnen in de sector van Moek- den, ten einde de communistische troepen die deze stad omsingelen, terug te drijven, en ze te beletten zich van de oogst meester te maken. De regeringstroepen die Don derdag Laojang binnenrukten, hebben hun opmars naar het Zui den voortgezet, en zich meester gemaakt van Sjaosjan, 80 kilo meter ten Zuid-Westen van Moekden. Zij rukken thans op naar Ansjan, een belangrijk cen trum van de metaalindustrie. Ander© nationalistische colon nes hebben zich opnieuw meester gemaakt van Sjioepingtai en van Sjiaotoe, 50 resp. 70 kilometer ten Zuid-Oosten van Moekden. Drie communistische legers zijn Zaterdag een, grootscheepse aan val begonnen langs de 80 km lange spoorweg tussen Tsengieng en Tsjansien in Centraal Hopei. Hun aanval wordt ondersteund door artillerie. In afwijking van een vorig be richt, deelt de Legervoorlichtings- dienst thans mede, dat! de Indra poera niet 22 Juli, doch om streeks 26 Juli wordt verwacht. De Franse Minister-President Robert Schuman, heeft, naar aan leiding van een voorstel van de radicalen tot bezuiniging op de defensiebegroting, de kwestie van vertrouwen gesteld. Het radicale voorstel houdt een symbolische bezuiniging op de de fensie in ad duizend francs, bij wijze van critiek op het beleid van de Minister van Defensie, Paul Henri Teitgen. De stemming voor het vertrou wensvotum zal, overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen, he den gehouden worden. De socia listen, die een van de grote coa litie-partijen vormen, hebben aan gekondigd, dat zij vóór het radi cale voorstel zullen stemmen Schuman ondervond in de pers van gisteren weinig bemoedigende reactie op zijn daad. De „Combat," onafhankelijk links, verklaarde, de socialisten te steunen, die een venmindering der begroting van 12 milliard fr. eisen? Te grote uitgaven zouden de industrie be nadelen. De industrie moest voor gaan. Het voorbeeld Amerika be wees, dat een groot industrieel land weinig tijd nodig had om zich te bewapenen, i De „Epoque," conservatief noem de het debat „een slechte twist in een slechte tijd." Velen hadden verklaard, dart Frankrijk wél een In aansluiting op de berichten omtrent de reductie van 2 Belgi sche francs per liter op de ben zineprijs voor buitenlanders, die langer dan 3 dagen in België of Luxemburg verblijf houden, deelt de KNAC mede, dat de dagen van binnenkomst in België of Luxem burg en van uitgang voor het be drijf worden medegerekend. De terugbetaling van de 2 francs per liter tot een maximum van 300 liter of van 20 liter per dag ge schiedt aan de belangrijkste grens- kantoren, maar alleen tussen 7 en 22 uur. militaire begroting, doch geen leger had. De „Humanité," het officiële blad der communistische partij, verklaarde, dat de communisten tegen zouden stemmen. De Franse postambtenaren heb ben de staking afgeast, die in de nacht van Vrijdag op Zaterdag te middernacht had moeten begin nen. De staking werd afgelast na de kabinetsvergadering, waar op, naar men gelooft, aan de her klassering van de salarissen van het P.T.T.-personeel bijzondere aandacht is besteed. Volgens de onafhankelijke vak vereniging der postemployé's heeft de regering veranderingen in de begroting aanvaard ten gunste van de P.T.T.-ambtenaren. De verandering was voorgesteld door de staatssecretaris voor de 'posterijen, Eugene Thomas. (Het Italiaanse kabinet heeft Zaterdag speciale maatregelen besproken, tegen mogelijke blik- semstakingen in de toekomst Het kabinet stelde vast, dat de Regering een aantal inlichtingen van het leger kon oproepen voor het gaande houden, van de essen tiële diensten. In noodgeval zou de regering spoorwegarbeiders, bakkers en andere categorieën kunnen worden. Ook werd ge sproken over maatregelen tegen herleving van fascisme in de nieuwsbladen. Volgens een telegram van Reu ter uit Milaan is aldaar Zaterdag de algemene staking geheel ge ëindigd. Een Catalina-watervliegtuig, dat op weg was naar de Portu gese kolonie Macao, is na het vertrek van Hongkong dicht bij Macao in zee gestort. Men vreest dat 26 personen om het leven zijn gekomen. Van de 27 inzit tenden werd een persoon, die op een reddingsgordel dreef, uit zee opgepikt. Winston Churchill heeft in een rede te Cardiff verklaard, dat Groot-Brittannië zich moest af wenden van het afschuwelijke verleden en vooruit zien naar een tijd, waarin Duitsers en Duits land, waarschijnlijk binnen de grenzen van de oude staten, weer hun plaats in het. Europese gezin zouden innemen. Zij zouden dap „al hun gaven en kunnen en geheel de waarde van hun ras gebruiken om het kwaad te her stellen, dat zij hebben aangericht en opnieuw dat grote Europese gebouw op te richten. Dat. Europees continent, aldus Churchill, moet opnieuw op rijzen in al zijn oude glorie, doch dit kan niet gebeuren tenzij alle waardevolle elementen onder zijn bevolking onze Franse bond genoten, aan wie wij het eerste denken, het Duitse volk, de Ita lianen en de volkeren met wie wij niet gevochten hebben - allen ondergebracht zijn in het majesteitelijke gebouw van een verenigd Europa. Wij moeten evenwel erkennen, dat de Ver enigde Staten de machtigste natie ter wereld zijn geworden en de grootste macht, die werkt voor vrede en vrijheid", zeide Chur chill. Op 30 Augustus zal H. M. de Koningin om 11.30 uur op het Malieveld te 's Gravenhage de grote Nationale zanghulde in ont vangst nemen. Aan deze hulde werken enige duizenden gemeng de- en mannenkoren mede bene vens duizenden kinderen. De kinderen beginnen deze hul diging met het zingen van liede ren van Valerius, waarna de man nenkoren „De Moeder des Vader lands" van de componiste mevr. Jo BordewijkRoepman ten ge hore brengen. De gem. koren zingen dan: ,0, land gedenk" van H. Geraerdts op woorden van Ben van Eyssel- steyn, waarin een koraal voor komt dat speciaal door „De stem des Volks" wordt uitgevoerd. De gemengde koren vervolgen, ondersteund door de mannenko ren, met: „Gelukkig is het land" van Sem Dresden, gecomponeerd op een gedicht van Bertus Aafjes. Hierna wordt gezamenlijk het Wilhelmus gezongen. Aan deze zanghulde, die 40 mi nuten zal duren, verleent de Kon. Militaire Kapel haar medewer king. „Die Welt," het officiële Britse nieuwsblad voor <je Duitse bevol king, meldt, dat in het beruchte voormalige nazi-concentratiekamp Buchenwald thans 10.000 Duitse politieke gevangenen, onder wie 110 vrouwen, door de Sowjets ge vangen worden gehouden. Het merendeel van de gevange nen bestaat, volgens „Die Welt," uit intfillectuëlen, hoofdzakelijk leden van de sociaal-democrati sche, liberaal-democratische en christelijk-democratische partijen. De meesten zouden gearresteera zijp op aanklacht van critiek op de Sowjet-politie. Van anderen wordt beweerd', <jat zij spionneer- uen voor de Westelijke mogend heden.. Alle gevangenen zijn grondig verhoord met behulp van mishan deling, aldus het blad. Niemand is nog voor een rechtbank ver schenen. De behandeling in het kamp is niet bijzonder wreed doch de levensomstandigheden zijn wei uiterst armzalig. Pogingen orn te ontsnappen worden zeer streng gestraft. Velen van de vrouwelij ke gevangenen is het hamer- en- sikkel-embleem in de schouder getatoueerd. Warneer de gevan genen de in het kamp opgehangen portretten van Stalin passeren, moeten zij saluut brengen. Volgens de „Neue Zeitung die onder Amerikaans toezicht ver schijnt, hebben alleen voormalige nazi's geprofiteerd van de onlangs door de Sowjets afgekondigde amnestie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1