De Berlijnse vulkaan. Savill en J'Or 1948 D Italiaans vakverbond gelast algemene staking al Het Landbouwhuishoudonderwijs s gebrek bij overvloed ZATERDAG 17 JULI 1948. PLANNEN VAN DEWEY. Ernstige neoeriagen g Chinese regeringstroepen Sancties togen Joego-Slavië MUNTWET 1948 trssdt Sn werking De Veiligheidsraad „bedreiging van de vrede" in ZEEUWS-VLAANDEREN. Werkloosheid in België Amerikaans superfort verongelukt Frankering hij Aboiineinem: i enïc.izeii WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Weinig* verandering Meest zwaar bewolkt met plaatselijk een enkele regen bui. Zwakke tot matige wind uit Westel. richtingen. Wei nig verandering in tempera tuur. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Terneuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No- 860, Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Wlllemsweg 83, Schoondüke Telefoon 40. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. 8,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Juli Opk. Ond. Opk. Ond. 17 4.40 20.52 18.32 1.04 18 4.41 20.50 19.39 137 10 4.42 20.49 20.33 2.21 20 4.43 20.48 21.12 3.18 21 4.45 20.47 21.41 4.24 22 4.46 20.46 22.02 5.36 23 4.48 20.44 22.18 6.49 24 4.49 20.43 22.31 8.01 25 4.50 20.41 22.41 9.12 Het valt zelfs voor de grootste optimist niet te ontkennen, dat de internationale toestand zich steeds meer toespitst. En toch hebben velen het gevoel, dat alles nog wel ten goede zal keren. De spanning is veel piinder voelbaar dan in de jaren 1938 en 1930. Eensdeels komt dat omdat prac- tisch iedereen oorlogsmoe is. Deze moeheid heerst even zo goed bij de volkeren van Amerika en Bus- land, de twee grote tegenstan ders. Bovendien voelt een ieder intuïtief, dat een nieuwe oorlog grote waanzin zou zijn en dat geen der beide partijen feitelijk in staat is om deze te voeren. Als wij eens twee* factoren mogen noemen, dan zou het zijn de ge weldige verwoestingen en de eco nomische achterstand in Rusland en het gezonde verstand der Amerikanen. En toch is het bijna overal op de wereld strijd. Blijven wij dicht bij huis dan zien wij stakingen in Frankrijk en een hevige commu nistische uitbarsting in Italië, direct veroorzaakt, door een moordaanslag op Togliatti. Gaan wij iets verder, dan zien w(j een formele burgeroorlog in Griekenland en een gespannen verhouding tussen Zuid-Slavië en zijn buren. In China vecht mem rustig voort. In Indië is het verre van rustig Nog steeds is een over eenstemming tussen de Neder landers en de Republiek Djocja niet bereikt. In het Heilige Land woedt de oorlog tussen Joden en Arabieren, ondanks Veiligheius- raad en Verenigde Naties Dit alles zijn haarden van on rust. die de vrede tussen de grote mogendheden ernstig bedreigen. Want deze vrede zou men kun nen voorstellen als een duif n een kruitvat. Van de verschil lende bovengenoemde .twisten spatten de vonken bedenkelijk dicht in de omgeving van dit kruitvat. Het kruitvat zelve ech ter zou men Berlijn kunnen noe men. Want ongetwijfeld dreigt Ber lin en hiermee verbonden de ge hele Duitse kwestie het gevaar lijkste punt te worden, dat tot nu toe tussen de grote machten is voorgevallen. Door de talrijke Russische maatregelen, is er een volledige blokkade van de Amerikaanse, Britse en Franse zófrtes van de voormalige Duitse hoofdstad ont staan. De drie betrokken rege- j ringen hebben in vrij scherp ge- kon(j c]e staking afgelast na tus stelde protest-nota's de opheffing genkomst van gematigde elemen- van deze blokkade geëist en er ten die dreigden de eenheid van aan toegevoegd, dat daarna een de centrale vakvereniging te zul- besprekinig over het Berlijnse ;en verbreken. vraagstuk wel gewenst zou zijn. Volgens De Vittorio, secretaris Het Russische antwoord, dat van tiet algemeen vakverbond, juist deze .week ontvangen werd, neemt het bestuur van het ver is verre van vriendelijk. Alle bond de volledige verantwoorde schuld van de ontstane toestand ij-jkheid op zich voor de beëindi- wordt hier aan de drie Westelijke gjng Van de staking ondanks het mogendheden toegeschreven felt dat de meerderheid der De opheffing van de blokkade plaatselijke vakverenigingen aan- wordt botiweg geweigerd. Vol- drong op voortzetting, gens Moskou ^hebben de Weste- I „Wij vragen van de regering. zelve aan een blijvende verarming over te leveren. Een tweede ernstige grief van Moskou is, dat de Westelijken Duitsland onvoldoende rijp maken voor de democratische gedachte. Maar ook hier schuilt er een ge vaarlijke adder onder het gras. Want de Russen verstaan onder democratie hun eigen communis tische SoVjeistelsel, en het spreekt vanzelf, dat juist de Wes- teljjke mogendheden een totaal andere opvatting van het begrip democratie hebben. De besprekingen tussen de grote vier zijn dan ook indertijd volkomen vastgelopen en het ge volg van deze breuk is geweest, dat de 3 Westelijken onderling de onderhandelingen hebben voort gezet. Besloten werd toen om in principe een West-Duitse staat te stichten. Dit! besluit was Rus land een doorn in het oog. Het kon er slechts een gelijkwaardige Oost-Duitse staat tegenover stel len. Het is bekend, dat de Rus sen hier ook op aan sturen. Maar gedachtig aan hun ijzeren gor- dijnpolitiek, waarbij zo weinig mogelijk vreemdelingen in de ge legenheid gesteld worden om eens een kijkje achter dat gordijn te nemen, is de aanwezigheid van de drie Westelijke zónes in Ber lin met vanzelfsprekend militaire en burgerlijke autoriteiten, een inbreuk op deze regel. Deze men sen zijn slechts hinderlijke pot tenkijkers. De Rus wil hen dus kwijt' en tracht thans langs aller lei wegen hen het leven zo zuur en onmogelijk te maken, dat zij uit zich zelve zullen verdwijnen. Maar voor de Westelijken is het als het ware een prestige kwestie geworden om nu juist in Berlijn te blijven. Want men kan er zeker van zijn, dat het gehele Duitse volk en natuurlijk ook de gehele Westerse wereld haar ogen gericht houdt op deze strijd. Van daar dat de ravitaillering van Berlijn thans geheel met vlieg tuigen wordt uitgevoerd. Een hoogst kostbare en gewaagde on derneming. Maar inmiddels is hierdoor Berlijn het kruitvat geworden. Want een ieder voelt hoe gevaar lijk de ontstane situatie is. Er hoeft maar weinig te gebeuren of een ontploffing heeft plaats. Beide partijen kunnen tegen over hun eigen volkeren moeilijk meer terug zonder een zware morele nederlaag te lijden. Een vreedzame oplossing is moeilijk te vinden. Er mag wel een Sa lomo opstaan om hier uitspraak te doen. Geruchten doen reeds de ronde als zouden de Westelij ken geneigd zijn om eventueel Berlijn te ruilen tegen Saksen. Of deze waarheid bevatten mag be twijfeld worden, want het ligt niet in de Russische aard iets prijs te gdven, wat het eenmaal in handen heeft. Tot hoever deze strijd nog zal worden opgevoerd is ook nog onmogelijk te zeggen. De gehele wereld hoopt op de enige oplos sing, die de rust, de vrede en mis schien de welvaart zou kunnen herstellen, namelijk een blijvend accoord tussen de Grote Vier, waaraan ook alle partners zich zouden houden. Het is alleen maar jammer, dat' dit een utopie lijkt. oorlogsmateriaal Het Italiaanse algemeen vak verbond heeft bevel gegeven, de algemene staking; die het in Ita lië had uitgevaardigd uit protest tegen de moordaanslag op Tog liatti, met ingang van Zaterdag 12 uur te beëindigen, aldus meldt het Franse persbureau A.F P, uit Parijs. Volgens het hoofdbestuur van het verbond was het te laat om de stakers aan te sporen, Zater dagochtend het werk te hervat ten. De drukkers zijn onmiddel lijk aan het werk gegaan, opdat extra edities van de te Rome ver schijnende bladen uitgegeven kunnen worden. Volgens A.F.P. heeft het ver ken de overeenkomsten van Yalta e* Potsdam geschonden. De her stelbetalingen zijn volgens Rus land niet op de juiste manier ver lopen. De ware feiten liggen eehter zo, dat de Westelijken on mogelijk aan de Russische eisen tot herstelbetalingen konden vol doen. Zonder Duitsland en zich- Ben. van de plannen van Tho mas E. Dewey, de huidige gou verneur van de staat Ne\y-York; ingeval hij tot president verkozen wordt, is, zijn vice-president wer kelijk werk te verschaffen. Dit was de hoofdvoorwaarde, waarop gouverneur Earl Warren de hem door Dewey aangeboden candidatuur voor het vice-presi- dentschap heeft aanvaard. Tot nog toe is de Amerikaanse viee-president een betrekkelijk onbetekenende figuur geweest, die wel tijdens de verkiezings campagne dienst deed als stem- mentrekker doch overigens wei nig werk of invloed had. Volgens de plannen van Dewey zal de vice-president echter een zeyel krijgen in het kabinet met gelgke stem als de andere kabi net-Ministers. Voorts zal hij grote zeggenschap verkrijgen bij de reorganisatie van de uitvoe rende macht, welke reeds in stu die is genomen door een commis sie onder leiding van Herbert Hoover (republikein). Deze reor ganisatie is veelomvattend en zal liquidering van sommige rege- ringsbureaux met zich mede brengen, wijziging van bevoegd heden van andere instanties, be perking van personeel en over het algemeen tot een soepeler functionneren van'het regerings apparaat moeten leiden Men wil de inrichting van de regering vooral meer economisch en efficiënt maken. Het uitvoe ren van de reorganisatie zal mis schien een periode van twee jaar in beslag nemen. Warren staat bekend als actief en ambitieus. Hij heeft drie dochters en twee zoons en heeft Dewey doen weten, dat hij een verhoging verwacht van het sa laris voor het vice-Presiöent- schap, dat thans twintigduizend dollar per jaar bedraagt, wanneer hij zijn gouverneurschap van Ca- lifornië opgeeft zal hem dit na melijk op een belangrijke verla ging van inkomsten komen te staan. Men verwacht, dat War ren, liever dan zich aan te pas sen aan zijn functie, zijn baan zal aanpassen aan zijn wensen. dat zij van haar kant iets bij draagt tot verbetering der situa tie, zoals het wijzigen van haar binnenlandse politiek, die aanlei ding geeft tot verbittering." Verder vraagt het verbond de regering, aldus De Vittorio, dat geen represaillemaatregelen zul len worden genomen, ,,daar deze de toestand alleen maar zouden verergeren". Piccioni, de vice-premier, heeft namens de regering verklaard, dat de "regering nooit represaille maatregelen treft en niet van plan is dit te doen. doch dat dit niet betekent, dat zij niet de plicht heeft, eerbied voor de wet af te dwingen in gevallen, waar misdaden zijn begaan. Toestand van Togliajti. Togliatti's dokter heeft Vrij dagavond verklaard, dat zijn pa tiënt vijftig procent kans heeft het te halen. Vrijdagavond werd een wapen opslagplaats te Liombardore bij Turijn aangevallen. De bewakers werden ontwapend en er werd een hoeveelheid ontvreemd. In Turijn kantelden oproerlin gen twee tramwagens. Te Milaan is de onrust verminderd. Het tramverkeer lag daar gisteren nog stil De vakverenigingen te Milaan hebben een massameting, waarop de leden zou worden verzocht, aan het werk te blijven, afgelast. De treinenloop in het gebied van Milaan is verbeterd en zal, naar gemeld wordt, heden nor maal zijn Gevecht in de Kamer. Nadat de Italiaanse Minister- President mededeling had gedaan van de voorbereiding van een wetgeving tot beperking van het stakingsrecht, is er in <je Italiaan se Kamer een handgemeen ont staan, dat een kwartier duurde. Het geyecht begon toen Divit- torio, de communistische secre taris van het vakverbond, een lofrede begon af te steken op Stalin en op het aandeel van de communistische partisanen in de bevrijding van Italië. Christelijk-democratische afge vaardigden,. die ook tot de parti sanen behoord hebben, interrum peerden Divittorio en binnen en kele seconden trjds rolden de af gevaardigden al vechtend over de vloer. De President schorste de verga dering. Na hervatting deelde hij waarschuwingen uit aan commu nisten en christen-democraten. In berichten uit Sjanghai van correspondenten, die aan de zijde staan van de Chinese regering, wordt melding gemaakt van ern stige nederlagen van de nationa listische Chinese troepen in de provincies Sjantoeng, Sjansi en Hoepeh (Noord-China)bij com munistische offensieven. Het echéc van de regeringstroepen kwam na een algemene intensi vering van de communistische operadies aan de drie voornaam ste fronten. In de afgelopen 24 uur hebben de regeringslegers de belangrijke spoorwegknooppunten aan de spoorlijn van Tientsin naar Poe- kow verloren, n.l. Yentsjow en tawenkow in de provincie Sjan toeng en zich weer teruggetrok ken tot voor de poorten van. Tai- joeang, de hoofdstad van Sjansi, cn Siangjang, en strategisch be langrijke stad aan de rivier de Han in hét Noord-Westen van Hoepeh. Volgens diplomatieke waarne mers te Londen is het waarschijn lijk, dat Moskou sancties in over weging heeft genomen tegen de Joego-Slavische communistische leiders, na de hoop te hebben op gegeven dat het congres van de Joego-iSlavische communistische partij, dat Woensdag a.s. begint. Maarschalk Tito aan de kant zou zetten. Deze men'ng baseert men op het feit van de publicatie in het blad van de Kom inform van de felle aanval op de vier lei ders van de Joego-Slavische com munistische partij en de verkla ring, dat het congres niet geacht zal kunnen worden de wil van de leden te weerspiegelen. De waarnemers menen, dat er in dit stadium wel geen sprake zal zijn van militaire maatrege len doch dat tot bedekte econo mische sancties zou kunnen wor den overgegaan. nieuwe Muntwet gangbaar. De andere overeenkomstig de Munt wet 1901 geslagen munten (dus ook de zinken munten) blijven voorlopig wettig betaalmiddel, doch zullen geleidelijk buiten om- ;oqp worden gesteld. Het ligt in de bedoeling de coupures, welke na de muntvernieuwing niet zul len tergkeren, t.w. de halve gul den, het twee-en-een-halve cent stuk en het halve centstuk, nog dit jaar in te trekken. De in trekking van de oude stuivers, dubbeltjes en kwartjes zal op een later tijdstip volgen. Blijkens een Vrijdag in het Staatsblad opgenomen besluit van de Regentes zal de Muntwet 1948 op 1 Augustus a.s. in werking treden. Het doel van deze wet is om de samenstelling van de muntcirculatie en de inrichting yan het muntwezen in overeen stemming te brengen met de sedert het tot stand komen van de Muntwet 1901 dienaangaande gewijzigde opvattingen en het in de ot 'ettingsjaren in omloop ge brachte zinken geld uit het Ne derlandse muntstelsel te verwij deren. i De nieuwe munten zijn: een nikkelen kwartje en dubbeltje en een ronde bronzen stuiver en cent. Deze munten zullen nee dit jaar in omloop worden ge bracht en voorshands worden ge slagen met. de beeltenis van H. M Koningin Wilhelmina naar' een ontwerp van Prof. L. O. Wencke bach. De zilveren rijksdaalder en gul den blijven op de voet van de De Veiligheidsraad heeft dat deel der Amerikaanse resolutie aanvaard, waarin verklaard wordt dat de toestand in Palestina een bedreiging voor de vrede vormt, volgens artikel 39 van het Hand vest. Acht stemden vóór, één tegen en twee ohthielden zich. Door de resolutie te aanvaarden verplicht de Raad zich aanbevelingen te doen teneinde aan deze bedreiging van de vrede het hoofd te bieden Indien (je Raad hierin zou falen, zou hij verplicht zijn economische sancties toe te passen of te land, ter zee of in de lucht op te tre den, al naar gelang nodig mocht blijken. Paragraaf 6 werd met algemene stemmen aanvaard. Volgens deze paragraaf wordt gelast het vuren binnen 24 uur te staken. Israël aanvaardt resolutie. Te Lake Success is een tele gram van de regering van Israël ontvangen, ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken Mosje Sjertok, waarin wordt meegedeeld, dat Israël bereid is het bevel van de Veiligheidsraad om het vuren te staken, op te volgen als de Arabieren daartoe ook bereid zijn. Arabieren gaan accoord met bestand Jeruzalem. De politieke commissie van de Arabische Liga, die in de Liba non bijeen is, heeft zich accoord verklaard met een staken van het vuren te Jeruzalem met in gang van hedennacht 12 uur, zo j wordt officieel uit Transjordaan- se hoofdstad gemeld. Nu aan de landibouwhuishoud- scholen te Terneuzen en Schoon- dijke de eindlessen wederom ach ter de rug zijn, is het wenselijk deze tak van onderwijs eens na der onder de loupe te nemen. Want het is immers een be kend feit, dat beide scholen, ge organiseerd door de Z L. M., nu resds. gedurende een aantal jaren zeer nuttig 'werk voor het Zeeuws-Vlaamse platteland leve ren. Zeeuws-Vlaanderen mag om verschillende redenen trots zijn op deze scholen. Weliswaar be staan zij nog niet zo heel erg lang de school in Terneuzen werd in 1938 en de school in Schoondijke werd in 1940 opge richt toch is het landbouwhuis houdonderwijs in beide plaatsen al van veel oudere datum. Want beide scholen zijn ontstaan uit cursussen en dan stemt het tot voldoening, dat reeds in 1911 te Schoondijke en in 1914 te Ter neuzen met dergelijke cursussen een aanvang werd gemaakt. Schoondijke is zelfs één van de eerste plaatsen in ons land, waar dit onderwijs gegeven werd. Een tweede verheugend ver schijnsel is, dat de school in Ter neuzen door de Inspectie van het Nijverheidsonderwijs, waaronder het landbouwhuishoudonderwijs ressorteert, als een van de best ingerichte scholen van ons land wordt beschouwd. Het gebouw in Schoondijke is in 1944 door de oorlogshandelingen geheel ver woest. Thans is een vrij behoor lijke noodvoorziening getroffen en de plannen voor een nieuw ge bouw bevinden ach in een verge vorderd stadium. Naast de twee bestaande scho len worden er in Zeeuws-Vlaan deren nog in verschillende plaat sen cursussen gegeven, terwijl de oprichting van nog enkele scho len op het programma staat. Waarna landbouwhuishoud onderwijs Deze vraag zullen misschien velen zich stellen. Eir zitten bo vendien twee kanten aan deze vraag. Men kan zich in de eerste plaats afvragen waarom 'n jong meisje zich op een school in het Onder deze naam schuilt een internationale tocht ïan motor jachten, welke ieder jaar gehou den wordt. Gedurende de oor log kon deze vanzelfsprekend niet doorgaan Deze motorboot-kruis tocht werd gesticht door de Union International Motonautique, be staande uit een twintigtal landen, -waaronder Nederland, U. S. A., België, Frankrijk, Engeland, Ita lië enz. Er werd besloten dat de naam „Pavilion d'Or" niet vertaald zou worden, aangezien de Franse taal de officiële taal der Union is. Hier door spreken Nederlanders, Bi gen, Engelsen dan ook steeds over de Pavilion d'Or en nooit over de Gouden Wimpel of The Golden Flag. De heer J. Houët uit Parijs is Uit de statistiek van de Belgi sche werkloosheidsverzekering blijkt, dat in de week van 4 tot 10 Juli 1948 gemiddeld 68.658 volledig werklozen per dag wer den gecontrclleerd alsmede 52 080 gedeeltelijk of toevallig werklo zen. Vergeleken met de vorige week stelde men een verhoging van 4352 volledig en 6347 gedeeltelijk of toevallig werklozen vast. De verhoging van de volledige werkloosheid vindt men vooral in de groepen textiel, bouwbedrijf en landbouw en is gedeeltelijk te wij ten aan de terugkeer der seizoen- arbeiders uit Frankrijk. De toeneming van het aantal gedeeltelijk werklozen is insge lijks te vytjten aan de moeilijke toestand in de textielindustrie alsmede aan een vermindering van arbeidskrachten aan de haven van Antwerpen. In de nabijheid van Salina (Kansas, V.S.) is gisteren een Amerikaans Superfort brandend neergestort. Van de dertien in zittenden zijn er vermoedelijk 10 om het leven gekomen. Nader wordt gemeld, dat 9 personen bij de ramp het leven hebben verloren. Wie uit het mensengewoel van de Duitse stad Flensburg komt en de licht golvende, met vrien delijke boerderijen bezaaide vlak te van Jutland betreedt, waant zich in een andere wereld. De be zoeker reist door Kolding, de stad der chocoladefabrieken, ver der over een geweldige bs-ug naar het eiland Fynen, passeert de rood-witte sprookjesachtige dorpen aan de Oostzijde van het eiland en bereikt de Grote Belt, waar een luxueus ingerichte pont wacht voor de overtocht naar Seeland. Op deze pont staat ook de Basel-Stockholm-express. De reizigers verzamelen zich als één grote familie in de eetzaal en maken kennis met de overvloe dige Deense maaltijden. Korser: trein en auto's rollen de pont af. Een prachtige, bijna lijnrechte weg leidt over een afstand van 100 km recht door het ganse See land naar de hoofdstad, naar Ko penhagen. Intocht bij Kopenhagen bij nacht: de straten grootscheeps aangelegd en naar onze begrip pen, overmatig breed. Einde loze rijen van lantaarns. Een vuurwerk van lichtreclames. Over vloed van ruimte en licht. Bij na dere beschouwing, in de gezinnen, in de winkels en in de restaurants komt de keerzijde van de medaille naar voren; verdwenen is dan de voorstelling van „Land van be lofte". In het land van de boter 250 gr boter per hoofd per maand, daarbij nog 750 gr. margarine. Koffie: 125 gr. De vrouwen heb ben per jaar recht op 2 .paar zij den kousen. En voor de mannen vormen de cigaretten een pro bleem: er zijn slechts Deense si garetten, uit inferieure tabak ver vaardigd, te krijgen en deze zijn nog gerantsoeneerd ook. Buiten landse sigaretten kan men slechts op de zwarte markt kopen en deze zijn hier nog schaarser en duurder dan in Duitsland. Deze bijzonderheden werpen voldoende licht op de toestand. Men vraagt zich af: welk plan heeft deze toe stand doen ontstaan? Dit is het plan: zoveel mogelijk export, zo weinig mogelijk import. Het doel hiervan is dollars voor de aan koop van de onontbeerlijke goe deren, vooral van grondstoffen, welke slechts tegen dollars zijn te krijgen. Zo moet bijv. Denemar ken, aangezien het rechtstreekse verkeer met Duitsland onmogelijk is, de Duitse kolen van Engeland voor dollars kopen. Zoals vele lan den strijdt ook Denemarken een verbitterde strijd om dollars en zet daarbij zijn gehele rijkdom in, doordat het zich temidden van een overvloed, de grootste beper kingen oplegt. Vanzelfsprekend gaan deze beperkingen met zu- ver, dat het land.gebrek Irjdt Men eet er nog steeds 6 maai por dag en dan telkens twee mi ril zoveel als een normale maag in andere landen verdragen kan. Men moet echter met verbazing ••aststellen, hoe weinig het land innerlijk en uiterlijk door de oor log is beroerd en verarmd. De tradities eijn door de oorlog niet veranderd. Elke middag wordt voor het Paleis van de Koning de wacht afgelost met de oeroude ceremoniën, met de bonte unifor men en met hoge berenmutsen op. Een monarchistische idylle. De invloed van deze vrolijke kleurigheid komt men in het gan se land tegen. Reeds aan de grens vallen de helblauwe unifor men der douanebeambten op, in de steden en dorpen de rode briefbestellers en de met goüd be- stikte uniformen der politie. In sommige kringen wordt nog ge droomd van de gouden tijd van het groot-Deense rijk. Deze droom is echter nog niet geheel verleden geworden en in vele gevallen is de invloed daarvan nog te be speuren. In het Koninklijk Thea ter wordt goed gespeeld, maar het publiek wekt herinneringen op aan de oude goede tijd, waar tij dens de voorstellingen bonbons werden gesnoept. Het schijnt soms, dat de tijd in dit land heeft stilgestaan. Onder de Skandinavische lan den neemt Denemarken een wat bijzondere plaats in. Zweden, op de andere oever, is voor de Denen het moeilijk toegankelijke para dijs. Daarentegen vormt Noor wegen het oord voor vacanties; het is echter voor Denemarken economisch weinig belangrijk. De grote handelspartner van Dene marken ig Engeland. Engeland koopt de landbouwproducten en betaalt met eigen goederen en met Duitse kolen. De Denen zouden liever direct met Duitsland han del drijven dóch Engeland, dat N.-Duitsland beheert, heeft zich daardoor automatisch ingescha keld-. Deze handel, voor de Engel sen een goede zaak, ko-mt-de De nen duur te staan. Dientengevolge zijn de vriendschappelijke betrek kingen na de bevrijding een wei nig bekoeld. In deze isolatie komt in Dene marken de drang naar het Zuiden, naar Zuid-Sleeswijk, weer paar boven. Daarbij argumenteert men met minderheden. In Flensburg zouden de meeste Duitsers gaarne willen, dat zij plotseling Denen werden en beter te eten kregen. In Denemarken zelf is echter een sterke oppositie tegen deze drang naar het Zuiden en een eventuele inlijving van Zuid-Sleeswijk. Deze oppositie stelt zich op het stand punt: „Wij willen niet de kans lopen betrokken te worden in toe komstige spanningen en onze po litieke en economische positie is niet sterk genoeg om zulk een actieve buitenlandse politiek te kunnen voeren." Deze oppositie zal waarschijnlijk gaan domineren. Denemarken, dat geheel op zich zelf staat, heeft vooreerst genoeg te doen om de strijd om het be staan voor zichzelf te voeren. (Unicos Press.) (Nadruk verboden.) het eerst met het idee naar vo ren gekomen en Ihet werd door de U.I.M. algemeen aangenomen. Terneuzen heeft bij de ver schillende Pavilions d'Or een gro te rol gespeeld, hetgeen een ge volg is: ten eerste van de gun stige ligging van Terneuzen, dat voor de aankomst uit zee en het verder doorvaren naar het Noor den zo goed gelegen is en ten tweede doordat de heer M. Pau- waert algemeen secretaris der Union International Motonautique is. De heer Pauwaert heeft vele aangename herinneringen aan Terneuzen en heeft in zijn jeugd vaak bezoeken gebracht aan ons stadje. Dit dagtekent echter van de tijd toen er nog windmolens in de kom der gemeente draaiden en de grote kanonnen op het bas tion jaarlijks één schot losten; ook de Westsluis bestond toen nog niet. De heer Pauwaert is een neef van onze stadgenoot P. F. Standaert; -beiden besloten om te trachten de eerste Pavilion d'Or naar Terneuzen te krijgen. Deze poging werd met succes be kroond en in 1935, toen de eerste Pavilion d'Or georganiseerd werd, een tocht Ostende -Brussel, werd Terneuzen bezocht, de jachten meerden toen allen aan de West- sluis. Er waren toen 23 deelne mers, meest Engelsen. In 1936 kon door orastand'.;- heden de tocht niet doorgaan. In 1937 liep de Pavilion d'Or naar Parijs, ter gelegenheid van de grote wereldtentoonstelling al daar; gezien de startplaats Li- huishouden dient te bekwamen. Hoewel voor veel ouders overbo dig, is het toch goed zich eens te realiseren, dat het uit maatschap pelijk oogpunt van groot belang is, dat ieder meisje een goede huishoudelijke opleiding door loopt. Het gezinsleven, dat ge lukkig een van Nederlands beste deugden is, zal hierdoor ongetwij feld worden bevorderd. De huisgenoten-gezinsleden zui len zich in een goed geleid huis houden op hun gemak voelen en weinig behoefte gevoelen hun ge noegen buitenshuis te zoeken. Het is begrijpelijk dat een en an der de goede stemming- ver hoogt Uit dit oogpunt bezien is t daarom jammer, dat het be zoek aan de landbouwhuishoud- scholen in ons land vermindert. Ook in Zeeland is dit verschijnsel waar te nemen. De weinige huis houdelijke hu-lp, die de huisvrouw de laatste jaren kan krijgen zal hier wel de schuldige aan zijn. Men houdt de dochters liever thuis om te helpen. Toch is dit kortzichtig, daar het zich uitein delijk zal wreken. In de tweedy plaats kan men zich afvragen waarom men juist een landbouwhuishoudschool moet bezoeken en bijvoorbeeld geen ge wone nijverheidsschool. Ook hier op is het antwoord gemakkelijk. Het landbouwhuishoudonder wijs is speciaal gericht op de be hoeften en de gewoonten van het platteland. Dit komt duidelijk in het lesrooster tot uiting. Want naSst de normale vakken, waarin iedere huisvrouw zich dient te be kwamen, zoals koken, naaien, wasbehandeling en huishoudelijk werk, wordt grote aandacht be steed aan tuinieren, verzorging van kleinvee, inmaken en de slacht. Hierdoor onderscheidt zich het landbouwhuishoudonderwijs van het gewone nijverheidsonderwijs en waarborgt het de juiste platte landssfeer. Het is van het groot ste belang, dat dit ook zo blijft, maar daarvoor is het ook nodig, dat de plattelandsbewoners dit inzien en hun dochters dit onder wijs laten volgen. Tenslotte kunnen nog als vak ken genoemd worden het alge meen vormend onderwijs voor de jongere meisjes en kinderverzor ging en opvoeding voor de oudere. Ook de sociale problemen, die zich in het huidige tijdsbestek voordoen, worden op de scholen behandeld. Welke mogelijkheden tot het volgen van cursussen? Dit korte overzicht moge thans besloten worden met de verschil lende mogelijkheden aan te stip pen, die er voor het jonge meisje zijn. Er is in de eerste plaats een .^primaire cursus" voor meis jes, die met succes 6 klassen van de lagere school hebben door lopen. Deze cursus duurt twee jaren en neemt 4 dagen per week in beslag. In de tweede plaats is er de cursus „hulp in de huishouding" voor meisjes, die minstens twee jaren voortgezet onderwijs heb ben gevolgd. Ook deze duurt 2 jaren en beslaat 3% dag per week. Naast, deze volledige lessen worden éénjarige cursussen in koken, .naaien en tuinieren gege ven voor meisjes var- 16 jaar en ouder, die hiermede één dag per week bezig zijn. Losse kook- en naaicursussen completeren tenslotte dit lijstje. Er is dus voor ,elek wat wils", De verschillende landbouworga nisaties, die het landbouwhuis houdonderwijs in Zeeland verzor gen, doen een nuttig werk. Zij verdienen in dit opzicht de daad werkelijke steun van de gehele plattelandsbevolking. w.o. 42 Engelse. Allen zullen zich de aankomst te Ternc-uzen van deze mooie vloot nog wel herinneren. Zo iets had men nog Havre was, werd over Terneuzen j nergens gezien. De internationale niet gesproken NEDERLANDS JACHT DOOR STORM BESCHADIGD. Het Nederlandse jacht „Alba tros" is op zijn tocht van Kopen hagen naar Marseille door een hevige storm verrast en bescha digd. Het schip is naar de haven van Oostende gesleept, waar het zal worden hersteld, alvorens de reis voort te zetten. In 1938 werd de Pavilion d'Or georganiseerd door de Nederland se Motorboot Club. In die tijd was voor vele Nederlanders Zeeuws-Vlaanderen nog onlbe- kend Nededl&nds gebied; er werd toen niet in Terneuzen gestart doch in Vlissimgen. De tocht ging toen naar Amsterdam; 51 jach ten namen deel. In 1939 was de route Ostende TerneuzenAntwerpenLuik. Door het stormachtige weer konden de jt'.ehten de route Os tendeTerneuzen niet buitenom maken doch moesten via Brugge- Gent naar Terneuzen, hetgeen een vertraging van een dag met zich bracht. De organisatie had hier niet op gerekend en van een verblijf te Terneuzen kon toen niets meer komen. De jachten vertrokken direct nadat zij ge schut waren. Ter gelegenheid van deze tocht had het Comité te Terneuzen voor ieder deelnemend jacht een speciaal ontworpen tegel in Delfts-blauw laten ver vaardigen, welke buitengewoon in de smaak viel, 81 jachten namen aan deze tocht deel. Na de wereldoorlog en voor het eerst in 1947 werd wederom een Pavilion d'Or georganiseerd door de R.S.C. te Gent, traject was OstendeBrugge—Gent— Terneuzen. Dit is een groot suc ces geworden; over de 120 motor jachten waren ingeschreven, door het stormachtige weer enige da gen voor de start konden helaas een aantal Engelse deelnemers het kanaal niet oversteken, niet temin namen 89 jachten deel, opikomst was in één woori prach- tl8'- In 1948 zou wederom eeri Pa vilion d'Or georganiseerd warden en deze maal door de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club. Aanvankelijk werd in Holland weer "VPssingen als startplaats overwogen, doch dank zij de jacht haven te Terneuzen was onze plaats in de watersportwereld beter bekend geworden. De Hol landse jachten, welke in 1947 met de Pavilion d'Or Terneuzen had den bezocht, hadden zulke goede herinneringen mede genomen, dat met een grote meerderheid Terneuzen thans als startplaats werd aangewezen Het aantal jachten in aanmer king nemende, dat thans reeds ingeschreven is, mag gerekend worden op een 75 deelnemers; ware de brandstofpositie in En geland niet 'zo critiek, dan zou den ongetwijfeld ver over de 100 jachten deelnemen. Ten einde de traditie trouw -te blijven, werd onder leiding van Burgemeester Teilegen wederom eeti comité samengesteld om de deelnemers een goede ontvangst te bereiden. Op Zaterdag 24 Juli rond 4 uur des namiddags moeten de jachten aankomen, des avonds om 6 uur vindt de officiële ontvangst door het Gemeentebestuur plaats in het Luxor-Theater. Zondag 15 Juli, des ochtends 7 uur wordt gestart voor het eerste traject TerneuzenDordrecht. De tocht gaat dan verder naar Rotterdam- Den HaagDe KaagWestein derAmsterdam.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1