De antwoordnota der Sowjetnota De toestand In Palestina DE TOESTAND IN ITALIË. Truman zal speciale zitting congres bijeenroepen De luchtcorridor naar Berlijn. VRIJDAG 16 JULI 1948. Amerikaanse critiek op economische politiek der Europese landen DE DUITSE WESTGRENS De algemene staking volledig van kracht. Wederom een druivenactie Het „ambtenarenverbod" TRUMAN candidaat democratische partij V IN El nduj ?rari| R\^ nde rs" ien HU gej I Fnuikerlny tig Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Hier en daar buien. Half tot zwaar bewolkt met enkele verspreide regenbuien. Ziwakke tot matige wind uit Westelijke rihtingen. Weinig verandering in temperatuur. DE 4de Jaargang No. 859- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vu Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 8,25 per kwartaal Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties J fi regrk; 60 ct.; iedere rege" meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cem Radio Moskou heeft enkele uren na de officiële overhandi ging van het Sowjet-Russisclhe antwoord op de protestnota"s van Washington, Londen en Pa rijs over de Sowjet-Russische blokkade van Berlijn de volledige tekst van dit antwoord omgeroe pen. In dit antwoord wordt ver klaard. dat de drie Westelijke mogendheden „door hun schen ding van viermogendheden-over- eenkomsten hun recht op bezet tin van de Duitse hoofdstad heb ben verbeurd." De S.U. verwerpt de eis tot onmiddellijke opheffing der blokkade als voorwaarde voor oplossing van het Duitse vraagstuk. Zij verklaart geen bezwaar te hebben tegen onder handelingen over het gehele Duitse vraagstuk doch geen voor lopigs voorwaarden voor derge lijke besprekingen of voorstellen, welke alleen Berlijn betreffen, te kunnen aanvaarden Onder afwijzing van de beschul diging, dat het Sowjet-Russ'sch optreden de huidige toestand te Berlijn veroorzaakt heeft, ver klaart de S. U. in dit antwoord, dat viermogendhedcpbe stuur van de hoofdstad niet te scheiden is van viermogendhedenbestuur van Duitsland als geheel. „Het 4 mogendhedenbestuurs- appiaraat in Duitsland is door het afzonderlijk optreden van de re geringen van de V. S„ Engeland en Frankrijk in het ongerede ge komen. De Westelijke mogend heden hebben door hun streven, een regering voor West-Duits- land te vormen met Frankfort als hoofdstad overeenkomstig de jongste Lomdense zesmogendhe- üenovereenkomst, ook de wette lijke basis, waarop hun recht op deelneming van het bestuud van Berlijn berustte, ondermijnd." In het Sowjet-Russische ant woord wordt verklaard, dat Ber lijn het centrum van de Sowjet- z"öne is en dat de economie dezer zóne gevaar liep door het invoe ren van een munthervorming door de Westelijke mogendheden. Commentaar op de antwoordnota. Renter's diplomatieke corres pondent seint uit Londen, dat het niet waarschijnlijk is, dat Enge land, Frankrijk en de V. S. de door de S. U. in. de antwoordno ta geuite bewering zullen aan vaarden. dat hun recht, in de Duitse hoofdstad te blijven, af hankelijk is van hun bereidheid, de Sowjet-Russische uitleg van de overeenkomst van Potsdam te aanvaarden. De correspondent grondt deze mening op uitingen in politieke kringen te Londen. Die stelling, dat de Westelijke mogendheden de overeenkomst van Potsdam hebben geschonden door het niet eens te zijn met de Sowjet-Russische uitleg en daar om hun recht op bezetting van Berlijn hebben verspeeld, wordt te Londen „een tactische blunder" genoemd, indien de Sowjetrege- ring werkelijk de onderhandelin gen over de Duitse kwestie in haar geheel in de raad van Mi nisters vian Buitenlandse Zaken wil heropenen. Syrisch en Egyptisch communiqué. Ia het communiqué van het Sy rische leger wordt gemeld, dat in de sector van Djisser-Banai-Ja- koeb „Zionistische benden een he vig offensief hebben ontketend over de gehele lengte van het front. Deze aanval die gesteund wordt door kanonnen van 65 en 77 mm, is met hevige verliezen voor de vijiand teruggeslagen. Onze artillerie heeft verscheide ne vijandelijke batterijen tot zwij gen gebracht In de sectors van Banias en Fik is een beperkte activiteit van ver kenningspatrouilles gemeld. De Syrische luchtmacht heeft enige nederzettingen gebombar deerd". üi het Egyptische legercommu niqué wordt o.m. gemeld, dat de Joodse kolonie Negeba omsingeld is en dat in samenwerking met de Transjordaanse strijdkrachten de nederzetting Ain Rarein ingeno men is. Verder zijn Tel-Aviv en ver scheidene Joodse nederzettingen gebombardeerd In diplomatieke kringen te Lon den verwacht men geen onmiddel lijk antwoord van de Westelijke mogendheden. In diplomatieke kringen van cte Amerikaanse hoofdstad wordt de Sowjetnota beschouwd als een verwerping van de Amerikaanse, Britse en Franse nota's van 6 Juli j.l., waarin de opheffing werd verzócht van de blokkade der Westelijke sectoren van Berlijn, aldus heeft gen. bevoegde Ameri kaanse persoonlijkheid aan jour nalisten meegJÖeeld, die hieraan heeft toegevoegd,, dat deze nota niets kan veranderen aan de thans te Berlijn bestaande toestand. Bevoegde Amerikaanse persoon lijkheden zijn van oordeel, dat deze nota niets meer is dan een nieuwe bevestiging van de vroe gere verklaring der Sowjet-Unie inzake Duitsland en zij leggen er de nadruk op dat de Sowjet argu menten thans niet meer waarde hebben dan voorheen. In een toespraak tot de Shang hai Tiffin Coub te New York, verklaarde MaoKezie Stevens, adviseur voor de buitenlandse handel, dat het z.g. dollartekort grotendeels een kunstmatige toe stand is, welke voortvloeit uit de ongezonde economische poli tiek van de Europese regeringen. Volgens Stevens worden de meeste moeilijkheden veroorzaakt door de buitenlandse politieke leiders, die zoveel beperkingen en controle op de handel en de productie instellen, dat de bevol king niet in staat is op doeltref- .fende wijze te produceren of de goederen uit te voeren, waarme de zij moet betalen voor de in voer, welke zij nodig heeft. Het dollartekort kan volgens Stevens worden opgeheven door meer handel in plaats van door hulp en door Amerikaanse inves teringen in plaats van door schenkingen. Door de „Grants" in aid wordt volgens Stevens alleen maar de macht bestendigd van „groepen binnenlandse politidi, die meer realistische en meer practische maatregelen zouden hebben ge nomen, indien zij deze (Ameri kaanse) subsidie niet zouden krijgen." Volgens hem ligt de oplossing in het opruimen van de hinder palen, welke het particulier ini tiatief in de weg staan en welke door „socialistische en nationa listische politici" geheel onnodig werden opgericht. Indlien Amerikaanse en bui tenlandse zakenlieden in staat worden gesteld onderling zaken te doen zonder onnodige hinder palen en tegen reële wisselkoer sen in plaats van tegen kunst matige, onder politieke invloed staande wisselkoersen, zou de handel weer op wederkerige ba sis kunnen herleven. Het parlement van Neder-Sak- sen "heeft Woensdag de regering verzocht zich te verzetten tegen de wijziging van de Duitse West grens, zoals door Nederland op de Londense conferentie van zes over de toekomst van Duitsland voorgesteld. In een resolutie, die met alge mene stemmen is aangenomen, wordt verklaard dat de Neder landse eisen in hoofdzaak betrek king hebben op Nedersaksische gebiedsdelen bij de Elms, met in begrip var. de haven van Emden. In de resolutie wordt de over tuiging uitgesproken, dat de meerderheid van het Nederlandse volk de grenswijzigingen niet gunstig gezind is en slechts het herstel van goede economische en culturele betrekkingen tussen de beide landen wenst. De algemene staking van zeven millioen Italiaanse arbeiders, wel ke werd uitgeroepen uit protest tegen de aanslag op Togliatti, was gisteren in het gehele land volledig van kracht. Het spoorweg-, tram- en bus- verkeer lag stil. In de steden was het gisteren morgen rustig. De winkels te Rome waren gesloten en er wa ren weinig particuliere auto's in de straten. Er was slechts één dagblad uitgekomen. Het Ministerie van Binnen landse Zaken meldt, dat volgens de binnengekomen berichten het in geheel Italië rustig is. De communisten en meerder heidssocialisten hebben gisteren morgen de kamer van afgevaar digden verlaten, nadat het Huis een communistische motie had verworpen, waarin er op aan werd gedrongen, dat de zitting zou worden verdaagd om de voor bereiding mogelijk te maken van de discussie over een verdere communistische motie. Deze laatste motie handelt over „de toestand van de natie, welke deze gewelddaad tegen Togliatti mogelijk maakte, en het schande lijke regeringscommuniqué, dat De correspondent van ANP meldt telefonisch: Britse en Amerikaanse vlieg tuigen zullen zich niet storen aan Sovjet JRussische pogingen de luchtcorridor naar Berlijn te slui ten, aldus verklaarde de Britse vertegenwoordiger in het lucht- veiligheidsbureau naar aanlei ding. van de bedreiging, die gis termorgen door het Sovjet-Rus sische blad „Tëglicher Rund schau" werd geuit. De vliegtui gen, die de verbinding met Ber lijn onderhouden, zullen dezelfde routes als tot dusverre blijven volgen. ,,Ik weet niet hoe de Sovjets de corridor zouden kun nen afsluiten, tenzij met militaire middelen", zeide de Britse woord voerder. Indien versperringsbal lons worden opgelaten zullen de vliegtuigen hier overheen vliegen. Wanneer de Sovjets zich terug trekken uit het luchtveiligheids- fcureau zal het risico voor de vliegers niet worden vergroot, daar de Sovjets tot dusverre nooit exactie informaties over hun vluchten hebben gegeven". De Sovjet-Russische dreiging wordt beschouwd als de climax van de sedert drie of vier weken gedane Sovjet-Russische pogingen al deze wetten in vijftien dagen aannemen, „indien zij (de Repu blikeinen) het willen". Het congres zou eigenlijk pas in Januari a.s. bijeenkomen, na de verkiezing van een nieuwe Presi dent. Truman zeide voorts in zijn rede tot de conventie, dat hij er van overtuigd was, dat de demo craten de overwinning zullen be halen bij de Presidentsverkiezin gen „De reden is, dat het volk weet, dat de democratische partij de partij van het volk is". Truman deed een heftige aan val op het program van de Reou- blikcinse partij. Hij stelde de Re publikeinen aansprakelijk voor de ineenstorting van de Volkenbond en verklaarde: „Wij moeten er voor zorgen, dat de V. N. blijven bestaan." President Truman heeft in zijn aanvaardingsrede als democra tisch candidaat voor het Presi dentschap medegedeeld, dat hij een speciale zitting van het con gres, te houden op 26 Juli, zal bij eenroepen. Hij nam deze stap. zo zeide hij „wegens 't falen van de republikeinen om iets te doen aan de hoge prijzen en de behui zing". Hij zou het congres tevens ver zoeken een nieuwe wet aangaan de de verplaatste personen op te stellen om „deze anti-semietische en anti-Katholieke wet" te ver vangen. Senator Barkley is door de de mocratische conventie tot candi daat voor het vice-Presidentschap gekozen. President Truman's „dramati sche" stap om het congres van reces terug te roepen is vrijwel zonder precedent In de Ameri kaanse geschiedenis, aldus Reu ter. Truman verklaarde, dat, wanneer het congres, waarin de Republikeinen de meerderheid hebben, bijeen was, hij het zou vragen wetten aan te nemen, vol gens welke de prijzen worden ver laagd, een wet betreffende de be huizing, volgens welke grotere federale hulp mogelijk is, wetten betreffende de burgerlijke rechten en andere wetten, die deel uitma ken van het Republikeinse pro gram. „Indien er enige werkelijk heid is achter dat Republikeinse program", zo verklaarde hij, „be horen wij enige actie uit deze kor te zitting te verkrijgen". Volgens Truman kan de speciale zitting Evenals in de 2 vorige jaren, organiseert ook dit jaar het Nedi. Rode Kruis wederom een druiven- actie, teneinde aan de gewonde Nederlandse militairen en aan de zieken in de hospitalen en sana toria in Nederland en Zwitser land dit fruit gratis aan te bie den. Het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen in Nederland heeft reeds 12.000 ikg druiven voor deze verdeling toegezegd. De actie zal worden gevoerd in de eerste helft van September. IDe technische verzorging zal weer liggen in handen van het Ned. Rode Kruis afd. Naaldwijk. Minister Witteman heet Dins dag in de Eerste Kamer medege deeld, dat 'het z.g. ambtenaren verbod binnenkort weer zal wor den toegepast. Ter toelichting van deze mededeling, die niet voor ieder duidelijk zal zijn, her inneren wij er aan, dat reeds voor de laatste oorlog In het ambtena renreglement een bepaling voor kwam, dat een ambtenaar we gens revolutionaire gezindheid kan worden ontslagen nadat een commissie (de zo genoemde „oom. missie van hoogstaande mannen") hierover gehoord was. In de 'bezettingstijd is deze commissie door de Duitsers opge heven, waardoor de mogelijkheid voor een zodanig ontslag de pas is afgesneden. Het ligt in de be doeling van de regering, thans weer een zodanige commissie ir. te stellen het om de vliegcondities in de lucht corridor te beïnvloeden. De Sov jet-vertegenwoordigers in het veiligheidsbureau hebben vrijwel dagelijks de mededeling gedaan, dat er „vele vliegtuigen de ge hele dag en overai in de corridor" zouden vliegen in de meeste ge vallen werd er evenwel geen extra bedrijvigheid waargenomen, of schoon in het algemeen in deze periode de Sovjet-vliegers met hun Yak-toestellen véelVuldiger' in de lucht verschijnen. Woensdag heeft, volgens een officiële Britse woordvoerder een aantal Yaks in formatie over het Britse vliegveld Gatow gevlogen, ofschoon alle formatievluchten in de corridor verboden zijn. Gedu rende enkele maanden heeft vol gens de Sovjet-opgaven het aan tal landende Sovjet-vliegtuigen het 20-voud bedragen van het aantal starts. Er zouden 90 Sow- jet-vliegtuigen per maand zijn aangekomen. Van het oplaten van de herhaaldelijk verschijnen de versperringsballons hebben de Sowjets nooit kennis gegeven. Ten Oosten van Helmstedt heb ben zij lichtkogels laten opgaan, die later verklaard werden als afkomstig van vuurwerk in een Sowjet-Russisch verloflkamp". Voorst geven de Sowjets her haaldelijk vage aanduidingen zo als „mogelijk zullen vliegtuigen in de wolken vliegen". Volgens de Britse woordvoerder hebben de Westelijke Geallieerden tot nog toe de Sovjets van elke vlucht afzonderlijk in kennis ge steld. Hij voegde er aan toe, dat de b.epalingen voor het gebruik van de luchtcorridor veelzijdige overeenkomsten zijn, die niet door een der ondertekenaars kunnen worden gewijzigd. Van begin volgende week af zullen oOk Britse vliegtuigen ko len naar Berlijn brengen. Ameri kaanse vliegers brengen reeds 4600 ton kolen per dag Door de voltooiing van de uitbreiding der startbanen op Gatow kunnen de 4-motoriige York-toestellen thans hun lading met 20 °/o vergroten. Woensdagavond werd uitgegeven en waarin de vakverenigingen worden aangevallen". Na het vertrek van de commu nistische en socialistische afge vaardigden zette de Kamer naar besprekingen voort Staat van beleg In Genua. In de Italiaanse provincie Genua is de staat van beleg afge kondigd. De toestand van Togliatti. De gezondheidstoestand van Togliatti was gisterenochtend stationnair, na een lichte verbe tering, die het gevolg is van het ophouden van de schocktoestand. De gewonde heeft een kalme rraeht gehad, onder toezicht van Professor Valdoni, die hem Woensdag heeft geopereerd. Tot laat in de nacht bleef een talrijke menigte voor het zieken huis samengeschoold om nieuws te vernemen over de communis tische leider. Een menigte van ongeveer twintigduizend personen op de Plaza Esedra te Rome heeft door gejuich haar goedkeuring te ken- j nen gegeven van een voorstel tot benoeming van een commissie var elf personen, welke er bij President Einaudi op aan zou moeten dringen de regering te vragen af te treden. Na de bij eenkomst begaf de menigte zich naar het 'ziekenhuis, waar Tog liatti verpleegd wordt. De voor naamste spreker op de bijeen komst was de vice-secretaris van de communistische partjj, Luici Longo. De weg tussen Marghera en Venetië werd gisteren door com munisten versperd. Spoorwagons werden omvergeworpen en een Generaal en een Kolonel, die in een auto op weg waren, werden als gijzelaars vastgehouden. Ver der werden enkele fabrieken door communisten bezet. In Barl werd bij het opruimen van een barricade een politieman aangeschoten. In Napels werd gestaakt; dui zenden communisten hielden er op ordelijke wijze een massa demonstratie. Volgens een mededeling' van radio-Moskou gisterenavond, was Togliatti's toestand „lichtelijk verergerd". Men had de patiënt zuurstof moeten toedienen. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft in de Kamer van Af gevaardigden medegedelld, dat de spoorlijn tussen Rome en Civita- Veochia op twee plaatsen is op geblazen. De electrische kracht stations aan deze lijn zijn door de opstandigen bezet'. Minister Scaliba verklaarde verder, dat sol daten naar Gena zijn gezonden, waar een volksmenigte vijf ge vechtswagens op de politie buit maakte. In Turijn hebben arbeiders 30 vooraanstaande industriëlen ge vangen gezet, onder wie de di recteur van de Fiat-fabrieken, zo ging Scalba voort. Dit geschied de onmiddellijk nadat het nieuws van de aanslag op Togliatti be kend werd. De gevangenen zijn ehter intussen weer vrij gelaten. De nationale conventie van de Amerikaanse democratishe partij heeft haar goedkeuring gehecht aan de verkiezing van President Truman tot candidaat der demo craten voor de Presidentsverkie zingen in November. Na drie dagen van debat, aan het eind waarvan enkele afge vaardigden uit het Zuiden de zaal verlieten, werd Truman met 947% tegen 263 stemmen (op de Zuide lijke candidaat Richard Russell) tot candidaat gekozen. Een derde candidaat, Paul V. McNutt, voormalig gouverneur van India, kreeg een halve stem. 13 Van de 26 leden der Zuidelijke delegatie verlieten de zaal en wer den gevolgd door de gehele dele gatie van Mississippi. Daarna heeft gouverneur Fielding Wright van Mississippi officieel voor Za terdag een bijeehkomst te B;r- mimgham (Alabama) van Zuide lijke democraten uitgeschreven ten einde een democratish tegen- candidaat van Truman te kiezen, die de „rechten wan de staten" zal verdedigen. lad -piel I nel i ipj auua IZfl [aspl

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1