Sabotage organisatie te Batavia opgerold BERLIJN IN AFWACHTING Zesmogendhedenconlerentie DE STRIJD AANSLAG OP TOGLIATTI DONDERDAG 15 JULI 1948. over Ruhrgebied? De opening van de Verenigde vergadering van de Staten-Generaal Sovjet-antwoord op Britse nota. K. L. M. als redder in de nood Frankertojr by Abonnement: Xerneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het KJM.M.I. •te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Wisselend bewolkt. Wisselende bewolking met nog enkele plaatselijke buien. Meest matige wind uit Weste lijke richtingen. Weinig veran dering in temperatuur. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V, Firma P. i van 4de Jaargang No- 858- de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal» Advertentieprijs s per mm 10 ct.minimum per advertentie l,80i Inzending advertenitlas tot des namiddags 4 un* Rubriek ki. advertenties! 5 regt'iz 60 ct.; iedere rege" meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 oen». De weinige bereidheid van de Sovjet-Unie om toe te geven in het Berlijnse geschillen het onge duld der Westelijke mogendheden over het lange uitblijven van de antwoordnota uit Moskou kwamen gisterenochtend tot uiting in de organen der bezettende mogend heden. Het Sovjetorgaan Taeg- liche Rundschau geeft nog eens uitvoerig het Russisch stand punt weer. In dit artikel wordt het belachelijk genoemd te ver wachten, dat de Sovjet-Unie de maatregelen zal intrekken, die zij „na de geidsanering in het Westen in het belang van de economie der Sovjetzóne moest nemen". Ook besprekingen over het probleem-Berlijn afzonderlijk worden belachelijk genoemd. Het blad schrijft: We door zijn splitsingsmaatregeleh de beslui ten van Jalta en Potsdam en de overeenkomst inzake '(«bestuurs apparaat heeft geschonden, heeft uit vrije beweging alle juridische en morele voorwaarden voor een deelneming aan het bestuur over Berlijn vernietigd Van Russische zijde is ook in de laatste dagen de reeks van maatregelen tot afsluiting van Berlijn nog voortgezet. Zo heb ben d»e Sowjets thans de controle op de verstrekking van interzóne- passen voor de Berlijnse bevol king geheel voor zich opgeëist. Het Amerikaanse hlad „Die Neue Zeitung". schrijft, dat het de hoogste tijd is voor het Rus sische antwoord. ,;Het vergrijp van Moskou tegen het welzijn van de Berlijnse vrouwen, kinde ren en arbeiders, zijn vergrijp tegen de elementairste rechtsbe ginselen en zijn schending van in ternationale overeenkomsten ver groten bik uur de schuld, waar over de wereld een afrekening zal vragen", zo schrijft het blad. „De Sowjet-Unie heeft reeds een enorme prijs aan prestige moeten betalen, doch zij kan dit alsnog goed maken door de toegang tot Berlijn open te stellen. Zal zij wachten, tot deze voordelige kans niet meer bestaat?", zo vraagt het blad. Het officieuze Britse blad „Die Welt" spreekt de mening uit, dat bij een negatief antwoord uit Moskou de blokkade met militaire middelen gebroken zal worden., Deze eis was tevoren ook reeds gesteld door het partijblad van de sociaal-democratische partij, dat in hoofdzaak de draagster is van het Duitse verzet tegen de Rus sische maatregelen te Berlijn. Aan het eind der derde week van de blokkade heeft Berlijn nog geen voedselzorgen. De voorraden zijn volgens opgave van de Ame rikaanse voedselsectie voor mins tens vier weken toereikend. Deze gunstige ppsitie is te dan ken aan het feit, dat van de 18.000 ton goederen, die tot nog toe door de lucht werden aange voerd, het grootste gedeelte uit levensmiddelen heeft bestaan. De economische moeilijkheden nemen evenwel hand over hand toe, nu Volgens de diplomatieke corres pondent van de „Daily Tele graph" heeft Frankrijk Engeland, de Ver. Staten en de landen van de Benelux uitgenodigd 25 Juli te Pariis een conferentie te hou den over het toekomstig bestuur van. het Ruhrgebeid. „Deze kwestie heeft belang voor de crisis te Berlijn", aldus de correspondent. „Indien de S. U. er in zou slagen, de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken bijeen te roepen ter be spreking van de Duitse kwestie als geheel, zou zij zeker haar aan spraak op een aandeel in de con trole over het Ruhrgebied her halen." dagelijks nieuwe bedrijven geslo ten worden. De Britse Minister van Luchtvaart, Henderson, heeft na inspectie <jer luch tope rati es in dit opzicht geen ruimte voor il lusies gelaten en hij verklaarde: „Luchtvoorziening kan natuurlijk het economische leven van Berlijn niet ten volle op gang houden. De economische en industriële ge volgen der blokkade zullen, wan neer deze voortduurt, met toe nemende scherpte worden ge voeld." PALESTINA Dezer dagen kan het Konink lijk Besluit tegemoet gezien wor den, waarbij de Minister-Presi dent wordt gemachtigd om na mens de Prinses-Regentes de verenigde vergadering van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal op Dinsdag 27 Juli te openen. Het Sovjet-antwoord op de Britse nota over de toestand te Berlijn is gisteren om 12 uur op et Britse Ministerie van Buiten landse Zaken ontvangen. Welingelichte politieke waar nemers te Londen zijn van me ning, dat in het Sowjet-Russische antwoord op de Westelijke nota's de kwestie van opheffing van de t blokkade van Berlijn wordt om zeild. Men grondt de veronder stelling op het feit, dat de Com missie van Drie te Londen zich eerst, over het antwoord schijnt te moeten beraden alvorens het voor publicatie wordt vrÜgegeven. Wanneer aan de hoofdvoorwaar de voor nieuwe Vier-mogendheden besprekingen, door de Westelijke geallieerden gesteld, zou zjjn vol daan, zou dit wel terstond bekend gemaakt zijn, aldus de waarne mers. Men neemt aan, dat in het Sow- jet-iRussische antwoord aangebo den wordt de Vier-mogendheden besprekingen over het gehele Duitse probleem te hervatten, doch zonder het stellen van voor waarden vooraf. Aangezien in de Westelijke no ta's duidelijk gezegd is, dat zelfs diplomatieke onderhandelingen niet gevoerd zouden kunnen wor den vooraleer het verkeer met Berlijn volledig is hersteld, zou de» de vooruitzichten op een op lossing practisch onveranderd ge bleven zijn. Op Palmiro Togliatti, de Ita liaanse communistische leider, zijn gisterenmorgen door een onbekende schoten gelost. De aanslag geschiedde in een straat langs het Palais Monte- citorio, de zetel van de Kamer van afgevaardigden, in het cen trum van Rome. 'Togliatti werd terstond naar de verplegingsinrichting van de Kamer overgebracht, alwaar hem de eerste zorgen zijn verleend. Togliatti is in een toestand van bewusteloosheid naar een zieken huis overgebracht. De communistische leider had de Kamer van Afgevaardigden door een zij-uitgang verlaten. De aanvaller werd onmiddellijk .gearresteerd. Prof. Mario Cervaolo, hoofd chirurg van het ziekenhuis, waar Togliatti is ondergebracht, noem de de toestand van de communis tische leider „ernstig". „Ik be houd mijn oordeel voor", aldus verklaarde hij. Togliatti viel voorover, op zijn gezicht. De aanslag geschiedde, toen hij van de trappen van de Kamer vp.n Afgevaardigden naar beneden kwam. Uitgebreide politie-versterkin- gen rukten snel aan en deze zet ten onmiddellijk het terrein rond om de Kamer af. De politie heeft medegedeeld, dat de aanvaller een 25-jarige student is, genaamd Ballante. Togliatti zou, volgens A.F.P., aan het hoofd en onder de linker long aan de milt zijn geraakt. In de Senaat en de Kamer, waar men het nieöws dadelijk vernam, werd de vergadering ge schorst, hetgeen gepaard ging met scenes van grote opwinding. De politie verklaarde, dat Bal lante, die uit Randozzo nabij Ca tania komt, medegedeeld heeft, dat hij al enige tijd geprobeerd had Togliatti neer te schieten Togliatti kwam tezamen met de vrouwelijke communistische afgevaardigde Leonide Jotti uit het gebouw. Zij werd niet ge deerd. Vernomen wordt, dat Togliatti, onmiddellijk nadat op hem ge schoten was, geïnformeerd heeft naar hetgeen met zijn tas ge beurd was en of zijn aanrander gearresteerd was. Volgens de eerste verklaringen, welke Ballante, die van Siciliaan- se afkomst is, tegenover de po litie heeft afgelegd, zou hij tot geen enkele politieke partij beho ren en had hij reeds twe,e jaar geleden het plan opgevat de Ita liaanse communistische leider om te brengen. De Italiaanse regering heeft gisterenmiddag het volgende communiqué uitgegeven: „Op een Ministervergadering heeft Premier De Gasperi zijn ambtgenoten op de hoogte ge steld van zijn bezoek aan Tog liatti, die het slachtoffer is ge worden van een misdadige aan slag. die de afschuw en de ver ontwaardiging van alle Italianen heeft verwekt. De Premier zeide, dat de aanvaller onmiddellijk ge arresteerd werd. De regering spreekt de hoop en de vurige wens uit. dat Togliatti de gevol gen van de afschuwelijke ge welddaad te boven zal komen en zich snel zal mogen herstellen". Volgens inlichtingen van het Ministerie van Binnelandse Zaken woonde Pallente gistermorgen de vergadering van de Kamer hij», tot welke hij werd toegelaten op vertoon van een uitnodiging, die hem door een christelijk-democra- tische volksvertegenwoordiger was verstrekt. Zodra hij Tog liatti de vergadering zag verlaten, snelde bij naar buiten om de com munistische leider op te wachten. Naar vernomen wordt heeft het hoofdtoestuur van de christelijk- democratische parlementsfractie met algemene stemmen een reso lutie goedgekeurd, waarbij het zijn verontwaardiging uitspreekt over de aanslag op Togliatti, allé geweldpleging afkeurt en de bur gers verzoekt zich los te maken van alle haat en wraakgevoelens in het belang van het vaderland Kamervoorzitter Gronchi, se naatsvoorzitter Bonomi en de ouür (Minister-President Orlando hebben zich naar het ziekenhuis toegeven, waar Togliatti is opge nomen. Er zijn drie wonden geconsta teerd, waarvan de ergste in de linker borststreek. De longen zijn echter niet geraakt. Men heeft de gewonde verscheidene malen adrenaline ingespoten en hem een bloedtransfusie gegeven. Togliatti is volkomen bij kennis, maar zijn toestand is zorgwek kend, zo meldt AFP nog. Over de toestand van Togliatti is het volgende bulletin verstrekt: Palmiro Togliatti is omstreeks 12 uur in het Instituut voor heel kundige pathologie van de uni versiteit opgenomen. Hij heeft drie door vuurwapens veroorzaakte wonden, waarvan twee aan de borstkas en een in de nek, lichte sohoktoestand, bleekheid, lichte dyspnea. De directeur van het instituut, Professor Vaidoni, is onmiddel lijk tot heelkundig ingrijpen over gegaan. Vastgesteld werd dat sleehts een van de twee projec tielen, die de borstkas hebben geraakt, onder de zevende rib is binnengedrongen en een lichte scheur in de linkerlong heeft ver oorzaakt. De wonde is dichtge naaid. De kogel, die de nek heeft ge troffen, is tegen het achterhoofd been te pletter geslagen zonder een diepe wonde te veroorzaken. Tijdens de operatie en de al- femene verdoving heeft een loedtransfusie plaats gehad. Nla de operatie was de toestand van de patiënt bevredigend. Communisten eisen aftreden Italiaanse regering. Het communistische blad „Uni- ta" schrijft: „Voor de zaak van de binnenlandse vrede, van de wetsorde in de republiek en van de vrijheid der burgers, aldus de verklaring, eisen wij dat de rege ring van stakingen, honger en burgeroorlog aftreedt". De politie te Rome heeft een menigte uiteengedreven, die in de buurt van het Parlementsge bouw Togliatti toejuichte. De po litie vuurde enige schoten in de lucht toen de menigte enige Trol leybussen wilde bestormen, die nog reden na de stakingsoproep. Het hoofdkwartier van de vak beweging te Milaan heeft een algemene staking in de gehele provincie afgekondigd. Volgens mededelingen in het Italiaanse Parlement hebben zich ernstige incidenten voorgedaan te Livorno, waar de politie door een communistische menigte zou zijn ontwapend. Van deze mededelin- De Joden hebben Dinsdagavond de belangrijke plaats Sjafa Am r (18 km ten Oosten van Haifa), de vooruitgeschoven stelling der Arabieren voor een aanval op Acre, veroverd, aldus een Israë litisch communiuqé. De» Joden veroverden eveneens het Arabi sche dorp Maloel, acht km ten Westen van Jeruzalem, aldus het communiqué. Het station van Ras el Ain, dat Dinsdag door de Joodse troepen is bezet, is door de Iraakse strijd krachten, alvorens zij ae stad verlieten, niet beschadigd. De brand, die Maandagavond werd opgemerkte, heeft een olietank en een gedeelte van het pompsta tion van Karjor, dat Jeruzalem van water voorziet, vernield. Het station zelf is niet al te zeer beschadigd, maar het zal verscheidene weken duren, alvo rens het opnieuw zal kunnen werken, wegens de mijnen die de Arabieren er hebben gelegd. Jeruzalem heeft beleefd wat door de inwoners genoemd wordt „de meest dramatische en vrese lijkste nacht sedert 15 Mei". De Haganah concentreerde haar vuur op de oude stad. De Arabische artillerie en de infan terie beantwoordden dit vuur in de richting van de nieuwe stad, waar zij het hotel van Koning David als voornaamste mikpunt namen. gen kon geen bevestiging ver kregen worden. De christelijk-democratische af gevaardigde Tumaturi, die de pleger van de aanslag een kaar tje heeft gegeven voor de publie ke tribune voor de Kamerverga dering van Dinsdag, verklaarde in de Kamer: „Ik zweer bij God en het Parlement, dat ik Pallante niet eerder gekend heb en dat ik hem aleen maar een kaartje «ge geven heb omdat hij kwam uit 'n district, waar ik vele stemmen verkregen heb". Onlusten uitgebroken- In verscheidene steden, waar onder Turijn, Genua, Livorno en Napels, zijn bloedige onlusten uit gebroken Er zouden reeds doden en talrijke gewonden zijn geval len, De Minister van Binnenland se Zaken pleegt overleg met leger staf en politie over maatregelen om uitbreiding van de onlusten te voorkomen. ALGEMENE STAKING GE PROCLAMEERD. Het Italiaanse Vakverbond heef t gisteravond bekend gemaakt, dat te middernacht een officiële al gemene staking zal beginnen- De staking geldt voor het ge hele landen is van onbepaalde duur. Het vakverbond heeft bevolen, dat het spoorwegverkeer in ge heel Italië tegen hedenochtend 6 uur tot stilstand moet zijn ge komen. Van de staking zullen uitgezon derd zijn de bakkers en het per soneel werkzaam in ziekenhuizen, bij de melkvoorziening en het te lefoonbedrijf. Levensmiddelenwin kels mogen tot het middaguur ge opend blijven. Op het Franse consulaat-gene raal, dat reeds in de loop van de dag werd geraakt, zijn opnieuw granaten ingeslagen. Op het Amerikaanse consulaat is een persoon gewond, zodat sedert 15 Mei van het Amerikaanse con sulaire personeel twee leden zijn gedood en drie gewond. Het consulaat van Groot-Bril- tannië werd rechtstreeks onder vuur genomen. Bij het aanbreken van de dag is het in de stad kal mer geworden. In een communiqué van het Syrische leger wordt gemeld, dat de Joden in de sector Djisser Benet Jacob een geweldig offen sief hebben ingezet om de omsin geling van de stad Dardara te verbreken. Alle aanvallen zouden zijn £ifgeslagen en de Joden zou den 50 doden op het slagveld aehi ergelaten hebben. „In de sector van Banais heeft onze artillerie troepenconcentra ties in de nederzettingen van Daphne en Dane onder vuur ge nomen. In dezelfde sector heeft een afdeling vlammenwerpers de oogst 'van de vijand in brand ge stoken". Graaf Bernadotte verzoekt telegrafisch het staken der vijandelijkheden. Graaf Bernadotte heeft de al gemene secretaris van de Arabi sch Liga telegrafisch verzocht het staken der vijandelijkheden te Jeruzalem te bevelen, zo wordt uit bevoegde Arabische bron ver nomen. Azzam Pasja heeft geant woord, dat een dergelijk verzoek individuel tot ieder der Arabi sche staten aiende te worden ge richt. Graaf Bernadotte heeft vervol gens van de betrokken staten de éénparige verzekering gekregen, dat zij bereid zijn in de oude stad van Jeruzalem het vuur te sta ken om de vernieling van de gewijde plaatsen te voorkomen. De Arabische staten verklaren, dat een dergelijk verzoek geen be trekking kan hebben op de nieu we stad, aangezien daarin „120.000 Zionisten, onder wie 50.000 strijders, verschanst zijn".' Enige tijd geleden werd in de „Daily Express" een artikel ge publiceerd, waarin werd vermeld dat een aantal kinderen in Lon- de stervende waren, die alleen door toediening van streptomici- ne gered konden worden. Mr. Al Daff, de vice-president van de „Universal, International Pictures", die dit bericht las, te lefoneerde van Londen uit dé heer Childhouse, vertegenwoordi ger van genoemde maatschappij in Nederland, om toezending van de streptomicine, die in ons land voorradig was voor de Neder landse employe's vian de „Univer sal International Pictures". Tien buisjes van dit waarde volle geneesmiddel werden hals over kop per K.L.M naar Londen verstuurd, waar de Daily Express voor de verdeling zorg droeg. Het Bataviase „Dagblad' van Woensdag bevat een groot opge maakt bericht op de eerste pagi na, meldend, dat een groot aantal militairen en politie-ambtenarer Woensdagnacht de kampong Men- teng-Soekatooemi te Batavia heb ben omsingeld en veie arrestaties hebben verricht. Hierbij werd geen schot gelost. Voigens het blad had de militaire inlichtingendienst reeds enige tijd het vermoeden dat de Republikeinse overste Soe- mantri, die in het Krawangse opereert, ook cellen van zijn or ganisatie te Batavia had. Deze Soemantri wordt de „Lord Lister van de J.A.A." genoemd. De verkregen aanwijzingen leid den naar de kampong Menteng Soekaboemi en de resultaten van de gisterennacht ondernomen ac tie hebben uitgewezen, dat de vermoedens juist waren. Er wer den vele documenten gevonden en lidmaatschapskaarten van ge heime organisaties. De documen ten bevatten tevens aanwijzingen omtrent de organisatie. De gehele actie van gisteren nacht stond onder leiding van de bEisiseommandant Kolonel K. Drost en het hoofd van de mili taire inlichtingendienst, Overste H. Agerbeek. „Het Dagblad" drukt voorts een fotocopie af van een docu ment, waarin de Minister van Defensie te Djokja aan de eerste luitenant van de T.R.I., Andawid- jaja, opdracht geeft, zich naar Batavia te begeven met „veertig Pasukans" (eenheden)Als reden wordt op het document opgege ven: „Diensten ten behoeve van het leger". „Het Dagblad" meldt hierbij, dat Andawidjaja heeft bekend, dat hij naar Batavia kwam om sabotage te plegen. „Het Dagblad" schrijft: „Wij hebben hier dus een onomstote lijk bewijs dat er, in strijd met de Republikeinse beweringen, wel degelijk verbindingen bestaan van de T.N.I. met benden, die in de Nederlandse gebieden opereren."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1