steunpunten Lydda en Ramleh De Berlijnse kwestie Bernadotte [brengt verslag uit Buitenlandse studenten arriveerden in Zeeland. ZesmogendMenconferentie te Parijs WOENSDAG 14 JULI 1948. Het verlies van de Kamervoorzitters bij de Regentes Dr. Beel ontvangt opdracht voor vorming Kabinet. RIPKA over Joego-Slavië Ambtenarenverbod komt weer in werking. Tussentijds ontslag leden Ged. Staten en Wethouders. Zaai de stoppelgewassen vroeg. Officiële uitslag Tweede-Kamerverkiezing Engeland en de V. S. zijn het eens dat de strijd in Palestina moet ophouden Nederland antwoordt Sovjet uni. Fr«nkerlmr by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Wisselend bewolkt. Wisselend bewolkt met (plaat selijke buien. Tijdelijk afne mende wind, maar later weer matige, en aan de kust vrij krachtige wind tussen W. en N.4W. Weinig verandering in temipeeratuur. DE 4de Jaargang No- 857- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vw Firma P. J. van de Sande Advert entieprt!» per mm/10 ct.minimum per advertentie 1,50 j Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties 1 5 regsl: 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 een». .neer. Temeuzen A bonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- PALESTINA Een correspondent van Reuter meldt, dat met het verlies van de Arabische steunpunten Lydda en Ramleh Arabisch Palestina prac- tisch tot de Arabische driehoek NabloesToellKanm-tDjenen en het Zuidelijk gebied tussen Beth lehem en de Egyptische grens is verkleind. Voor de opening van de vitale bevoorradingslijn naar Jeruzalem behoeven de Joden thans alleen nog Ihet Arabische steunpunt La- troen te veroveren, alvorens het gehele gebied langs de hoofdweg JeruzalemTel Aviv kan worden gezuiverd. Indien Israël de 100.000 Joden te Jeruzalem vol doende kan blijven voorzien, is volgens de Joden zowel de hoop van Koning Abdoellah van Trans- jordanië om Jeruzalem te ver overen ijdel gebleken alsook Graaf Bsrnadotte's voorstel voor Arabische controle van de stad zonder waarde. Men meldt, dat de Joden alles in de strijd om Jeruzalem zullen werpen en dat zij op grond- van de huidige ontwikkeling er op vertrouwen, dat de Arabieren deze aanval niet tegen kunnen houden. Joodse bevelhebbers waren verrast door ,,het betrek kelijke gemak", waarmede zij de Arabische steden hebben ingeno men. De Arabische inwoners van Palestina, zo zeggen zij, heb ben een vreemde bereidwilligheid getoond om hun huizen te ver laten en volgens Joodse kringen (willen zij de oorlog niet, die hun door de Arabische Liga is opge drongen". De Joden verwachten verdere successen in de volgende paar dagen. Volgens berichten uit Joodse bron stond het wateryoorzie- nihgscentrum Ras el Ain, dat door Joodse strijdkrachten is aangevallen, Maandagavond in brand. De Arabieren zouden de brand hebben gesticht alvorens Ras el Ain te ontruimen. De Joodse bevolking maakte zich on gerust daar het pompstation van de pijplijn, die Jeruzalem van water voorziet, door deze brand vernield dreigt te worden. Na de verovering van Lydda en Ramleh hebben Joodse troepen Maandag Miodal, op 10 km ten Oosten van Petaih Tikva en op 50 km ten Z. van Ras el Am bezet. Ras el Ain is als spoorwegknoop punt en als beginpunt van de waterpijpleiding naar Jeruzalem strategisch van groot (belang. Van Migdal uit heeft de Arabische artillerie onlanigs nog de wijken van Pet ah Tikva onder vuur ge nomen. Uit Joodse bron wordt gemeld? FRANS VOORSTEL? Volgens een correspondent van het Farijse blad Franc Tireur aldus meldt het Sowjet-Russisch nieuwsbureau Tass uit Parijs, zullen Frankrijk, Engeland de V. SBelgië, Nederland en Lu xemburg op (initiatief van het Franse Ministerie van Buiten landse Zaken eind Juli of begin Augustus wederom de Zesmo- gendheden-conferentie te Parijs beleggen om tot een uiteindelijke overeenkomst te komen tot de uitvoering van de Londense aan bevelingen en over een spoedige organisatie van een West-Duitse staat. 8 Juli, aldus de corres pondent, heeft het Franse Minis terie zich in dit verband met een strict vertrouwelijke nota tot bo vengenoemde landen gericht. De officiële antwoorden zouden nog niet ontvangen zijn, maar één der leidende Engelse functionna- rissen zou verklaard hebben, dat dit voorstel ongetwijfeld zou aan vaard worden. De zes landen zullen niet door hun Ministers van Buitenlandse Zaken, doch door middel vian hun diplomatieke be trekkingen vertegenwoordigd zijn aldus de correspondent. Het Franse voorstel vcjprziet, zo vervolgt de correspondent, ln oprichting van twee commissies: 1. Ter bespreking van de her ziening der grenzen van de West- Duitse staat. 2. Ter (bestudering van het Ruhrvraagstuk en de speciaal voor het Ruhrgebied in te stellen regering. dat belangrijke Arabische ver sterkingen in de driehoek Na- blous-ToellkamuDjenin zijn aan gekomen, waar de Arabieren een Joods offensief verwachten. De bevolking heeft veiligheidshalve de wijk genomen De radio van de „Phalanx" (Libanese ondergrondse bewe ging) zou hebben gemeld, dat Joodse strijdkrachten het Liba nese grondgebied nabij Tyr zijn binnengedrongen, alwaar zij zeven dorpen zouden bezet hebben. Tenslotte verneemt men uit goed ingelichte Joodse bron, dat de Joden naar Djenin oprukken. SOVJET-MAARSCHALKEN TE BERLIJN GEWEEST Volgens berichten, die te Ber lijn de ronde doen, zijn drie Sow jet-Maarschalken de gast geweest van Maarschalk Sokolofsky, de jSowjet-opperbevelhebber in Duits land, tijdens een officieel diner, dat hij j.l. Woensdag zijn staf aanbood. (De drie maarschalken zouden zijn geweest: Maarschalk Nikolai Boelganin, de Sowjet- minister voor de gewapende macht, Maarschalk Michael Boed- jonny en Maarschalk Fedor Tol- fooechin. Het nieuws yan hun aanwezig heid in de Sowjet sector kan ech ter in het geheel niet worden be vestigd. Andere gasten zouden zijn geweest Sokolofsky's hoge stafofficieren en de voornaamste besturende officieren voor Thue- ringen, Saksen en Mecklenburg. Maarschalk Boelganin zou, vol gens genoemde berichten, een zocht door de Balkan hebben ge maakt alvorens hij naar Berlijn kwam, in gezelschap van Maar schalk Töllboechin, die gedurende' verscheidene jaren op de Balkan dienst heeft gedaan. De aanwezigheid van Maar schalk Boedjonny, een beroemd cavalerie-generaal, zou in ver band staan met een plan om het commando van het Westelijke Sowjet leger naar Duitsland over te brengen. De Voorzitter der beide Ka mers der Staten-Generaal, de heren Prof. Kranenburg en Mr. Van Schaik, zijn gisterochtend door de Prinses-Regentes ter con ferentie ontvangen. Minister-President in gehoor ontvangen- Gisteravond om 8 uur heeft H. -K. ,H. de Prinses-Regentes v ten Paleize Soestdrjk de Ministerpre sident Dr. L. J. M. Beel in gehoor ontvangen. De Minister-President Dr. L. J. M. Beel, heeft Dinsdagavond van de Prinses-Regentes opdracht ontvangen voor de vorming van een Kabinet. De nauwkeurige formulering van de opdracht is nog niet be kend. De Minister heeft de opdracht in beraad gehouden. Dr. Hubert Ripka, voormalig Minister van Buitenlandse Za ken in Tsjecho-lSlawakije, die enkele maanden geleden uit Tsjecho-Slowakije is ontkomen en wiens aanwezigheid te Parijs Maandag is bekend gemaakt heeft verklaard, dat maarschalk Tito van Joego-Slavië 'n binnenlandse revoluttie riskeert, lindien hij met het Westen bevriend wordt. Rip ka beschouwt de onenigheid tus sen Tito en het Kremlin als „de belangrijkste gebeurtenis na het eind van de oorlog". Ripka is van oordeel, dat de Sowjet-Rus- sen hem trachtten te isoleren, daar hij züich niet aan hun orders houdt. Ripka verklaarde van zijn eigen land, dat het evenzeer tot sla vernij is gebracht door het Rus land van Stalin als eenmaal door het Duitsland van Hitier. ,,In onze strijd voor de vrijheid van ons land vinden wij moed in de overtuiging, dat de grote meer derheid der Tsjecho-Slowaken te gen het huidiige regiem en zijn marionettenregering gekant is," aldus Ripka. VEILIGHEIDSRAAD Maandagmiddag arriveerden op Walcheren in het wederopbouw- kamp te Biggekerke 140 buiten landse studenten, die samen met enkele Nederlandse collega's op het eiland aan de wederopbouw komen werken, om zodoende reis geld te verdienen, en na hun werktijd Nederland eens te be kijken. Dezelfde dag arriveerden te Wilhelminadorp 70 vrouwelijke buitenlandse studenten. Zij ko men in Kapelle en Wemeldinge op Zuid-Beveland de tuinbouwers de helpende hand te bieden, bij het krenten van pruimen en 'het trek ken van bessen. Ook zij zullen het verdiende geld besteden aan reisjes in ons land. Twee Franse jongelui kwamen op de fiets van Parijs. Trouwens de Yankees schijnen ook niet bang voor een trip op de fiets te zijn Juist toen wij het kamp bezochten kwam een Ame rikaanse jongen gemoedelijk aan zetten, druipnat van de regen. Hij kwam even van Bergen op Zoom. Het was een Babylonische spraakverwarring in Biggekerke, en geen wonder, daar er Ameri kanen, Engelsen, Schotten, No ren, Zweden, Denen, Finnen, Zwitsers, Oostenrijkers, Italianen en Fransen aanwezig waren. Het is vanzelfsprekend, dat de jongelui, wier leeftijd varieert van 20 tot 30 jaar, naast hun 40-urige werkweek ontspanning zullen krijigen. Er staan reeds excursies op het programma naar de Rotterdamse havens en naar Schouwen-lDuiveland. De tradi tionele tour „Walcheren rond" ontbreekt evenmin. Bovendien zullen in het kamp 's avonds lezingen worden gehou den. Diverse voorlichtingsdien sten hebben medewerking toege zegd. De avonden zullen, even als de excursies, in combinatie met de meisjes uit Wilhelmina dorp worden gehouden. De leiding van het kamp berust bij een viertal studenten waarvan een in Utrecht studeert en 3 in Leiden studeren. Dat hun taak geen gemakkelijke taak is valt licht te begrijpen. Aan een groep is opgedragen een nieuw fietspad van West- kapelle naar Koudekerke aan te leggen ter vervanging van het vernielde. Maandagmiddag maakte een kleine groep reedg een aanvang. Wanneer het weer enigszins me dewerkt zou het mogelijk zijn, dat de volgende groep de kroon op het werk zet en de opening nog kan bijwonen. Zoals reeds gemeld is de organisatie in handen van, het bureau oogstvoorziening, in samenwerking met de D.U.W., die ook het vervoer verzorgde van Roosendaal af en de jongens en meisjes met de (bus naar de plaats van bestemming bracht. De dames bevalt het best in Wilhelminadorp. De eerste dag besteedden zij al aan een tochtje naar Goes. De Amerikaanse on der het gezelschap zouden geen Amerikanen geweest zijn als zij niet onmiddellijk naar klompen aan het zoeken waren gegaan. Graaf Folke Bernadotte, de be middelaar der V. N. heeft de Vei ligheidsraad gezegd, dat de toe komst van de Joodse staat op het slagveld zal worden (beslist, tenzij de V. N. in Palestina krachtig ingrijpen, zo werd Maandag avond vernomen. Dit is een van de conclusies, die de Graaf in een rapport aan de Veiligheidsraad heeft getrok ken. Naar verluidt zal hij Dins dag in een tweede mondeling rap port ingaan op de meer politieke aspecten van de toestand. Graaf Bernadotte berichtte, dat „in het algemeen de wapenstilstand een bevredigend verloop had gehad en geen gevechten van grote afme tingen gedurende de periode van vier weken in Palestina waren voorgevallen." Na de feitelijke bijzonderheden van de wapenstilstand te hebben samengevat voegde hij er aan toe: „Ik ben ervan overtuigd, dat geen der partijen enig wer kelijk militair voordeel heeft ver kregen als gevolg van de uitoe fening van het toezicht op de wapenstilstand. Uit zuiver mi litair oogpunt bezien zou er een voordeel voor de Joden geweest kunnen zijn. Hun positie is in hoofdzaak defensief en de tijd is aan hun kant in zoverre dat hij hun meer mogelijkheden ver schaft om hun defensieve'positie te consolideren en hun militaire organisatie te verbeteren Over het politieke aspect aegt het rapport: „De tijd verschaft Bij de behandeling van het wetsontwerp tot tussentijds ont slag van leden der Ged. Staten en van wethouders heeft de Mi jl nister van Binnenlandse Zaken, de heer Witteman, gisterenmid dag in de Eerste Kamer medege deeld, dat het ambtenarenverbod binnenkort weer zal worden toe gepast. De Eerste Kamer heeft giste renmiddag behandeld het wets ontwerp tot aanvulling van de provinciale wet en de gemeente wet (tussentijds ontslag van leden der Gedeputeerde Staten en wethouders) De heer Algra (A R.) be toogde, dat de fout eigenlijk in 1946 gemaakt is. In 1946 wist men wat men aan de communis ten had. Er zit z.i. een element van willekeur in om nu in ver band met het gebeurde in Tsje cho-Slowakije bepaalde wethou ders het vertrouwen op te zeg gen. Spr. verklaarde tegen de voor gestelde regeling grote bezwaren te hebben. Binnenkort zullen weer stoppel gewassen worden gezaaid. De commissie voor voeder- en weide- bouw v^n de Stichting voor de Landbouw vestigt er daarom de aandacht op, dat dit zaaien tijdig moet geschieden. Het is wel niet elk jaar zo als ln 1947, toen twee dagen later zaaien soms beteken de, dat het gewas mislukte, ter wijl het eerst goed slaagde; maar het gewas groeit in de zomer beter dan in de. herfst. Men moet zoveel mogelijk van de zomer pro fiteren en dus tijdig zaaien. Het Centraal Stembureau voor de verkiezing der leden van de Tweede Kamer heeft gisteren middag in het Haagse stadhuis vergaderd ter vaststelling van de officiële uitslag der plaats gehad hebbende verkiezing. De zetelverdeling bleek dezelf de, welke op 8 Juli des ochtends te ruim 1 uur door het ANP is opgegeven. Op de verschillende partijen werden de volgende aan tallen stemmen uitgebracht (be houdens geringe verschillen zijn deze cijfers identiek met die, door het ANP gegeven). K.V.P. 1.531.154; Partij van de Arbeid: 1.263.000; A. R. partij: 651.610; C.P N.381.997; C.H.U.: 452.926; Partij van de Vrijheid: 391.908: Staatk. Ger. Partij: 116.934; lijst Kruyt: 15.322; Onafh. Nationale Groep: 22.175; Lijst Weiter: 62.37(6; Middenstandsp.40.949 en Rev. Comm. Partij: 2224 (Rot terdam 927, Amsterdam 1297). Totaalcijfer voor de geldige uit gebrachte stemmen: 4.932.633. De kiesdeler was dug 49.326,33. Behalve de reeds bekend ge maakte namen van gekozen leden werden door lotingen aangewezen om zitting te nemen de heren F. J. Goedhart te Amsterdam voor de Partij van de Arbeid, G. van Praag te 's-Gravenhage voor de C.P.N, en G. Ritmeester, Den Helder. de Joodse regering de gelegenheid haar politieke organisatie te ver sterken en versterkt psycholo gisch haar politieke positie. De Arabieren zijn zich hier ter dege van bewust en ongetwijfeld is hun negatieve houding ten aan zien vgn een verlenging van de wapenstilstand ten dele hieraan toe te schrijven." Met betrekking tot zijn bemid delingspoging rapporteerde Graaf Bernadotte, dat de voornaamste vraagstukken, die zich voordeden warende verdeling, de vestiging van een Joodse staat, de Joodse immigratie en de status van Jeruzalem". Men is zich er ter dege van bewust, dat er geen kans is op een vreedzame rege ling van het geschil indien er niet ten minste enige bereidwilligheid bestaat bij beide partijen alle we gen te onderzoeken en wanneer niet (beiden bereid, zijn zich te onthouden van gewapend geweld". Het rapport beshiit: ,.De vraag moet (beantwoord worden of de internationale samenleving een toevlucht tot gewapend geweld wil tolereren alg een oplossing van het Palestijnse vraagstuk. De bereidheid hiertoe zou vele geva ren voor de vrede in het gehele nabije Oosten zo niet van de we reld kunnen meebrengen." Uit betrouwbare bron te Lake Success wordt vernomen, dat Engeland en de Ver. Staten het er over eens zijn geworden, dat de strijd in Palestina moet op houden en dat in ieder geval het niet-aanvaarden van een Verdere wapenstilstand gevolgen zal heb ben in de Veiligheidsraad. Achter de schermen blijkt uit de gesprekken van verschillende delegaties van de Veiligheidsraad, dalt men het er in grote mate over eens is, dat het thans voor de Raad de tijd is, strengere maatregelen te nemen en ziich niet te beperken tot verzoek om wapenstilstand De „New-York Times" meldt, dat volgens een Amerikaans woordvoerder Maandag op een bijeenkomst van, de Engelse en Amerikaanse delegaties geen be sluit is genomen, wie de resolu tie ter tafel zal brengen, waarin de Arabieren wordt bevolen het vuren te staken, daar dit zou af hangen van de aanbevelingen, die Bernadotte Dinsdag aan de Vei ligheidsraad zou doen. De vraag is, of Bernadotte de Raad zal voorstellen, de Arabieren een on voorwaardelijke order „staakt het vuren" te geven, of een wapen stilstand wil op dezelfde voor waarden, die van 11 Juni tot 9 Juli golden. In het laatste ge val zouden de V. S. het embargo op het verschepen van oorlogs materiaal voor Israël niet kun nen opheffen. Zoals meh zich herinnert heeft 'in een nota van 9 Juni j.l. de Sovjetregering aan de Nederland se regering bezwaren geopperd tegen een artikel dat verschenen is in „Het Vrije Volk" van 13 April j.l. getiteld: „De Russische strategie en het antwoord daar op." Naar het A.N.P verneemt heeft de Nederlandse regering op deze bezwaren geantwoord met een nota, waarin op de voorgrond wordt gesteld, dat zij onvoor waardelijk gekant is tegen elke vorm van propaganda voor een nieuwe oorlog. Voorts geeft de regering te kennen, dat zij be zwaren der Sovjet-regering tegen 't betreffende artikel niet deelt en dat het slechts een aantal theoretische beschouwingen bevat over mogelijkheden, welke zich zouden kunnen voordoen indien er onverhoopt oorlqg zou komen. De Nederlandse regering be treurt, dat het betreffende arti kel aanleiding heeft gegeven tot misverstand. Overigens wordt nog opgemerkt, dat de Neder landse regering in verband met de hier bestaande persvrijheid slechts maatregelen kan treffen wanneer de Nederlandse wette lijke bepalingen worden overtre den, hetgeen hier niet het geval ls.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1