De Belgische Koningskwestie Graaf Bernadotte op Schiphol DE STRIJD OP MALAKKA. II DINSDAG 13 JULI 1948. Dc locslcancl in Salcslina* DE KABINETSFORMATIE De onderhandelingen enet de Republiek De stakingen in Frankrijk De toestand in Duitsland. ndul grad| lad De plannen voor een kanaaltunnel ien HUl G( I I gel I Frankering by Abonnement; Terneuzen WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te Die Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Regenbuien- Zwaar bewolkt met regen buien. Naar N.-Westelijke rich tingen draaiende en dan tot krachtig toenemende wind. Koel. DE Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50, 4de Jaargang No. 856. Verschijnt dagelijks .Drukkerij N.Vw Firma P. J. van de Sande Temenzen Abonnementsprijs ƒ8,25 per kwartaal Inzending advertentie tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties} 5 regïis 60 ct.; iedere rege? meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cem NI Volgens berichten uit semi- officiële bron te Tel Aviv zijn Israëlitische troepen Zondag Lyd- da en Ramleh binnengetrokken. Zij zouden honderdien krijgsgevan genen gemaakt heblben. Volgens de diverse communi ques' hebben Iraakse eenheden zich meester gemaakt van een belangrijke stelling in het gebied vian Jtenin en verder van de ste den der Ghazal Jamala en San- daia ten Noorden van Jenin. Artillerie van het Transjor- daans Arabische legioen heeft het vuur geopend op Joodse posities in Jeruzalem als represailles voor het beschieten van het door de Arabieren beheerste gedeelte van de oude stad pp Zaterdag. Er ontstond brand in het Notre- Dame-hospitium, van waar uit door Joodse manschappen ge vuurd werd, aldus het desbetref fende communiqué. Volgens een Syrisch communi qué was het slagveld in Noord- Oost Palestina, bezaaid met lij ken van Joden, een 450 in totaal, H. K. H. de Regentes heeft Maandag in het Huis ten Bosch de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de C.HU., de heer H. W. Tilanus, de lijstaan voerder van de V.V.D. Mr. P. .J. Oud, de voorzitters van de Tweede Kamerfracties van de -C.P.N. en van Staatkundig Geref. Partij, onderscheidenlijk de heren G Wagenaar en Ds. P. Zandt, als mede de heer Oh. J. I. M. Weiter, ter conferentie ontvangen. INDONESIË Van de Zijde der Ned. delegatie vernam Aneta gisteren, dat wat de "delegatie betreft, de onderhan delingen met de Repuib. delegatie normaal voortgang kunnen vin den, mits niet op basis van het voorstel van de heren Critchley en Dubois. De huidige stagnatie in de be sprekingen is voornamelijk te wij ten aan het feit, dat in de ver leden week gehouden vergadering van de agendacommissie, d.e Rep. delegatie nogmaals te kennen heeft gegeven, diat het voorstel van deze beide he»en de enige basis is, waarop de Rep. delega tie wil onderhandelen. Volgens de heer Moh, Roem is het overbodig, over politieke aan gelegenheden te spreiken zelfs in de subcommissies indien zulks niet geschiedt op basis van dit voorstel Het Ned. standpunt is, dat er nog genoeg onderwerpen te be spreken vallen, zelfs ook poli tieke, doch niet op basis van het eerder genoemde voorstel. De mo gelijkheid bestaat natuurlijk, dat de aangekondigde nieuwe instruc ties voor de Ned. delegatie aan leiding kunnen geven tot een wij ziging van het Rep. standpunc ten aanzien van het voorstel van Crithley en Dubois en dat men hiermede over het ,,dode punt" zou kunnen heenkomen. De Franse Minister-President Robert Schuman, heeft verklaard, dat de regering ,,niet zal toe geven onder de druk betreffende de herindeling van de salaris schaal der ambtenaren". Zeventigduizend employé s van het departement van financiën en andere departementen zijn thans in staking voor een herindeling der salarisschaal. Schuman haalde officiële cij fers aan ten bewijze, dat de prij zen over het geheel sedert De cember j.l. niet gestegen zijn. .Wanneer ik dit zeg, bedoel ik niet, dat wij tevreden zijn", aldus voegde hij er aan toe. Hij ver klaarde, dat .stabiliteit" het sleutelwoord was van de polities van zijn regering. Stabiliteit van prijizen, lonen en koopkracht van financiën en politiek, door de regering op een zo groot mo gelijke parlementaire meerderheid te doen steunen. De regering had niet slechts het budget in evenwicht ge bracht doch ook sedert Januari honderd milliard francs aan de Franse bank tenuibetaald. na de operaties van de laatste 24 uur. Volgens een officieel Israëli tisch communiqué hebben laag- vliegende Egyptische vliegtuigen de Westelijke voorsteden van Je ruzalem gebombardeerd. Man schappen van Saoedi-Arabië heb ben voor het eerst deelgenomen aan de strijd om Jeruzalem. In Joodse kringen te Tel Aviv wordt officieel bevestigd, dat de Arabische stad Lydda zich heeft overgegeven en Zondagavond door Israëlitische troepen is be zet. Tn goed ingelichte Joodse krin gen wordt gemeld, dat het Is raëlische legerzijn zijn gisternacht heeft meester gemaakt van Misj- mar Hajarden, een belangrijk bruggenhoofd aan de Syrische grens. Een officieel Libanees commu niqué meldt, dat in Noord-Oost Palestina een Joodse aanval is lafgeslagien. Volgens het commu niqué zijn de Joden bij Tersjisja en Mesdelkroem zwane verliezen toegebracht. De Israëlische artillerie heeft Arabische posities in en om de door de Arabieren bezette oude stad van Jeruzalem bestookt en een batterij der Arabieren zou tot zwijgen zijn gebracht (honderd meter van het Britse consulaat inabij de poort van Damascus). Een woordvoerder der Joden heeft volgens Reuter verklaart, dat het Arabische vuur thans be antwoord wordt met wapens van Britse makelij. Reuter voegt [er aan toe, dat het Israëlisch Ivuren „enig effect scheen te heb ben, daar de Arabische beschie ting van het Joodse deel van Jeruzalem gedurende het eerste deel van de dag merkbaar zwak ker werd." Volgens het Joodse legerbericht van Maandagavond hebben na bij de Syrische grens, rondom Misjnar Hajarden, zware gevech ten plaats en zijn daar vele krijgsgevangenen gemaakt, terwijl er ook oorlogsbuit door de Joden is behaald. Naar beweerd wordt, hebben Israëlische strijdkrachten enige hoogten nabij Djenin ontruimd. Arabische vliegtuigen hebben Affoelen in de Djezreelvallei ge bombardeerd. De Britse militaire gouverneur in Duitsland, generaal Sir Brian Robertson, heeft, naar aangeno men wordt, voorgesteld, eventueel de Britse troepen in Duitsland gedurende de periode van de Berlijnse crisis te versterken. Robertson zou in het bijzonder de kwestie van het versterken der „Luchtbrug" naar voren ge bracht hebben. Een woordvoerder van 't leger sprak categorisch de persberich ten tegen, dat Engeland besloten was troepenversterkingen naar de Britse zöne of Berlijn te zen den. In politieke kringen meent men, dat hiertoe niet besloten zou worden zonder de goedkeuring door het kabinet. Versterkingen zouden het voor zieningsprobleem van Berlijn nog vergroten (er zijn thans minder dan twee Britse batallions in Berlijn) Mayhew, de onder-Minister van Buitenlandsche Zaken weigerde in te gaan op de vraag van Platts Mills (onafhankelijk- Labour) of de regering „gezien de dreigende toestand" bereid zou zijn zich te verbinden geen mili taire regelingen te treffen voor dat het parlement de kans had gekregen de zaak te bespreken. Mayhew zeide, dat de mogelijk heid onder ogen zou worden ge zien om de luchtbrug te gebrui ken voor het wegvoeren uit Ber lijn van zieken en ouden van dagen. Het dagelijks bestuur van de Belgische liberale partij heeft Za terdag j.l. tijdens een vergade ring een motie aangenomen, waarin het partijbureau opdracht wordt gegeven ,,met# onbevangen heid de verschillende oplossingen van de Koningskwestie aan elkaar te toetsen en onverwijld die oplossing te zoeken, welke het heil van het land ten goede komt". Bij het lezen van deze in vage en voorzichtige bewoordingen ge stelde zinsnede, vraagt men zich af in hoeverre de liberalen op hun vroeger ingenomen anti- royalistisch standpunt zijn terug gekeerd. Dat er iets gewijzigd is in hun houding tegenover het Koningsvraagstuk staat echter wel vast en vooral de Vlaamse liberale bladen hadden dit in de afgelopen maand reeds tot uit drukking gebracht in het com mentaar op de Koningskwestie, in het bijzonder wat de volks raadpleging over de terugkeer van de vorst betreft. In het al gemeen wordt aangenomen, dat de liberale partij door haar motie te kennen heeft willen geven, dat zij haar afzijdigheid in het Ko ningsprobleem laat varen en thans actief wil deelnemen aan de oplossing er van. Dat niet alle liberale partijleden toet met deze zwenking in de politiek der libe rale partij eens zijn, blijkt wel hieruit dat de aangenomen motie slechts een geringe meerderheid behaalde: 37 tegen 31 stemmen. Van katholieke zijde is men in tussen enigszins sceptisch ge stemd tegenover deze volte face der liberalen en men is geneigd te geloven, dat het hier een ma noeuvre betreft om de kiezers weer op de hand te krijgen. Bij de jongiste verkiezingen toch hebben de liberalen heel wat stemmen verloren als gevolg van de houding, die zij tegenover de Koningskwestie innamen. Ken merkend voor het wantrouwen, dat van de zijde der Katholieken tegenover de liberalen heerst, is wei hetgeen de katholieke „Nieu we Gids" van Maandagmorgen in dit verband schrijft: „De vraag rijst in hoeverre de liberalen eer lijk een oplossing van het Ko ningsprobleem nastreven. Indien het er bij, de liberalen om gaat de regering en haar werk te doen kelderen, dan dient dit aan de kaak gesteld te worden. Wij kun nen niet duiden, dat de Konings kwestie de inzet wordt van po litieke knoeierijen". Hoe het ook zij, men zal spoe dig weten waar de liberalen op aan sturen. De door hen inge stelde commissie zal contact moe ten opnemen met de andere par tijen (in het bijzonder met de Katholieke Volkspartij) en binnen 14 dagen zal zij verslag moeten uitbrengen en voorstellen doen. Algemeen wordt aangenomen, dat deze voorstellen er toe zullen strekken er bij de regering op aan te dringen de volksraadpleging inzake de terugkeer van de Ko ning doorgang te doen vinden. De liberalen zouden een hiertoe strek kend voorstel in de wetgevende Kamers ondersteunen. Het socialistische blad „Le Peuple" van Maandagmorgen weet nog te berichten, dat Koning Leopold voornemens zou zijn naar België terug te keren, indien tweederde geleelte der Belgische bevolking zich tijdens een volks referendum ten gunste van hem zou uitspreken. Om precies kwart over vijf kwam Zondagmiddag het witte vliegtuig met bet grote rode kruis aan de zijkanten en de woorden „Unite Natiomas" boven Schiphol. De bewolking was laag, zodat de talrijken diie het toestel afwachtten, onder wie de Zweed se gezant, Mr. J. de Lagerberg, de chef van het protocol van het Ministerie van Buitenlandse Za ken Mr. J. Visser en de Directeur van de K.L.M., de heer Plesman met zijn echtgenote, het toestel zagen aankomen, het vrijwel di rect daarop aan de grond stond. Heel kort daarna verscheen Graaf Bernadotte in een aparte loods, waar pers, fotograven en film mensen gereed stohden om hem „door te zagen''. Met een lachend gezicht zei de Graaf, toen de heer Plesman vroeg, ,,wat is dit allemaal", „ziet u dat niet, het is de pers die mij wacht". Graaf Bernadotte kon echter niet veel meedelen. Voor zijn ver trek had hij nog een onderhoud gehad met Koning Abdoellah over de veiligheid van Jeruzalem. Se dert zijn vertrek had hij geen na dere berichten meer ontvangen, zodat hij niet in staat was com mentaar te geven op d,e berichten van de laatste 24 uur. Zijn voor stel tot een nieuwe wapenstil stand was gericht geweest aan de Arabische staten afzonderlijk en de weigering van de secreta ris-generaal van de Arabische liga achtte hij praematiuur en hij wilde eerst de antwoorden der verschillende staten afwachten. Hij bleef niog steeds hoopvol in zake de mogelijkheid tot vrede: Letterlijk, zeide liiji: „Mijn missie is nog niet geëindigd en van bei de zijiden heeft men de hoop uit gesproken, dat ik voort zal gaan met mijn pogingen een oplossing te vinden". Wel achtte hij de huidige stand van zaken een dieptepunt; „maar", zo voegde hij hieraan toe „ik ben geen gebro ken man". Graaf Bernadotte deelde ten slotte mede, dat hij Zondagavond naar Lake Success zou vertrek ken en Zaterdag op Schiphol hoopt tenug te zijn om met het zelfde vliegtuig en bemanning naar Rhodos door te reizen. „Want", zo zeide bij, „wanneer ik dit K.L.M.-vliegtuig en deze bemanning niet tot mijn beschik king zou hebben gehad, zou ik niet in staat zijn geweest mij zo snel te verplaatsen en zo veel be sprekingen te voeren. Ik heb de grootste lof voor Viruly en zijm mannen". Viruly vertelt. Even later was het ook moge lijk de commandant van het vliegtuig, A. Viruly, te spreken. Deze vertelde, dat sedert de start van Schiphol 115 vlieguren waren gemaakt, hetgeen betekent,-dat zij 20.015 km hebben afgelegd. „Overal waar wij geweest zijn heeft men ons de service geboden, die men ter plaatse geven kon en wij konden weer terugvallen op de gronddienst van de K L.M. voor de Indië-vliegtiuigen te Cairo. Wij hebben slechts één iDe geweldplegers op Malakka heialben de mijnstad Batoe Arang, ongeveer 40 km van Singapore beziet. Volgens de politie werden vijf Chinese employé's van de mijnen gedood en worden versterkingen zowel politie als militairen aangerukt. Er werd eveneens een aanval gedaan op een rubberplantage, welke echter werd bedwongien. Tussen de zeventig en honderd „communistische guerilla-strij- ders" zijn het enige kolenmijnen- centrum van Malakka, Batoe Arang, binnengedrongen en heb ben deze plaats;, met behulp van machinegeweren, anderhalf uur lang bezet gehouden. „Geoefende saboteurs hebben uitrusting van vitaal belang ver nield". Vijf Chinezen, zo gaat Reuter voort, zijn „uitgekozen om vermoord te worden". Een twee de groep gewapende verzetslieden heeft een aanval ondernomen op de rubberplantage Koeala Kang- sar, een kleine driehonderd km van Batoe Arang. De Indische directeur ontkwam en liet de plantage achter in handen der guerilla-strijders. Toen de verzetslieden hun aan val op Batoe Arang ondernamen, vlogen Spitfires van de Konink lijke Britsche Luchtmacht boven de stad. De aanval begon om zeven uur 's morgens. Vele aan vallers warn gekleed in het uni form van het voormalig Maleise anti-Japanse volksleger. Reuter meldt nader, dat 53 treinpassagiers te Arang Batoe een uur lang door de verzetslieden in bedwang gehouden zijn. „Zij werden gefouilleerd en beroofd". De verzetslieden lubben drie graafmehines zwaar beschadigd, zo giaat het bericht voort en zij dwongen de machinist een dezer machines in een kloof te rijden. Voorts zijn acht aanhangwa gens beschadigd. Gemeld wordt, dat de mijn-directie veertien da gen geleden om militaire bescher ming verzocht heeft, maar dat er geen troepen beschikbaar waren. Een groep verzetslieden heeft het politiebureau aangevallen en zestien politiemannen gedood. Een andere groep heeft de wo ningen der Europeanen omsin geld. Deze werden met waar schuwingsschoten binnenshuis ge houden. keer met escorte gevlogen en nimmer het gevoel gehad in ge vaar te verkeren. Het aantal elkaar bestrijdende vliegtuigen is trouwens niet zo groot en er be staat weinig gevaar voor afweer geschut, omdat beide partijen in hoofdzaak alleen maar over lich te wapens beschikken. De joden gebruiken Messerschmitz en de Bgypfcenaren .Spitfires. De tocht is voor ons niet bijzonder ver moeiend geweest, omdat wij ge middeld minder vlogen, dan wij ih K.L.M. verband gewoon zijn. Wel moest ik zelf veel organise ren en was ook de gronddienst overal erg gebrekkig." Over de toestand zei Viruly: „dat deze belangrijk, beter is, dan men uit de officiële commu nique's zou verwachten. Het zal buitengewoon moeilijk zijn om tot een overeenstemming te ko men, omdat het standpunt van -beide partijen sterk staat en men een kwestie, die jaren oud is, niet in drie weken kan oplossen. Za terdag vertrek ik weer met Graaf Bernadotte en ik verheug mij er op." GRAAF BERNADOTTE OP LA GUARDIA AANGEKO MEN. Graaf Folke Bernadotte is gis teren op het vliegveld van New- York, La Guardia, aangekomen Hij werd ontvangen door de Secretaris-Gene-aal der Ver. Na ties ,Trygve Lie, met wie hij een kort onderhoud had. Bernadotte zeide: „Hoewel ik het Midden-Oosten heb verlaten, wil dit nog niet zeggen, dat mijn zending is afgelopen. Zowel Ara bieren als Joden hebben mij mede gedeeld, dat zij hopen, dat ik door zal gaan met beide partijen te onderhandelen en dat er een vredelievende oplossing gevonden wordt. Het doet mij leed, dat de gevechten weer begonnen zijn. De oorlog betaalt nooit, noch aan overwinnaar noch aan verliezer. In zijn rapport kan de Veilig heidsraad zou hij verslag uit brengen van de handelingen van zijn missie en van de toestand in Palestina, zoals hij die zag. Hij had voorgesteld, dat de Veilig heidsraad heden bijeen zou ko men. Zelf zou hij tot Vrijdag te Lake Success blijven, waarna hij weer over Amsterdam naar Rho dos zou terugkeren. „Indien ik niet zou geloven, dat er hoop voor Palestina is, zou ik niet met het bemiddelingswerk doorgaan," zeide Bernadotte. Hij weigerde te antwoorden op de vraag of hij „krachtdadige actie" door de Veiligheidsraad aanbeval. Dit punt kwam voor in zijn rapport aan de Veiligheidsraad. Uit Lake Success wordt verno men, dat de Amerikaanse dele gatie na aankomst van Berna dotte de Veiligheidsraad verzocht heeft zo spoedig mogelijk bijeen te komen. Zij was zelfs bereid een nachtzitting te houden, in dien Bernadotte daartoe in staat zou zijn. Maandag heeft de Ame rikaanse delegatie de gehele dag met die van andere landen, voor namelijk Engeland, bespreking;en gevoerd. Het is echter nog niet zeker of de Ver. Staten een re solutie zullen indienen of dat dit aan Engeland overgelaten zal worden. De vraag is nu, aldus Reuter, of de delegaties, na Bernadotte gehoord te hebben, onmiddellijk aanleiding vinden te' verklaren dat een bedreiging van de vrede optreedt. De meerderheid van de Raad is van oordeel, dat de tijd aangebroken is om krachtiger maatregelen te treffen. Er zal echter veel van Berndaotte's rap port afhangen. Drie Britse parlementsleden, die te Parijs een bijeenkomst heb ben bijgewoond, waarop bespre kingen zijn gevoerd over de plan nen voor een tunnel over het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk, zijn te Londen terug gekeerd, en waarbij ook Franse parlementsleden aanwezig waren. Als resultaat van deze besprekin gen zullen Donderdag aanstaan de in het Britse en het Franse Parlement resoluties worden in gediend, waarin er op wordt San- gedrongen voortgang te maken met de Kanaaltamnelplannen. ng net ipjT aujc laad

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1