De protestnota's der West. Mogendheden De STAKINGEN in Frankrijk. MAANDAG 12 JULI 1948. V. S. beschuldigen de Hongaarse Regering. Persstemmen over,. nota's~West. Mogendheden. De toestand in Berlijn. Ü)c leesfond Sn SSoleslmo» Nieuwe Marshall-toewijzing Communiqué Com. voor Goede Diensten. De toestand in Malakka. Fiankerlng by Abonnement: Terneuzen WEEKS VERW AGHTIN1G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Meer wind. In de kuststreken krachtige wind uit Westel. richtingen. Meest zwaar bewolkt met nu en dan enige regen. Vrij koel voor de tijd van het jaar. DE VRIJE 4de Jaargang No- 855- Verschynt dagelijks Drakkery N.Vi. Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,80, Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties; 5 reg^s 60 ct.; iedere rege' meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 een» meer. Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Het Sowjet-antwoord heden verwacht. Verwacht wordt, dat de Sowjet- Unie heden zal antwoorden op de Amerikaanse, Engelse en Franse nota's, waarin wordt geprotes teerd tegen de Sowjet-maatrege- len te Berlijn. Kringen, die in nauw contact staan met, de Sow jet autoriteiten, verklaarden, dat het Sowjet ant woord reeds zal zijn verstuurd" vóór Maarschalk Sokolofsky he den naar Berlijn terugkeert. In Sowje't-{Russische politieke kringen te Berlijn gelooft men, dat het protest van de Westelijke mogendheden in het Sowjet ant woord van de hiand zal worden gewezen en dat daarentegen het geallieerde, en in 't bijzonder het Amerikaanse optreden in. Duits land krachtig zal worden veroor deeld. In het Sowjet antwoord zou te vens de Sowjet-lbewering worden herhaald, dat het Berlijnse vraag stuk alleen kan worden bespro ken in het kader van een algeme ne bespreking over Duitsland. Deze kringen geloven, dat de Sowjet-nota de deur voor verde re besprekingen niet zal sluiten. De reacties uit Sovjet-kringèn op de nota's der Westelijke mo gendheden verraden een teleur stelling over het feit, dat deze niet verwijzen naar de aanbeve lingen inzake het Duitse pro bleem, die door de Ministers der Oost-Europese staten te War schau zijn opgesteld. Deze stel len nieuwe vierzijdige besprekin gen over het gehele Duitse pro bleem voor. In Sovjetkringen merkt men op, dat de nota's er op gericht zijn het probleam-jBer- lijn geheel als de bestaande ge schillen over Duitsland te behan delen. De met Sovjetvergunning verschijnende bladen publicéren de tekst der nota's niet, doch volstaan met een kort -bericht, waarin wordt opgemerkt, dat de Geallieerden het probleem-Berlijn hebben behandeld zonder op de oorzaken in te gaan. De nog schaarse reacties uit West-Berlijn zien in de nota's een poging <>m tot nieuwe onderhan- iingen te komen Dit neemt niet weg, dat de tekst ook als „acte van schuld" wordt gekenmerkt. In elk geval voelt men hier sterk, dat de Westelijke mogendheden een positie hebben gekozen, waaruit zij niet meer terug kun nen. Men wijst er op, dat een vertraagd antwoord van Sowjet- zijde in Berlijn een nieuwe situa tie te voorschijn zou kunnen roe pen. De beperkingen, die in de laatste dagen zijn opgelegd, heb ben de mening verzwakt, dat de luchtactie ook op lange termijn het intreden van een noodtoe stand zou kunnen voorkomen. De houding, die de Russen te Berlijn aannemen, wijst nog geenszins op de mogelijkheid, dat zij aan een verslapping der blok kade denken. Zaterdagnacht heb ben zii nieuwe maatregelen tegen het Geallieerde verkeer op de autoweg afgekondigd. Het ver keer van Berlijn in de riching Helanstedt was tot dusverre nog vrij, doch van Zaterdag af moe ten alle Geallieerden Sowjet-ver- gunningen hebben. Hun bagage zou worden onderzocht teneinde „illegale uitvoer" van waren uit Berlijn te voorkomen. Tegelijker tijd blijven de Russen voortgaan met de speldenprikken tegen de luchtcorridor. Zij hebben Vrijdag het voornemen aangkomdigd oefe ningen in blindvliegen in de Brit se luchtcorridor te houden. Dit zou bij de huidige abnormale slechte weersomstandgheden tot ernstige gevaren voor de blokka- detorekers kunnen leiden. De toon, die in de bladen van Oost- Berlijn tegen de Westelijke Ge allieerden wordt aangeslagen, wordt nog steeds agressiever. De V. S. hebben de Hongaarse regering er van beschuldigd „een systematische campagne te voe ren om het Hongaarse volk af te schrikken" van het luisteren naar de radio-uitzendingen van „de stem vein Amerika" Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn enige personen we gens het 'luisteren naar deze uit zendingen gearresteerd. De Mianchester Guardian" schrijft het volgende, naar aan leiding van de publicatie van de nota's van Amerika, Engeland en Frankrijk aan Moskou. „In de nota's wordt uiteraard niet gezegd, wat de Westelijke Geallieerden zullen doen als de Russen de blokkade voortzetten of het de Geallieerden in Berlijn nog lastiger maken, doch de vastberadenheid, die er uit spreekt, maakt het hun moeilijk terug te krabbelën. Zij moeten gereed zijn voor de volgende stap het handhaven van hun rech ten met geweld, indien de Rus sen niet bereid zijn de zaken door vriendschappelijke discus sies te regelen. Het Russische antwoord zal het meest critieke moment betekenen in de geschie denis der diplomatie sinds 1939". De conservatieve „Yorkshire Post" zegt o.m„ dat het lange stilzwijgen van het Kremlin niet duidt op de bereidwilligheid van premier Stalin om de poort van West-Berlijn te openen voor de revaitaillering en zodoende on derhandelingen mogelijk te ma ken, die de vrede kunen verzeke ren. Het blad stelt evenwel vast, dat de Sowjet-Unie op dit ogenblik niet meer naar een oor log verlangt dan wie ook. Volgens de conservatieve „Dai ly Telegraph" stellen de jota's de Sowjet-regering in de gele genheid op eervolle wijze de ver zekering van maarschalk Soko lofsky aan Sir Brian Robertson, dat het wegverkeer slechts tijde lijk geblokkeerd was en de „tech nische moeilijkheden" met het spoorwegverkeer „zo spoedig mogelijk" opgelost zouden zijn, waar te maken. Het in de Sowjet-zöne ver schijnende blad „Nacht Express", dat vaak de officiële mening der Sowjet-politiek weergeeft, schrijft „De Sowjet-Unie heeft nooit offi cieel voorgesteld, dat de drie Westelijke mogendheden Berlijn zouden verlaten. Dit voorstel is in dagbladartikelen gedaan, die niet als officiële verklaringen beschouwd kunnen worden. De nota's aan Moskou hebben de deur niet toegeworpen. De enige vraag is nu, of men de „wetten van het gezond verstand", waar de Britse nota van spreekt, de overhand laat kriteen. Het zou dwaas zijn, de besprekingen te beperken tot de Berlijnse kwestie. Dit zou slechts tot een voorlopige oplos- snig leiden, terwijl de gehele we reld wiacht op 'in algehele ophel dering van de toestand". Het Britse Ministerie van Bui tenlandse Zaken deelt mede, dat generaal Sir Brian Robertson, de Britse opperbevelhebber in Duits land, heden voor belangrijke be sprekingen naar Londen terug keert. Men verwacht, dat de bespre kingen de volgende punten zul len omvatten: 1. De toestand in West-Berlijn, in het bijzonder wat betreft het electriciteitstekort en de werk loosheid, die hiervan het gevolg is. 2. De reactie van de West- Duitse premiers, die thans te Koblenz bijeen zijn, op de voor stellen voor de vorming van een consultatieve vergadering voor Duitsland per 1 September Het Brits militair bestuur heeft besloten „in het geheel geen acht te slaan" op de nieuwe order, aldus is officieel te Berlijn mee gedeeld. Een woordvoerder van dit bestuur verklaarde, dat het Brits militair bestuur niet offi cieel door de Sovjet-autoriteiten van- deze order in kennis is ge steld. Geallieerde auto's hefotoen Zaterdagmorgen de gewone auto weg naar de Westelijke zónes gereden zonder dat om een spe ciale Sovjet-pas gevraagd is. De abnormaal slechte weersom standigheden hebben de opvoe ring van de intensiteit van het luchtverkeer verhinderd. Vooral de Britse organisatie is er door getroffen. De voor naamste basis voor de Britse luchtoperaties „Wunsdorf' is door de dagenlang aanhoudende re genval in een moeras herscha- pep. Men heeft de brandweer moeten requireren om het water van de laadplaats te verwijderen Bovendien moet thans een de<«i van de beschikbare laadruimte' worden gebruikt voor het trans port van generatoren, die door de uitschakeling van het Berlijn se stroomnet dringend noodzake lijk zijn geworden. In totaal zijn thans door de Amerikanen 7770 en door de Britten 4000 ton» naar Berlijn gevlogen. De Franse centrale bond van openbare diensten die 9 groepen vakverenigingen van ambtenaren omvat, zou Zaterdag te Parijs bij eenkomen om te besluiten of men zich zal aansluiten bij de 60.000 onder het ministerie van Finan ciën ressorterende ambtenaren,, d,ie reeds in staking zijn in ver band met een op handen zijnde herclassificatie van de lonen. (Het Franse kabinet, dat tot Zaterdagmorgen bijeen geweest is, heeft een beslissing genomen inzake het herclassificatieplan, dat Zondag zou worden gepubli ceerd. Indien de staking zich uit breidt, verwacht men, dat in de eerste plaats de postbeambten zullen staken. Het Centrale Vak verbond, dat is aangesloten bij de C.G.T., omvat om. de P.T.T - ambtenaren en de ambtenaren van de openbare gezondheids diensten. De scheepvaartmaatschappijen, die betrokken zijn bij de één week oude zeeliedensrtaking te Mar seille, vervoeren nu dagelijks 150 passagiers per vliegtuig van Mar seille naar Algiers v.v. Zij heb ben 120 vliegtuigen in dienst ge steld ter vervanging van 25 sche pen. De etmployé's van het1 Franse Ministerie van Economische Za ken hebben zich Zaterdag ge voegd bij de 60.000 stakende em- pioyé's van het Ministerie van Financiën. Een woordvoerder voor ongeveer drie millioen niet-com- munistische arbeiders heeft Pre sident Auriol Zaterdagmiddag ge waarschuwd, dat er een „kritiek punt" in de toestand, veroorzaakt door de gestadige stijging van de kosten van levensonderhoud, is be reikt. De arbeiders zouden zich niet langer verantwoordelijk ach ten voor wat ziou gebeuren, in dien er geen dringende actie on dernomen wordt om de prijzen naar beneden te brengen. Afgevaardigden van 100.000 P. T.T.-ambteinaren hebben het sta- kingsbevel, dat zij Zaterdagavond wilden afkondigen, tot Dinsdag opgeschort. De postbeambten be sloten de staking uit te stellen totdat zij de plannen der Rege ring inzake de salarissen, die heden bekend gemaakt worden, zullen hebben vernomen. Zaterdag zijn 3 h 4000 ambtenaren in sta king gegaan, waardoor dit aan tal tot 70.000 is gestegen. De algemene vakbond van amb tenaren heeft met algemene stem men 'n motie goedgekeurd, waar in de volledige steun toegezegd wordt aan de stakingsbeweging en de stakers worden verzocht pas van hun actie af te men, wan neer hun een algemene verbete ring der herklassering is toege zegd en wanneer een minimum- salaris met toekenning van een minimum-voorschot, van 2500 frs per maand zal zijn toegestaan. De secretarissen van de vak bond der postbeambten, der be ambten en der werklieden in Overheidsdienst, hebben 'zich met deze voorstellen eens verklaard. Volgens de toewijzingen, die deze week in het kader van het plan-Marshall zijn verstrekt, ont vangt Nederland 4.790.944 dollar voor de aankoop van tarwe en meel. Op ons Bureau ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van het troepen transportschip „fn.- drapoera." De voorzitter van de wapen stilstandscommissie der V. N. maakt melding van een „ernsti ge bestandsschending door Jo den" op 8 Juli, doordat man schappen van de Haganah hun intrek namen in het Komng-Da- vid-hotel op de middag, dat de waarnemers der V. N. vertrok ken. Leden der wapenstilstandscom missie namen een „symbolische wacht" van drie man en stelden de Joodse autoriteiten op de hoogte. Een vertegenwoordiger van de Joodse autoriteiten te Jeruzalem dreigde echter de commissieleden en de wacht door manschappen te laten verwijde ren, aldus de voorzitter. De voor zitter verzocht de Veiligheids raad om instructies „teneinde een ernstig incident te voorko men". In een communiqué van het Egyptische Ministerie van De fensie wordt verklaard, dat „min stens 325 Joden op de Egypti sche fronten in Palestina werden gedood" op de eerste dag van de hernieuwde strijd. Aanzien lijke hoeveelheden wapenen en uitrusting werden buitgemaakt en vijf joodse vliegtuigen werden INDONESIË. Vrijdagavond is te Kalioerang een communiqué uitgegeven over de zitting van de agenda-commis sie. Volgens dit communiqué ver klaarde Roem, dat het duidelijk is, .dat in de sub-commissies van de politieke 'commissie een impas se heerst. Hij herhaalde, dat de voorstellen van Dubois en Chritchley basis voor de verdere besprekingen moeten zijn. De voorzitter van de week, Herremans zeide, dat het verwer pen dezer voorstellen geen reden was tot het staken van de be sprekingen en verzocht de par tijen aan te geven, hoe het „dode punt" overwonnen kan worden. De vice-voorzitter# der Neder landse delegatie, Elink Schuur man, verklaarde, dat er geen sprake was van een: impasse, hoe wel de „huidige situatie enigszins delicaat zelfs enigszins moeilijk' was. Hij deelde mede, dat de Ne derlandse delegatie binnenkort nieuwe instructies zal ontvangen. Besloten werd, dat de econo- miseh-financiële commissie Maan dag de veiligheidscommissie, Don derdag en de sociaal-administra tieve commissie Vrijdag zal ver gaderen. T.a.v. de overeenkomst betreffende het zeeverkeer ver klaarde Mr. Van Hoogstraten, dat hij met Djoeanda de geschil punten besproken had en daarna op 30 Juni nieuwe voorstellen deed, waarop door de Republi keinse delegatie nog niet geant woord was. Roem zeide, dat hij de volgende vergadering zou ant- Het bezoek van Tahija aan Djogja- De heer Tahija heeft Zaterdag de berichten tegengesproken', vol gens welke hij na zijn aankomst te Djogja Moh Hatta zou hebben gesproken. Republikeinse krin gen deelden echter mede, dat Ta hija in plaats van met Hatta een onderhoud met Moh Roem heeft gehad en bevestigden, dat dit gesprelk in verband stond met de pogingen van niet-Republikeinse zijde om tot oplossing van het ge schil te komen. Deze kringen deelden voorts mede, dat Dr. Ali Boediardjo, lid van de Republi keinse delegatie, Zaterdag naar Batavia zou vliegen. Palar's verklaringen op de Agenda-comissie behandeld.' Vrijdagochtend werd op de ver gadering van de agenda-commis sie, waarvoor Mr. Van Hoogstra ten en Mr. Riphagen naar Ka lioerang reisden, de verklaringen van Palar ,in de Veiligheidsraad behandeld, aldus verneemt Ane- ta's correspondent te Kalioerang. De Nederlandse delegatie, aldus Aneta's zegsman, maakte bezwa ren tegen de verklaring van ge noemde Republikeinse afgevaar digde omtrent een blokkade, daar volgens de aanvaarde procedure klachten van een der partijen via de C.G.D. aan de Veiligheids raad moeten worden gemeld De Republikeinse delegatie wilde Palars verklaring niet erkennen, daar deze in strijd was met de overeengekomen procedure op de grond vernietigd door Egyptische bommenwerpers .al dus het communiqué. De dor pen Beit Affa, Abdis en Kauka- ba en de nederzetting Kfar Da- roem, welke alle tijdens het be stand door de vijand bezet wa ren, werden veroverd, aldus het communiqué, dat hieraan toe voegt, dat alle stellingen, die tijdens het bestand door de vij and ten Westen van de nederzet ting Neg'ba bezet waren" ver overd werden. Volgens een communiqué van Israël hebban de Joodse troepen aan het Zuidelijk front tijdens jongste gevechten1 300 Egypte- naren gedood en 20 gevangen genomen, terwijl wapenbuit is behaald. De vijand bestookt de Joodse stellingen bij Negba met artillerie- en luchtaanvallen. De Joden hebben hun nederzettingen Kfar en Darom, die reeds ver scheidene weken door Egyptische troepen omsingeld waren, vier uur voordat het bestand eindigde verlaten met verlies van één leven. Een Israëlische woordvoerder heeft te Tel Aviv verklaard, dat de Joodse kolonie Ben Sjemen, 5 km ten Oosten .van Lydda, ge durende de nacht van Zaterdag op Zondag door Joodse troepen werd bevrijd. De nederzetting was verscheidene weken geïsoleerd. Er woedt een hevige slag om de twee Arabische steden Ramleh en Lydda. Volgens een Joods com muniqué zijn de Joodse troepen ten Oosten van Acre de heuvels van West-Galilea binnengedron gen, waarbij zij vier bijeengelegen Arabische dorpen bezetten. Zondagmiddag werden 4 bom men door Egyptische vliegtuigen op Tol Aviv geworpen. In een verklaring van de Irgoen Zwai Leoemi wordt medegedeeld, dat de 5 Britse employé's van de electriciteits maatschappij te Je ruzalem, die door de Irgoen ge vangen worden gehouden, op „ernstige beschuldigingen" te recht zullen staan, waarschijnlijk te Tel Aviv. In een Israëlisch legercommuni qué wordt gemeld, dat de Ara bieren in het oude gedeelte van de stad en in de Sjeik Djarrah- wijik door hevig mortiervuur zijn beschoten. Zaterdagavond had te Jeruza lem een mortier-duel plaats. Een bom vernietigde het vitale elec- l'rische koppelstation in het Zui den van Jeruzalem, waardoor de gehele stad in het duister gezet werd en de ziekenhuizen van ëlec- trische stroom werden beroofd. Politie en militairen zijn thans „zeer actief" in het district Ran- tau van de staat Negri Semilan op Malakka Zaterdagavond werd in dit gebied een inheemse voor man door geweldplegers gedood. Het gehele gebied is afgezet. In de stiaat Prak is een, naar men meent pro-'communistische Chi nees, door onbekende aanvallers zwaar gewond. Inwoners van Ma lakka, aldus Reuter, verzetten zich bijma eenparig tegen de Chi nese communisten. Zij verlenen geringe hulp, zelfs onder druk. Zij laten rich gaarne inschrijven voor de speciale politiedienst. De guerillastrijders zoude groe ne oerwoud uniformen dragen met petten, voorzien van 3 rode sterren. Waarschijnlijk rijn deze uniformen afkomstig van „drop pings" tijdens de bezettang. Die strijders zijn zeer goed bewapend. De autoriteiten menen, dat er, behalve de drie ontdekte wapen opslagplaatsen, nog twaalf ande re over het lajnd verspreid zijn. Eén van deze opslagplaatsen be vatte 200 machinegeweren en tommy-guns en bijna 500 revol vers, genoeg om een geheel gue- rilla-ibattaliom met moderne wa pens uit te rusten. Van Zaterdag tot Zondagoch tend hébben de geweldplegers 4 man aan doden en 19 aan gevan genen verloren. In de buitenwij ken van de federale hoofdstad werden Zondagochtend schermut selingen gehouden. Volgens de po litie zijn 15 der gevangenen voor aanstaande communisten, jie uni formen van het tijdens de oorlog tegen Japan gerichte volksleger droegen. Er waren ook geweren, handgranaten en communistische propaganda-materiaal in beslag genomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1