Het Communisme op de terugtocht? De toestand in PALESTINA. De Westelijke Nota's aan Moskou. ZATERDAG 10 JULI 1948. Ds Belgische-Nederlandsche Handelsovereenkomst DE TOESTAND IN BERLIJN. DE VOORZIENING DOOR DE LUCHT. De strijd in Griekenland Reacties te Washington op uitslag Nederi. verkiezingen Voorzitters der beide Kamers bij de Regentes COLORADOKEVERS Marshall over besprekingen der West-Europese Unie te Washington Tahya naar Djogja voor overleg met Hatta. De ambtenarenstaking in Frankrijk. Scandinavië en de neutraliteit De besprekingen van Chifley te Londen. OOK DE TEKST VAN DE AMERIKAANSE EN FRAN SE NOTA'S BEKEND GE MAAKT. Frankering by Abonnement: 'leriif WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te Die Bilt, geldig tot Zate rdagavond Wisselend bewolkt. Langs de kust vrij krachtige, elders imeest matige wind overwegend tussen N.' en W. Wisselend bewolkt met enige verspreide buien. Weinig ver andering van temperatuur. Onder Redactieneie leiding van P. L. D. J. van Oeveren tedactie-adrea: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Ho of dagentsehap voor West Zeeuwsch-Vlaan deren Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrjje Zeeuw" Verschjjnt dageljjks Advertentieprijs Per mnvlO ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties bot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- DE VRIJE ZEEU 4de Jaargang No- 854. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Juli Opk. Ond. Opk. Ond. 10 4.32 20.58 8.56 23.26 11 4.33 20.57 10.25 23.41 12 4.34 20.56 11.50 23.54 13 4.35 20.56 13.13 14 4.36 20.55 14.35 0.22 15 4.37 20.54 15.57 0.30 16 4.38 20.53 17.17 0.40 17 4.40 20.52 18.32 1.04 18 4.41 20.50 19.39 1 37 Het ziet er naar uit, dat het communisme aan invloed verliest, in verschillende landen. Na de mislukte aanvallen in Frankrijk en Italië, is er thans het conflict tussen de Sovjet-Unie en het Joe goslavië van maarschalk Tito. Zoals men weet is deze nieuw bakken maarschalk en dictator één van de grote partisanenlei- ders in de laatste wereldoorlog. De guerilla-oorlog werd door hem, en zijn aanhangers gedurende de, Duitse bezetting kranig gevoerd vanuit Het woeste Servische berg land. Hierdoor bond hij heel wat Duitse strijdkrachten en onttrok, deze zodoende aan de grote fron ten. Na de bevrijding nam hij het bestuur van zijn land in handen en sloot zich met zijn communis-, tisohe partij nauw aan bij) Mos kou. Maar wie zich bij de heer sers In het Kremlin aansluit, het zij vrijwillig of gedwongen, heeft zelve niet veel meer te vertellen. Hij mag nog slechts ja en amen, knikken. Dit heeft de guerilla-strijder Tito kennelijk verdroten. Daai' heeft deze een te krachtig en zelfstandig karakter voor. Ir ver schillende zaken ging hij z'n eigen. weg. En hiermede haalde hij zich, kennelijk het ongenoegen van Moskou en zijn, satellieten op de bals. Zo geschiedde het, dat op een geheime bijeenkomst van de Kominform, het samertoundjelen- de lichaam vade communistische partijen, een resolutie werd uit gevaardigd, waarin de leiders van de Joego-iSlavische communisti sche partij beschuldigd werden van handelingen in hun binnen- en buitenlandse politiek, die niet in overeenstemming waren met ae Marxistisch-Leninistische leer. De Joego-Slaven zelve waren niet aanwezig. Voorts werden nog een aantal beschuldigingen geuit, die er op neer komen, dat Tito en zyn medevierkers te vriendelijk zijn geweest tegenover de Wes telijke democratiën. Het spreekt vanzelf, dat deze berichten in de gehele wereld groot opzien hebben gebaard. Zo wilden in Warschau de commu nistische leiders het nieuws eerst niet geloven en bestempelden zij het als een „kapitalistische leu gen:" Inmiddels zijn hun de ogen opengegaan en thans is maar schalk Tito, die voorheen zeer po pulair was in de Slavische lan den, plotseling van zijn voetstuk gevallen. Ook de Albanezen moe ten niets meer van hun Joego slavische broeders hébben. In de Westelijke landen is men vooralsnog zeer terughoudend met commentaar. Men wil kennelijk eerst de kat eens uit de boom kijken. Wel kan geconstateerd Met betrekking tot de onder- haaidelingen, die op het ogenblik door de gemengde commissie te Brussel lover de uitvoering van de BelgischNederlandse handels overeenkomst worden gevoerd, schrijft de „Nieuwe Gids" van Vrijdagmorgen, dat reeds nu vast schijnt te staan, dat de Belgische uitvóercontingeriten, over-de twee jaar dat de overeenkomst geldig is, met 7 procent zullen worden verminderd. Daar de overeen komst reeds een jaar in werking is zou deze beslissing dus neer komen op een vermindering van het uitvoercontingent met 14 procent voor het nog resterende jaar. Verder zou men overeen zijn gekomen de overeenkomst voortaan per kwartaal uit te voe ren, in verband met de deviezen- moeilijkheden, waarmede Neder land te kampen heeft. Het blad schrijft verder dat de Nederland se invoer in België van sigaren, confectie, schoenen en andere producten waarvan de Belgischs markt thans verzadigd is, daalt en het de laatste tijd neerkomt dat de Nederlandse producten aan de Belgische grossiers op crediet moeten worden geleverd, omdat deze nog met grote voor raden zitten De Nieuwe Gids wijst er in zijn beschouwing1 verder op, dat IBelgië met Curagao een na delige handelsbalans heeft. Naar dit Nederlandse gebiedsdeel voer de België in de eerste vijf maan den van dit jaar, goederen ter waarde van 30 millioen frs. uit, terwijl het voor een bedrag van fr 500 millioen importeerd. De Belgische uitvoer naar In donesië had in dezelfde periode een iwaarde van fr. 138 millioen, (Terwijl voor een waarde van fr. 37 millioen werd ingevoerd. Het Ijlad is van oordeel dat Neder land het tekort op de handels- en betalingsbalans imet België door de volgende maatregelen wil weg Werken: 1. door de uitvoer van 3000 ton boter naar België. 2, door een (lening bij de inter nationale bank. 3- door een vermindering van de Belgische uitvoer, die pro centueel voor alle categoriën van goederen zou gelden. Volgens de „Nieuwe Gids" is hP praetisch alle punten tussen de Nederlandse en Belgische on derhandelaars overeenstemming bereikt en onderzoekt de commis sie thans de mogelijkheid de Nederlandse uitvoer van groenten en landbouwproducten te verho- worden, dat het Oostelijke blok een geduchte knauw heeft gekre gen. Immers Joego-Slavië heeft een belangrijke kustlijn aan de Middellandse Zee. Het grenst voorts aan Italië, waarmee het over de belangrijke havenstad Triëst twist, en speelde voorts een rol in de aan de gang zijnde Griekse partisanen-oorlog. Indien het werkelijk de invloed van Mos kou definitief van zich heeft af geschud, kan dit de gehele stra tegische positie in dit deel van dei wereld vergndes«* Maai1 de gebeurtenissen zijn nog te jong óm voorspellingen te doen of ge fundeerd commentaar te leveren. Ook aan een ander front moes ten de communisten een ernstige veer laten. De verkiezingen in Finland leverden namelijk een flinke nederlaag op vqpr de volksdemo- cratem, de partij) waarin juist de volgelingen van Stalin de scepter zwaaien. Men kan niet anders dan de grootste bewondering voor het dappere Finse volk koesteren. Grenzende aan het machtige Rus- 'and, onder wier heerschappij het nog pas enkele tientallen jaren geleden zuchtte, heeft dit kleine volk zich op schitterende wijze weten te handhaven,, en heeft ook thans weer aangetoond, dat het de vrijheid lief heeft. En dat, niet tegenstaande de zware Russische druk, die politiek en economisch op hen, wordt uitgeoefend. Welk een verschil met de Tjechen, Roe menen, Bulgaren en Hongaren, die ziek onder de voet lieten lo pen. Reeds in 1939 streed het Finse leger een maandenlange heldhaftige strijd tegen een ge weldige overmacht. Door niemand gesteund, moes ten de Finnen tenslotte de onge lijke strijd opgeven. Later begin gen zij de begrijpelijke fout zich aan de zijde van Duitsland op nieuw tegen Rusland te keren. Begrijpelijk, omdat zij meenden hiermede terug te krijgen^ wat zij verloren hadden. Fout, omdat het Nazi-Duitsland zich de recht vaardige haat van de gehele be schaafde wereld op de hals had gehaald. De nederlaag volgde op nieuw en de vredesvoorwaarden van Rusland waren zwaar. Vo,or- al economisch. De oorlogsschat ting, die de Finnen moeten op brengen, is uiterst hoogs Maar met de degelijkheid, die het Fin se volk kenmerkt, toog men aan het werken hield zich tot nu toe stipt aan de verplichtingen. Dit heeft opnieuw bewondering van de giehele beschaafde wereld op gewekt. Bij de thans gehouden verkiezin gen heeft dit volk zich voor de zoveelste maal van de beste zijde laten kennen. Het heeft in volle dige vrijheid zijn vertegenwoordi gers gekozen. En daarbij ondub belzinnig aangetoond, dat bij vrije verkiezingen het communisme geen schijn van kans heeft. Iets, wat wij hier in het Westen reeds wisten. Maar men kan Ifinland wel een weinig beséhouwen ais liggende in de Russische invloeds sfeer. Het Westen mag dit klei ne volk wel dankbaar zijn, want het is een voorpost van de vrij heid in de duisternis van de dic tatuur. Het is nu slechts te hopen, dat Rusland zijn nabuur met rust zal laten, want deze stemlbusuitslag kan slechta invloed hebben op de binnenlandse politiek. Finland zal steeds in zijn buitenlandse poli tiek moeten streven naar vriend schap met de Sovjet-Unie, daar deze militair te zeer in- het voor deel is. Maar het volk heeft thans te kennen gegeven geen inmen ging in het binnenland te dulden. De stembus heeft inmiddels ook in ons land gesproken en de al gemene gedachte, dat net com munisme ook in ons lar.d haar hoogtepunt overschreden had, heb ben de feiten bewezen Weliswaar was de nederlaag niet zó groot als men verwacht had, maar een ver lies van 2 zetels betekent toch, dat ongeveer 100.000 kiezers het communisme de rug hebben toe gekeerd. Dat de nederlaag van de communistische partij niet gro ter is geworden, dankt zij voor namelijk aan het feit, dat in de grote steden, en speciaal in de hoofdstad, nog vele aanhangers van het communisme worden ge vonden. Op het platteland en in de kleinere steden was het stem menverlies van deze partij) op merkelijk groot, zodat wel ver klaard kan worden, dat de arbei dende klasse zich bewust is ge worden van het gevaar, dat haar dreigde te brengen in de macht van de Scvjet-dictatuur. De staatsraad van de voorlopige regering van Israël is Donderdag in buitengewone vergadering bij een geweest ter bespreking van ds militaire en politieke toestand in Palestina met het oog op de her vatting van de gevechten. auLUig vau uc gevecin-cii. - .7 - 0 Egyptische gewapende colonnes," Een telegram van McNeil „uit be- 1 -r -1 i-s,31 vo rla0V1 A"ffipioii7P hrnn' die volgens de Joden Donderdag ochtend de aanval begonen 29 uur voor de officiële afloop van de wapenstilstandzouden des avonds door Joodse verdedigings troepen in de buurt van Isdoed, ten Zuiden van Tel Aviv, tot staan gebracht zijn. Naar de Joden verklaren is de 'Strijd, waarover zij Donderdag ibij de Veiligheidsraad een klacht hadden ingediend, in evewicht, waarbij de Joodse strijd krachten het bevel gekregen heb ben slechts 'n defensieve houding aan te nemen. Egyptische artil lerie zou Donderdagmiddag het vuur geopend hebben. De Joodse verliezen werden vastgesteld op viier doden en zes gewonden. Aan alle andere fronten zou het rus tig zijn. Naar uit Cairo wordt gemeld, heeft Koning Faroek Donderdag avond in een radiorede verklaard, dat de Arabieren de houding, die de grote mogendheden t.a.v Pa lestina hebben aangenomen en die behandeling, die wij van hen on dervonden", nimmer zouden ver geten. Sprekende over de afloop van de wapenstilstand zeide Ko ning Faroek, dat met alle moge lijkheden rekening gehouden was. TRANSJORDANIË WIL NOG OVERLEG MET RERNADOTTE. Reuter's correspondent te Am man seint in een vertraagd be richt, dat Koning Abdoellah van Transjordanië Donderdagavond te kennen heeft gegeven, dat hij be reid is ter elfder ure nog een be spreking met Graaf Bernadotte te voeren over de mogelijkheid van vrede in Palestina. De verte- woordigers der V. N. te Amman hebben een dringend telegram haar Bernadotte gezonden. Een vliegtuig: der V. X heeft getracht Bernadotte met de boodschap te bereiken, doch men vreest, dat de bemiddelaar de reis naar Amman niet op tijd meer heeft kunnen aanvaarden. Uit Rhodos wordt gemeld, dat Graaf Bernadotte gisteren „kort na zonsopgang met onbekende bestemming" met twee vooraan staande adviseurs per vliegtuig is vertrokken. In deze bekend making wdrdt verklaard, dat vóór zijn terugkeer op Rhodos (ver moedelijk gisteravond) niets na ders over het doel van de reis zal worden bekend gemaakt. Reuter meldt nader, dat Ber nadotte Vrijdagmorgen van Rho dos naar Amman is gevlogen, naar verluidt voor een plotseling onderhoud met Koning Abdoellah. Op de terugweg wilde hij te Hai fa geen verlüaring afleggen. INCIDENT TE JERUZALEM VOOR VEILIGHEIDSRAAD. Hector McNeil, Minister van land het incident van Dinsdag, waarbij vijf Engelsen door gewa pende Joden te Jeruzalem ge schaakt werden, onder de aan dacht van de Veiligheidsraad zal brengen Graaf Bernadotte is eveneens op de hoogte gesteld. ien het Palestijnse vraagstuk niet unilateraal, doch via de Veilig heidsraad. Inmiddels, zo ver volgde Marshall, worden bespre kingen over dit onderwerp met Engeland voortgezet. Het doel van Amerika was nog steeds bet doen ophouden van de strijd en het bereiken van een oplossing waarmee de partijen het eens zijn. ARABISCH PLAN VOOR VOORLOPIGE REGERING VOOR PALESTINA. De politieke commissie van de Arabische liga heeft een plan goedgekeurd voor de vorming van een voorlopige regering voor Pa lestina, en wel „zo spoedig moge lijk", zo is te Cairo medegedeeld. Het plan voorziet in een een heidsstaat, waar alle Palestijnse groepe» •"latef* hun grootte ver- tegenw&onBlgd zullen zijn. De voorlopige regering zal een kieswet uitwerken voor de vor ming van een constituerende ver gadering. De belangrijkste beginselen voor de constituerende vengade- ring zullen zijn: 1. Palestina zal een eenheids staat zijn. 2. De grondwet moet voorzien in een vrije toegang tot de heilige plaatsen, de bescherming van de j heilige stad. De menselijke nech- ten moeten geëerbiedigd worden zonder, aanzien van ras, taal oi godsdienst. 3. In gebieden waar een Jood se meerderheid woont zal He breeuws de officiële taal zijn. 4. Arabieren en Joden zullen volgens hun aantal in jhet wet gevende lichaam vertegenwoor digd zijn. 5. Plaatselijke bestuurslicha men zullen verstrekkende vol machten hebben aangaande on derwijs, gezondheidsdienst, en so ciale aangelegenheden. 6. In de grondwet vastgestel de waarborgen ter bescherming van de reichten van minderheden zullen alleen veranderd kunnen worden met toestemming van de betrokken minderheid. Het. plan voor de voorlopige re gering vormt de basis van de Tegenvoorstellen van de Arabi sche liga op de voorstellen van Graaf Bernadojte. DE STRIJD IS HERVAT. Vrijdagmiddag is de eerste luchtaanval sedert het einde van het bestand op Tel Aviv gedaan. Een enkel vijandelijk vliegtuig liet bommen van klein kaliber op de buitenwijken van de stad val len. Drie Joden, van wie twee kin deren, werden hierdoor gedood. Ook op andere plaatsen hebben Arabische vliegtuigen aanvallen op Joodse stellingen uitgevoerd. Dr. James Pollock, speciaal adviseur van Generaal Clay, heeft (bij zijn aankomst te New-York verklaard, dat hij betwijfelde of de Westelijke 'Geallieerden in staat zouden zijn Berlijn via de lucht te voeden. Pollock keerde terug van een bezoek van twee maanden aan Duitsland. [Hij zeide, dat de Westelijke Goallieerden de komende winter de stad „beslist niet" door de lucht van kolen zouden voorzien. Pollock verklaarde nog, dat de Sovjet-Unie ontruiming van Ber lijn door d,e Westelijke mogend heden „als hun belangrijkste overwinning sinds het einde van de oorlog" zouden beschouwen. Hij beschreef de toestand als „ge spannen en afmattend „Zolang wij in Berlijn zijn, zijn wij in staat Duitsland als een eenheid te behandelen", aldus be sloot hij. DE WATERWEGEN NAAR BERLIJN. Generaal-maj. Kyasjnin, com mandant van de Sowjet-iRussiscbe verkeerssectie, heeft aan de Brit se verkeers-autoriteiten te Berlijn ■ou. iauuuoii w prUUUULCii CC vcihu- nuoiui gen, en de landbouiwavereenkomst Staat in Engelana, heeft m het soepeler te maken. parlement meegedeeld, dat Enge- trouwbare, doch officieuze bron" meldt, dat 4e mannen in geen op zicht mishandeld zijn. Inmiddels heeft Engeland aan Trygve Lie verzocht de zaak voor de Veiligheidsraad te brengen. De vijf Engelsen waren werk zaam bij het Jeruzalem.se electri- citeitsbedrijf. Zij zouden in het gebied van Jeruzalem in een kamp vastgehouden worden. De ontvoering geschiedde door leden van de Irgoen. NIEUWE ENGELSE VOOR STELLEN AAN ARABI SCHE STATEN. Engeland heeft nieuwe voor stellen aan de Arabische staten gedaan tot verlenging van het be stand in Palestina en „kan daar om de zienswijze niet delen, dat het bestand onherroepelijk verbro ken is", aldus een woordvoerder van het Engelse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onmiddellijk nadat bekend was geworden, dat de Arabische Liga het voorstel tot verlenging van het bestand had verworpen, had den de Britse gezanten in de Arabische staten opdracht gekre gen om. verlenging van het be spand te verzoeken. Nu de Vei ligheidsraad het voorstel van Ber nadotte ondersteund heeft, heeft Engeland nog hoop, dat de Ara bische Staten nog op hun besluit zullen terugkomen, aldus deze woordvoerder. De houding van Engeland zal echter afhangen van de juiste vonm der resoluties die eventueel in de komende zitting van de Veiligheidsraad zullen worden ge nomen. Uit de bijeenkomst van deze raad van Donderdagavond meent men te kunnen conclude ren, dat de V. S. zullen aandrin gen op onmiddellijk en drastiscn optreden, gepaard met militaire en economische maatregelen, om de eerste hervatting van gevech ten in Palestina van Donderdag nacht te onderdrukken. MARSHALL OVER DE HERNIEUWDE STRIJD IN PALESTINA. Minister Marshall heeft giste ren het uitbreken van nieuwe vijandelijkheden in Palestina be treurenswaardig genoemd. De Veiligheidsraad, zo zeide hij, moet uiteindelijk uitmaken, wie daarvoor verantwoordelijk is, maar volgens de berichten die hij tot dusverre had ontvangen, scheen het dat de Arabische lan den de verantwoordelijkheid droe gen. Hij herhaalde, dat het ant woord op de vraag, of de Ver. Staten het embargo op de ver scheping van wapenen naar Is raël al of niet zullen opheffen, afhankelijk is van de houding, die de Veiligheidsraad zal aanne men. De Verenigde Staten behande- EXTRA VRIJE DAGEN IN VER BAND MET HET REGERINGS JUBILEUM EN INHULDIGING. Het college van Rijfcsibemidde- laars heeft aan werkgevers ver gunning verleend, buiten ep behal ve de vacantie- en snipperdagen, waarop" de werknemers recht hebben, ten hoogste twee vrije dagen met behoud van loon te verlenen, resp. ter gelegenheid van de viering van het Regerings jubileum van H. M. Koningin Wil- helmina en ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe Konnigin. Naar verluidt hergroepeert de guerillaleider Generaal Markos al zijn troepen uit het Graamosge- foergte, nu izijn stellingen in het Vaiosgetoergte zijn ineengestort. De Griekse regeringstroepen zou den in de laatste dagen een wig van 20 kilometer in de guerilla- verdediging hebben gedreven en met succes het bolwerk van de berg Klephtis bestormd hebben. Uit bet militair hoofdkwartier Kozani wordt gexmeld, dat de gnierïllastrijders sinds het begin der operaties 1500 man aan do den, gewonden en gevangenen hebben verloren, de slachtoffers van artillerievuur en boordwa- pens niet Inbegrepen. medegedeeld, dat het ophouden van met voedsel geladen schepen voor Berlijn noodzakelijk is voor het herstellen van een sluis in de .buurt van Rathenow, 15 km ten Westen van Berlijn. Hij voegde hieraan toe: „Ik neem de nodige maatreglen om de herstellings- werkzaamheden zo spoedig mo gelijk te voltooien". Een Britse woordvoerder merk te op dat Kyasjnin geen datum heeft genoemd en niet heeft ge sproken over de omstandigheid, dat er een tweede geschikte wa terweg, door de Sowjet-raSne naar Berlijn leidt. In politieke kringen te Was hington is men van.oordeel, aldus AFP,1 dat de achteruitgang der communistische partij bij de ver kiezingen in Nederland een teken is van. de algemene verandering der Europese openbare mening. Men wijst op „de coalitie van alle Nederlandse partijen tegen de communistische". De uitslagen, zo meent pen in genoemde kringen, duiden op een overwinning der aanhangers van een vrije economie op de voor standers van geleide economie. Men ,is van oordeel, dat dit feit niet na zal laten die Amerikanen gerust te stellen, die tegenstan ders van bet plan-Marshall waren omdat zij vreesden, dat de toe passing de geleide economie in de betrokken landen in de hand zou werken. Het succes van de „gematigde elementen" beschouwt men ech ter niet als een voorspelling, dat men aangaande de houding tegen over de onafharkelijkheidsstro- ming der Nederlandse overzeese gebiedsdelen in bet bijzonder In donesië, terug zal krabbelen. Ir, genoemde kringen spreekt men de hoop uit, dat de kwestie over eenkomstig het handivest der V. N. geregeld zal worden. Men verwacht, dat de nieuwe regering zich realistischer zal tonen dan de vorige aangaande de economische betrekkingen met Indonesië en dat zij de Indonesische onafhan kelijkheid als een voldongen feit z,al beschouwen. H. K. H. de Regentes heeft gis teren ten Paleize Soestdijk de Voorzitters van de be;de Kamers der Staten-Generaal ter conferen tie ontvangen. JOEGO-SLAVIË ZENDT EEN PROTEST AAN HONGARIJE. De Joego-iSlavische Gezant heeft bjj de Hongaarse Minister van Binnenlandse Zaken geprotesteerd tegen de „vervolging van Joego- Siaven in Hongarije, die weige ren de besshuldigingen door de Kominform tegen de leider? in Joego-Slavië te ondersteunen." Te Pees (Zuid-Hongarije) heb ben Joegoslavische onderwijzers geprotesteerd tegen het ontnemen van het mandaat van Rop, de communistische leider van de Joego-Slaven in Hongarije. Rop is Het Amerikaanse slagsch p „New York", dat in de laatste twee wereldoorlogen gebruikt werd, is 50 mijl ten Zuides van Honoloeloe onverwachts gezon ken, voordat de Amerikaanse marine alle moderne wapens op het zwaar gepantserde schip kon beproeven. De „New York" was ook een doelwit tijdens de proef nemingen met de atoombcm~te Bikini. De Britse regering heeft voorgesteld de doodstraf uitslui tend op te leggen ingeval van moord met voorbedachte rade of in verband met zekere misdrij ven als ontvoering, roof met ge weldpleging of verzet bij arresta tie. Donderdag hebben de élite troepen van het Tsjeeho-Slowaak- se leger in het Masarykstadion tijdens de slotplechtigheid van de Sokolfeesten de eed van trouw afgelegd. De eedsaflegging en de militaire parade waarmede het feest werd besloten werden door de Tsjecho-Slowaakse ministers en het corps diplomatique bijge woond. uit de Hongaarse arbeiderspartij gestoten en daarna naar Joego- Slavië uitgeweken. De Britse autoriteiten meiden, dat een geheimzinnige ontdek king ig gedaan in een aardappel veld nabij Duisburg, n.l een zak je met een vijftigtal levende colo radokevers. Een dergelijke ontdekking wordt uit Detmold gemeld. Een onderzoek is ingesteld. Vrijdag is de nota bekend ge- alle bestaande beginselen van in maakt, die Engeland aan de Sov- jet-Unde gezonden heeft. De Britse Regering, aldus de Marshall heeft verklaard, dat de te Washington gevoerde onder handelingen tussen de landen der West-Europese Unie, de V. S. over mogelijke Amerikaanse steun aan de Unie, van „uitge sproken voorbereidende aard" zijn. Er waren nog geen besluiten genomen. INDONESIË. Tahya„ politiek vertegenwoor diger van de Oost-Indonesischie regering te Batavia, is Vrijdag naar Djogja gevlogen om met de Republikeinse premier Hatta te confereren omtrent pogingen va,, n,iet-republikeinse zijde teneinde de impasse, waarin de politieke onderhandelingen tussen de Re publikeinen en de Nederlanders zijn geraakt, te beëindigen. Betrouwbare kringen, deelden mede, dat Tahia ontwerpvoor stellen aan Moh. Hatta van niet- Republikeinse zijde zou overhan digen en de republiek zou verzoe ken deze te ondersteunen. De voorstellen zijn ontworpen op een bijeenkomst van leiders van niet- Republikeinse gebieden te Ban doeng, welke Donderdag door de premier van Oost-Indonesië was bijeengeroepen. Het Franse kabinet is Donder dagavond bijeen geweest ter be spreking van het plan der nege ring t.a.v. de ambtenaren. Volgens communiqué's van de stakingscoimté's van de Force Ouvriere en de onder leiding van de communisten staande C.G.T. ontwikkelt de staking van amb tenaren van het Franse Ministerie ran Financiën zich gunstig in de provincies. Het communiqué van de Force Ouvriere zegt, dat in het gehele land bijna alle ambtenaren zich bij de staking aangesloten hebben Ook het onafhankelijk verbond van douanebeambten zou zich aangesloten hebben. Pedersen, leider van een Noor se parlementaire delegatie die een bezoek aan Londen heeft ge bracht, heeft op een persconfe rentie te Londen verklaard: „Het grote probleem waar voor de Scandinavische landen zich ge plaatst zien, is het verschil var, inzicht tussen Noorwegen en Zweden ten aanzien van de neu traliteit. Wij Noren beseffen, dat we een deel van Europa zijn en daardoor is de oude neutraliteits- gedachte niet weer opgedoken. Zweden schijnt nog een sterk geloof in die mogelijkheid van neutraliteit te hebben. Wij heb ben deze kwestie besproken maar zijn niet tot resultaat gekomen. Misschien dat wij na de Zweedse verkiezingen tot een besluit ten aanzien van de Westerse Unie kunnen komen." Joseph Chifley, de Australische minister-president, heeft met zijn Engelse ambtsgenoot Attlee en Bevin besprekingen gevoerd over het Japanse vredesverdrag. Men neemt in diplomatieke kringen te Londen aan, dat Australië's be zorgdheid over het „eindeloze uit stel", van het sluiten van het verdrag één van de voornaamste redenen van Chifley's bezoek is. Naar in gewoonlijk welingelich te kringen verluidt beperkten de besprekingen, die ook door Alex ander, de Engelse Minister van Defensie, werden bijgewoond, zich niet tot diplomatieke aangelegen heden. nota, wenst de aandacht van de SowjetrUnie te vestigen op de „buitengewone ernst van de in ternationale toestand," die ont staan is door de door de Sowjet- Unie gestelde verkeerslbeperkin- gen, die het hoogtepunt vinden in de blokkade van de door Enge land, Frankrijk en de Verenigde Staten bezette sectoren van Ber lijn. De Britse Regering beschouwt de blokkade als een duidelijke schending' van bestaande overeen komsten aangaande het toestuui van Berlijn door de vier bezet temde mogendheden. De rechten van Engeland, als een der bezettende mogendheden in Berlijn, zijn ontstaan door het algehele verslaan en de onvoor waardelijke overgave van Duits land. De bezettingsizones en de sectoren van Berlijn zijn volgens een internationale overeenkomst tussen Engeland, Frankrijk, de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten vastgesteld. Deze landen brachten het vier- mogendhedenbestuur van Berlijn tot stand op basis van vriend schappelijke samenwerking, waar naar de Britse Regering blijft Istreiven. Deze overeenkomsten, hielden het recht tot vrije toe gang tot Berlijn in. Dit recht, is reeds sinds lang1 bevestigd door gewoonte. Het was omschiwen in een boodschap van President Truman aan Premier Stalin, 14 Juni 1945, waarin Truman in stemde de Amerikaanse strijd krachten binnen de z?negrenzen terug te trekken, indien de mili taire commandanten bevredigen de regelingen konden treffen voor vrije toegang tot de Amerikaan se strijdkrachten in Berlijn do. r de lucht en per trein. Stalin had op 16 Juni geantwoord en had voorgesteld de datum voor het van kracht worden van het voor stel te veranderen, doch stelde geen verdere veranderingen in het voorstel voor. Stajin had de verzekering gegeven, fiat alle no dige maatregelen getroffen zou den worden om het plan uit te voeren. In dezelfde zin had een correspondentie plaats tussen Sta lin en Churchill. temationaal gedrag. De Britse Regering verklaart, dat noch dreigementen, pres sie of een andere actie haar er toe zal brengen afstand te iloen van haar rechten als be zettende mogendheid- Zij hoopt, dat de Sow,jet-Re gering op dit punt geen twij fel koestert. De Britse Regering deelt nu met de Regeringen van de Verenigde Staten en Frankrijk de verant woordelijkheid voor het lichame lijk welzijn van mensen in de Wes telijke sectoren vah Berlijn. De verantwoordelijkheid heeft zij aanvankelijk op zich genomen op verzoek van de Sowjet-Regering. De kortelings door de Sowjet- Unie gestelde beperkingen ver hinderen de Britse. Amerikaanse en Fltanse Regering deze ver plichtingen naar behoren na te komen. Tot de bevolking behoren hon derdduizenden vrouwen en kinde ren, wier gezondheid afhangt van faciliteiten voor de aanvoer van voedsel, medicamenten en andere goederen, die onmisbaar zijn voor de instandhouding van het leven 1 in de Westelijke sectoren van Berlijm De meest elementaire menselij ke rechten, welke onze Regerfn- gen plechtig beloofden te bescher men, worden door de beperkingen in gevaar gebracht. Het is onduldbaar, dat enige bezettingsautoriteit aan de bevol king van Berlijn een blokkade oplegt, zo gaat de nota voort. De Britse Regering acht zich dan ook verplicht er op aan te dringen, dat, in overeenstemming met de bestaande overeenkomsten, maatregelen getroffen zulien wor den om het vrije verkeer van goe deren en personen tussen Berlijn en de Westelijke zó-nes volledig1 te herstellen. Er kan geen sprake zijn van vertraging bij de wederinstel ling van deze essentiële dien sten, daar de behoeften van de burgerbevolking van Ber lijn gebiedend zijn. De Britse Regering wijst in de nota het uitoefenen van druk van de hand, als methode om onenig heden aangaande de toestand te 1 en wiuruun. Berlijn uit de weg te ruimen. Zij In overeenstemming met deze ifl ^reid het standmmt overeenkomst was de 21e Brits- legergroep, die de lijn Wismar- Sehwerin-Ludiwigslust-Domitiz had bereikt, teruggetrokken naar de Britse zóne en had daarna troe pen-posities in de Britse sector van Berlijn ingenomen Hierdoor werd de overeenkomst aangaan de de bezetting van Duitsland en Berlijn van kracht. De Britse Regering bad de troe pen niet teruggetrokken, indien er enige twijfel had bestaan om trent het eerbiedigen van het recht tot vrij» toegang tot Ber lijn door de Sowjet-Unie. De rechten van de Britse Rege ring op de door haar ingenomen positie in Berlijn berusten dus op precies dezelfde gro- den ais aie der Sowjet-Unie. Het is onmoge lijk de laatste te bevestigen en de eerste te ontkennen. Uit deze verbintenissen blijkt duidelijk, dat Berlijn niet behoort tot de Sowjet-adne, doch een in ternationale bezettingszone is. De overeenkomsten, die te goe der trouw zijn aangegaan door de bevelhebbers van de zó ties en bekrachtigd zijn door het gealli eerde bestuur evenals door het ge woonterecht, waarborgen de Brit se Regering, evenals de andere mogendheden, het recht op vrije toegang teneinde de verplichtin gen als bezettende mogendheid 11a te kunnen komen. De feiten liggen voor de hand en de bedoeling is duidelijk. Iedere andere uitlegging zou de schending betekenen yan alle wetten der redelijkheid en van gaarne bereid het stan4punt van alle betrokken partijen in overweging te nemen. Dergelijke geschillen moeten door middel van onderhandelin gen opgelost worden of door mid del van een der andere vredelie vende methoden, waarin artikel 33 van het Handivest voorziet, in overeenstemming met onze we derzijdse belofte als medeleden van de Verenigde Naties. Om deze redenen is de Britse Regering bereid deel te nemen aan besprekingen tussen de vier geallieerde bezettings-autoritei- ten te Berlijn, teneinde welk ge schil ook, voortkomend uit het toestuur van de stad, op te lossen. Vóór alles is echter nodig, dat de verbindingswegen en 't ver keer van goederen en perso nen tussen de Amerikaanse, Brihse en Franse sectoren van Berlijn en de Westelijke zönes geopend worden. Ook de inhoud der Amerikaanse en Franse nota's aan de Sowjet- Unie is bekend gemaakt. Alle drie nota's zijn gelijk, wat de inhoud betreft. Alleen de formulering verschilt. De omvang der nota's is ongeveer 1000 woorden Zij werden afgelopen Dinsdag aan de Sowjet-ambassadeurs te Londen, Parijs en Washington 1 overhandigd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1