Eerste Kamerverkiezingen 1948 DE BERLIJNSE KWESTIE Het herstel van de Oorlogsschade in België Fraokerlng bQ Abonnement: Temenzeu VRIJDAG 9 JULI 1948. Britse regeringsverklaring over de kwestie Tassojef De strijd in China Opschorting Marshallhulp aan België en Zweden Oef llocslctn J Sn SalcslSna» De Sokoldemonstratie te Praag De diamantsmokkel te Antwerpen WEERSVERWACHTING. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot V. - avond. Wisselend bewolkt. Wisselend bewolkt met enke le buien. Vrij krachtige wind tussen Noord-West en Noord. Koel. 4de Jaargang No- 853- Verschijnt dagelijks IJrukkery N.Vw Firma P. J- van de Sande Terneuzen A dvertentieprfls per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regt' meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent. Abonnementsprijs ƒ3.25 per kwartaal De verkiezingsdienst van het A.N-P. deelt mede: Gekozen in Groep 1 (Noord- Erabant, Zeeland, Utrecht en Limburg) AR J. A. de Wilde, 's Gra venhage- C.-1H.J. Reyers, Kamerik. K. V. P.: F. G. C. J. M. Teu- lings, Vught; H. J. van Velt- hoven, 's Hertogenibosch; P. A. Kerstens, 's Gravenbage; A. M C. J. Steinkiihler, Eindhoven; H. M .van Lieshout, Eindhoven; A. C. de Bruijn, Maartensdijk; G. A. M. J. Ruys de Beerenbrouick, Holthem-Bom; B. M. Berger, Venlo; L. F. H. Regout, Meers- sen. P. v. d. A.: E. Brongersma, Heemstede; J. J. Kramer, Bruns- sum. Gekozen in Groep 2 (Gelder land, Overijssel, Groningen en DTente) K.VD.: J. R M. van den Brink, Laren (N.-H.)H. J. M. Verheij, Didam; H. C. Nijkamp, Ensehedé. C.-H G. Kolff, Geldermalsen; G. Vixeboxse, Almelo. V. V. D.R. Zegering Hadders, Brnnen. C. P. N.: J. P. Schalker, Am sterdam. A.-R.: W. Rip, Voorburg; A. W. Biewenga» Garsthuizen. P. v. a. A.R. Kranenburg, Leiden; J. A. Jonkman, 's Gra venbage; J. Cramer, Assen; H. Ooeterhuis, Amsterdam. Gekozen ;in Groep 3 (Noord- Holland en Friesland) V.V.D.: D. U. Stikker, Am sterdam. P v d. A.: P. Lieftmck, Rot terdam- C. Woudenberg» Amster dam- M Tjeenk Willink, 's Gra venbage; G. J. van Heuven Goed hart. Nieuwer Aanstel. Kenneth Younger, Brits onder minister van Binnenlandse Zaken, heeft Woensdagavond de eerste volledige verklaring afgelegd van de zijde der Britse regering over de omstandigheden van de recente hechtenis in Londen van kolonel Tassajef een inspecteur van het Sowjet-iRussische militaire be stuur in Duitsland, die op 23 April van zijn standplaats in Bre men verdiween. Younger verklaarde- in het Lagerhuis, dat de regering per sonen soms toestond naar Enge land te komen om vrijwillig in lichtingen te verstrekken, hoe wel zij niet bereid was hen als immigranten in Engeland toe te laten. Theoretisch werd het hun- niet toegestaan Engeland te be treden, doch practisch waren zij in het land. Kol. Tassajef werd op deze manier behandeld, nadat hij te kennen had gegeven met de Sowjet-autoriteiten te willen bre ken en bereid was naar Engeland te komen om inlichtingen -t? ver strekken. Hij kreeg kamers in Londen, doch verliet deze op 6 Mei en werd daarna door de po litie gearresteerd, die hem In een opgewonden toestand aantrof en niet te weten kon komen wie hg was. Later vroeg de kolonel of men he*i weer naar de Sowjet-auto- riteiten wilden terugbrengen. Hij werd, nadat hem nog tijd gegeven was om zich te bedenken en de autoriteiten de gelegenheid had den gehad de zaak te onderzoe ken, naar Bremen teruggebracht en aan de Sowjet-autoriteiten overgeleverd, zo besloot Younger. Younger ontkende, dat kol. Tas sojef door de Britse autoriteiten slecht behandeld was. lüt Naniking wordt gemeld, dat communistische troepen uit Toeng- Sjoe, 35 km tenZuidenvanKaifeng, een spoorwegknooppunt in de vlakte van Honan, waar de groot ste tot nog toe geleverde veld slag in Midden-China reeds twee maal heeft gewoed, zijn verdre ven. Deze overwinning wordt van officiële zijde als een van de groot ste in de huidiige vlakte van Ho nan gekenschetst. Op andere plaatsen in dit ge bied, vooral tussen Soehsien en Tsjising zouden de communisten zware verliezen geleden hebben. C. P. N.: J. Brandenburg, Am sterdam; J. van Santen, Amster dam. C.-H.: R. Pollema, Leeuwar den. A.-R.: H. Algra, Leeuwarden; R. H. Woltjer, Amsterdam: K. V. P.: G. C. J. D. Krop man, Amsterdam; E. H. A. Kraayvanger, Rotterdam. Gekozen in Groep 4 (Zuid-Hoi- land) K. V. P.: J. A. J. Barge, Lei den; H. F. M. van Voorst tot Voorst, 's Gravenhage; P. J. Wit- teman, Overveen. P. v. d. A.: J. in 't Veld, 's Gravenhage; N. A. Donker sloot, Amsterdam; J. v. d. Kieft, Bussum; J. L. Hoogland, St. An na Parochie. C. P. N.: A. D. Schoonenberg, Amsterdam. V. V. D.: A. N. Molenaar, Wassenaar. A.-R.: A. Anema, Haarlem; J Schipper, Utrecht. C.-H.: J. de Zwaan, Leiden. ZEEPOST. Naar Nederlands Oost-Indië kan zeepost worden verzonden met het s.s. „Zuiderkruis", dat op 30 Juli a.s. van Rotterdam vertrekt. Naar Curagao en de overige gebiedsdelen in de Wets vertrekken op 16 Juli het s.s. „Stuyvesant" en op 20 Juli het m.s. „Delft". Met betdè schepen kan post verzonden worden. België en Zweden zullen tijdelijk geen hulp in aanzienlijke mate volges het plan-Marshall kunnen ontvangen, doordat de parlemen ten van deze landen tol nog toe het 'bilaterale verdrag met de Ver. Staten niet geratificeerd' hebben. De ratificatie zou per 3 Juli ge schied moeten zijn. De opschor ting der hulpverlening is inmid dels slechts van theoretisch be lang, daar aan geen van beide landen tot nog toe toewijzingen volgens het plan-Marshall zijn gedaan. BLOKKADE KNIJPEN. GAAT 1 De correspondent van het A.N.P. meldt telefonisch: Na twee weken blokkade heb ben de Britse, Amerikaanse en Franse commandanten van Ber lijn moeten besluiten tot krachtige maatregelen ter beperking vah het stroomverbruik. De hoeveel heid kolen, die voor de centrales in West-Berlijn beschikbaar is, is met een derde verminderd. Op een groot aantal lijnen van tram en ondergrondse wordt niet meer gereden. '3 Avonds na zes uur staat het gehele verkeer stil. Ten behoeve van industrie-arbeiders zal worden getracht busdiensten in te leggen. Het verbruik der straatverlichting is opnieuw met 75 pet. verminderd. De beperkin gen betreffen ook de diensten van het stadsbestuur en de ziekenhui zen, die evenals andere instellin gen van vitaal belang, van gene ratoren zullen worden voorzien. Een groot aantal industriën zal moeten worden stopgezet en in verband daarmede is er een werk lozensteun-regeling ingevoerd. De ruim 100.000 arbeiders, die werk loos zullen worden, zullen 50 tot 60 pet van hun loon ontvangen. Het ligt in de bedoeling hen bij het puinruimen te werk te stellen. Bij het aankondigen van deze beperkingen heeft de Amerikaan se commandant Howley gezegd, dat zij noodzakelijk zijn, daar het voedseltransport het meest drin gend is. Vrijheid en democratie zijn steeds slechts gekocht met lij den, zo zeide Howley. De voedselrantsoenen zijn tot nog toe normaal verstrekt. Wel zullen in het dieët wijzigingen moeten worden gebracht, wanneer de door de lucht aangevoerde voorraden worden aangesproken. Het luchtvervoer leverde in de laatste dagen een prestatie van 200 ton per dag, ook bij de op nieuw ingetreden uiterst ongun stige weersomstandigheden. Van Woensdag af is een deel van het luchttransport voor ko- lenvervoer beschikbaar gesteld en na 15 Juli zullen kolen het groot ste deel der lading uitmaken. Reeds bij de huidige uiterste be perking verbruiken de electrische centrales in West-Berlijn duizend ton kolen per dag. In vele zie kenhuizen worden moeilijkheden ondervonden door het gebrek aan bepaalde benodigdheden Slechts dringende operaties kunnen nog worden verricht. De Berlijners zullen thans de in vloed der blokade in volle omvang gaan bemerken. Het verkeers probleem is voor velen reeds on overkomelijk. Het stadsbestuur was Woensdag niet in staat zijn personeel uit te betalen. Het heeft moeten besluiten zijn administra tie uitsluitend op de valuta der Sowjet-zóne te baseren. Terwijl de bewoners der inge sloten stad door honderden zorgen worden geplaagd, lezen zij in hun dagbladen opgetogen beschrijvin gen van de toestand, die in West- Duitsland door de geldsanering zou zijn ingetreden. Zij leven van winkels, waar velerlei tot nog toe onbereikbare waren vrijelijk cn te gen billijke prijzen te Koop zijn, van overvloed aan eieren en groenten, enz. Berlijn ondervindt van de geld- saneering nog slechts de lasten. Men ziet zich hier er op aangewe zen, de bij voorbaat als waarde loos gebrandmerkte Oostelijke mark te gebruiken en moet con stateren, dat de sigaret zijn func tie als waardemeter ten volle heeft behouden. Van de andere kant wordt de ingesloten stad overgoten met communistische propaganda, die zich beijvert het vertrouwen in de mogelijkheden van een voorzie ning door de lucht te ondermijnen en die de Westelijke Gealieerden aanvalt, omdat zij tijdens de oor log „nodeloos Duitse steden heb ben verwoest". FRANSE GEZINNEN UIT BERLUN. De Franse autoriteiten te Ber lijn zijn begonnen de gezinen van alle Franse beambten, die geen permanente dienst in de stad heb ben te evacueren en hebben er op aangedrongen, dat de gezinnen van de andere beamten zo moge lijk thans hun verlof in Frankrijk zullen gaan opnemen. Deze maatregel wordt niet uit gelegd als een teken van minder vastbeslotenheid om in Berlijn te blijven, doch als bedoeld het aan tal personen, dat bevoorraad moet worden, zo klein mogelijk te ma ken, zodat deze groep van achter blijvers een lang „beleg" zal kun nen doorstaan. De Franse bevolking van Ber lijn, met uitzondering van de be zettingstroepen, wordt geschat op 1500 zielen. Volgens de Franse woordvoer der zijn geen speciale voorberei dingen getroffen voor vervoer van de gezinnen per vliegtuig. De Fransen hebben slechts een twaalftal vliegtuigen voorna melijk oude transport-Junkers tot hun beschikking voor het aan voeren van voedsel voor hun land genoten In Berlijn. Enkele van deze machines landen dagelijks met voorraden op Tempelhof en vertrekken wederom met Franse passagiers. DE WAPENSTILSTAND IN PALESTINA. Naar vergomen wordt heeft de Belgische regering het voorstel van Graaf Folke Bernadotte een wacht van 333 Belgen naar Pale stina te zenden teneinde de nale ving der wapenstilstandsvoor waarden te controleren, in princi pe aangenomen. Zoals bekend zal deze wacht een onderdeel uitma ken van een soort legertje van de U.N.O., dat in totaal 1000 man zal tellen. De recrutering in België zal onder vrijwiligers geschieden en de leden van de wacht zullen als „personeel" van de organisatie der Verenigde Volkeren worden beschouwd. De wacht zal niet worden beschouwd als een onder deel van de Belgische strijdkrach ten. De Belgische regering heeft als voorwaarde gesteld, dat de wapenstilstand verlengd wordt. V. N—MISSIE VERLAAT PALESTINA. Vanwege het hoofdkwartier van de bemiddelaar der V. N. te Haifa is medegedeeld, dat de Jo den hebben toegestemd in een ver lenging van het bestand in Pale stina met een periode van dertig dagen, doch dat de Arabieren het geweigerd hebben. In de door Graaf Folke Berna dotte ondertekende verklaring werd verder gezegd, dat de bemid delaar vandaag de gehele missie van de Verenigde Naties uit Pale stina zou terugtrekken. „Nu 'het onmogelijk blijkt de twee partijen er toe te bewegen de vijandelijkheden niet te hervat ten, zal ik mij concentreren op het tot stand brengen van een bestand in Jeruzalem en van uiteindelijke demilitarisatie van deze stad", al dus verklaarde Bernadotte. De Joden hadden ook een ver lenging van het bestand met drie dagen goedgevonden om de eva cuatie van ds V. N.-missie te ver gemakkelijken, doch de Arabieren hadden klaarblijkelijk ook dit voorstel verworpen. De Joden hadden voorts bereid heid getoond te onderhandelen over demilitarisatie van Jeruza lem en de bemiddelaar had verdui delijking gevraagd van het Arabi sche antwoord, dat zich op dit punt niet scherp uitsprak. Bernadotte verklaarde verder, dat hij zou blijven werken aan de taak, hem door de algemene ver gadering van de V. N. toebedeeld om te pogen zo spoedig mogelijk een vreedzame regeling van de Palestijnse .kwestie tot stand te brengen. Het Amerikaanse vliegdekschip „Paleu" is te Haifa aangekomen om hulp te verlenen bij de eva cuatie van de missie der V. N., evenals een drietal Amerikaanse destroyers. Bernadotte heeft de belligeren- ten verzocht militaire aotiies te gen Haifa of Beiroet na te laten totdat de V. N.-vertegenwoordi- gers zijn vertrokken. Wat betreft de demilitarisatie van Haifa waren de antwoorden der twee partijen zo uiteenlopend, aldus zeide Bernadotte, dat men geen voooruitzicht op overeen komst aanwezig kon achten. Negen maanden geleden, op 10 October 1947, werd in België de wet op de oorlogsschade van kracht en tot nu toe werd reeds 12 milliard francs voor het her stel van particuliere bezittingen en fr. 14 milliard voor herstel aan openbare gebouwen uitgekeerd. Reeds voordat de wet in wer king kwam was een aanvang ge maakt met de wederopbouw door het verlenen van voorschotten. Aanvankelijk werden slechts ere mieten verleend overeenkomst''g met de waarde der beschadigde goederen in 1939, doch hieraan werd later uitbreiding gegeven en de geteisterden ontvangen thans een uitkering, die gelijk is aan drie en een half keer de waarde van de schade in 1939. Voor on roerende goederen, waarvan de waarde tussen fr. 80.000 en fr. 120.000 ligt. bedraagt het schade- coefficiënt zelfs 4, bij onroerende goederen beneden fr. 80.000 4,5. Het aantal ontvankelijk ver klaarde schadedossiers beloopt niet minder dan 648.217 en het zal ongeveer 7 jaar duren voordat deze afgehandeld zijn. Bij het uit keren van oorlogsschade hebben degenen, die iii Duitse gevangen schap verkeerden of wel krijgs gevangene zijn geweest, voorrang. Volgens de Belgische wet op de oorlogsschade wordt niet alleen materiële schade vergoed, doch wordt ook een vergoeding ver strekt aan diegenen, die door- de Duitsers zijn aangehouden of ge deporteerd. Deze politieke ge vangenen natuurlijk niet te verwarren met de politieke delin quenten welke hier „incivie ken" worden genoemd, en hun rechthebbenden (vrouwen en kin deren) bezitten b.v. een eigen sta tuut en tot nu toe zijn 1 5700 aan vragen ingediend om van dit sta tuut te mogen genieten. Tot nu toe profiteren reeds 3000 politieke gevangenen v,an de materiële voorwaarden, die bij genoemd sta tuut zijn voorzien. Bij de vaststelling van de oor logsschade heeft men kunnen con stateren, dat deze in vele geval len was overdreven en na contro le heeft men de ramingen dikwijls met 20 tot 25 procent moeten ver minderen. Bij de Noordpier te IJmuiden spoelde gisteren het lijk aan van de 18-jarige B. uit Schoorl, die op 30 Juni bij het baden te Kam perduin verdronk. Bernadotte verklaarde, zijn mis sie als bemiddelaar niet als be ëindigd te beschouwen door deze „tijdelijke tegenslag". Naar officieel verluidt, aldus A.F.P., hadden de diplomatieke vertegenwoordigers van Groot- Brittannië in de Arabische landen van het Midden-Oosten opdracht gekregen de Arabische regeringen ter kennis te brengen, dat de Britse regering een verlenging van het beistand in Palestina wenste. Bernadotte heeft de Arabische leiders doen weten, dat hij bereid is tot een bijeenkomst in Cairo, Zaterdag aanstaande, voor bespre, kingen over een tijdelijk bestand in Jeruzalem. Heden hervatting van de strijd Azzam Pasja verklaarde, dat hij geen snelle overwinning voor één van beide partijen verwachtte. De oorlog in Palestina is een guerilla, zo zeide hij» „Ik verwacht geen spectaculaire veldslagen." De Tsjecsho-Slowaakse Ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en Onderwijs hebben volledig rap port gevraagd over de politieke demonstraties tijdens het Sokol- festival, waarbij de politie tussen honderd en tweehonderd arresta ties verichtte. Men verwacht, dat het rapport begin komende week aan het kabinet zaJl worden voor gelegd. Tijdens de grote mars op Dins dag j 1. hebben politiemannen, al dus wordt 'bericht, zorgvuldig de namen genoteerd van de distric ten, wier delegaties het luidst „Benes" en „Masaryk" riepen. De Sokol-organisatie vervacht een ingrijpende zuivering onder haar leiders en geleidelijke over brenging van de controle op de organisaties van vakverenigingen en communistische partij, wier eigen gymnastiekclubs na de re geringswijziging in Februari j.l. met de Sokol zijn samengesmol ten. De verering voor Maar schalk Tito, waarvan de bij het festival aanwezige Joego-Slavi- sche gasten blijk hebben gegeven, heeft te Praag enige verlegenheid veroorzaakt. Men is voorts in officiële kringen van gevoelen, dat de aanwezigheid van 2000 So- kols uit de Verenigde Staten de demonstraties heeft aangemoe digd. Met betrekking tot de onthul lingen, die een Nederlands blad dezer dagen over de Belgische diamantsmokkel heeft gedaan, merkt „De Gazet van Antwerpen" van gisterenmorgen op, dat de Sinjorenstad blijkbaar aardig op weg' is het paradijs der buiten landse gangsters te worden. Het blad wijst er op, dat de haven stad vol Vreemdelingen zondêr papieren zit en dat vooral in de omgeving) van het Middenstation een bloeiende handel in buiten landse deviezen en diamant wordt onderhouden. De „Gazet van Antwerpen vindt het geen eer voor Antwerpen, dat Oost-Euro- pese agenten er hun tenten heb ben opgeslagen en acht het be droevend. dat het buitenland hier over is ingelicht, terwijl men bij de officiële Belgische instanties beweert niets te weten. „Over deviezen- en mensen smokkel, in de haven, het druk ken van valse levensmiddelenbon nen, veesmokkelcomplotten op grote schaal en zwendel in dia manten met Antwerpen als cen trum kan men wel in de buiten landse bladen lezen, doch in Bel gië wordt over daze misstanden door de officiële instanties met geen woord gerept en worden ze in de doofpot gestopt". Het blad betoogt tenslotte, dat indien de Nederlandse opsporings dienst in staat zijn te zeggen, wat zich te Antwerpen afspeelt, de bevoegde diensten in België dit toch zeker ook moeten kun nen. De 'Gazet dringt er bij de autoriteiten op aan de dagblad pers voortaan op de hoogte te stellen van hetgeen zich in de onderwereld van Antwerpen met zijn internationale gangsters af speelt en wat gedaan wordt om aan hun kiwade practijken een einde te maken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1