Britten treffen maatregelen op Malakka Communistisch complot te Beriiin? DE BERL1JNSE KWESTIE De toestand in Palestina Frankerlng Abonnement: Temeuzen WOENSDAG 7 JULI 1948. GERUCHTEN OVERVERVAN GING VAN SOKOLOFSKY. Vnorlopige resultaten Finse verkiezingen Revolutie in Peru BERNADOTTE WACHT OP ANTWOORD. De Radiorede van H. M. de Koningin, uitgesproken ^op 12 Mei Militaire besprekingen te! Washington Inhoud van pakketten naar Indië in blik alstublieft WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N-M.I Da Bilt, geldig tot Woens dagavond. Aanhoudend koel- Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen en op sommige plaatsen enige regen of mot regen. Matige, langs de Wad denzee tijdelijk nog krachtige N.-Westelij:ke wind. Aanhou dend koel voor deze tijd. 4de Jaargang No- 851. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vl Firma P- J. van de Sande Temeuzen Adve rtentlepry o per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties: 5 regris 60 ct.; iedere rege" meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 een». Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Volgens de Sovjet-Russische Taegliche Rundschau heelt Maarschalk Sokiolofsky op de hij- eenkomst der militaire gouver- neurs van Ziaterdaj-i*» enig mogelijke Antwoord." ge~ B Volgens het onder Amerikaan se toezicht staand blad ,,'Der Ta- Kesspiegel heeft Hermann Ma tera, de leider der Berlijnse com munisten aangedrongen op een economisch tweejarenplan voor Eerlijn gelijk aan dat voor se Sovjet-zóne. In Russische kringen te Berlijn gaat het gerucht dat men binnen kort rekening moet houden met de vervanging van de Russische opperbevelhebber Maarschalk So- kolofsky. Voorts zou ook de Rer- li'nse commandant Generaal Ko- tikow naar de Sovjet-Uhie terug keren. Reeds enkele maanden geleden hebben geruchten van zulke aard hier de ronde gedaan. Zowel Sokolofsky als Kotikow zijn onlangs door Stalin wegens hun verdiensten in verband met het Sovjet-Russische militaire bestuur van Berlijn met de Le- ninorde onderscheiden DE POLITIE TE BERLIJN. Volgens het met Amerikaanse vergunning verschijnende blad „Der Tagesspiegel" heeft Kolonel Paul Markgraf, hoofd van de Berlijnse politie-administratie, zijn medewerkers on-officieel doen weten, dat hij geen orders of in structies van Britse, Amerikaan se of Franse autoriteiten meer zou accepteren. .Markgraf zijn staf geïnstrueerd hebben de Skw iet-bezettingsmacht als de enige bevoegde vertegenwoordi- van het Geallieerd militair bestuursbureau te beschouwen en slechts te gehoorzamen aan or ders van de Sovjet-automteiten. In de afgelopen dagen zouden verschillende pogingen gedaan zijn om sommige bureaux van de Berlijnse politie van de Ame - kaanse naar de Sovjet-Russische over te brengen. SIGARETTEN VOOR WESTMARKEN De toegevoegde financiële ad viseur van Generaal Clay, Joe Freeman, heeft verklaard, dat de Amerikaanse autoriteiten hebben vernomen, dat grote hoeveelheden sigaretten uit de Sovjet-zone te Berlijn worden ingevoerd om West-Marken te. kopen. De Amerikaanse autoriteiten be ramen maatregelen om het weg vloeien van de Deutse marken te gen te gaan. PROTESTEN TEGEN DE BLOKKADE. Brnest Bevin, de Engelse Mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft aan Georges Zaroelbin, Sow- jet-amibassadeur te Londen, het Engelse protest tegen de blok kade overhandigd. Zaroebin, die op het Ministerie werd ontboden, vertoefde slechts enkele minuten bij Bevin. Georges Bidault. de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Sowjet-Russische am bassadeur te Parijs Dinsdagmid dag een nota overhandigd betref- Volgens radio Helsinki tonen de voorlopige uitslagen van de Finse verkiezingen aan. dat de .burgerlijke partijen in het nieu we parlement zullen beschikken over 108 zetels en de arbeiders partijen over 92 vergeleken met resp. 1C1 en 99 bij de verkiezin gen in 1945". Tot dusver zijn 1.772.000 stem men geteld reeds 74.000 meer (jan in 1945. Volgens de voorlopige berekeningen is de zetelverdeling als rolgt; Agrariërs: 56 zetels (winst 7). Sociaaldemocraten: 54 zetels (winst 4). Vollksdemocraten38 zetels verlies 11). Conservatieven33 zetels (winst 5). Zweedse volkspartij14 zetels (verlies 1). Liberalen: 5 zetels (verlies 4). (De glottellinig zou kleine ver anderingen van deze cijfers mo gelijk kunnen maken, aldus be sluit radio Helsinki. fende de toestand te Berlijn. Bij het Ministerie wordt vernomen, dat de inhoud van deze nota ge lijksoortig, doch niet geheel ge lijk is aan die van Engeland en de V.S. De tekst van de Franse nota zal Donderdag gepubliceerd worden. Naar te Londen verluidt is de Engelse nota geenszins een ulti matum en worden geen stappen genoemd, die de Westelijke mo gendheden zouden willen doen, indien Moskou de verkeersbeper- kingen weigert op te heffen. Naar men aanneemt wordt er wel sterk de nadruk in gelegd op het recht van de Westelijke mogend heden te Berlijn te blijven. Naar verluidt wordt de mogelijkheid van een vierrnogendhedenfoijeen- komst ter hernieuwing van de besprekingen over het gehele Duitsie vraagstuk, waar de acht- mogendhedenconferentie te War schau om verzocht heeft, van de hand gewezen, tenzij uit een defi nitieve daad van Sovjetzijde blijkt, dat de S. U. bereid is de impasse te doen eindigen, die tussen de S. U. en de Westelijke mogendeden ontstaan is over een gehele reeks politieke en econo mische kwesties inzake Duitsland. De overhandiging van deze no ta's heeft de gehele Berlijnse kwestie van het niveau van be sprekingen met militaire gouver neurs te Berlijn op het niveau van directe onderhandelingen met Moskou gebracht, aldus Reuter. Men gelooft, dat er geen ter mijn voor antwoord is gesteld noch gezinspeeld wordt op volgen de stappen, indien Moskou geen of een negatief antwoord geeft. Het protest van de V. S. werd „formeel en krachtig" genoemd. Na een onderhoud van 14 minu ten met Marshall verklaarde de Sowjet-Russisohe ambassadeur een nota te hebben ontvangen, doch niet te weten wat er in stond. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de V. S. niet van plan de inhoud van de nota te publiceren, „voordat de Sowjet-regering een redelijke tijd gehad zal hebben om haar te be studeren en haar antwoord op te stellen". Men verwacht, dat dit minstens twee dagen zal duren. Diplomatieke waarnemers te Washington trekken hier de con clusie uit, dat Marshall de Sow jet-regering een definitieve han delwijze heeft voorgesteld en dat de drie Westelijke mogendheden drastische maatregelen zullen nemen, indien de S. U. daar geen gehoor aan geeft. Het partijloos rechtse Parijse blad „Figaro" heeft bijzonder heden gepubliceerd over een „communistisch complot" dat op gezet zou zijn om de Westelijke Geallieerden te dwingen Berlijn te ■verlaten. Ee.n woordvoerder van de Britse ambassade te Parijs verklaarde tegen Reuters corres pondent, dat het bericht van de „Figaro" hem geheel waar voor kwam. Het Franse departement van Buitenlandse Zaken zeide, dat het bericht op de voornaam ste punten overeenstemde met door het departement zelf ontvan gen inlichtingen. Volgens het bericht van de Fi garo zou de redactie van dit blad een geheim communistisch docu ment in handen gekregen hebben, bevattende instructies van de communistische partij aan commu nistische cellen te Berlijn een op stand te ensceneren, welke de Sowjet-autoriteiten een voor wendsel zou verschaffen om tus senbeide te komen en de Weste lijke Geallieerden de stad uit te zetten. Het document, dat opgesteld zou zijn volgens richtlijnen uit Moskou, zou tot titel dragen: „Instructies ingeval van afkondi ging van de crisistoestand door de arbeidersmassa van Berlijn". Een woordvoerder van de Brit se ambassade te Parijs heeft Maandagavond verklaard, dat „er een bericht is geweest over een communistisch complot, welk be richt geheel en al waar schijnt te zijn, om de Geallieerden er toe te dwingen Berlijn te verlaten". Hij zei, dat „een geheime order naar communistische cellen te Berlijn was gezonden, waarin de leden bevel werd gegeven op een later te bepalen datum télgen de Geallieerden te demonstreren". De woordvoerder vervolgde „Na de demonstraties zou de Berlijnse politie worden opgeroe pen om het Geallieerde personeel tegen de menigte te beschermen. De politie zou dan verklaren on machtig te zijn dit doeltreffend uit te voeren en om de hulp van de Sowj et-troepen in de stad ver zoeken. De Sowjet-troepen zou den het Geallieerde personeel in en speciaal daartoe afgesloten ge bied samenbrengen en het van daar naar de Westelijke zones zenden". De woordvoerder voegde hier aan toe: „De leden van de com munistische cellen hadden in structies om de order na lezing te verbranden of te vernietigen". Hij verklaarde „de bijzonderheden van het bericht, dat goed gefun deerd acheen te zijn", te hebben bestudeerd. Hij had eveneens overlegd met het Franse Ministe rie van Buitenlandse Zaken, dat NOORS SCHIP IN NOOD. Het 5671 ton metende Noorse motorschip „Thalatta" is bij de Malediven, ten Zuidwesten van Colombo, aan de grond gelopen en heeft S.O.S.-seinen uitgezon den. Er zouden passagiers aan boord zijn. In de ruimen één en* twee zijn grote lekken ontstaan. zo zeide hij., verklaarde, dat „de bijzonderheden overeenkomen met de inlichtingen, die het had' ont vangen*'. (Het „complot" zou door een lid van een der „communistische cel len te Berlijn" bekend zijn ge maakt. Peru staat thans onder de con- tröfle van het leger volgens een Miaandag door het kabinet uitge vaardigd nooddecreet naar aan leiding van een opstand, welke is uitgebroken in de Noordelijke provincies Puno en Juliaca onder traepen, die gecommandeerd wor den door majoor Alfonso Llosa. In Lima was het gisteren rus tig, ook in de gebieden buiten de genoemde provincies. Generaal Federica Hurtado, opperbevelheb ber van de gewapende macht, heeft speciale bevoegdheden ge kregen voor handhaving van de openbare orde. Openbare bijeen komsten zijn verboden en er is een avondklok ingesteld. Majoor Llosa, die genoemd wordt als de leider van de op stand, wordt in regeringskringen als uiterst rechtsgezind be schouwd. Graaf Bemadotte heeft, naar officieel te Tel Aviv is medege deeld, de Arabieren en Joden tot heden de tijd gegeven om te ant woorden op zijn voorstel tot ver lenging van het bestand in Pa lestina. Ingeval een der partijen of allebei, niet met dit voorstel accoord gaan kan men verwach ten dat de Veiligheidsraad bijeen-' geroepen wordt om over nader optreden te beraadslagen, aldus heeft Bernadotte in een bood schap aan Mosje Sjertok, de Is raëlitische Minister van Buiten landse Zaken, medegedeeld. Een communiqué van de rege ring van Israël, aldus wordt na der gemeld, deelt mede, dat de Israëlitische staatsraad besloten heeft tot „algehele afwijzing" van het voorstel van Bernadotte voor een vredesregeling voor Palesti na. Het besluit werd genomen met 27 tegen nul stemmen bij vier onthoudingen, na een be spreking van drie en een half uur. BEMIDDELINGSPOGINGEN VAN BERNADOTTE. Mosje Sjertok, Minister van Buitenlandse Zaken van Israël, heeft Graaf Bernadotte antwoord doen toekomen op diens voorstel len tot oplossing van het Pales tijnse vraagstuk. Volgens dit ant woord houden de voorstellen geen rekening met de verdelingsresolu tie van de algemene vergadering der V.N. van 29 November, „die de enige internationale geldige uitspraak blijft over de kwestie van de toekomstige regering van Palestina". Bernadotte wordt in dit ant woord verweten, dat hij niet vol ledig rekening heeft gehouden met „de werkelijke vestiging van de souvereine staat Israël in het door de resolutie der algemene verga dering toegewezen gebied „en met andere territoriale veranderingen, die een gevolg zijn van het afslaan van de aanval op de staat Israël door Palestijnse Arabieren en de regeringen van naburilge Arabi sche staten. Bernadotte heeft gisterenmor gen twee uur met Mosje Sjertok gesproken over zijn voorstellen tot verlenging van het bestand en de- militarisatie van Jeruzalem en Haifa. Het kabinet van Israël is gisterenavond en hedenmorgen weer bijeengekomen om over Is- raël's houding te beslissen en een antwoord op te stellen, dat heden middag aan Bernadotte zal wor den overhandigd. In het antwoord van Sjertok wordt verder nog gezegd, dat de V.N. verdeling van West-Palesti- De operbevelhebber in het ge bied van Malakka, generaal-ma- joor Boucher, heeft in de federale wetgevende raad van Malakka verklaard, dat „eenheden van de Britse marine en luchtmacht thans voor de Oostkust van Malakka opereren om te voorkomen, dat communistische versterkingen Malakka bereiken". De raad stem de toe, dat de volmachten ver groot zouden worden om de golf van verzet te bestrijden. Boucher stelde voor een speciale grens- madht te vormen om de Noord grens met Siam te bewaken. De plaatsvervangende hoge com missaris, Sir Alexander Newboult zeide, dat het hoofdkwartier van de luchtmacht naar Koeala Loem- pon, hoofdstad der kortelings ge vormde federatie, was overge bracht. Er zou een stelsel van identi- teits- en registratiekaarten inge voerd worden. Boucher zeide ver der dat het zwaartepunt van de aanvallen der geweldplegers niet bij de Europese plantages lag „daar deze te goed georganiseerd waren en zij hier niet tegenop konden". De communisten gebruiken twee zendstations, een in het Noorden en een in het Zuiden. „Wij laten hen die nog een tijdje", zo vervolg de Boucher. De communisten ge bruiken groepen van „de sterke arm", in de dicht bevolkte gedeel ten. In het ontoegankelijke oer woud waren groepen van ongeveer 200 man van het vroegere volks leger, dat tegen de Japanners op trad. Boucher zeide ervaring te heb- na tussen Joden en Arabieren, zo als in de resolutie der V.N. was vastgelegd, een principiële wijzi ging zou ondergaan, indien het Arabische deel van Palestina ge voegd zou worden bij een van de naburige Arabische staten. Graaf Bernadotte heeft gisteren de Veiligheidsraad verzocht op de Joden en Arabieren een beroep te doen een verlenging van de wapenstilstand in Palestina te aanvaarden. ben opgedaan in Voor-Indië en Griekenland in het bestrijden ,,van rode terroristen". Hij kon daarom verklaren, dat „het moraal der verzetplegers reeds zwaar geleden had". De vijand kon zich in Ma lakka wel goed verbergen, doch was technisch minder goed uitge rust en minder moedig dan de verzetslieden in Griekenland en Voor-Indië, aldus Boucher. Het leger had pantserwagens ei: mobiele colonnes en werkte overal met de politie samen. Het zou echter geen snelle en gemakkelij ke taak zijn het verzet uit te roei en. „Er is geen kwestie van" zo vervolgde de generaal, „dat de toestand van het land ernstig is. Er bevinden zich in dit land man nen, die het economische leven willen ontwrichten en de regering zal nog meer volmachten verzoe ken indien dit nodig wordt". Dato Onn Bin Djaffar, Premier van Johore, zeide dat „er reeds van 1942 af gecomplotteerd werd om een communistische republiek te stichten". Hij critiseerde de Britse regering „omdat zij zich in Binnenlandse aangelegenheden op Malakka mengde". Verklaringen van verantwoor delijke leden der Britse regering in het Hogerhuis konden het volk van Malakka niet gerust stellen. Hij verzocht de Britse regering mede te delen, „dat het voik van Malakka in-staat is op te treden". Troepen en politie zijn reeds versterkt en uitrustingen worden door de lucht aangevoerd. De re gering heeft 6.500.000 Straits dol lars toegestaan om de politie te versterken. De radio-redevoering van H. M. de Koningin, waarin zij mede deling deed van haar voornemen om afstand te doen van de troon, is thans, met instemming van H. M. de Koningin, benevens met die van de Minister-President en de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenskappen, in druk ver schenen. De Staatsdrukkerij en -uitge verij! heeft het boekje typogra fisch verzorgd en tegen kostprijs vervaardigd De Nederlandse boekhandel zal haar medewerking voor een vlotte verkoop verlenen en van elke korting afzien. De opbrengst van de verkoop komt namelijk, overeenkomstig de wens van H, M. de Koningin, ten goede aan de Stichting 1940—'45. De prijs is zo laag gesteld (25 cent per exemplaar), dat 't boek je in ieders bereik kan komen. Medewerking is ingeroepen van de gemeentebesturen, van inrich ting voor onderwijs, verenigingen, enz., zodat een ruime verspreiding en een goede opbrengst mag wor den «verwacht Binnen enkele dagen zuilen exemplaren van deze historische toespraak van H. M. de Koningin bij de boekhandel verkrijgbaar zijn. Ook na toezending van de benodigd bedragen op postreke ning 425300 (Staatsuitgeverij, Fluwelen Burgwal 18, 's Graven- hage), zijn exemplaren verkrijg baar. Dinsdag zijn op het Amerikaan se Ministerie van Buitenlandse Zaken de militaire besprekingen begonnen tussen de landen van de West-Europese Unie en de Verenigde Staten, teneinde de weg te banen tot directe gewapende Amerikaanse steun aan de West- Europese Unie. Behalve Amerika, België, Enge land, Frankrijk, Luxemburg en Nederland was Canada vertegen woordigd, zodat de bestaande mi litaire samenwerking tussen Ame rika, Engeland en het Dominion in het plan verwerkt zou kunnen worden. Volgens Amerikaanse functio narissen zouden de besprekingen zich mogelijk over enkele maan den uitstrekken. Het plan bestond om verschillende commissies te vormen voor de behandeling der verschillende aspecten va.n het on derwerp. Hiertoe behoren de ma te waarin de Verenigde Staten zich met de regionale alliantie zullen verbinden, de vraag hoe de landen van de West-Europese Unie van Amerikaans materiaal Voorzien zullen worden en wat van de Europese landen in ruil verwacht zou worden. De Voorlichtingsdienst van het Korps Mariniers (Hoofdkwartier) te 's Gravemhage maakt ons be kend, dat het rog geregeld voor komt, dat pakketjes, welke door ouders, verloofden, vrienden en kennissen naar de militairen in Indië worden verzonden, diaar met een bedorven inhoud aanko men. De oorzaken daarvan zijn de slechte verpakking, maar meer nog het in de, pakketten sluiten van aan bederf onderhevige ver snaperingen, sigaretten (in pa pierverpakking e.d. Betrokkenen worden er derhalve op gewezen, de inhoud dezer pakketten zoveel mogelijk in blik te verpakken, om te voorkomen, dat niet alleen dat bepaalde pakket in 'n gehavende en bedorven toestand aankomt, doch ook aqdere, door het bederf aangetast, hetzelfde lot onder gaan.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1