Prof. Mr. P. J. M. Aalberse overleden De toestand in Palestina De Joegoe-Slavii :he communisten DINSDAG 6 JULI 1948. Onlusten In Triest De Oostenrijks Joego-Slavische grens DE TOESTAND TE BERLIJN De voedseltoevoer in Berlijn Carnegiefabrieken door ontploffing gedeeltelijk verwoest INCIDENTEN IN PANAMA Amerikaans correspondente uit Joego-Slavië uitgewezen De Belgische socialisten en de Koningskwestie Zou Truman zich terugtrekken? A. H-. GERHARD^- s Koos Vorrink en Frans Goedhart klagen Paul de GrooCaan Verkiezingsrode Minister-President Beel? Nederland koopt25Canadesa oefenvliegtuigen De Vliegtuigbotsing bij Northolt Vermoorden In plaats van betalen WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Koel weer. Veel bewolking met enkele verspreide buien. Wind tussen Noord en West, matig, maar In de kuststreken tijdelijk vrij krachtig. Koel weer. Frankering by Abonnement: Terneuzen 4de Jaargang No- 850- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.W Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,60. Inzending advertentie» tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties: 5 feg-'c 60 ct.; Iedere rege" meer 12 cent. Ver melding. Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 eens. meer. Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- BERNADOTTE OVER ZIJN VOORSTELLEN. Graaf Bernadotte heeft ten aan zien van zijn voorstellen nader verklaard, dat het slechts sugges ties waren bestemd als basis voor verdere besprekingen. Het opne men van Transjordanië in de voor gestelde Palestijnse Unie beteken de niet noodzakelijk dat Transjor danië zijn integriteit zou verlie zen. Bernadotte zeide dat, naar zijn mening, het besluit tot verdeling van November 1947, niet erg ge lukkig was geweest. Volgens dit besluit zouden de gebieden overal verspreid komen te liggen. Inter nationale controle op Jeruzalem zou niet practisch zijn in verband met de voorgestelde begrenzing van de Arabische staten. Berlijn bevond zich in een soortgelijke si tuatie „Ge ziet, hoe de interna tionale controle daar werkt", al dus Bernadotte: „Niet zo erg best." Bernaddtte vertelde nog, hoe hij een hele nacht lang aan een be paald plan had zitten werken en, toen hij, dit volgende morgen aan zijn raadsman, Ralph Bunche, uit eengezet had, van deze te horen kreeg: „Dat plan is al twee jaar geleden besproken." Bernadotte stelt verlenging wapenstilstand voor. Graaf Bernadotte heeft officieel aan Joden en Arabieren voorge steld de wapenstilstand in Pales tina te verlengen en Jeruzalem en de havenraffinaderijen te Haifa te demilitariseren. Verder srtelt Bernadotte voor, de drie landen, aie in de wapenstilstandscommis- sie vertegenwoordigd zijn (Frank rijk, België en de Verenigde Sta ten) te verzoeken gewapende wachten te zenden ter bescher ming van de gedemilitariseerde plaatsen. De spanning stijgt. Reuter's correspondent meldt uit Amman, dat de spanning in Palestina stijgt, nu, naar verluidt, Arabieren en Joden de voorstellen van Berdadotte hebben verwor pen en beide partijen zich gereed maken de strijd na Vrijdag a.s. te hervatten. Men heeft nog slechts een ge ringe hoop op verlenging van het bestand. Waarnemers hebben de algemene indruk, dat men zien verder in gewapende strijd wil meten, nu het bestand belde par tijen de gelegenheid heeft gege ven zich te versterken. Volgens Radio Rome zijn bot singen voorgevallen tussen volge lingen van maarschalk Tito en aan het Kominform trouwe com munisten in de Joego-Slavische zóne van het vrije gebied van Triest. De politie van Triëst kwam tussenbeide. Bp de demarcatielijn liet een Italiaans communist zich op een door Joego-Slavische aanhangers van Tito georganiseerde bijeen komst prijzend uit over maar schalk Stalin. Hij werd onmiddel lijk gedwongen het podium te ver. laten. In een Joego-Slaviseh dorp bij de demarcatielijn kwam het tot een gevecht tussen anti-fascisti sche Slowenen uit het vrije gebied van Triëst met een groep commu nisten uit Triëst; die hun verga dering in de war stuurden. Op het Oostenrijkse Ministerie van Binnenlandse Zaken bestem pelt men als overdreven de be richten uit buitenlandse bron, volgens welke versterkingen zou den aangebracht zijn in Joego slavië op al de wegen in de rich tlij: van de Oostenrijkse grens. Het zou om niets anders gaan dan om de verdedigingsstellingen die sedert 1945 bestaan. „Austria Press Agentur" meldt anderzijds, dat sedert enkele da gen een ongewoon £root aantal personen clandestien de Oosten rijksJoego-Slavische grens over trekken. Het aantal Joego-Slavi sche vluchtelingen is reeds sterk gestegen. Volgens berichten van Engelse veiligheLdseenheden in Stiermar ken, bouwt Joego-Slavië ijzeren en massieve blokken aan de grens met Oostenrijk. Tussen de dag en nacht bewaakte uitkijkposten staan thans mitrailleurposten op gesteld. Naar verluidt is door deze maatregel de stroom van vluchtelingen bijna geheel tot stil stand gekomen. Volgens Oosten rijkse grensautoriteiten in Karin- thië (meer naar het Westen) heeft men geen bijzondere grens- activiteit waargenomen. Te Berlijn wordt officieel mede gedeeld, dat tien Britse „Sunder land" vliegboten binnen 24 uren de vloot van transportvliegtuigen, die de Westelijke zêlnes van Ber lijn van het benodigde voorzien, zullen versterken. In de afgelopen 24 uur zijn 161 Britse en 187 Amerikaanse vlieg tuigen in de Westelijke sectoren geland. De Berlijners konden voor het eerst de viermotorige „York" toestellen zien, toen vijftig van deze vliegtuigen achter elkaar over de stad vlogen en met de regelmaat van een klok op Ga- tow neerstreken. Zondag landden tussen twaalf uur 's middags en middernacht 96 Engelse vliegtuigen op Gatow en 181 Amerikaanse op Tempelhof. Een functionaris van de afde ling voedsel van het gemeentebe stuur heeft medegedeeld, dat er thans voor 30 dagen voedsel in de stad is en dat de toestand nog beter zal worden De dagelijkse behoeften waren 766 ton meel en meiproducten, 30 ton vetten, 93 ton vlees en vis, 200 ton ge droogde aardappelen, 77 ton sui ker, 2.2 ton melkpoeder en 10 ton koffie. Deze hoeveelheden wer den reeds dagelijks per vliegtuig aangevoerd. Volgens schippers is er in de haven van Wittenberge (Sowjet- zolne) een opstopping door aken met voedsel uit Hamburg, be stemd voor Berlijn, zo meldt D. P. D. (Britse zóne). De Duitse spoorwegmannen be/btoen besloten, dat het spoor wegpersoneel, dat werkeloos is door de Sowjet-Russische ver- keersbeperkingen, mee moest helpen aan het herstel van de lijn HelmstedtBerlijn, die tien da gen door de Sowjet-autoriteiten gesloten is wegens reparatie, „die echter meer tijd zou vergen, dan oorspronkelijk- verwacht was". Gisteren kon weer een Britse schuit met tweehonderd ton bloem aan boord de Sovjet-Russische contrólepost- te Wittenberge aan de Elbe passeren, op weg naar Berlijn. Vier en dertig andere schuiten met voedsel worden door de Sovjets te Wittenberge vastge houden. Ten gevolge van een ontplof fing die brand veroorzaakte, is meer dan 40 pet. van de Carnegie- fabrieken in Illinois verwoest, meer dan 27 personen zijn ge wond, onder wie 4 zeer ernstig. Volgens een schatting van de directie van het bedrijf beloopt de schade meer dan 1 millioen dollar. De ramp zou veroorzaakt zijn door een te grote hoeveelheid gas in de electrische centrale. Bij botsingen te Panama tussen de politie en aanhangers van Dr Arunlfo Arias, candidaat der re volutionaire partij voor het pre- sidentschap, zij.n Zondag 4 perso nen gedood en meer dan 20 ge wond. Ongeveer 100 personen zijn gearresteerd. De nieuwe president van Panama treedt 1 October in functie. Te 's-Gravenhage, waar hij ver pleegd werd, is Maandagnacht overleden de Minister van Staat Prof. Mr. P. J. M. Aalberse. Met hem is een van Nederlands meest vooraanstaande staatslieden heen gegaan, die jarenlang in ons po litieke en sociale leven een grote rol speelde. Prof. Mr. Petrus Josephus Mat- theus Aalberse werd 27 Maart 1871 te Leiden geboren. In 1897 promoveerde hij in de rechten. Onmiddellijk na zijn promotie ves tigde hij zich in Leiden als advo caat. In 1899 werd hij gekozen tot lid van de Leidse gemeente raad. Van 1901 tot 1903 was hij wethouder van sociale aangelegen heden en openbare hygiëne. Na de dood van Dr. Schaepman werd Prof. Aalberse in Februari. 1903 voor het district Almelo lid der Tweede Kamer. Weldra ont plooide hij daar vooral op so ciaal gebied een grote activi teit. Toen Prof. Aalberse in Februari 1916 benoemd werd tot hoogleraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, trad hij af als lid der Twee de Kamer. Na twee en een half jaar zag men hem echter in 's lands vergaderzaal terug en wel als hoofd van het toen nieuw in gestelde departement van Arbeid Aan June Furst, een Ameri kaans correspondent van „Tele- press", is „het recht ontnomen in Joego-Slavië te blijven, op grond van lasterlijke berichten", aldus deelt de Joego-Slavische rege ringsvoorlichtingsdienst mee. Het bureau te Londen heeft volgens deze verklaring het bericht van de correspondent verspreid, dat de communistische partijorganisatie der universiteit te Belgrado zich uitgesproken had tegen de ver- klaringen van het hoofdbestuur der Joego-Slavische communisti sche partij inzake de resolutie van het Kominform. „Dit onjuiste en lasterlijke nieuws is door enkele buitenlandse bladen, waaronder de „Rude Pravo," het blad der Tsje chische communistische partij, overgenomen", aldus de bekend making. De verklaring voegt er nog aan toe, dat 30 leden der communis tische partij van alle faculteiten der universiteit in een resolutie van 30 Juni de beschuldigingen van het Kominform hebben ver worpen en de houding van het hoofdbestuur der Joego-Slavische partij hebben toegejuicht. De algemene raad van de Bel gische socialistische partij heeft tijdens een vergadering te Gent op verzoek van volksvertegen woordiger Pierard een motie goedgekeurd waarin „het vast en eenparig standpunt der socialis tische partij tegenover de Ko ningskwestie" wordt bevestigd. De algemene raad verwerpt „als onverenigbaar met de grondwet en met het algemeen stemrecht elk ontwerp van volksraadpleging onverschillig in welke vorm dit wordt voorgelegd". Drew Pearson, commentator van de Amerikaanse radio, heeft Zon dagavond verklaard, dat Presi dent Truman aan enkele intieme vrienden zou hebben verklaard, op de democratische conventie zijn candidatuur te zullen intrek ken wanneer generaal Eisenhower niet opnieuw verklaart zich niet candidaat te stellen. Zes en dertig democratische af gevaardigden van New-Jersey, onder wie Frank Hague, oud burgemeester van Jersey-City, hebben een resolutie goedgekeurd, waarbij wordt voorgesteld de can didatuur van generaal Eisenhower op de democratische conventie te Philadelphia te steunen. De voor zitter van het demooratische co mité van Nebraska, William Rich- tie, heeft medegedeeld dat, naar James Roosevelt, de oudste zoon van wijlen President Roosevelt hem heeft doen weten, de helft van de CalifomisChe afvaardiging aohter generaal Eisenhower staat. Richtie voegde *r aan toe dat hij zelf, en „ongetwijfeld de meerder heid der afvaardiging van Nebras ka" het voormalig hoofd van de Amerikaanse legerstaf zal steu nen. Nadat het Ministerie Ruys de Beerenbrouck in 1925 was afge treden werd Prof. Aalberse op nieuw lid der Tweede Kamer. Prof. Aalberse werd 27 Decem ber 1934 benoemd tot Minister van Staat, in 1936 tot voorzitter der Tweede Kamer, en in 1937 tot lid van de Raad van State, welke functie hij tot in 1946 vervulde. De overledene was Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Grootofficier in het Le gioen van Eer van Frankrijk, Rid der van de H. Gregoriusorde, Com mandeur van het Grootkruis der Orde van de Witte Roos van Fin land en van de Orde van Polonia Restituta. Prof. Aalberse was een uiterst hoffelijk en beminnelijk mens, die ieder, die met hem contact had, direct voor zich innam. De heer A. H. Gerhard, oud-lid der Tweede Kamer, is Zondag in de ouderdom van 90 jaar te Bak- kum overleden Hij was de laatste der twaalf mannen, die de S.D. A.P. opgericht jiefciben. Op 18-jari- ge leeftijd werd hij onderwijzer te Amsterdam, en op 24-jarige leeftijd werd hij tot hoofd van een school benoemd. Hij ontwikkelde zioh tot een bekende figuur in socialistische en vrijdenkers-krin gen. In 1913, op 55-jarige leeftijd, werd hij lid van de Tweede Ka mer en tevens lid van de Prov. Staten van Noord-Holland. In 1916 werd hij gekozen tot lid van Gedep. Staten. Hij bleef het Kamerlidmaatschap vervullen tot 1931. In 1946 trad hij toe tot de Partij v. d'. Arbeid. Tal van publicaties op onderwijs gebied hebben van zijn hand het licht gezien. De heren J. J. Vorrink en F. J. Goedhart, beiden lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, hebben bij de justitie een klacht ingediend tegen P. de Groot, hoofdredacteur van het communistische dagblad „De Waarheid. „Deze klacht" zo delen de heren Vorrink en Goed hart ons mede „houdt verband met de lastercampagne, die dit blad de laatste weken zonder on derbreking tegen beide heren heeft gevoerd." Namens' de heer Vorrink treedt Mr. F. W. van Hattem op. Mr. H. van Krimpen behartigt de belangen van de heer Goedhart. Minister-President. Beel heeft Zondag voor een grote toehoor- dersschare in de veilingszaal te Venlo een verkiezingsrede uitge sproken. De Minister ging in op de bewering, dat het Kabinet de trouw aan het vaderland niet in acht heeft genomen. Hij noemde dit laster, „omdat men beter Inoet weten". Een ding aldus dé Minister, heeft steeds vooropge staan, namelijk het streven naar een duurzaam verband tussen Nederland, Oost- en West-Indië in een nieuwe staatkundige vorm, zoals die in de bekende Konink lijke rede in uitzicht is gesteld Wij hebben nu eenmaal met een ontwakend Aziatische rekening te houden, zo vervolgde spr„ zoals zich dat overal in Azië manifes teert. Hij noemde de oplossing van de problemen een kwestie van jaren, ook al was het ver trouwen reeds voor 'n deel terug- gekomen en was het reeds mo gelijk staatkundige hervormingen tot stand te brengen „Ik weiger om de Koninklijke belofte niet in te lossen", zo verklaarde Minister Beel, waarop een donderend ap plaus volgde. Hij zeide, dat men teveel de moeilijkheden ziet, welke de kwestie slechts onduidelijk maken, doeh het doel niet raken. Nederland heeft 25 Harvard- oefenvliegtuigen van 2 Canadese maatschappijen gekocht, aldus heeft een woordvoerder van de Nederlandse Ambassade te Otta- was medegedeeld. Elk toestel kost 12.000 tot 15.000 dollar. Het nieuwsbureau Tanjoeg meldt dat de Joego-Slavische communis tische partij alle communistische partijen, zowel de niet-leden als de leden van het Kominform, heeft uitgenodigd vertegenwoordigers te sturen naar het vijfde congres van de Joego-Slavische partij, dat op 21 Juli aanvangt. Zondagavond is, zoals reeds ge meld, een „DC6" van de Scan dinavische luchtlijn nabij 't vlieg veld Northolt (Londen) in botsing gekomen met een York van de R.A.F. Beide toestellen zijn ge heel uitgebrand en alle inzitten den, 3 personen, kwamen om het leven. Aan boord van de D. C. 6 bevonden zich 32 personen, onder wie Rudolf Pobjoy, de Engelse ontwerper van het toestel. 8 Van hen waren Denen, 2 Noren, 2 Amerikanen, 9 Zweden, 3 Engel sen en 1 Zwitser. De lijken wa ren zwaar verminkt. Aan boord van de York bevonden zich 7 per sonen, o.a. Sir Edward Gent, hoge commissaris voor de federatie'van Malakka, die uit Colombo kwam om met de regering overleg te plegen over te nemen stappen naar aanleiding van het verzet in Malakka. De inzittenden van dit toestel waren weliswaar zwaar verbrand, doch niet in stukken ge. scheurd, zoals die van de D. C. 6. De York had bijna een uur bo- van het vliegveld rondgecirkeld zonder te kunhen landen wegens het slechte zicht. De botsing ge- geschiedde kort nadat de ,,DC6" had geseind naar Amsterdam terug te zullen vliegen, daar hij eveneens wegens het slechte zicht niet kon landen. De beide toestel len kwamen niet ver van elkaar bij een boerderij neer. Het blus- singswerk werd bemoeilijkt, daar het dichtslbijzijnde water drie km ver weg was. In de omringende bomen hingen na de ramp flarden van kleren en wrakstukken. Mevr. Pobjoy vernam op het vliegveld, dat haar man omgeko men was. Zondagavond is een Zweedse commissie van onderzoek bestaande uit deskundigen van de raad voor luchtverkeer en verte genwoordigers van de Scandinavi sche luchtlijnen per vliegtuig ver trokken om de Britse autoriteiten bij het onderzoek behulpzaam te zijn. S. Lavrientiev, de Sowjet-Am- bassadeur te Belgrado, was Zon dagmiddag aanwezig op de recep tie, die door Robert Borden Traems, zaakgelastigde van de Verenigde Staten, ter gelegenheid van „thanksgivings day" werd ge houden. De Joego-Slavische Minister van Buitenlandse Zaken, werd verte genwoordigd door - Smodla.ka, hoofd van het protocol. Het nieuwsbureau Tanjoeg meldt dat Zondag te Ljoebbljana, in het biizpn van vice-Premier Kardelj, een congres der oud-strijders van het Sloveens nationale bevrijdings- leger is geopend. Alle sprekers hebben de beschuldigingen van het Kominform van de hand gewezen. Het personeel van de Joego- Slavische Ambassade te Sofia heeft een loyaliteitstelegram ge zonden aan het hoofdbestuur van de Joego-Slavische communisti sche partij en aan maarschalk Tito. Een hoofdartikel in „Borba," 't orgaan van de Joego-Slavische communistische partij zegt: „Wij voelen ons geenszins afgezonderd, want wij weten, dat de Sowjet- Unie Joego-Slavië niet kan laten vallen en onder Westerse invloed laten komen." Het artikel, waarin men de stijl van maarschalk Tito zelf meent te herkennen, beantwoordt ach tereenvolgens alle beschuldigingen tegen de Joego-Slavische commu nistische partij en schrijft in ver band met de redenen, die deze partij er toe hebben aangezet de jongste conferentie van het Ko minform niet bij te wonen, dat „de communistische partij niet op de conferentie aanwezig is geweest, omdat zij in de beklaagdenbank zou hebben moeten plaats nemen teneinde rekenschap te geven over misdaden van spionage, verraad, enz". Het artikel besluit „in Joego- Slavië is geen sprake van een cri sis, want de partij is eendrachti- ger dan ooit". Een caféhouder te Ka Jang, 16 kilometer ten Zuiden van Koe- ala Loempoer, heeft om een shil ling het leven verloren. Hij riep twee Chinezen terug, die zonder hun koffie te betalen wegliepen. Zijn aanmaning werd beantwoord met de kogel. Dit is de 47ste moord na het begin van de ge weldpleging in Malakka.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1