De voorstellen van Graaf Bernadotte Voortzetting onenigheid Districtsraad groot-Parijs. Frankering by Abonnement: Tenieuzen MAANDAG 5 JULI 1948. Communique Commissie van goede diensten De aanvoer door de lucht naar Berlijn De verkiezingen in FfAland Nieuwe toewijzingen voor Nederland en andere landen Robertson wil Sokolofsky ontmoeten. De strijd in China Handeisaccoord tussen Sowjet-Unie en Nederland getekend Vliegtuigramp bij Northolt De tweede fase van het optreden van hetKominform Joego-Siavië blokkeert wegen naar Oostenrijk De strijd in Griekenland Kardinaal Griffin tegen Euthanasie WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I, te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Opklarend- Vrij krachtige, naar N.-W. ruimende wind. Enige daling in temperatuur. In het Wes ten van het land: wisselend "bewolkt met nog slechts plaat selijk een enkel "buitje. DE ZEEUW 4de Jaargang No- 849. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vi. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie f 1,50. Inzending advertentlsa tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenüea: 5 regti; 60 ct.; Iedere rege" meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 owl uueer. Een federale unie van Arabische en Joodse staten, waarbij Jeruza lem aan de Arabieren wordt toe- gewezen, is de kern van de voor stellen voor een duurzame vrede in Palestina, die door Graaf Ber nadotte, de bemiddelaar der Ver enigde Naties, wenden ontwor pen, zo wordt van officiële zijde te Lake, Success medegedeeld. De voorstellen werden in het diepste geheim op, 28 Juni aan Joden en Arabieren' voorgelegd. Het plan van Graaf Bernadotte voorzag in een unie van Joodse en Arabische staten, die het ge bigd beslaat van het oorspronke lijke Palestijnse mandaatgebied, met inbegrip van bet huidige Ko ninkrijk Transjordanië. Graaf Bernadotte stelde even eens voor, dat d-e gehele Negev (Zuid-iPalestina) of een gedeelte er van bij het Arabische gebied zou komen, en geheel West-Gali- lea, of een gedeelte er van, bij het Joodse gebied. Jeruzalem zou aan de Arabieren komen, waarhij de Joodse gemeenschap gemeentelij ke autonomie verleend zou wor den. In het plan is ook nog be- gr^ien een vrijhaven te Haifa en een vrije luchthaven te Lydda. In de officiële tekst van zijn te Lake Success gepubliceerde sug gesties, zegt de bemiddelaar, dat zij „eventueel een basis voor' be sprekingen" vormen. De punten hiervan zïjn: Óver de grenzen van de twee staten zaj eerst met medewer king van 'Graaf Bernadotte onder handeld worden', later zullen zij door een grenscommissie defini tief worden vastgesteld; de Unie zal de gemeenschappelij ke economische belangen bevor deren, gemeenschappelijke diens ten als de douane uitoefenen en instandhouden, projecten, die de ontwikkeling van Palestina be ogen, uitvoeren en de buitenland se politiek en gemeenschappelijke defensie-maatregelen coördineren; dit alles zou kunnen geschieden via een centrale raad, waarbij ieder lid de volledige zeggenschap heeft in eigen zaken, met inbe grip van de buitenlandse betrek kingen. Wat de immigratie betreft, stelt Graaf Bernadotte voor, dat ieder lid over immigratie binnen haar eigen grenzen mag heslissen. Twee jaar na de totstandko ming van de Unie echter, zou ieder lid gerechtigd zijn de raad van de Unie te verzoeken de im migratie-politiek van net andere lid te herzien met het oog op de gemeenschappelijke belangen van de Unie. Zou de raad hier niet toe overgaan, dan zou (je kwestie naar de economische en sociale raad der Verenigde Naties voor een bindende uitspraak kunnen worden verwezen. Drie andere sffggesties dringen a*tn op volledige bescherming van de rechten der minderheden door beide leden onder garantie van de Verenigde Naties, het behoud van de heilige plaatsen en ge houwen der eredienst en erkenning van het recht der bewoners van Palestina naar hun voormalige woonsteden terug te keren en zich weer in het bezit te stellen van hun eigendommen. In een brief aan Trygve Lie, de se cretaris'generaal der Verenig- INDONESIË. ■Het communiqué van de Com missie van goede diensten van Vrijdagavond meldt, dat de vei- iigheidseommissie de evacuatie en het uitwisselen van krijgsgevan- genen heeft besproken. De Republikeinse vertegenwoor diger deelde mee, dat ongeveer tienduizend familieleden van de T. N. I. zich in West-Java be vinden. Hij hoopte, dat de tijds limiet van 15 Juli (de datum waarop de evacuatie voltooid zou zjjn) onbeperkt verschoven zal kunnen women. De Nederlandse vertegenwoordiger schatte, dat nog ongeveer 5Ö00 personen uit Republikeins gebied geëvacueerd moeten worden. Voorts is er nog geen voort gang gemaakt aangaande de kwestie van de ongeveer twee-, duizend Japanners en tweehon derd fcuitsers, die zich op Repu blikeins gebied bevinden, welke kwestie Nederland in verband' met haar internationale verplich tingen, zeer belangrijk acht. de Naties, waarhij, hij hem ver zoekt de suggesties aan de Vei ligheidsraad door te zenden, zegt Graaf Bernadotte, dat de wapen stilstand een rustiger atmosfeer in Palestina heeft geschapen Ondanks het huidige conflict, zo schrijft Bernadotte, is er een grootste gemene deler in Palesti na, de erkenning van de noodza kelijkheid van vredelievende be trekkingen tussen Arabieren en Joden en het beginsel van econo mische eenheid. Graaf Bernadotte schrijft ten slotte, dat, indien deze of andere latere suggesties een basis voor besprekingen vormen, hij zijn on derhandelingen zal voortzetten. Indien zij echter als basis wor den verworpen, zal hij de Veilig heidsraad onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen en eventueel zijn conclusies indienen. Het Arabische antwoord op de voorstellen- Moestafa Bey Abdel Moneim, van de politieke afdeling van de Arabische Liga, heeft verklaard, dat het officiële antwoord van de Liga op de voorstellen van Graaf Bernadotte „tegenvoorstellen" he- vatten. Het antwoord, dat hij aan de bemiddelaar had overhandigd, was een „met algemene instem- y ming opgesteld*en zeer lang do cument." Koning Abdoellah van Trans jordanië, heeft te Amman ver klaard, dat de voorstellen van Bernadotte van de hand gewezen waren en dat de Arabieren „de strijd gaan hervatten en op hun wapenen zullen vertrouwen." Bernadotte's voorstellen ook door de Joden verworpen? In kringeh van de Arabische Liga werd Zaterdagavond ver klaard, dat de Regering van Is raël besloten had de voorstellen van de hand te wijzen om de vol gende redenen. 1. Het verlies van het gebied van Negeb zou de Joden dwingen tot beperking van de immigratie; 2. Volgens de voorstellen zou Israël afgesneden worden van de potasfabrieken aan de Dode Zee, een hoofdbron van inkomsten; 3. De Joden wensen Jeruzalem onder trustschap van de Verenig de Naties. De onenigheid in de departemen tale raad van de Senaat is in de vergadering vaft Vrijdag voort gezet. Terwijl de R.P.F. de „po litieke manoeuvre" die tegen de voorzitter van de departementale raad, Alessandri, uitgevoerd werd var het ogenblik af dat hij hulde bracht aan het loyalisme van de door de R.P.F. gekozenen, brand merkte, dienden de communisten een nieuwe ontwerp resolutie in, waarin om het ontslag van het bureau werd verzocht, het ont werp werd met 52 tegen 45 stem men goedgekeurd (de socialisten en de MR.P. onthielden zich). Evenals bij vroegere moties ivan wantrouwen weigerde Ales sandri de voorzitterszetel te ver laten, terwijl van alle kanten de kreten, „oproermaker, ontslag", opstegen. In het algemeen ru moer riep Vigier (IR.P.F.) tot uiterst links: „De wet staat aan onze zijde, en zo er hier oproer makers zijn, dan zijn ze in uw gelederen te zoeken". Maotti (R.P.F.) verzocht hier- (Van de verslaggever van het A.N.P.) „De Westelijke machten bren- gen*de verzorging van Berlijn in gevaar", aldus schrijft de com munistische pers te Berlijn n.a.v. het feit, dat het brood in West- Berlijn voortaan met soja- en maismeel gemengd zal zijn en dat inplaats van veYs vlees slechts bussenvlees zal worden verstrekt. Wunstdorf bij Hannover is de basis voor de Britse luchtopera- ties tot voorziening van Berlijn. Vorig Zaterdag was het nog een militair vliegveld zonder veel be drijvigheid, Maandag was het herschapen in een luchthaven voor vrachtvervoer in grote stijl. Op de vliegvelden W oensteren en Gatow, ^ijn meer dan 1000 Duitse arbeiders onder het toe zicht van Britse soldaten in 3 ploegen voor bet laden en lossen der vrachteh aan het werk ge steld. In de laatste afgelopen twee dagen landden op Gatow 202 vliegtuigen en op het Amerikaan se vliegveld Tempelhof 326. Men kan spreken van een ge deelde wedqver tussen de beide bezettingsmachten, wie de groot ste bijdrage kan leveren aan de voorziening der ingesloten stad. Daarbij beperken zij zich niet tot voedsel, doch zij hebben eveneens de postdienst ontlast van 60.000 pakketten eni waognladingen brief post. Daarnaast is het personen verkeer aanzienlijk uitgebreid. De grote vraag is thans of de luchtverbinding zal kunnen uit groeien tot een zodanige draag kracht, dat ook de essentieele kolenvoorziening kan worden ge waarborgd. De Britse en Ameri kaanse luchtcorridor naar Berlijn zijn thans de drukst bevlogen rou tes ter wereld. Tot nog toe beeft het verkeer nog zonder enige stoornis kunnen plaats hebben. op de vergadering baar werk zaamheden voort te zetten, zon der rekening te houden met de vorige stemming. Zijn voorstel werd met 53 tegen, 51 stemmen aangenomen. De openbare ver gadering werd vervolgens opge schort, omdat sommige leden van de raad beweerden dat bij de stemming onregelmatigheden hadden plaats gehad. Bij bet hervatten van de open bare vergadering deelde Syndicus mede, dat alles no-maal was ver lopen, en dat bijgevolg het voor stel Maotti goedgekeurd was Alessandri verzocht daarop de vergadering haar werkzaamheden voort te zetten, doch de commu- nisen gingen voort met roepen „ontslag', ontslag" en met hun lessenaars te klappen, zodat de debatten onmogelijk konden ge opend worden. De voorzitter heeft de vergade ring opnieuw geschorst. Op grond van de Zondagmorgen bekende verkiezingsuitslagen zal in Finland de zetelverdeling ais volgt zijn: Zetels Winst Verl. Agrarische Partij 56 7 Sociaal-Dem. 55 5 Dem. Volksunie 39 10 Conservatieven 30 2 Zweedse Volksp. 14 1 Liberalen 6 3 Zaterdag zijn te Washington de nieuwe aankoopvergunningen voor Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Itlalië en de drie Westelijke zójies van Duitsland. Deze vergunnin gen belopen in totaal een bedrag van 31.963.147 dollar. Voor Nederland is een bedrag van 6.156.045 uitgetrokken, ver deeld als volgt: tarwe 4.348.945 dollar, tarwemeel 1.275.000 dol lar, tabak 400.000 dollar, veekoe ken 132.000. De Britse militaire gouverneur in Duitsland, Generaal Sir Brian Robertson, heeft de Sowjet-Maar- sc'halk Sokolofsky een brief doen toekomen, waarin hij zich bereid verklaart hem te ontmoeten ten einde de mogelijkheden te bespre ken van heropening van het ver keer tussen Berlijn en de Weste lijke zones. Robertson verklaart een brief van Sokolofsky ontvangen te hebben, gedateerd 29 Juni, in antwoord op een eerder schrijver. Robertson drukt verder zijn voldoening erover uit, dat de be perkingen voor de overschrijding der grens van de Sowjet-zóne door Duitsers, een tijdelijke maat regel was geweest „om de toe stand der valuta in de Sowjet- zö.ne te beschermen, totdat de geldzuivering in de Sovjet-zóne waci uitgevoerd". In diplomatieke kringen te Lon- Op ons Bureau ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijsten van de m.s. „Willem Ruys" en „Si- bajak". den verwacht men, dat de drie Westelijke mogendheden een ge zamenlijk protest aan Moskou zullen doen toekomen. Indien So kolofsky in zijn antwoord niet be looft het weg- en spoorwegver keer naar Berlijn weer open te stellen. „Indien deze nota, die te Londen reeds was opgesteld, wordt overhandigd, zal de crisis in de betrekkingen tussen de U. S. en het Westen inzake Berlijn een nieuwe en ernstige fase ingaan", aldus Renter's diplomatieke cor respondent. In politieke kringen te Londen vraagt men zich af, of de S. U. niet tot de slotsom zal komen,* dat zij met haar houding te Berlijn meer verliest dan zij kan winnen met haar pogingen, de lei ding te krijgen bij de regeling van de gehele Duitse kwestie. Bijeenkomst der militaire bevelhebbers in Duitsland- Officieel is medegedeeld, dat de drie Westelijke Bevelhebbers in Duitsland géén verzekering van Maarschalk Sokolofsky hebben gekregen, dat de „verkeersblok- kade van Berlijn" zou worden op geheven. Brief van Sokolofsky aan Westelijke Gouverneurs. Het Duitse persbureau D.E.N. A (Amerik. zone) meldt, dat de Sowjet Opperbevelhebber in Duits land, Maarschalk Sokolofsky, een brief heeft gezonden aan de Ame rikaanse militaire Gouverneur, Generaal Lucius Clay, minder dan 24 uur na de besprekingen tussen de vier geallieerde Opperbevel hebbers. Er is niets bekend om trent de inhoud van deze brief. Volgens berichten, die te Ber lijn circuleren, heeft Sokolofsky eveneens brieven gezonden aan de Britse en Franse Gouverneurs. In de Zuidelijke vlakte van Honan, bij de spoorlijn Peiping Hankou woedt een strijd waar aan ongeveer 300.000 Chinezen deelnemen, zo delen berichten van de centrale regering mede. Sinds enkele dagen verenigen zich de door communisten geleide troepen uit West-Honan en West- Sjantoeng om 'Generaal Lioe Potsjen. Troepen der centrale re gering onder Tsjang Tsjeng ruk ken langs de spoorlijn op naar het Noorden en hebben de stad Soeiping ingenomen. Hun basis is Sinyarjg. De strijd welke thans woedt is de grootste sinds het uitbreken van de burgeroorlog, 16 jaar geleden. Naar radio-Moskou Zondagmor gen heeft hekend gemaakt, is te Moskou een handelsovereenkomst tussen de Sowjet-Unie en Neder land getekend. De overeenkomst voorziet in de uitwisseling' van goederen gedu rende 20 maanden en voor sommi ge Nederlandse- leveranties ook voor een langere termijn. De Sowjet-Unie zal Nederland graan, timmerhout, kalizouten, mangaanijzer, asbest, teer, hars en andere producten leveren. Nederland zal o.m. schepen-uit rusting, rubber, kabels, verfstof fen, kinine en baring leveren. Een vliegtuig, behorende aan de Scandinavische luchtlijnen, welke gezamenlijk door Zweden, Noor wegen en Denemarken worden geëxploiteerd', en een York van de Britse luchtmacht, zijn met elkaar in botsing gekomen en na bij het vliegveld Northolt (Lon den) neergestort. Voor zover bekend, heeft slechts één der inzittenden van beide toe stellen, welke geheel uitbrandden, het leven behouden, aldus meldt het Britse Ministerie van Lucht vaart. De York had 8 inzitten den aan boord. Onder hen bevond zich Sir Edward Gent, hoge com missaris van Malakka Men ge looft, dat er zich 25 passagiers en een 7 koppen tellende beman ning aan boord van het Scandi navische toestel, een Skymaster, bevonden. Zij zijn allen om het leven gekomen. De York had bijna een uur bo ven het vliegveld rondgecirkeld niet kunnen landen. Zondagavond om 7 uur waren 28 lijken uit de Skymaster en 4 uit de York te voorschijn gehaald. Beide vliegtuigen vielen niet ver van elkaar dicht bij een boerderij neer. Het, blussingswerk door de brandweerlieden werd bemoeilijkt daar het dichtstbijzijnde water 3 km verwijderd is. Reuter's diplomatieke corres pondent meldt uit Londen, dal men in diplomatieke kringen al daar de resolutie van het Komin- form inzake Tito als onderdeel ziet van de tweede fase van het optreden dezer organisatie en als een „handige camouflage" be schouwt van het mislukken der eerste fase: De politieke campag ne tegen „staatsvijand nummer één", de rechts georiënteerde so cialisten van Europa, in het bij zonder in Frankrijk Leo Blum en in Italië Giuseppe Saragat. In het laatste communiqué, dat zich thans tegen de „dissidente com munisten" richt wordt niet msej over deze socialisten gesproken. De correspondent wijst er in dit verband op, dat het juist te Genua beëindigde congres der linkse Italiaanse socialisten een definitieve terugslag betekent voor de pro-communistische ele menten in de partij, die onder lei ding staan van Nenni en Basso. Volgens berichten uit het grens gebied van Joego-Slavië en Oos tenrijk zijn Joego-lSlaven „in koortsachtige haast" bezig ver sperringen op te werpen op de voornaamste wegen, die over de grens naar Oostenrijk leiden. Langs de gehele grens zijn de bomen over een strook van 160 meter breedte verwijderd, terwijl op afstanden van 1% km houten uitkijkposten zijn opgericht, die dag en nacht van wachten zijn voorzien. Volgens de laatste berichten uit Kozani, de voornaamste operatie basis van een Grieks legerkorps, zijn de regeringstroepen door de belangrijke verdedigingslinie der guerillatroepen van generaal Mar- kos tussen Aoos en de Sarandapo- ros heengebroken. De wig zou 8 kilometer breed en vrij diep zijn. De Sarandaporos komt ten Zuiden van het Gramosgebergte Albanië binnen. Kardinaal Griffin, Aartsbisschop van Westminster, heeft tijdens een dienst in de Rooms-Katholieke Kerk te Cambridge de afgevaar digden van het congres van de Britse medische bond toegespro ken, aldus meldt de „Manchester Guardian". Naar aanleiding van het voorstel, dat artsen hun mede werking zouden verlenen om de dood van ongeneeslijke patiënten te bespoedigen (euthanasie) drong de Kardinaal er op aan „zich niet te laten misleiden door een soort sentimentaliteit, die afschaffing van de doodstr af voor moord, doch invoering van deze straf voor een onschuldig, hulpeloos menselijk wezen voorstaat." Dr. Griffin acht het een onwrikbare ethische én morele wet dat iemand het recht heeft zich van het leven te beroven of een ander daarvoor te laten zorgen. Griffin waarschuw, de voor de consequenties van euthanasie en sterilisatie, die de nazi's voorschreven. Hij drong aan op samenwerking tussen priester en arts, in het bijzonder in geval van geestesziekten De kustwacht te New York heeft een SOS-sein van 't Zweed se stoomschip „Dagmar Salen" opgevangen. Het schip staat in brand. Het s.s. „Perla" heeft on geveer de helft der bemanning, die zich in een reddingsboot be vond, opgepikt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1