Het militaire Bestuursbureau van Botte tn Haas. Verdrag nopens Europese, samen werking DE GEBEURTENISSEN IN PALESTINA «Berlijn De strijd in Griekenland DE CRITIEK OP TITO VRIJDAG 2 JULI 1948. NIET VAN OE BON „KOTA BAROE" komt later aan Jinlanil gaal Ier stembus Het voorstel van Bernadotte WEEBS VERWACHTING. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Koef weer. Veel overdrijvende bewolking. In de kuststreken nog een en kel regenbuitje in de ochtend uren. Overigens overwegend droog Matige, maar Jangs de Wadden-eilanden nu en dan nog vrij krachtige wind uit N.-Westelijke richtingen. Koel. Frankering bjj Abonnement: Terneuzen 4de Jaargang No- 847. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vu Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties: 5 cegtlz 60 ct.; iedere rege" meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent. .neer. Abonnementsprijs f 3.26 per kwai-loti Be Sowjet-Russische stafchef bij het militaire bestuursbureau (Komman datura) van Berlijn hee#t gisteren verklaard: ,Het Geallieerde Bestuursbu reau bestaat niet meer." De Sowjet-Russische stafchef, kolonel Boris Kalimin, had tegen gisterenmiddag een bijeenkomst van de Geallieerde stafchefs be legd, waarop hij een schriftelijke verklaring voorlas, dat het vier- mogendhedenbestuur van Berlijn ten einde was gekomen. „Het welbekende gedrag van kolonel Howley (de Amerikaanse commandant) en het uitblijven van reactie van de zijde der Brit se en Franse vertegenwoordigers op het door de Sowjet-autoritei- ten ingediende protest, zowel als het afzonderlijk optreden van de Westelijke Geallieerden door het Ofschoon in de officiële aan kondiging van de voorlopige opzegging der melkdistributie sprake is van consumptiemelk en consumptiemelkproducten, schijnt enig misverstand te zijn gerezen over de vraag, welke producten nu zonder bon mogen worden ver kocht of betrokken. Ten overvloede zij er daarom op gewezen, dat alleen die pro ducten vrij zijn, die tot nu toe op de melkbon konden worden be trokken. Boter en kaas blijven dus op de bon, evenals eieren, die door enkele detaillisten, zoals ge bleken is, tot de melkproducten zijn gerekend." De Griekse Generale Staf heeft Woensdag medegedeeld, dat „krachtige guerilla-stellingen in West-Macedonië nabij de Alba nese grens, waar het Griekse leger tien dagen geleden zijn grote offensief is begonnen, zijn bezet". Vliegtuigen hebben deelgeno men aan de strijd ten Westen en Zuidwesten van Nestorion ten Noorden van de Grammos-berg- keten in het gebied van Kasta- nohoria en nabij Grevena. Verder Zuidwaarts in Epirus is de tegenstand der guerilla-strij- deï» door verrassende nachtelijke operaties gebroken, aldus de mededeling. Zoals bekend zou morgen het trogpenschip „,Kota Baroe" mét ongeveer 1400 demobiliserenden en verlofgangers in Nederland terugkeren. Naar wij thans ech ter vernemen heeft het schip vertraging, zodat het niet eerder dan Zaterdag in de haven van Rotterdam kan worden verwacht. De ontvangst op het vliegveld „Ypenburg" komt hiermede te vervallen, daar op 3 Juli op dit terrein vliegfeesten van de lucht strijdkrachten worden gehouden. uitvoeren van een geldizuivering in Berlijn, een stad welke deel uitmaakt van het economisch ge heel van de Sowjet-zone, hebben er toe geleld, dat er geen vier zijdige bijeenkomsten van het Ge allieerde militaire Bestuursbureau meer kunnen plaats vinden", al dus de verklaring van kolonel Kalimin. ,,In verband hiermede zullen de Sowjet-Russische vertegenwoor digers niet meer deelnemen aan vierzijdige bijeenkomsten van or ganen van het Geallieerde be stuursbureau te Berlijn", aldus de verklaring van Kalimin. In antwoord op hem door zijn collega's gestelde vragen zeide Kalimin verder, dat het technisch personeel voorlopig in het gebouw van het bureau zal blijven om de archieven op te ruimen, en zolang zou de Sowjetvlag naast de an dere drie blijven wapperen en een Sowjetrussische wacht bij de in gang geposteerd blijven. Ondanks de beëindiging van 't vierzijdig bestuur zullen de door het bureau uitgevaardigde orders voor Berlijn door de Sowjets in acht worden genomen. „Zoals al- tjjd eerbiedigt de Sowjet-delegatie de vierzijdige overeenkomsten en dus blijven deze overeenkomsten en besluiten voo^ons gelden", al dus Kalimin. De Russische verwijzing naar „het welbekende gedrag van Kol. Howley" heeft betrekking op het feit, dat Kol. Howley tijdens de vergadering op 16 Juni te 11 uur 's avonds mededeelde (nadat de commandanten 13 uur vergaderd hadden), dat hij slaperig was en naar huis ging. Vóórdat deze mededeling in het Russisch ver taald was, verliet Kol. Howley de zaal. De Russische delegatie ver liet daarop ook de zaal, na zich beklaagd te hebben over „Kolonel Howley's onbeleefdheid". Men verwacht thans dat de Westelijke Geallieerden snel zul len handelen. Te Berlijn acht men de meest waarschijnlijke stap, de oprichting van een militair be stuursbureau voor Westelijke sec toren van Berlijn'. In de afgelopen dagen zijn de Britse, Franse en Amerikaanse commandanten dik wijls bijeen geweest en men ge looft, dat zij het eens zijn over de stappen om de situatie, die nu ontstaan is, het hoofd te bieden Nadat de Russen gisteren het einde van 't Geallieerde bestuurs bureau van Berlijn hadden aange kondigd, zijn de stafchefs van de vier Geallieerde mogendheden in een restaurant bijeengekomen om een lunch te gebruiken, die door de Russen werd aangeboden. De voorzitter van het bestuursbureau voor deze maand was een Rus. Zoals in een „Russische maand" gebruikelijk, was er wodka bij de lunch. Naar de Russische staf chef Kolonel Kalinin verklaarde, zou dit de laatste maaltijd zijn van de Russen voor de Westelijke Geallieerden. Volgens waarnemers te Londen kan te critiek van de Kominform op Tito voorlopig beschouwd wor den als een politieke berisping, doch wanneer het congres van de Joego-Slavische conmmunistische partij, dat over drie weken te Bel grado gehouden zal worden, het op het Kominform-communiqué gegeven antwoord zou ondersteu nen zou een rechtstreeks optreden verwacht kunnen worden. Volgens vele waarnemers te Belgrado zou een scheuring in de Joego-iSlavische communistische partij thans onvermijdelijk zijn. Een dergelijke scheuring, aldus zeggien' zij, zou even verstrekken de gevolgen hebben als destijds de scheuring tussen aanhangers van Stalin en Trotsky in de Sow- jetpartij. In een hoofdartikel op de voor pagina van het blad der Joego- Slavische communistische partij, de „Borba", wordt de leiders van de Bulgaarse communistische par tij verweten de rol van ,,miss;ona- ris" op zich genomen te hebben door te pogen in Joego-Slavië de stand van zaken te veranderen Het artikel was niet onderte kend, doch men neemt aan, dat het was van de hand van Milovan Dji- las, de propagandaleider en secre taris der partij. In dit artikel wordt de vraag gesteld, wat de Bulgaren het recht geèft te sugge reren, dat. Joego-Slavië* zich losge maakt zou hebben van het „ver enigd socialistisch front tegen het imperialisme" en de internationa le solidaritieit van de arbeiders klasse verraden zou hebben. De Bulgaarse communistische leiders, aldus het artikel, vergissen zich wanneer zij menen, dat hun hou ding de Joego-Slavische partij zou doen afscheuren van Tito en het centrale comité. De eerste divisie van het Joego- Slavische leger beeft Maarschalk Tito benoemd tot afgevaardigde naar het communistische partij congres. In een verklaring wordt ge zegd: ..Het gehele leger groet een stemmig zijn opperbevelhebber (Maarschalk Tito)". Tijdens een radiotoespraak over de toestand in Joego-Slavië heeft de voormalige Joego-Slavische Ambassadeur te Washington, Constantin Fotisj, verklaard, dat „indien Maarschalk Tito zou po gen een balkanblok tot stand* te brengen, deze poging door de Sow jets als een contra-revolutionaire beweging zou worden verpletterd". Hij noemde Maarschlak Tito een „schaamteloos dictator", die wel geneigd zou kunnen zijn de Wes terse mogendheden om steun te verzoeken om zijn vijf jarenplan te verwezenlijken. TWEEDE KAMER. In de vergadering der Tweede Kamer wederom gepresideerd door Mr. J. R. H. van Schaik is Donderdagmiddag behandeld het wetsontwerp tot goedkeuring van het op 16 April 194'8 te Pa rijs ondertekende verdrag nopens Europese economische samenwer king. Dit bij het verdrag van Brussel aansluitende verdrag is onderte kend door de regeringen van Oos tenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Noor wegen, Nederland Portugal Tur kije het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland, alsmede door de opperbevelhebbers van de Franse, Britse en Amerikaanse bezettingezones van Duitsland. - De verdragsluitende partijen zijn overeengekomen om een nauwe samenwerking in haar on derlinge economische betrekkin gen te betrachten. Als haar on middellijke taak zullen zij de uit werking en de uitvoering van een gezamenlijk herstelprogramma ter hand nemen. Het doel van dit programma zal zijn, het zo snel mogelijk be reiken van een bevredigend pei' van economische activiteit en het handhaven daarvan zonder uit zonderlijke hulp van buitenaf. Daartoe moet het programma in het bijzonder rekening houden met de noodzaak voor de verdragslui tende partijen, om, zoveel als enigszins mogelijk is, haar uitvoer naar niet aan het programma deelnemende landen tot ontwik keling te brengen. Daartoe ver binden de verdragsluitende par tijen zich om door eigen krachts inspanning en in een geest van wederkerige hulp nader vastge legde verplichtingen na te komen en zij stichten hierbij een organi satie voor Europese economische samenwerking. De Voorzitter had vooraf voor gesteld de spreektijd te beperken tot 20 minuten per spreker. "De heer Hoogcarspel (C.P.N.) echter stelde voor de spreektijd niet te rantsoeneren. Dit voorstel werd verworpen met 58 tegen 4 stemmen (die der C.P.N. 's Voorzitters voorstel is daar na z.h.s. aangenomen. De heer Schmal (C.H.) betreurt de vertraging der openbare be handeling van dit ontwerp. Hij bepleit de wenselijkheid, dat de Kamer van de aanvang 'af op de hoogte wordt gehouden. Spr. betuigt zijn waardering voor de conventie. De heer (Bierema (VV.D.Ï geeft zijn instemming met het verdrag te kennen: Z.i. gaan we de richting ener vrijere economie, waarover hij zich van harte ver heugt. De heer Kortenhorst (K.V.P.) opmerkend, dat het verdrag gé boren is uit de nood van Europa, wijst erop, dat het duidelijk is, dat de Amerikaanse huln alleen geen blijvend soulaas kan bren gen. Het verheugt hem. dat het verdrag gesloten is niet slechts voor de overgangstijd, maar dat het de bedoeling Is het ook daar na te continueren. De heer Nederhorst (Arb ver klaart van oordeel te ziin. dat het hier een der belangrijkste vrdra- gen geldt, welke de Kamer ooit voor zich heeft gehad. Hij meent, dat men komen moet tot 'n meer gecoördineerd handelsverkeer der zestien landen met andere. Het beginsel der geleide economie, dat in het verdrag ligt, juicht hrj toe. De heer Nedevhorst (Arb.ï d'ent een motie van de volgende inhoud in: „De Kamer, van mening, dat voor het herstel van de Neder landse volkshuishouding en voor de bevordering van een zo groot mogelijk rechtvaardig verdeelde welvaart en een stabiele werkge legenheid een belangrijke mate van sociaal-economische ordening in het raam van de oubliekrech- telijke bedrijfsorganisatie vereist zal blijven; juicht in beginsel de totstandkoming van de Eeuropese economische samenwerking toe en verwacht, dat deze samenwer king aan bovenvermelde politiek geen afbreuk zal doen". De motie zal op een nader te bepalen dag aan de orde worden gesteld. De heer Haken (C.P.N.) gaat nader in op het verdrag dat met Amerika gesloten zal worden en hij vraagt of het juist is, dat van de zijde van Amerika de voor waarde gesteld is, dat grondstof fen moeten worden geleverd uit onze overzeese gbiedsdelen. De Marshallhulp zegt spr. niet an ders te kunnen bestempelen dan als een poging van het Ameri kaanse imperialisme om geheel West Europa economisch en po litiek afhankelijk te maken. (Zie verder pag. 2, le kolom) {Van een verslaggever van het AN.P.) De stembus In Finland zou ge opend blijven tot acht uur giste renavond. Daarna zal begonnen worden met het tellen der opge komen kiezers. Gisteren zouden echter nog geen resultaten be kend worden. Heden gaan de etembureaux weer open om hen, die gisteren verhinderd waren, alsnog in de gelgenheid te stel len hun stem uit te brengen. Het zal verscheidene dagen duren alvorens de definitieve re sultaten bekend worden, doch aangenomen mag worden, dat Zondag- of Maandagochtend in ieder geval de uitslagen van en kele grote steden bekend zullen zijn. Bjj de verkiezingen van 1945 was de opkomst der kiezers 74.9 procent. Aangenomen wordt, dat het percentage ditmaal iets gro ter zal zijn. In deze richting gisterenmorgen uit alle delen van het land binnenkwamen en van grote opkomst der kiezers op de eerste ochtend spraken. De ver kiezingen worden begunstigd door fraai zomerweer. De dag voor de verkiezingen Is evenals de voorafgaande dagen zeer rustig verlopen. Enige kranten hebiben nog laat in de middag mededelingen over de dollar-lening aan Finland ge publiceerd. Enige uren voor de aanvang der verkiezingen heeft de eerste- Minister, Pekkala, nog een ver klaring afgelegd, waarin hij er op wees, dat de uitslag van de verkiezingen niet alleen zijn weer slag zal vinden in Finland maar zeker ook in het buitenland. Een terugkeer naar de voor de oorlog gevolgde politiek zou naar zijn mening het land zowel op poli tiek als economisch gebied in grote moeilijkheden storten. De Sociaal-Democraten hadden wezen ook reeds de berichten, die voor de verkiezingen1 het laatste Het Arabische blad „Al Misri" heeft publiciteit gedaan van een vo rstel van tien punten, dat door Graaf Bernadotte aan Joden en Arabieren zou zijn voorgelegd. 1. Vereniging van Transjorda- nië en Palestina. 2. Dit gebied te verdelen in twee onafhankelijke staten, name lijk een Joodse en een Arabische. 3., Toewijzing aan de Joodse staat van alle gebied, als reeds door de V.N. toegewezen, met uit zondering van de woestijn van Negeb, die aan de Arabieren zou 'komen. De Joden zouden dan ge heel Galilea krijgen. woord, doordat hun laatste ver kiezingsbijeenkomst enige uren na die van de voiksdemocraten werd gehouden. Gisterenochtend precies te 9 uur Is Maarschalk Mannerheim met de boot uit Stockholm in Helsinki aangekomen. De bejaar de Maarschalk 'begaf zich onmid dellijk na aankomst naar een der stembureaux Jn Helsinki om zijn stem uit te brengen. Ook Minis ter-President Pekkala was reeds vroegtijdig ter stembus getogen. In Sociaal-democratische krin gen sprak men gisterenochtend de verwachting uit, dat in Helsinki de sociaal-democraten en de volks democraten ongeveer evenveel stemmen zullen verwerven. In 1945 verkregen de Volksdemocra ten hier 41.000 stemmen tegen de Sociaal-democraten 32.000. 4. De Arabische staat zal de Arabische gebieden van Palestina, omvatten. 5. Haifa werdt vrijhaven. Over Jaffa wordt later beslist. 6. Speciaal bestuur voor Jeru zalem onder de V.N. ter waarbor ging van de Heilige plaatsen 7. Joodse en Arabische staat zullen een centraal comité vormen voor beslechting van geschillen tussen beiden. 8. Dit comité zal ook de verde diging en de economische politiek van beide staten coördineren. 9. Eventueel draagt dit comité de kwestie over aan de kust- schapsraad. 10. D'e Joodse staat zal immi gratie mogen toestaan op eigen gebied, echter met inachtneming van de V.N.-voorschriften wat be treft de verhouding tot het econo mische opnemingsvermogen. „Al Misri" critiseerd dit plan als zijnde „van Britse en Ameri kaanse zijde geïnspireerd". Uitnodiging van Graaf Bernadotte. Graaf Bernadotte heeft de poli tieke commissie van de Arabische liga uitgenodigd, afgevaardigden te zenden ifaur zijn hoofdkwartier op Rhodos voor vredesonderhan delingen op hoger niveau dan die welke onlangs met deskundigen werden gehouden, aldus wordt van gezaghebbende zijde te Cairo vernomen, Volgens de Syrische premier Jamil Mardam Bey zullen de Arabieren niet naar Rhodos gaan. Graaf Bernadotte naar Jeruzalem ontboden. Graaf Folke Bernadotte, de be middelaar der V. N. in Palestina, heeft Rhodos Donderdag verlaten en is naar -Jeruzalem vertrokken. Volgens een mededeling van zijn hoofdkwartier werd de Graaf door Kol. Brunnson, zijn vertegen woordiger, verzocht naar Jeruza lem te komen „om een aantal plaatselijke regelingen af te han delen. waarover in de eerste tijd van het bestand werd onderhan deld." Waarschijnlijk keert Ber nadotte heden weer naar Rhodos terug. Arabische verloven inge trokken. Alle verloven van de officieren en manschappen van het Arabi sche legioen zijn ingetrokken, al dus wordt uit Joodse bron gemeld. Volgens ee'n officieel commu niqué van de Zionisten heeft het leger van Kawoekji andermaal het bestand geschonden in de sector van Sedjera bij Nazareth. Zoals bekend bestaat dit leger uit 2 a 3000 modern uitgeruste manschappen en beschouwt het zich niet gebonden door het be stand, daar het een partisanen- leger is van Palestijnse Arabie ren, die niet onder controle staan van enige Arabische staat die het wapenstilstandsverdrag heeft on dertekend. POST VOOR MILITAIREN ONDERWEG NAAR TNDTi:. Op 2 Juli vertrekt zoals ge meld het s.s. „Waterman" met militairen aan boord van Rotter dam naar Indië. Wil men de op varenden In Port Said post be zorgen, dan dient deze uiterlijk 4 Juli in de brievenbus te zitten Voor Batavia uiterlijk 16 Juli.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1