Sokolofsky antwoordt Robertson ft Kist DISTRIBUTIE VAN MELK voorlopig opgegeven 08 PALESTIJNSE KWESTIE Frankering; by Abonnement: Temeuzen DONDERDAG 1 JULI 1948. Reactie te Belgrado. OE TOESTAND IN BERLIJN. voor tijdvak 4 Juli tot en met 17 Juli Amer. transportvliegtuig verongelukt. Troepenbowegingen in en nabij Joego-Slavië? Rapport C. V. G. 0. aan Veiligheidsraad. De aardbeving In Japan. Onderzoek England-spiel. Moeilijkheden voor het Belgisch tourisme. fVEERS VERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Nog koek Wisselend bewolkt met vooral aanvankelijk hier en daar nog enige lichte regen.Zwakke tot matige wind tussen West en Noord. Weinig vrandering van temperatuur. DE VRIJE 4de Jaargang No- 846- Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.Vu Firma P. J. van de Sande - Temeuzen Advertentieprijs pei mm 10 ct.; minimum per advertentie f 1,60. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties: 5 reg^lz 60 ct.; Ieder» rege' meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cen>. meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per ktvaruw Kort voor middernacht (plaat selijke tijd) is Dinsdag het ant woord van de Sowjet-maarschalk i S y aan de Britse Gene raal Robertson gepubliceerd. „J? bet antwoord staat, dat de verkeersibeperkingen, die op 19 Juni tussen de Westerse zóne en QiLv,?°WJ ..Ón€ zÜn ingesteld, tijdelijke aard din t ue ^Perkingen dien- ,7,^. bescherming van de valu- a in de Sowjet-izone wegens de gescheiden geldsanering in het Westen. Sokolofsky voegde er aan toe: Zoals bekend is het militaire faowjet-jbestuur voorstander van een valutahervorming voor ge heel Duitsland. Daar de Sowjet- spone plotseling tegenover he,t leit van een afzonderlijke valuta hervorming in het Westen is ko men te staan, moesten maatrege- -en worden genomen „om de be- Na de publicatie van het ant woord der Joego-Slavische com munistische partij op de beschul- aiging van de Cominform "toonde rne,nJizi^'h .te Belgrado rustig, zo meldt Reuter uit .de Joego-Slavi sche hoofdstad. De Joego-Slavische racfio-sta- tions herhaalden Dinsdagavond verschillende malen het antwoord en spoedig begon men te discu sieren over mogelijke verwikke lingen, die de in krachtige be woordingen vervatte verwerping van alle besehuldigingen var. Maarschalk Tito's partij met zich mee zou kunnen brengen. Sommige waarnemers menen, dat de zaa.k de Joego-Slavische communistische partij innerlijk gesterkt heeft en zelfs overtuig de anti-communisten bezien de onafhankelijke houding der partij met onverholen trots. Over het algemeen hoopt men te Belgrado, zo vervolgt Reuter, dat twee partijen tot een soort overeenstemming zullen geraken, en dat Joego-Slavië weer tot de Cominform zal toetreden. Velen, die symphatiseren met de ontwikkeling in Oost-Europa, zijn van oordeel, dat beide zijden te1 onverzettelijk zijn geweest en waarschijnlijk hun houding zullen moeten matigen alvorens de zaak geregeld wordt. langen van de Duitse bevolking te beschermen". Nu de valutawijziging in de Sowjet-zöne een feit was gewor den, was de heropening van de zóne-grens voor Duitsers mogelijk geworden, indien zij interzonale passen bezaten. Sokolofsky ver klaarde in zijn brief voorts, dat hij het betreurde het autoverkeer op de weg HelmstedtBerlijn te moeten beperken. Dit achtte hij echter nodig in verband met de mogelijke illegale invoer van geld uit de Westelijke zones, waarvan hi] de circulatie in Berlijn niet kon toelaten. Sokolofsky hoopte verder, dat de spoorweg tussen Helmstedt en Berlijn weer spoedig in dienst ge steld" zou kunnen worden. Hfj zei- de, dat hij de energieke maat regelen, die de Britten en Ame rikanen hadden genomen om het verkeer door de lucht met de Westelijke zónes te onderhouden, ten zeerste waardeerde. ,,Ik hoop in dit verband, dat de regels voor de veiligheid in de lucht in acht worden genomen". Sokolofsky schrijft verder ver nomen te hebben, dat de voed selvoorraden voor de bevolking voor verscheidene weken toerei kend waren. Hjj hoopte, dat in die tijd de spoorbaan voldoende hersteld zou zijn. De Maarschalk vestigt Robert son's aandacht op het feit. dat de Britse autoriteiten geen goederen treinen meer laten lopen tussen de Britse zóne en de Sowjetzöne, omdat 30.000 wagons niet aan de Britten teruggeven zouden zijn. Deze motivering berust volgens Sokolofsky of op een onjuiste en onverantwoordelijke informatie of op moedwillige feitenverdraaiing, aangezien volgens officiële statis tieken de wagons regelmatig van de ene zóne naar de andere gaan. Door de Britse maatregel wordt volgens hem de interzonale han del geschaad en daarmee'het be lang der Duitse bevolking. Naar Reuter meldt, leerde nauwkeurige studie van Sokolo- lofsky's woorden, dat de „blok kade van Berlijn" vooralsnog be staan blijft. Üe aanvankelijke op luchting, aldus Reuter, maakte plaats voor „teleurstelling en toorn". (Van de correspondent van het A.N.P.) Er is nog steeds geen ander uitzicht op het verbreken der iso lering van West-Berlijn, dan dat wat geboden wordt door de op bouw van de Amerikaanse „lucht brug". Onder de meer dan 100 vliegtuigen, die de Amerikanen Woensdag naar de stad zonden, waren de eerste vier Skymasters, die zerven ton kunnen vervoeren Het gebruik van 39 van deze toe stellen zal het Amerikaanse be stuur in de gelegenheid stellen om de 1800 ton voedsel, die da gelijks nodig zijn, aan te voeren, De Britten zonden Woensdag 25 vliegtuigen en treffen nog voor bereidingen voor de vergroting van hun luchttransport. Daarbij is men er zich ervemwel van be wust, dat ook de grootst moge lijke versterking van de ludht- keten het leven der stad niet voor de verlamming kan behoeden, zo- ara de geringe kolenvoorraden zijn uitgeput. Dit ogenblik wordt tegen het einde der volgende week verwacht. Er groeit ver- Bonnen voor brood en vlees: 004, 006 vlees 100 gram vlees 005 vlees 300 gram vlees 007—1 brood 800 gr. brood (gel dig t/m 10 Juli) 0081 brood 200 gr. brood (gel dig t/m 10 Juli) Alle bonkaarten: 010 alg. 400 graan brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 011 alg. 100 gram bloem 012 alg. (inmaak) 500 gr. sui ker, boterhamstrooisel enz., of 1000 gr. jam, stroop enz., of 500 gr. versnaperingen 018 alg. 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet Bonkaarten KA, KB, KC 808: 016 alg. i ei 017 alg, 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 018 alg. 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet 019 alg. 50 gram cacao 020 alg 200 gram rijst (voor inlevering) 021 aig. 250 gram zachte zeep plus 250 gram goda B 027 res. 800 gram brood (gel dig t/m 10 Juli) B 028, C 030 res. 500 gr. boter' of margarine of 400 gr. vet G 029 res. 400 gram brood (gel dig t/m 10 Juli) Bonkaarten KD, KE 808: 031 alg. 1 ei 03fl alg. 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 033 alg. 125 gr. boter of mar garine of 100 gram vet 034 alg. 100 gram cacao 035 alg. 200 gram rijst (voor- inlevering) 036 alg. 500 gram zachte zeep plus 500 gram soda D 037 res. 800 gram brood (gel dig t/m 10 Juli) E 039 res. 500 gram bloem Tabak- en Versnaperingenkaar- ten enz. QA, QB, QC 808: 75 Versnaperingen 200 gr. ver snaperingen af 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 78 Versnaperingen 100 gr ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Reserve E Tabak 50 gr. scheer zeep of 100 gram scheer- crême of 400 gram snel- scheercrême Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 808 (bijz. arbeid a-s- moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van de strook K. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig Op Donderdag 8 Juli zullen broodbonnen worden aangewezen op de volgende wijze: Op de A-kaarten 2000 gram, op de B-kaarten 2'800 gram, op de C-kaarten 200 gram, op de D- kaarten 800 gram en op de E- kaarten 600 gram. Per 14 dagen ontvangt dus de A-groep 3600 gram, de B-groep 6000 gram, de C-groep 4400 gram, de D-groep 2000 gram en de E-groep 800 gram. De bonnen 020 en 035 algemeen voor 200 gram rijst moeten uiter lijk op Zaterdag 10 Juli bij de detaillist van wie men getvoon was dit artikel te betrekken, wor den ingeleverd. Zij, die met va- cantie zijn, doen' er goed aan de bonnen op 7 Juli, wanneer zij in hun woonplaats zijn in verband met de stemming, in te leveren De bon reserve E tabak voor scheerzeep enz. blijft tot nader aankondiging geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 2 Juli worden gebruikt. trouwen in de bevolking, dat voordien een uitweg gevonden zal kunnen worden door toegevend heid van Sowjet-zijde. Op het ogenblik confereren de Generaals Clay en Robertson, die Woensdag te Frankfort de Fran se bevelhebber zullen ontmoeten. De Frankfortse bespreking zal evenwel, naar hier wordt aange nomen, meer het West-Duitse probleem betreffen. De voor Woensdag aangekondigde bespre king der bevelhebbers met de Ministerpresidenten van West- Duitsland zijn op Frans verzoek uitgesteld. Het officiële Sowjet orgaan te Berlijn stelt de vraag van de af tocht der Westerse bezetting ploseiing minder scherp op se voorgrond en zegt, dat deze vraag in elk geval geen verband- houdt met de monetaire moeilijkheden. Deze laatste zouden, zo is men aan Sowjet-zij.de van mening, als- nog op te lossen zijn. Het is op merkelijk dat van Sowjet-zijde sedert de krachtige eis, die Za terdag gesteld is, geen maatrege- len zijin geriomen tot verdere ver- scherping van de toestand In tegendeel zijn ook Dinsdag nog- 3 voedselschepen door de grens controle tussen Hamburg en Ber lijn gekomen en het Britsie be stuur he,eft hoop, dat van de 34 schepen, die thans voor de con trole liggen, nog verschillende zullen worden doorgelaten. Even- we] werd Dinsdagavond bericht, dat het verkeer op de Elbe thans geheel is stopgezet. Er zijn teke nen, dat de melkleverantie aan het ingesloten stadsdeel spoedig zal worden hervat. Niettemin blijf de dreiging zo ernstig dat Generaal Robertson te Hamburg nog eens heeft ge zegd, dat een voortzetting der af sluiting „een onmenselijkheid zon der parallel in de historie" zal betekenen. Onverminderd scherp blijft de bowjet-iRussische bedreiging tegen het Berlijoise stadsbestuur, dat, hoevvel volkomen onmachtig om practisch werk te verrichten, nog altijd zijn zwevend bestaan voortzet. Dinsdag noemde het Sowjet- orgaan het stadsbestuur perti nent vijandig tegen de Sowjet- Ume en maakten melding van ,,de eis van een reeks arbeider- organisaties tot ontbinding van het stadsbestuur". Het richtte voorts beschuldi gingen van spionnage in Ameri kaanse dienst tegen vijf vooraan- staande soc.-dem. leden van het stadsbestuur. Desondanks is die gemeenteraad Dinsdag ongehin derd in de Sowjet-sector bijoen- gekomen om te besluiten tot het doen van een beroep op de Ver enigde Naties. Dit beroep zal door de Deense militaire missie worden overgebracht. Communiqué Koningen Trans- Jordanië en Saoedi-AraMë Koning Abdoellah van Trans- Jordanië en Koning Ibn Saoed van Saoedi-Arabië zijn tijdens hun eerste bijeenkomst na 25 iaar te Ryad (zomerhoofdstad van baoedi-Arabië) gekomen tot „vol ledige overeenstemming over na tionale en vaderlandse doelstellin gen", aldus een door de Arabische hga uitgegeven gezamenlijk com muniqué der beide Koningen Het, communiqué voegt er aan toe, dat deze overeenstemmine vooral geldt met betrekking tot de steunverlening aan de Arabi sche liga, in het bijzonder ten aanzien van Palestina. .,Wij zijn er van verzekerd, dat ingeval de liga gedwongen is de wapens op te nemen, dit zal ge schieden ter verdediging van de fundamentele Arabische belan gen: eer, vrijheid en vrede", aldus de Koningsverklaring. De Amerikaanse luchtmacht autoriteiten te Wiesbaden hebben medegedeeld, dat Woensdagmor gen een Amerikaans C 45-trans- portvliegtuig te Oberpfaffenho- fen in Beieren ia verongelukt, waarbij twee officieren en twee passagiers om het leven kwamen. P? ",Daily Mail" schrijft bij, een telefonisch onderhoud met een der persoonlijkheden van de resi dentie van Maarschalk Tito te Belgrado vernomen te hebben, dat de Maarschalk de Joego-Sla- vische hoofdsitad Dinsdag heeft verlaten. Milovan Djilas, Minis ter zonder portefeuille, en Ed ward Kardelj, eerste vice-Minis- ter-president, zouden hun woning eveneens hebben verlaten Voorts maakt de Daily Mail ge wag van een bericht uit Triëst volgens hetiwelk talrijke Joego- Slavische vluchtelingen de grens hebben overschreden. Deze vluch telingen zouden verklaard hebben, dat in Joego-Slavië troepenbewe gingen plaats hebben en dat een heden van het Rode leger zich langs de Joego-Slavische 'grenzen verplaatsen. Het Ned. Jeugd Rode Kruis neeft als dank aan het Ameri kaanse Jeugd Rode Kruis in Hol land-Michigan, dat aldaar ten ba te van de wederopbouw van het Haagise Rode Kruis ziekenhuis, Ned. chocolade heeft verkocht, een van anjers vervaardigd kruis- embleem, dat Dinsdagavond gra tis per K.L.M. npaar Amerika ging, gestuurd. Bij het secretariaat der Ver enigde Naties is het volgende te legram ingekomen van de C. V. G D. in Indonesië, gedateerd 29 Juni en geadresseerd aan de voor zitter van de Veiligheidsraad. De C. V. G. D. heeft de eer aan de Veiligheidsraad het vol gende te rapporteren: in de ver gadering der agendacommissie van 29 Juni deelde de voorzitter der Republ. delegatie mede, dat zijn delegatie en de Republ. rege ring het compromisvoorstel van de Australische en Amerikaanse leden der C. V. G. D„ zomede het resultaat van de informele be sprekingen tussen d,e heren Moh. Hatta en Van Mook aan een diep gaande beschouwing hebben on derworpen De Republ. regering was tot de slotsom gekomen, dat de meest- belovende procedure tot het be reiken ener overeenkomst tussen partijen is gelegen in een zo spoe- (dig mogelijk in behandeling nemen van het compromisvoor- stel, hetgeen zij, in het stadium waarin thans de onderhandelin gen verkeren, ook de enige kans acht om tot overeenstemming te komem Om deze redenen, en mede in aanmerking genomen de besprekingen in de laatst gehou den vergadering van de Veilig heidsraad over 'iet Indonesische probleem, verzocht de Republ. de- ltfgatie de Nederl. delegatie, terug a® 1koiTien °P baar besluit, het Australisch-Amerikaanse compro misvoorstel niet in beschouwing te willen nemen. In antwoord hierop deelde de Nederlandse vertegenwoordiger mede, dat het besluit van de Ne derlandse regering, om dit „wor- king paper" niet in overweging te nemen, definitief is. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft, naar officieel wordt'mede gedeeld, besloten1 in afwach ting van een definitieve beslis sing, welke eerst in het najaar kan worden genomen, wanneer meer gegevens bekend zijn over de vooruitzichten voor de kracht- voedervoorziening en de uitkom sten van de teelt van ruwvoeder- gewassen met ingang van heden 1 Juli de distributie van consumptiemelk en consumptie- melkproducten voorlopig op te heffen. Voor de aflevering van melk, 'bestemd voor verwerking b.v. tot consumptie-ijs, chocolademelk e.d. blijft het stelsel van toewijzing tot nader order gehandhaafd. Be staande melkVerwerkingsverbo- den, zoals b.v. het verbod tot het verwerken van melk in brood blijven eveneens gehandhaafd De verwachting bestaat, dat ook gedurende de aanstaande herfst en winter de opheffing van de melkdistrilbutie gehandhaafd kan blijiven. Er kunnen zich ech ter omstandigheden voordoen, zo als b.v. een tegenvallende melk productie of een belangrijke toe name van het verbruik, welke mede met het oog op de belangen van onze export van zuivelpro ducten de wederinvoering van de melkdistributie noodzakelijk zou den kunnen maken. De zuivelbedrijven en melkin richtingen zullen van het bedrijf schap voor zuivel nader admini stratieve voorschriften ontvan gen. De politie heeft thans officieel medegedeeld, dat tengevolge van de jongste aardbeving inFoekoei vierduizend personen om het leven zijn gekomen. Het aantai slachtoffers, met inbegrip van de gewonden, wordt in totaal ge schat op ruim dertienduizend. Twee en vijftig steden en dorpen zijn getroffen, ruim 47.000 buizen vernield. Zoals reeds in de Tweede Ka mer is aangekondigd heeft de Minister van Oorlog eert commis sie ingesteld welke de organisa tie en de werkzaamheden van de Nederlandse militaire inlichtin gendiensten te Londen in het tijdvak 15 Mei 1940—20 Novem ber 1945 aan een onderzoek zal onderwerpen. In deze commissie zijn benoemd rot lid en voorzitter Mr J K Onnen, oud-president aan het Hoogde rechtshof in Nederlands- Indie en lid van de Bijz. Raad van Cassatie, tot jeden de Kolonel van de Generale Staf D. H. M Tielens en de Kapitein ter zee j! W. S. Nuiboer. De interministeriële commissie voor het seizoen-hotelbedrijf, die ter oplossing van de vele moeilijk heden van het Belgische touristen- verkeer onlangs is ingesteld, ver gaderde Dinsdagmiddag op het Belgisch departement van Ver keerswezen. De commissie heeft het vraagstuk van de Britse, Ne derlandse en Franse touristen be sproken. De commissie heeft verder ken- ten "enornen van de volgende pun- 1. het invoeren van trein abonnementen, die vijf of veertien dagen geldig zijn (reeds officieel bevestigd). i.e«n vermindering van de belasting op sommige vermake- lnkheden (wordt 1 Juli officieel van kracht). Verder heeft de commissie op de wenselijkheid gewezen, dat tii- dens het seizoen de belasting op benzine voor vreemdelingen, die ais tourist België bezoeken, wordt opgeheven. De afgevaardigden van het hotelbedrijf hebben er op aangedrongen, dat dringende maatregelen genomen worden om dit bedrijf uit een noodtoestand te redden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1