De Geallieerden nemen maatregelen Berlijnse crisis voor de V.N.? BRITSE PERSSTEMMEN DE PALESTIJNSE KWESTIE. Heden verjaart onze Prins Frankering by Abonnement: Terneuzen DINSDAG 29 JUNI 1948. DE TOESTAND IN BERLIJN. De besprekingen 2 Vliegtuigen in Amerika neergestort. De strijd in Griekenland. Voedselviiegtuiyen voor Berlijn. Havenstaking te Bordeaux Terroristen-acties inW.-Java WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Aanhoudend koel weer. Wisselend bewolkt met nu en dan buien, hier en daar met onweer. In de kustgebieden later wat afnemende buiïgheid. Matige, vooral langs de kust nu en dan krachtige wind tus sen W. en N. Koel weer. DE V 4de Jaargang No. 844- Verschijnt dageiyks Drukkerij N.Vw Firma P. J. van de Sande Advertehtleprö»: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie» tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties: 5 reg-L; 60 ct.; iedere rege" meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent .neer. Terne uzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. Heden herdenkt Z.K.H. Prins Bernhard zijn 37ste verjaardag en wordt op deze dag ten bate van het Prins Bernhardfonds een Anjerdag gehouden onder 't motto „Wat is U de vrijheid waard?" Wij bieden Z.K.H en Vorstelijke Familie onze eerbiedige geluk wensen aan met de bede, dat Hij nog tal van jaren voor Zijn Gezin en ons Vaderland gespaard moge blijven. Mohammed Roem, voorzitter der Republikeinse delegatie, heeft Maandag verklaard, dat zijn de legatie geen andere weg ziet om de besprekingen voort te zetten dan die van rechtstreekse discus sies over de Australisch-Ameri kaanse voorstellen. Naar Reuter uit betrouwbare bron verneemt heeft de Republi keinse delegatie, na de verklaring van Roem, een brief gezonden aan de Commissie van goede diensten waarin gevraagd wordt om een spoedig bijeenroepen van de agenda-commissie. Betrouwbare waarnemers be schouwen een opnieuw vastlopen van de besprekingen ais waar schijnlijk. Bij Blythe (Calfi.) is een jacht- toestel tegen de vleugel van een bombardementstoestel gebotst, toen de toestellen zich op onge veer 600 meter hoogte bevonden. Beide vliegtuigen zijn te pletter gevallen. De piloot van de jager alsmede een lid van de beman- r.ing van het andere vliegtuig hebben zich met hun valschermen kunnen redden. Er zijn 3 doden. Naar verluidt woedt te Perdi- cati, een dorp in het gebied van Delphi ten Zuiden van de Par- nassos, een hevige strijd tussen een geurlllastrijdmacht en Griek se manschappen. De sterkte der guerillatroep is niet bekend, doch Griekse leger eenheden werden naar het gebied gezonden. Volgens het leger hoofdkwartier worden de gue- rillastrijders teruggeslagen. De correspondent van het A.N. P. meldit: De Generaals Clay en Robert son, nog wachtend op het Russi sche antwoord op de Zaterdag gestelde eis tot het openstellen van de verbindingslijnen naar Berlijn, hebben Zondagmiddag een langdurige conferentie ge had. Tegelijkertijd voerde Robert Murphy, politiek adviseur van Clay, besprekingen met de plaats vervangende bevelhebber Gefte- raal Noiret. Het voedseltransport door de lucht zou van gisteren af door de Amerikanen worden geïntensi veerd. Dagelijks zal 300 ton voedsel, ongeveer 6 van het geen voor de bevolking nodig is, worden aangevoerd. Hoewel be zuinigingsmaatregelen elkaar nu snel opvolgen, blijft de stad uiter mate rustig. Afgezien van enkele Amerikaanse verkenningswagens, die langs de grens van de Rus sische sector patrouilleerden en van menigten, die om (je luidspre kerauto's samendrongen, was er niets in het stadsbeeld dat de stijgende spanning kon verraden. Het tram- en ondergrondse verkeer is nu tot het uiterste be perkt. Enkele hoofdstraten uit gezonderd, is West-Berlijn bij het vallen van de avond weer in com plete duisternis gehuld. De voed selrantsoenen zijn nog niet ver minderd en er werd Maandag zelfs een extra rantsoen zuid vruchten verstrekt. De maatregelen die Zondag ge nomen werden, treffen ook het Geallieerde personeel. Het moet van heden af bezuinigen op voed sel, benzine en eleotriciteit. Voor al de vervoersbeperkingen zijn van ingrijpende aard. Ip de clubs zullen nog slechts standaard maaltijden worden klaargemaakt Het sluitingsuur is vervroegd. Na de talrijke aanhoudingen van Geallieerde personen in de Russische sector wordt deze zorg vuldig gemeden. Ook Duitsers uit West-Berlijn, die zich tot nog toe vrijelijk in de stad bewogen hebben, mijden thans het Russi sche gebied uit vrees voor arres tatie wegens het bezit van West- Duitse marken. De kalmte waarmede de bevol king de ontwikkeling der dingen beziet, wordt tot dusver niet be ïnvloed door de campagne der onder Russisch toezicht verschij nende bladen, die erop gericht is te suggereren, dat de aftocht der Westelijke machten voor <je deur staat De bladen maakten Zondag generlei melding van de door ge neraal Robertson gestelde eis, noch van de aanhouding van maarschalk Sokolofsky door Ame rikaanse politie. Wel hadden zij berichten over een aan de gang zijnde evacuatie van bureaux der Westelijke mogendheden. Van Britse zijde is Zondag nog eens officieel gezegd, dat al deze be richten onwaar zijn. Het wordt waarschijnlijk ge acht, dat de communisten de ko mende dagen zullen trachten door middel van stakingen en demon- traties het overwegend niet-com- munistische stadsbestuur ter zij de te schuiven teneinde ,een „voor lopige volksvertegenwoordiging", zoals het door het communistische partijblad genoemd wordt, in te over de bouding van de Westelijke Geallieerden te Berlijn. De vooraanstaande Engelse bla den dringen er in hun Maandag ochtendartikelen op aan, dat de Westelijke Geallieerden te Berlijn pal moeten staan Indien wij ons uit Berlijn terug trekken is de logische gevolg trekking: oorlog, zo verklaart de „Manchester Guardian", indien niet onmiddellijk, dan toch bin nen zeer korte tijd. Wij mogen aannemen, zo gaajt het blad ver der, dat de Sowjet-Russen geen» oorlog willen. Zij zijn echter be reid, evenals Hitier, er een heel eind naar toe te gaan door met oorlog te dreigen. Voor de Westelijke Geallieer- 1 den is er geen andere weg dan te Berlijn pal te staan. Hoewel zij te Berlijn in militair opzicht zwak staan, zijn zij nog niet zwak ge noeg om te moeten capituleren. En de Sowjet-Russen zijn nog niet sterk genoeg om te kunnen trachten hen er toe te brengen. Ook de „Daily Telegraph" meent, dat een zwakke houding oorlog ten gevolge zou hebben. De „Times" is van oordeel, dat het niet op zijn plaats is om van een plotselinge oorlog of zelfs atoombommen te spreken. „In dien de Sowjet-Russen geen con flict willen en hun daden zul len dat tonen is een redelijke oplossing voor het Berlijnse geld en nog veel meer zeer wel moge lijk", aldus de „Times". De „Daily Mail" zegt: het be vestigen. van ons recht te Berlijn zou naar een oorlog kunnen lei den. Het zou het teken kunnen zijn voor het gebruik van de atoombom. Wij zijn echter van oordeel, dat dit niet het geval zal zijn. Wij geloven, dat de Sowjet- Russen toe zullen geven. stellen. Het is gisteren bekend geworden, dat de eenheidspartij geheime orders heeft uitgegeven om door middel van de onder communistische leiding staande vakbond een algemene staking te proclameren. Deze staking zou blijkens de .bekend geworden bevelen in overeenstemming met de wens ven het militaire Sowjetbestuur worden afgekon digd. Het wordt hier uitgesloten geacht, dat een stakingsparool ook in de Westelijke sectoren, waar de communisten hun leiden de posities in de vakhonden bij de onlangs gehouden verkiezingen hebben moeten prijsgeven, zou worden opgevolgd. Wel zou een staking het gehele verkeer der stad kunnen verlammen. Mevrouiw Schroeder, burge meester van Berlijn, zal met het gemeentbestuur in het nieuwe stadhuis in de Sowjet-sector blij ven „zolang het. werk daar als nog mogelijk is", aldus heeft zij volgens D.P.D. medegedeeld. Zij sprak de berichten tegen, dat het bestuur ondanks een Sowjet-Russisch verbod, Woens dag naar de Amerikaanse sector zou worden verplaatst. Mevr. Schroeder sprak even eens de berichten tegen, dat de Sowjet-autoriteiten gedreigd had den het kantoorgebouw, "de uit rusting en de gemeentepapieren in beslag te zullen nemen. DE TOESTAND IN BERLIJN. Het gemeentebestuur van Ber lijn zal hedenmiddag in een bij zondere zitting een verzoek aan de Ver. Naties bespreken, zowerd gisteravond bekend gemaakt. In de buurt van de Alexander- platz, het centrum van de zwarte handel in de Russische sector, werd Maandag door de Duitse po litie een aantal razzia's uitge voerd. Duitsers in het bezit van „Westelijke marken" werden ge arresteerd. Zij werden vrijgelaten, nadat hun namen waren genoteerd en zij de waarschuwing kregen, dat zij bij een volgende overtre-'. ding gerechtelijk vervolgd zouden worden. De marken werden in beslag genomen. Maandagmorgen bij het aanbre ken van de dageraad werden op de vliegvelden in de Westelijke zóne van Duitsland de vliegtuigen in gereedheid gebracht, die de Britse, Amerikaanse en Franse sectoren van Berlijn van voedsel zullen gaan voorzien, nu de ver bindingen over de weg, het water en de spoorlijn reeds gedurende vier dagen door de Sowjets zijn afgesneden. Op de vliegvelden Gatow, Tem pelhof en andere in de Westelijke sectoren van Berlijn trof men de laatste voorbereidingen voor het ontvangen van de voedselarmada. Van Amerikaanse zijde is ge schat, dat minstens een honderd tal toestellen Maandagmorgen uit Frankfort zou vertrekken. Nog een veertigtal machines wordt binnen 24 uur uit Amerika verwacht om aan de transport- vloot te worden toegevoegd. Ge neraal Clay, de Amerikaanse mi litaire gouverneur in Duitsland, heeft Washington verzocht deze machines snel te sturen als be wijs van, ondersteuning van de verklaring van Geallieerde zijde, dat men besloten is in Berlijn te blijven. De Amerikaanse luchtmacht heen Zondagavond medegedeeld, dat binnen 24 uur ongeveer 39 Sky master-transportvliegtuigen naar Duitsland gezonden zullen worden om Berlijn te helpen voor zien. De C.G.T.-havenarbeiders te Bordeaux, die sedert Vrijdag „aan sabotagestaking- doen", hebben j Zondag het werk volledig neer gelegd. Zij eisen een loonsverhoging van 20 »/o, de afschaffing van de overuren en van de Zondagarbeid, en tenslotte een winstverlaging van 30 35 Volgens persberichten zal Ge neraal Sir Brian ftoibertson, de Britse militaire gouverneur in Duitsland, die gisteren te Kopen hagen werd verwacht, de Deense Minister van Buitenlandse Zaken, Gustaf Rasmussen, verzoeken de kwestie van de Berlijnse crisis voor de V. N. te brengen Het bezoek van Robertson is ingevolge een uitnodiging van de vereniging voor buitenlandse aan gelegenheden, een onofficiële Deense organisatie, een lezing te komen houden over de toestand in Duitsland. Volgens kringen, die in nauw contact staan met de Deense Mi nister van Buitenlandse Zaken, zou een stap bij hem in verhand met de Berlijnse kwestie „niet geheel en al een verrassing" zijn. Men wees er voorts op, dat de parlementaire commissie voor buitenlandse aangelegenheden voor gisteren was bijeengeroepen. DE VOORSTELLEN VAN GRAAF BERNADOTTE, De secretaris-generaal van de Arabische liga, Azzam Pasja, heeft medegedeeld, dat de liga Maandag de voorstellen van Graaf Bernadotte tot regeling van de Palestijnse kwestie" verwachtte te ontvangen. De politieke commis sie van de liga zal heden te Cairo vergaderen om deze voorstellen te bespreken. Graaf Bernadotte heeft te Rho- dos aangaande de voorstellen, welke hij aan Joden en Arabieren zal voorleggen, verklaard, dat hij beide partijen verzocht had deze geheim te houden, totdat zij hem liun eerste indruk hadden meege deeld. Als bemiddelaar kon hij de papieren niet aan de ene partij eerder overhandigen dan aan de andere. „De voorstellen verschillen van cie voor het bestand", aldus Ber nadotte, „die heide partijen of aanvaarden of verwerpen moes ten. De weg is nu vrijer en de partijen hebben alle mogelijke kansen om tegenvoorstellen te doen, die wij zo vrij als wij willen kunnen behandelen". Bernadotte blijft op Rhodos -totdat hjj, de Arabische en de Joodse reacties vernomen heeft. Graaf Bernadotte staat nog steeds in contact met de Egyp tische regering naar aanleiding van de beschieting van het vlieg tuig der V.N., zo zeide hij Indien bleek, dat de piloot niet volgens orders had gehandeld zou deze „bestraft" worden. Hij verklaarde eveneens op een Joods rapport te wachten om trent de'beweerde bestandsschen ding hij Nathanya. Bernadotte heeft Zondag be sprekingen gevoerd met afzonder lijk Arabieren en Joden. Minister-President van Egypte, Nokrasji Pasja, heeft medege deeld, dat hij van Graaf Berna dotte een memorandum over de voedselvoorziening der Joodse zónes, met inbegrip der afgezon derde kolonies heeft ontvangen. Volgens Bernadotte moet de voed selvoorziening van deze zónes krachtens het bestand worden verzekerd. Deze kwestie heeft reeds aanleiding tot moeilijkheden gegeven, aldus het A.F.P. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben Arabieren de Joodse kolonie te Misrah aange vallen en de oogst in brand ge stoken Ook in de buurt van Naza reth hebben de Arabieren Joodse kolonies bestookt. Op last van waarnemers der V. N. is de hoofdweg Tel Aviv— Jeruzalem voor twee dagen geslo ten met het oog op een gedetail leerd onderzoek naar aanleiding van een rapport van de regering van Israël over het voedsel, dat het Joodse deel van Jeruzalem no dig heeft. Zondag zijn leiders van het Is raëlische leger door Ben Goerion beëdigd. Henry Morgenthau Jr, alge meen voorzitter van. de „United Jewish Appeal" heeft tegenover 1500 functionarissen van Joodse organisaties te New-York er op aangedrongen, dat geen steun moest worden verleend' aan de Ir- goen Zwai Leoemi. Hij critiseerde scherp de pogingen van de Irgoen, om wapens in Palestina aan land te brengen tijdens het bestand. Deze handelingen schaadden de Joodse staat meer dan alle voor afgaande aanvallen door de Ara bische Liga. De Irgoen te steunen betekende „Israël een mes in de rug te sto ten". Aubry Eban laakte de Ame rikaanse Liga voor een vrij Pale stina die de Irgoen steunt en verklaarde, dat de Liga en haar functionarissen opstandige ele menten tot oproer jegens de rege ring van Israël aanspoorden. Bestandsschendingen. Volgens de nieuwsberichten van de Joodse zender van gisteren morgen hebben Iraakse troepen Zondag en in de afgelopen nacht „verschillende aanvallen" gedaan op de Joodsie nederzettingen ten Zuiden van Haifa en bij Toel- karm. De Joodse troepen kregen van een vertegenwoordiger van de wapenstilstandscommissie, die bij deze aanvallen aanwezig was, permissie zich te verdedigen. Voorts werd ook Kfar-Tirak in de nabijheid van Haifa aangeval len. Ook hier gaf de vertegen woordiger van de wapenstil standscommissie de Joden het recht, nadat zij drie uur door de Iraakse troepen beschoten waren, het vuur te beantwoorden. Van het bericht kan geen offi ciële bevestiging verkregen wor den. Later werd te Berlijn officieel medegedeeld, dat Robertson naar Kopenhagen zou vliegen op uit nodiging van de Deense vereni ging voor buitenlandse politiek. Robertson zal heden naar Ham burg terugkeren en dan eerst nog naar- Frankfort gaan alvorens Donderdag of Vrijdag terug te gaan naar Berlijn. De Deense Minister van Bui tenlandse Zaken, Rasmussen, wei gerde commentaar te geven toen hem gevraagd werd of Deense tussenkomst in de Berlijnse cri sis verwacht kon worden. Hij zeide, dat verschillende dagen eouden moeten verlopen alvorens enige inlichting gegeven zou kun nen worden. Zowel van Britse als van Deen se officiële zijde wordt met na druk verklaard, dat het verzoek van Robertson aan Kopenhagen „geheel van particuliere aard" is. Een ambtenaar van het Deense departement van Buitenlandse Zaken verklaarde, dat Robertson niet om een onderhoud met Ras mussen verzocht had doch voeg de er aan toe, dat de generaal en de Minister elkander misschien zouden spreken op de bijeenkomst van de vereniging voor buiten landse poiitiek, gisteravond. Op deze bijeenkomst zal geen pers worden toegelaten Men ver wacht, dat Robertson een uiteen zetting zal geven over de toe stand in Duitsland. Van de zijde der Staatsspoor wegen op Java vernam Aneta, dat er voor de tweede maal sabotage is gepleegd aan spoorlijnen in W. Java, ditmaal echter zonder dat dit persoonlijke ongevallen tenge volge heeft gehad. Nauwelijks was de lijn bij Tjikampek na de aldaar veroorzaakte deraillering welke 5 doden en 8 gewonden eiste, hersteld, of saboteurs ver nielden 200 meter rails West van de Tjikampek, en nog eens 100 meter rails in de lijn Cheribon Semarang. De vernieling werd tijdig ontdekt en de ochtendtrei nen konden worden aangehouden. Met hard werken gelukte het, beide lijnen nog dezelfde dag te herstellen. Inmiddels meldt Aneta's spe ciale correspondent, die thans in West-Java een reis maakt langs de gebieden, waar ongeregeld heden zijn gemeld, dat volgens mededeling van de politie-autori- teiten de ingestelde naspeurin gen nog niet hebben geleid tot arrestatie van de daders van de sabotage en de beschieting nabij Tjikampek. Echter zijn reeds vele verdachten gearresteerd. Men hoort in West-Java veelal de naam noemen van de luit -kolonel Oesman Soeniintra als coördina tor tussen ge extremistische groe pen. In politiekringen verklaar de men, dat de benden goed be wapend zijn, o.a. met automati sche wapenen, verplaatsbare ar tillerie en mortieren. Deze ben den zijn moeilijk op te sporen, omdat hun tactiek is, slechts in kleine eenheden bijeen te blijven. Toch zijn van verschillende ben den reeds tal van kopstukken ge arresteerd. Volgens deze politie autoriteiten is d§ bevolking in West Java thans bevreesd voor een oplaaiïng der pogingen tot in timidatie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1