WIELAND BORSTELWERK RIBBENS 5 5 jOJOEnen LIJST Gemeente Terneuzen LIJST ECHTPAAR GELD 800'_ 5#/" 0 zo sterk is óns HUWELIJK Strand Cadzand Provincia e Stoomboitdiensten In Zeeland VERHUISD Luxe dozen Post SPREEKT HEDENAVOND SPORTNIEUWS Distributienieuws Burgerlijke Stand Wat brengt de Radio? Gemeente Terneuzen ^Ourl en Je |»<s9<e«emnla>meel Tel. 2207 Oijkstr. 65 Wij hebben een mooie sortering w „EXCELSIOR" C. VAM NOORD IN HET CONCERTGEBOUW 8 UUR damse politie ongeveer 110 kg vlees in beslag genomen, dat van deze slachting afkomstig was ERNSTIG ONGELUK OP ZUIDERZEESTRAATWEG. Op de in gewone omstandighe den reeds bijzonder gevaarlijke Zuiderzeestraatweg tussen Nun- speet en Zwolle heeft het extra drukke T.T.-verkeer Vrijdagavond omstreeks 8 uur onder ae gemeen te Doornspijk een ernstig ongeluk veroorzaakt. De motorrijder A. G., uit Rotterdam reed met zijn verloofde als duo-passagiere in de richting Zwolle. Een hem tege moetkomende trailer, welke juist in een pomstation benzine had ge laden, schijnt even op de verkeer de helft'van de weg gereden te hebben De motorrijder wilde stoppen, maar een achter hem rijdende personenauto reed tegen hem op, met het gevolg, dat de motor tussen de tractor en aan hangwagen terecht kwam. De gevolgen waren zeer ernstig. De passagiere verloor het leven en de bestuurder A. G. werd zeer zwaar gewond. Hii is naar het R.K.- ziekenhuis te Zwolle vervoerd. DGDENLIJN VAN KAMP VUGHT AFGEBROKEN. Vrijdag in de vroege morgen uren is te Vught een trieste her innering verdwenen, nl. 't laatste deel van de spoorlijn naar het be ruchte concentratiekamp door de Duitsers destijds aangebracht. Deze lijn ging dwars door hei de en bossen en was jarenlang getuige van onnoemelijk leed. Honderden landgenoten zijn hier langs de dood tegemoet gereden. DE T.T.-RACES. (Van een speciale A.NrP.- verslaggever.) Duizenden brachten Vrijdagnacht op de Drentse heide door. Duizenden verre van ontmoe digde motorenthousiasten, die geen onderdak in Assen hadden kunnen krijgen en de nacht onder de blote hemel hadden doorge bracht, trachtten zich Zaterdag ibij het krieken van de dag door middel van een wandeling over de heide om het Drentse circuit warm te lopen alvorens om half 11 de startvlag voor do eerste der drie races neer zal gaan. In moreel opzicht behoefden zij geen stimulans. De spanning, waar mede de wedstrijd van Zaterdag tegemoet werd gezien, is waar schijnlijk nooit zo groot geweest, de belangstelling zeker nimmer groter. Een ruwe schatting der T.T.-commissie vermeldde te mid dernacht reeds 75.000 belangstel lenden. De grote stroom volgde in de morgenuren en verwacht werd, dat er dan 120.000 toe schouwers de wedstrijden zullen bijwonen. Nooit te voren höbtoen in de Drentse hoofdstad zoveel auto's tegelijk geparkerd gstaan en nooit tevoren hebben zoveel men sen tegelijk in Aissen gedurende de gehele nacht geen oog dicht gedaan. In alle restaurants ble ven de gasten dansen tot zij op braken om zich te ongeveer 6 uur in lange files naar het circuit te Met één haal van zijn lange mes sneed de tweede Duitser zijn ka meraad los. Daarop vielen de twee kerels op mij aan. Ik wist dat het om mijn leven ging en deelde da verende dreunen uit. Toch kon ik o niet bolwerken tegen mijn 2 tegenstanders Met hetzelfde touw waarmee ik de zogenaamde Goro Goro had vastgebonden, werden i.jn armen aan mijn lijf gesnoerd I en de twee Duitsers namen mij langs de touwladder mee naar boven alsof ik een kind was. „Jul lie zijn nare mannetjes", zei ik i verontwaardigd. „Ieder die zich 'bemoeit met des Fuehrer's strijd I om Europa zal zonder mededogen worden uitgeschakeld", ant woordde Goro Goro met een me- begeven. Deze laatste hebben al thans geen last van de koude ge- £ad, maar duizenden anderen, die zich tijdig van een goede plaats wilden verzekeren, zochten cbe heide reeds Vrijdagavond voor middernacht op en trotseerden de koude nacht onder de blote hemel. Daarmede spaarden zij zich bovendien de toegangsprijs van drie gulden uit, want eerst te middernacht werden de toegangs wegen afgesloten. Na die tijd mocht niemand de terreinen be treden zonder geldige kaart. Een nachtelijke autotocht over het 16% km lange circuit leverde dan ook een fantastisch schouw spel op, vooral tussen Assen en Hooghalen en in het bijzonder bij de pastoorsbocht bij de Oude Tol, waai' enkele duizenden onver saagde motor-enthousiasten krioelden door elkaar in door de boeren tegen vergoeding geleverd stro wat slaap trachtten te krij gen. Duizenden anderen stonden langs de weg of trachtten te rus ten in kleine provisor^ch opge slagen tentjes. Weer anderen hadden zich uitgestrekt op de banken van geparkeerde auto's en touringcars. Soortgelijke to nelen deden zich verleden jaar voor, doch toen was de droge warme zomer temperatuur ook des nachts niet verdwenen. Dit maal hingen dichte nevels over het land en huiverden zelfs de in jassen gehulde wandelaars van de vochtige koude. Maar om half vier gloorde het daglicht reeds, een. half uur later kwam de zon op en met de zon keerde de T.T.- koorts onder het legioen der dui zenden terug. Zij schaarden zich om het circuit en vergaten in de spanning voor de races de ellende van de nacht. De strijd in de 125 c.c.-klasse bracht een- ware verrassing, n.l. de overwinning van de Nederlan der Renooy, die in schitterende stij|l als eerste eindigde en de 99,190 km in 1 uur 0 min en 43,1 sec reed, zodat zijn gemiddelde snelheid 98.05 km per uur bedroeg. Met de regelmaat van een klok liep hij iedere ronde een tintal sec. op de Italiaan Paagni uit, die als tweede eindigde. De overwin ning van Renooy, is de eerste Ne derlandse overwinning in een in ternationale race om de grote prijs van Nederland, 200 GRAM RIJST VOOR ALLEN Op grond van de verkregen al locatie van het tweede halfjaar van 1948 is 3000 ton rijst aan- gekocht voor binnnenlandse con sumptiedoeleinden. Het is nog onzeker of, eventueel in welke mate op zeer bescheiden schaal, op voortzetting van deze import kan worden gerekend. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening beeft besloten uit de thans ver kregen aanvoer in elk geval per hoofd de bevolking 200 gram rijst beschikbaar te stellen, zodat na jlaren de Nederlandse huismoe ders weer over een weinig rijst voor de huishouding zullen kun nen beschikken. Het ligt in de bedoeling na te gaan in hoeverre het gewenst en uitvoerbaar is de distributie van rijst aan zeer jonge kinderen voor z.g.n oriënta- len en voor exotische restaurants te handhaven hetzij voor een periode, hetzij min of meer perio diek. De ziekenhuizen waarvoor in dertijd ruim is gereserveerd, blij ven van een bepaalde hoeveelheid rijst verzekerd, maar uitbreiding van de- z.g.n. ziekenregeling met beschikbaarstelling van rijst ligt niet in het voornemen.. In de bonnenlijst welke 1 Juli wordt gepubliceerd zal een voor- inleveringsbon van 200 gram rijst voor alle leeftijdsgroepen worden aangewezen. Verwacht mag wor den, dat deze hoeveelheden in de tweede helft van Augustus ter beschikking zal komen. RANTSOENBONNEN SERIE G NA 3 JULI 1948 ONGELDIG. De rantsoenbormen van de se rie G zullen na 3 Juli a.s. niet meer geldig zijn. Na die datum zijn voor voedingsmiddelen, ta bak en zeepartikelen uitsluitend de rantsoenibonnen van de serie H geldig. taalharde stem, zoals ik totdus- verre niet van hem had gehoord. „Om Europa?" vroeg ik ver- l^Eld/Sd» „Waarom anders?" vroeg Go ro Goro en zijn stem klonk nu ook verwonderd. Waren deze mannen wel goed wijs? II. A. LUNSHOF GEDAGVAARD WEGENS BELEDIGING. De ojid-Minister van Justitie, Mr. Dr. Van Heuven Goedhart, heeft de heer Lunshof in kort ge ding' tegen Dinsdag a.s. gedag vaard voor de Amsterdamse Rechtbank, zulks in verband met een dezer dagen door de heer Lunshof geschreven brochure, ge titeld „Vlag halfstok, een studie in onrecht." Mr. Dr. Van Heuven Goedhart acht zich door deze brochure, die izijn beleid als Minister van Justi tie in de jaren 19441945 kwali ficeert, beledigt en heeft een eis tot onmiddellijke stopzetting van de uitgifte dezer brochure inge diend, alsmede de eis tot 'n boete van 500 voor elke dag, dat deze brochure langer verschijnt. Voor de heer Van Heuven Goed hart zal als advocaat optreden Mr. Jolles en voor de heer Luns- Mr. Kraandijk LUCHTPOSTPAKKETTEN. Met ingang van 1 Juli a.s. wor den de tarieven voor luchtpost pakketten naar België, Polen, Zwitserland en de Unie van Zuid Afrika verlaagd. Terneuzen. Huwelijks-aangiften. 23 Juni. Rokus J. van Langevelde, oud 24 j., jm. en Jacoba Johanna Pau- lusse, 23 j. jd. Willem A. van der Mark, 27 j., jm. en Janna F. Ko- lijn, 28 j., jd. 24 Juni. Alphonsus Velleman, 63 j., wedn. en Marga- retha R. M. de Vos, 61 j., wed. Geboorten. 18 Juni. Johannes Florentinus Albertus Edmondus, z. van Petrus J. N. Schellakens en Maria L. van Thuije. 19 Juni Jo- sephus Johannes Anna, z. van Jo- sephus van Damme en Maria E. de Hond. 22 Juni. Janne'ke Maria Irmgard, d. van Michiel Broek hoven en Geertruida M. Hemel- soet (won. te Sas van Gent). 23 Juni. Magdalena, d. van David de Groote en Leuntje den Deurwaar der (won. te Zaamslag). Licia Maria, d. van Nicolaas Scheele en 1 Cornelia J. van Es. Helena Ber tha Johanna Maria, d. van Pierre Ferdinand Vermoet en Joh. Oos- terhout (won. te Sas van Gent). 25 Juni. Jeannine Maria Jacoba, d van Johannes G. Neissen en Magdalena M. van Boxsel (won. te Sas van Gent). Overlijden. 23 Juni Pieternella M. Verbruggen, 7'5 j., j.d. (won. te Axel). DINSDAG 29 JUNI. HILVERSUM: I: 8 00 Nieuws; 8.15 „Aubade"; 8.45 Gram.; 9.15 Morgenwijding; 9.3'0 Gram.; 9.45 Arbeidsvit.; 10.50 Voor de- kleu ters; 11.00 Orgelconcert; 11.45 Voordracht; 12.00 Fluit en piano; 12 33 Ons Platteland; 12.43 Orgel en piano; 13.00 Nieuws; 13.1# The Skymasters; 13.45 Oranjepoëzie; 14.15 Causerie; 14.30 Radio- matinée16.40 De Schoolbel; 17.00 Dat kun jij ook; 17.30 Reportage; 17.45 Rijk over zee; 18.00 Nieuws; 18.15 Tom Erich; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Vraaggesprek; 19.15 Vaudeville strijkorkest; 20.00 Nieuws; 8.05 Nationaal pro gramma. HILVERSUM H: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Lichtba ken; 9.35 Strijkorkest; 1015 Gram.; 10.30 Schoolradio; 11.00 Gram.; 11.30 Als de ziele luistert; 11.40 Gram.; 12.03 Zang en orgel; 12.33 Ork. zonder Naam; 13.00 Nieuws; 13 20 Verv. Ork. z. N. 13.45 Uit het Boek der Boeken; 14.00 Pianoduo; 14.30 Onder ons; 15.00 Schoolradio; 15.30 Gram.; 16.00 De Zonnebloem; 16.30 Zie- kenlof; 17.00 Na Schooltijd; 17.15 Kinderkoren; 17.45 Gram.; 18 00 Volksliederenkwart.18.20 Sport; 18.30 Rhythm. Sextet; 19.00 Nws; 19.15 Cello en clavecimbel; 19.45 Zuid-Afrika; 20.00 Nieuws; 20.05 Nationaal programma. RADIOTOESPRAAK OP DE VERJAARDAG VAN PRINS BERNHARD. Dinsdag 29 Juni a.s„ zal de tweede voorzitter van de „Niwin", Ir. P. F. S. Otten een radio-toe spraak houden ter gelegenheid van de verjaardag van de eerste voorzitter der Niwin Z- K. H. Prins Bernhard. De uitzending zal geschieden via Hilversum I van 19 45 tot 19.50. STEMMEN DOOR KIEZERS DIE OPGENOMEN ZIJN IN HET CENTRALE BEVOLKINGS REGISTER. De 'burgemeester van Terneu zen maakt in verband met de op 7 Juli 1948 te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal be kend, dat in deze gemeente het volgende stembureau is aange wezen, waar de kiezers, die in het bezit zijn van een machtiging, als in artikel 57k der Kieswet be doeld, zich moeten melden ter uit oefening van hun stemrecht: Raadszaal Gemjetentehuis (Stem bureau I). Noordstraat 39. Terneuzen, 26 Juni 1948. De Burgemeester, P. TBLLEGEN. Biedt zich aan: als congierge of man voor 't land, vrouw v- d. huis houding- Brieven: Mevr. MEYER, Snoekstr 22a, Rotterdam-W- ul"s'u Zonder borgen voor elk doel- Vrijbl- voorw. Schryft allen. Br porto antw- Spaar- cred. Inst- Mathen.weg 110, Rotterdam-W- Wij verleenden reeds hon derdduizenden guldens- PAARDEN - RUNDVEE Voor de vlugge en prompte uitbetaling van mijn op 22 Juni 1948 onteigende koe, verzekerd bij de Onderlinge Veeverzekerings My. te Hulst, betuig ik hiermede mijn welgemeende dank. Ieder Paarden- en Veehou der kan deze Mij. ten zeer ste worden aanbevolen. P. D- KAIJSER- Terneuzen, 24 Juni 1948. Hogendijk 5- Dames en Heren, zoekt U kennismaking? Wendt U vol vertrouwen tot Directie Mevr- J. VAN TRICHT. De grootste organisatie in Nederland- Speciale afde ling voor de gegoede stand en alle geloofsinrichtingen- Desgewenst huisbezoek door geheel Nederland- Hoofd adm- Ministerpark 18 A. Hilversum Te huur gevraagd: een ZOMERHUISJE, vanaf 8 tot en met 15 Aug. 1948. Brieven te richten aan P. MAAS—VERDEGEM, Mr- Kleermaker, Sas van Gent. Te koop: reserve Autowiel, maat '16, met 5 montage gaten, incl- banden, 30, Te bevragen: Stationsweg 23, Axel- Te koop: een verplaatsbaar Kippenhok en ren met 9 kippen en 1 hhan- Hondius- straat 22, Terneuzen- Te koop aangeboden: voor- en achterwiel (transport), voorzien met nieuwe ban den- Prijs 35. H. BOS, De Feijterstraat 31, Terneuzen- Gevraagd: een net Pension door Rijksambtenaar- Brie yen onder No- 983, bureau van dit blad. Gevraagd: i-g-s-z- 2-pers- Kano- Brieven onder No. 984, bureau van dit blad- Op Dinsdag 29 Juni a-s. kunnen op de lijn Kruiningen Perkpolder geen auto's worden vervoerd op de reizen van Kruiningen van 9,35 en 10.05 en op de reizen van Perkpolder van 18-35 en 19-05. De badinrichting zal vanaf heden opengesteld zijn: des Donderdags van 15-30 uur tot 20 uur des Vrijdags van 8-30 uur tot 21 uur en des Zaterdags van 8.30 uur tot 21 uur Des Maandags, Dinsdags en Woensdags is de badinrich ting gesloten- Terneuzen, 28 Juni 1948- van LANGE KERKSTRAAT 26 naar BURG- GEILLSTRAAT 30 SCHILDERSBEDRIJF TERNEUZEN N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3