I r II Urfï b l,:4 i UIT DE PROVINCIE i i I L' Iz: Zondagsbladen over de situatie De Londense havenstaking 1 ZWARTE VOS 1 I Binnenlands Nieuws 8 ïl I i 1 e ic P 4 V 4 u H H |e ketten in NED. indië. De PROF. ROMME NAAR NEDERLAND VERTROKKEN. De onlusten op Malakka is D 3 ii O - d i ii d« 1,! 3' r= i: |r BOE-REN IN ZEEUWS-VERAN DEREN KRIJGEN HULP VAN DE JEUGD. Waarschijnlijk zullen militai ren aardappels rooien. In een artikel over de arbeids voorziening in de Zeeuwse land- bouwen wezen wij er op, dat Zeeuws-Vlaanderen in de oogst tijd niej zonder hulp van buiten" kan. In verband met liet feit, dat de pootaardappelen voor een bepaalde* datum gerooid moeten worden en dit niet ten uitvoer gebracht kan worden met eigen krachten, zal men trachten in Oost Zeeuws-Vlaanderen een paar honderd militairen in te schake len, die dan gelegerd zullen wor den bij de Coöp. Handelsvereni ging C.N.B. te Hulst. In West-Zeeuws-Vlaanderen zul len ongeveer 50 scholieren uit Holland van 1718 jaar medehel pen aan het binnenhalen van de oogst. Ze zullen 3 tot 4 weken blijven en ondergebracht worden in het wederopbouwkamp öchoon- dijlke of Groede. Verleden jaar hebben plm. 120 jongens meege holpen aan het binnenhalen van de oogst. HULST. Kring Hulst der Z. L. M- In de Zaterdag gehouden verga dering van de Krifig Hulst der Z.L.M. nam de heer P. Koster af scheid als secretaris-penningimees- i ter var. deze Kring, welke functie hij gedurende 12-% jaar had ver vuld. De heren J. W. Scheeie, I voorzitter van de Kring, en Mr. J. F. G. Schlingemann, algemeen- secretaris der Z L.M. schetsten het vele werk, dat de heer Koster ten behoeve van deze Kring ver richt heeft, waarvoor hem dank werd gebracht. Als blijk van waar dering werd de heer Koster een fraai geschenk overhandigd. Nadat de heer Koster voor deze verrassing dank had gebracht, werd in zijn plaats benoemd de heer F. van Waesberghe. KOEWACHT. Raadsvergadering. Aanwezig waren alle leden. Na goedkeuring der notulen werd overgegaan ter bespreking van het verzoek om subsidie E.H.B.O. Hiervoor zouden verbandtrom- mels worden beschikbaar gesteld, welke nader zou worden bespro ken met B. en W. en bestuur E.H.B.O. Van het bestuur van de R.K. Meisjesschool was eveneens een verzoek binnen gekomen tot het betegelen1 van een gedeelte van het schoolplein plus portiek. Hier omtrent zou nog nader inlichtin gen worden ingewonnen bij het hoofd der school. Wat betreft de afschaffing van een brandweerauto werd op gemerkt dat geen 2e hands wagen zou worden aangeschaft, doch in verbinding zou worden getre den met de betreffende instan ties, voor aankoop van een nieuwe auto. Het verzoek van de Nieuwe Molen voor subsidie (ƒ100) werd ingewilligd, alsmede een verho ging van de beloning voor het schoonmaken van het gemeente lijk slachthuis. De aanleg van een gemeentelijk sportterrein zou nader worden on derzocht en er wordt getracht hiervoor een geschikt terrein te vinden. De algemene politieverorde ning werd nog niet definitief vast gesteld. Deze zou aan de leden ter inzage worden gegeven. Als laatste punt kwam de wij ziging der begroting 1947 aan de orde, welke met algemene stem men werd goedgekeurd. Na in de rondvraag nojf enkele puntjes te hebben besproken, werd de verga dering gesloten. Vlasmaxkt. Donderdagmiddag werd alhier de 2e wekelijkse vlasmarkt ge houden, welke weer in het bijzon der goed is verlopen. Het was natuurlijk wel te verwachten dat niet zoveel volk aanwezig zou zijn als bij de officiële opening op 17 Juni j.l. Tijdens de markt zijn door de handelaren in het algemeen vele zaken gedaan, alsook de aanwe zige kramen welke in getal waren aangegroeid hadden een bijzonde- re dag. Het ziet er dan ook naar uit dat de markt zal groeien en de vele werkzaamheden welke voor de oprichting aanwezig zijn geweest niet tevergeefs zijn gedaan. MIDDELBURG. Christelijke IIB. S. voor Walcheren. In een Vrijdagavond gehouden vergadering te Middelburg is be sloten tot oprichting van een Christelijke H. B. S. voor Wal cheren. Begonnen zal worden met een klas, die voorlopig zal wor den ondergebracht in het gebouw van de Chr. Kweekschool te Middelburg. Op de nieuwe H.B.S. zal waarschijnlijk ook Latijn wor den gedoceerd. De leraren van het vorige jaar opgerichte Chr. Lyceum te Goes zullen ook aan de Chr. H.B.S. te Middelburg les geven. In de loop van de volgende week zal definitief worden beslist of reeds in September met de lessen kan worden begonnen. Slechte weg geeft stoom tram „Walcheren" onkosten- Wat een slechte weg een auto busondernemer kan kosten, blijkt uit cijfers van de N.V. Stoom tram „Walcheren". De weg tussen Middelburg en Vlissingen ig n.l. zo slecht, dat dagelijks gemiddeld een nieuwe veer onder een van de wagens moet worden gezet. Dit kost de Stoomtram Walcheren niet^min- der dan 1500 tot 2000 aan extra-kosten per week. NIEUWVLIET. Jubileumfeest en. In de Donderdagavond onder leiding van het Oranje-comité ge houden algemene vergadering werd besloten ook alhier enige feestelijkheden te organiseren in verband met het a.s. Regerings jubileum van H. M. de Koningin. Een definitief programma zal nader worden vastgesteld in de eerstvolgende algemene vergade ring te houden op Maandag 19 Juli a.s. Besloten werd eerst een collecte te houden ter versterking van de kas. Een dezer dagen zullen inte kenlijsten worden aangeboden. OVERSLAG. Inbeslag genomen. Vrijdagavond kwam een Bel gische motorrijder uit Belsele uit de richting Axel naar de grens gereden. Ambtenaren van de dou ane hielden de persoon staande en hij werd grondig gecontroleerd. Hierbij bleek dat hij in Nederland nieuwe werkschoenen had gekocht en deze voor camouflage had aan getrokken. Dit middel scheen blijkbaar niet te helpen, want de schoenen werden in beslag geno men, terwijl hij tevens een boete kreeg. De persoon kon daarna op z ijn kousen terug naar België ver- trekkep. VLISSINGEN. ,,De Schelde" werkt samen met Van Heul. Dezer dagen is een belangen gemeenschap aangegaan tussen de N.V. Carosseriefabriek Van DOORZENDING LUCHTPAK- Met Ingang van 1 Juli a.s. kun nen de luchtpostpakketten voor Ned. Indië van Batavia uit wor den doorgezonden met de Ned. Indische binnenlandse luohtdien- sten. De postinrichtingen geven inlichtingen over de aan dit lucht vervoer vertoonden extra onkos ten. Door C. B. BOOTH. 35) Nadruk verboden. Ja, ja,'" vervolgde de sheriff, „het feit, dat er slechts één trap is, maakt, dat we ons kunnen bepalen tot... laat eens kijken... vier personen, vijf op z'n hoogst, als de waarheid me ten minste meegedeeld is. We zullen dus de ronde maar doen..." Hij wees op Paul Grimshaw. „Vertel op!" zei hij. „Zoals ik reeds bij uw komst verklaard heb," antwoordde Paul, „was ik beneden aan de baai, toen mijn oom vermoord werd en ik wist er niets van af tot enkele minuten voordat u hier kwam. .Goed zo... dus u staat er bui ten," gromde de sheriff, „u hebt immers gezegd, dat u een neef van Strawn was? Hm!... De volgen- (jet" Hij wees op Jaggers en de huis- Het invloedrijke Zondagsblad „The Observer" dringt er in een hoofdartikel op aan, dat het be zit van het geheim van de atoom wapenen, de „overweldigende troefkaarten van het Westen .in het spel der werelddiplomatie," thans gebruikt zal worden om „het fatale vooruitdringen van de Sowjet-Unie" te stoppen. „Wij, en niet de Sowjets, hebben de atoomwapenen en nog moder ner wapenen, en wij zouden, in dien daartoe uitgedaagd, de Sow- jetmacht en de bedneiging voor de wereldvrede van. het aanschijn aer aarde letterlijk kunnen weg vagen," aldus het blad. „Staiin en Molotof weten dit zeer goed. Er valt niet over te twijfelen, dat zij, geplaatst tegen over een ultimatum, waarin her openstelling van de wegen naar Berlijn geëist wordt en dat onder de grootst mogelijke nadruk te Moskou zou worden voorgelegd en niet aan ondergeschikten te Berlijn, om met Karl Marx te spreken, waar hij een beschrijving geeft van het Russische optreden in de Krimoorlog „zich op een zeer decente manier zouden terug trekken." Zij spelen hoog spel, er van overtuigd, dat de democra tieën er nooit aan zullen denken te gaan vechten, tenzij daartoe verplicht door een rechtstreekse openlijke aanval, en dat het Wes ten te bevreesd is voor zijn eigen vreselijke macht om deze in de diplomatieke schaal te werpen. Wanneer wij de morele moed hebben thans de oorlog onder de cgen te zien liever dan terug te wijken, zullen wij zien, dat er geen oorlog zal zijn en dat het de agressors zijn, die terugwijken. Wanneer wij echter weifelen en Berlijn valt, zullen wij binnen de komende twee jaren geheel Duits land verliezen en geheel het vas teland van Europa door de demo- ralisering van de democratische knecht herhaalde, wat hij reeds gezeg had. „Je houding vindt ik een beetje vreemd," zei de sheriff. „Ik ge loof, dat je me staat voor te lie gen." „Ik zou niet weten, hoe Jag gers weer naar boven had kunnen komen, zonder dat ik hem gezien had," merkte Dolliver nu op. „Hij moest mijn deur voorbij om naar de derde verdieping te gaan." De sheriff deed, of hij niets hooide. Daarna kwamen de drie dienst boden aan de beurt, maar het bleek, dat ze alle drie in de keuken waren geweest, toen het schot ge lost werd en dus vielen ze buiten iedere verdenking. Toen werd me vrouw Eastman gevraagd, reken schap te ge-ven van wat ze ge daan had op het ogenblik der mis daad. „Ik was op mijn kamer," gaf ze ten antwoord. „Hoe ver was dat van die werk kamer verwijderd?" wilde de she riff weten. „Aan het uiteinde van de gang." „Hebt u deuren horen dicht slaan?" krachten ten overstaan van het meedogenloze en drieste commu nisme. Binnen drie jaren zal de Scwjet-Unie volgens de des kundigen atoomwapenen bezit ten. Wanneer het zover is, zullen wij -bemerken, dat zij- niet weer houden' wordt door pacifistische scrupules en wij zullen dan in een nog wanhopiger situatie verkeren dan in 1940. Het tijdstip, waarop dit fatale vooruitdringen gestopt kan worden is nu, en niet over een maand of over een jaar, doch nu" De conservatieve ,,-Sunday. Ti mes" schrijft: „Het is beter, dat twee millioen Duitsers verhonge ren in handen van de Sowjets, dan dat tweehonderd millioen Europeanen hun vrijheid verliezen en velen van hen hu-n leven daar bij.. Te Berlijn staan Wij thans voor de ernstigste internationale beslissing sedert Muenchen. De rechtvaardiging van Muen chen was, dat de wereldoorlog toen onvermijdelijk was en dat terugwijken ons tijd opleverde voor voorbereiding. Dit, en niets anders, zou ook de rechtvaardi ging zijn van een besluit om thans in Berlijn terug te wijken. Op het ogenblik reeds staat niet slechts een halve stad, döfch geheel West- Europa op het spel. Wanneer wij onder Sowjet-druk Berlijn verla ten, zal dit van de Elbe tot, de Atlantische Oceaan worden opge vat als het begin -van een lang durige terugtocht." Zaterdag is Prof. Mr. C. P. M. Romme per Constellation naar Nederland vertrokken. In hetzelf de vliegtuig bevond zich de -Britse Consul-Generaal, Sir Francis Shepherd, die een maand met verlof gaat, en voorts de Neder landse bokser Quëntemeyer. Heul te Waddinxveen en de N.V. Kon. Mij. „De -Schelde'1 te Vlis- feingen op het gebied van weg transportmiddelen. Beide fabrie ken die zich tot dusverre afzon derlijk bezig hielden met de ver vaardiging van autobussen, zullen dit in- de toekomst in nauwe sa menwerking voortzettn. Voorts vernemen -wij dat bin nenkort tot onderdirecteur van de N.V. Kon. Mij. „De Schelde" zal worden -benoemd Ir. J. W. Hupkes, directeur van de Neder landse Buurtspoorweg Mij te I-Iiliversum. WACHTEBEKE. Dodelijk ongeval- Vrijdagavond omstreeks 6 uur deed zich op de Wjjk „Weide" tus sen Wachtebeke en Ó-verslag een dodelijk ongeval voor waarbij het driejarig dochtertje van. de fami lie Geerts het slachtoffer werd. Juist op het moment, dat 't meis je van achter een hooiwagen ko mende, de weg wou oversteken, kwam een vrachtwagen met ko len aangereden, welke het meisje met geweld tegen de grond slin gerde. Ooggetuigen snelden toe en brachten d,e eerste hulp. Medische hulp was s-poedlg ter plaatse, doch de dood trad onmiddellijk in. De chauffeur heeft hier in het geheel geen schuld. De politie heeft het verdere onderzoek in handen. De hoofdcommissaris van, poli tie te Penang, Haines, heeft Za terdag een dreigbrief ontvangen van de „communistische partij van Malakka", ondertekend door „het vrijheidskorps van de com munistische partij van Malakka". De brief luidt o.m. „Wij geven u en de regering te Malakka de raad om al onze kameraden op vrije -voeten te stellen Indien zij niet vrijgelaten worden, zullen wij korte metten maken". Na de commissaris met de dood bedreigd te hebben, besluit de -brief met de uitdaging: „Roep al uw politie en troepen in het geweer opdat wij onze krachten kunnen meten". ARSE NICUMBOMBA R D FMENT OP HET N. EN W. VAN FRANKRIJK. Speciaal ingerichte vliegtuigen hebben insecten-dodende arseni- cumhoudende poeder* over de vel den van Picardië en Bretagne, die volkomen door de Coloradokevers en rupsen waren kaal gegeten, uitgestrooid. De resultaten van deze proef nemingen, die plaats hadden in het bijzijn van talrijke Franse en buitenlandse belangstellenden, hebben de doeltreffendheid van deze methode duidelijk aange toond. -Het onofficiële stakingscomité van de Londense havenarbeiders bestudeert thans rapporten van afgevaardigden, die waren uitge zonden cm havenarbeiders te Southampton en Liverpool toe te spreken. In sommige kringen wordt gevreesd, dat de staking, die de haven van Londen heeft verlamd en ongeveer 150 schepen heeft opgehouden, naar andere delen van Engeland zou kunnen overslaan. De staking te Londen omvat 20.000 personen. Een lid van het stakingscomité heeft op een massabijeenkomst van havenarbeiders in Oost-Lon- den verklaard, dat „in Liverpool de ziaak aan het rollen was." Schotland -zou Liverpool op de voet volgen, -zo zeide hij Te Liverpool en Southampton zijn massavergaderingen van ha venarbeiders bijeengeroepen. Vakverenigingsleiders in Lon den, die tegen ^e staking zijn, doen neg steeds, hun -best om de stakers weer aan het werk te krijgen. Of hun pogingen suc-ces zullen opleveren kan pas Maandag be oordeeld worden. De militairen, die aan -bederf onderhevige levensmiddelen tijdens de afgelo pen week hebben gelost, zijn Za terdag niet naar de havens ge zonden. Op de Britse admiraliteit werd verklaard, dat aan marine depóts is verzocht manschappen ter -beschikking te stellen voor werk in de Londense havens. Een massabijeenkomst van on geveer 2.000 der 20.000 stakende Londense havenarbeiders eindigde Zondag in onzekerheid, of een re solutie inzake hervatting van het werk op Maandag al of niet was aangenomen. Na de stemming bij handopste ken verklaarden vakverenigings functionarissen, dat besloten was weer aan het werk te gaan,. Vele havenarbeiders spraken deze uit- VERLAGING MARSHALLHULP VOOR JULI/SEPTEMBER. Te Washington wordt van -ge zaghebbende zijde meegedeeld, dat voor het Juli-September kwartaal de door Europa gevraagde hulp met ongeveer 2-00 millioen dollar wordt verlaagd. Hiertoe was met tegen-zin besloten, niet omdat de E.C.A. van gevoelen was dat het door Europa gevraagde bedrag te hoog is, maar met het oog op de beperkte -middelen die voor het volledige jaar-program -beschik baar zij-n. slag van de stemming echter te gen. Een afgevaardigde van het officieuze stakingscomité ver klaarde aan verslaggevers, dat de staking voort zou duren en dat men reeds steun zoekt in andere havenplaatsen. Havenstaking te Liverpool. De havenarbeiders te Liverpool hebben zich Zondagavond op een vergadering solidair met hun Lon dense collega's verklaard en be sloten heden het werk neer te leggen. Bemanning „Eemsstroom" slaags met stakers. Vrijdag is een handgemeen, ontstaan tussen stakende Lon dense havenarbeiders en de be manning van het Nederlandse m.s. „Eemsstroom." Verschillende ar beiders waren er namelijk vrijwil lig toe overgegaan een gedeelte van de twintig ton vers spek aan boord van de „Eemsstroom" te !ossen, toen andere stakers poog den hen dit te beletten, tengevol ge waarvan men slaags raakte. É-en aantal leden van <je beman ning van het schip voegde zich aan de zij-de van de vrijwilligers, doch trok zich spoedig aan boord terug. Het lossen werd hierop ge staakt en de „Eemstroom", welke ook Java-ru-bber en andere lading aan boord had, vertrok Zaterdag avond uit de Londense haven te rug naar Amsterdam Het A.N.P. kon bij informatie Ibii de Hollandse Stoombootmaat schappij, waar het schip toe be hoort', vooralsnog geen bevesti ging krijgen van de juistheid van dit bericht. „Nee; ik heb niets anders ge hoord dan dat schot. Ik ben niet dadelijk uit mijn kamer gekomen; ik was me juist aan het verkle den. Toen ik in de hal kwam, wa ren mijn dochter, mijnheer Dolli ver en mevrouw Kingslake er al. Even na mij kwam ook Jaggers." Edwards wendde zich tot Vera „En hoe staat het met u?" De weduwe verfrommelde haar natte zakdoek tussen haar vin gers. ,,Ik was ook op mijn kamer," antwoordde ze met doffe stem. „Die is aan de overzijde van de gang en ligt in de hoek bij de werkkamer. Ik... ik hoorde het schot, maar ik was verlamd van schrik. Ik... ki kon me niet 'be wegen. Toen ik eindelijk in de hal kwam, zag ik..." Ze begon weer te snikken. ,,-U schijnt er meer verdriet van te hebben dan de rest. Meneer Strawn soms familie van u?" „Ik hield van John Strawn," fluisterde Vera tragisch. „Ik had hem lief." Mevrouw Eastman stak haar kin in de hoogte en kneep haar lippen samen. „Ik heb 't geweten!" mompelde zij, „ik heb -het aldoor geweten!" De sheriff fronste de wenkbrau wen en speelde afwezig met zijn ambtspenning. „Eén ding is zeker,"' snauwde hij. „Een van allen ligt! Zoals i-k al gezegd heb, bevindt zich de moordenaar hier in deze kamer!" Paul Grimshaw hief het hoofd op. „Grote goedheid!" riep hij uit, „we zitten allemaal te suffen! We vergeten die drievingerige man helemaal!" XIV. Het eigenlijke spoor. Na die dramatische uitbarsting van Paul viel er zulk een stilte, dat het tikken der pendule bijna hinderlijk werd. Er gleed een uit drukking van opluchting over het gelaat van Bob Dolliver en over Polly's lippen kwam een bijna hy sterisch gilletje. „D-e driev-ingerige man," her haalde ze, „natuurlijk... de drie vingerige man! Die heeft mijn heer Strawn vermoord om aan de cliché's te komen. Dat dichtslaan van een deur, door Bob en mij gehoord, dat moet die man ge- CLANDESTIENE SLACHTING. De Delftse politie is er dezer dagen in geslaagd enige clande stiene slachters te arresteren. Een agent van politie trof op de Laan van Altena een man aan met on geveer *25 kg vlees. Hij zeide het te hebben gevonden. Hij zou juist op weg zijn naar het bureau van politie om het daar aan te geven. De agent stelde echter een nader onderzoek in. Na lang en nauw lettend zoeken ontdekte men te Den Hoorn- de slachtplaats. In' een achter de woning gelegen tuin trof men de resten van een paard en twee koeien aan. Drie perso nen, onder wie één uit Delft en twee uit Den Hoorn, zijn gearres teerd. Inmiddels heeft de- Rotter- daan hebben, toen hij uit de werk kamer de gang ihholde en in de. bibliotheek verdween. Ik heb gis terenavond dus toch gelijk gehad. Er was Iemand in die kamer! Hij Sheriff Edwards was eindelijk wat bekomen van. zijn verblufd- heid over die onverwachte om keer van zaken en begon spottend te lachen. „Wat moet dat nou weer bete kenen?"' vroeg hij -bijna smalend. „Wat bedoel je* daarmee... een drievingerige man?" Maar op dat ogenblik schonk niemand veel aan dacht aan de sheriff; allen hielden zich bezig met die veronderstel ling van Paul en zelfs mevrouw Eastman vroeg zich af, waarom zij zelf daaraan niet eerder ge dacht had. „Drommels, oudje," fluisterde Tommy Bakerville in het oor, „dat gaat wat worden!" Bakerville knikte. „Dat is zo", antwoordde hij zachtjes, „het wordt zeker wat; maar houd je er buiten, jochie. Laat die lui maar praten. We zijn nog niet aan de beurt. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2