De geldsanering in Duitsland De mysterieuze dood van Comm.-Gen. Fritz Schmidt De toestand In Palestina STAKINGEN IN ITALIË MAANDAG 28 JUNI 1948. BEREIDT S.E.D. ALGEMENE STAKING VOOR? Valse bankbiljetten in België HET BRITSE LEGER Postzegels met beeltenis van het nieuwe Staatshoofd Frankering by Abonnement: Terneuzeii WEEKS VERWACHTING medegedeeld door net K.N.M.I. te I>e Bilt, geldig tot Maan dagavond. Buiïg. Wisselende bewolking- met en kele regenbuien, hier en daar vergezeld met onweer. Aan vankelijk matige, later, vooral aan de kust, tijdelijk tot krach tig toenemende wind uit Wes telijke richtingen. Koel weer. DE VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No. 843. Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande - Temeuzen Advert entieprfta per mm 10 Ct.; minimum per advertentie 1,50, Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek ki. advertenties: 5 reg'-lz 60 ct.; Iedere rege- meer 12 cent. Ver melding-: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. TAc- rlnnr /Jo iQ/v«r-ini-n «v...i I>e door de Sowjets ingevoerde „hervormde" Duitse valuta wordt in Berlijn met een volkomen on dergang bedreigd door vervalsin gen op grdte schaal van plakze- gels, die het nieuwe geld van de oude Reicnmarken onderscheiden. Tientallen kleine drukkerijen zou den zich in Berlijn bezig houden met het drukken van de gemakke lijk na te maken zegels, die bij honderduizenden worden vervaar- digd. SowjetnRussische en Duitse fi nanciële experts zouden op het Sowjet-hoofdkwartier te Berlijn vergaderd hebben om maatregelen te bespreken ter voorkoming van de dreigende ondergang van de nieuwe valuta. Kringen, die nauw contact onderhouden met het Russische hoofdkwartier ver klaren, dat het minstens een maand zal vergen om nieuwe bankbiljetten te ontwerpen, die niet zo gemakkelijk zijn na te maken. In de drie Westelijke sectoren van Berlijn waren de winkels Za terdag weer geopend. In de Oos telijke sector werden zij Woensdag met uitzondering van levensmid delenzaken en apotheken gesloten. Het officiële Sowjet-orgaan te Berlijn, de Taegliche Rundschau, beschuldigt de Westelijke mogend heden van het scheppen van een chaos met hun Duitse mark, „die ten doel heeft de economie van de Sowjet-zöne en de Sowjet-sector in de war te sturen." Levensmiddelentreiinen ar riveren in Westelijke sec toren van Berlijn. Twee treinen met aardappelen zijn Vrijdagavond onverwacht in de Westelijke sectoren van Ber lijn binnengekomen, zo wordt van officiële zijde verklaard. Beide treinen waren vermoedelijk al on derweg voordat het Russische' verbod op het verkeer in beide richtingen werd afgekondigd. Robertson verzoekt om on middellijke intrekking Rus sisch verbod op verkeer naar en van Berlijn. Generaal Sir Brian Robertson, de Britse militaire gouverneur in Duitsland, heeft Maarschalk 1S0- kolovsky, de Sow j e the vel h ebbe r Zaterdag verzocht, de normale verkeersverbindingen naar en van Berlijn onmiddellijk te herstellen. In een brief aan Sokolovskv zegt Robertson, dat indien de nor male verbindingen niet werden herstelt! en de Duitse bevolking hiervan „onvermijdelijk en buiten zijn schuld" de dupe zou worden, de verantwoordelijkheid voor dfe. Russen zou zijn. Robertson ver klaart verder, dat hij tot dusverre niet geprotesteerd heeft omdat hij veronderstelde, dat de door de Russen opgelegde beperkingen van tijdelijke aard zouden zijn. De Britse autoriteiten, zo schrijft Robertson, zijn verantwoordelijk voor de voedselvoorziening dor Berlqnse bevolking. „Ik ben «be reid en in staat mij van deze zaak te blijven kwijten, mits mijn goe derentreinen en aken tussen de Westelijke zones en Berlijn vrije toegang helbben". De Amerikaanse militaire gou verneur, Generaal Clay, verklaar de, dat hij „op het ogenblik" niet \an plan was Sokolovsky een soortgelijk schrijven te doen toe komen, Wel stemde- hij in met de brief van Robertson. Engeland vastbesloten is in Ber lijn te blijven in weerwil van de Russische pogingen de Westelijke sectoren van Berlijn te isoleren. De verklaring spreekt vérder categorisch een bericht tegen van het Russische blad Tagliche Rund schau, dat officiële kringen in- Londen duidelijk hadden te ken nen gegeven, dat de Britten niet van plan zijn in Berlijn te blijven en een evacuatie zouden over wegen. Een woordvoerder van het Mi nisterie van Buitenlandse Zaken zette uiteen, dat de verklaring alleen het Britsq, standpunt be vatte, doch voegde eraan toe, dat Engeland nauw contact onder hield met de andere Westelijke mogendheden. SPANNING IN BERLIJN. Volgens de onder Sowjet,-Rus sische contröle staande radio-Ber- lijn, zou er onder het geallieerde personeel in de stad een „nerveu ze spanning" heersen. Dagelijks verlaten 100 tot 160 geallieerde beambten Berlijn en een wacht lijst voor 3 weken is aangelegd van personen, die per vliegtuig vertrekken. Volgens dezelfde radio zijn de Amerikanen hun kwartieren in de voorstad Zanlebedorf aan het ont ruimen. De Amerikaanse luchtver- binding met Berlijn. Een hoge functionaris van het Amerikaanse militaire bestuur te Berlijn heeft verklaard, dat alle beschikbare Amerikaanse trans portvliegtuigen in Europa onver wijld zullen worden gebruikt voor het goederenvervoer naar Berlijn. Te Berlijn zal ook het Britse vliegveld Gatow gebruikt worden, daar het Amerikaanse vliegveld Tempelhof alle toestellen niet zal kunnen verwerken. Sokolofsky aangehouden. Volgens mededeling van, de zijde der politie is Maarschalk Soko lofsky, de Sowjet-Russische gou verneur te Berlijn, Zaterdagavond door Amerikaanse militaire noli- tie aangehouden wegens rijden in de Amerikaanse sector van Ber lijn De auto, een grote moderne Buick, waarin behalve Sokolofsky nog anderen gezeten waren, werd aangehouden op de autoweg bij Wannsee. Nadat do patrouille zijn documenten had ingezien, werd Sokolofsky meegenomen naar een politiepost, waar een Amerikaan se Kolonel Generaal Clay opbelde en van deze instructie ontvire- de Maarschalk los te laten. Generaal Clay deelde aan een correspondent mede, dat hij, zo dra hij van het incident in kennis was gesteld, een schriftelijke ver ontschuldiging aan de Maarschalk had gezonden. over toestand in Bidault Berlijn. Georges Bidault, de Franse Mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft in een vergadering van de commissie voor buitenlandse za ken van de Franse Nationale Vergadering de toestand in Ber lijn „ernstig, onaangenaam en gevaarlijk" genoemd.' Bidault critiseerde het door de Oost-.PXiro.pese landen te War schau uitgegeven communiqué wegens het daarin vervatte voor stel de bezettende troepen een jaar na. ondertekening van een vredesverdrag uit Duitsland terug te trekken. Het Duitse probleem, aldus Bidault, moet door alle be langhebbende landen gezamenlijk worden geregeld. Officiële verklaring Britse Ministerie van Buiteni. Zaken. Het Britse Ministerie van Bui tenlandse Zaken bevestigt ln een officiële verklaring nogmaals, dat DE TOESTAND TE BERLIJN. (Van de correspondent van het A.N.P.). In hun offensief tegen de Wes telijke helft van Berlijn hebben de Russen Zaterdag geen ander nieuw geschut in 't veld gebracht dan dat van hun propaganda. Deze werd Zaterdag beheerst door de kolommenlange procla matie van Maarschalk Sokolofs ky en de extenso gepubliceerde proclamatie van de Warschauwse conferentie. Berlijn is thans meer of min de positie van een belegerde vesting. Overziet men de toestand der stad na twee dagen onder steeds ver der gaande afsluiting, dan kan men zeggen, dat na de aanvanke lijke opwinding de stemming van het volk gekalmeerd is. De ver klaring van de Amerikaanse be velhebber en meer nog de verze kering, dat de aanwezige voedsel voorraden voor 30 dagen toerei kend zijn, hebben het ontstaan van een paniekstemming voorko men. De maatregelen, die de Westelijke bezetting getroffen heeft om de uitwerking der cu rieuze financiële situatie voor de bevolking zoveel mogelijk te ver zachten, hebben vele onoplosbare vragen terzijde gesteid. De toelating van het Oostelijke geld in de Westelijke sectoren heeft bovendien het Russische be stuur beroofd van mogelijkheden tot het oefenen van pressie op de Westelijke bevolking. In de transportpositie is geen wijziging gekomen. Theoretisch is de waterweg van het Westen naar Berlijn nog open, f en er zijn van Hamburg voedsel- schepen aangekondigd, doch zes schepen, die Vrijdagavond te Ber lijn hadden moeten arriveren, zijn niet aangekomen en worden blijk baar in de Sovjet-zöne vastgehou den. Niettemin verklaarde het Hoofd der Britsche transportl divisie, dat de verzendingen per schip voorlopig zullen worden voortgezet, ondanks de omstan digheid dat de aankomst onwaar schijnlijk is. De eerste slachtoffers van het stopzetten der voedseltoevoeren uit het onder Sowjet-contróle staande gebied waren de kinderen en zieken, aan wie geen verse melk kan worden verstrekt. Er zijn maatregelen genomen om hen met melk in blik te helpen De aandacht spitst zich thans in hoofdzaak op de mogelijkheden, die het luchtverkeer voor de be- volking kan bieden. In Ameri- kaansen kringen spreekt men over de mogelijkheid van droppings op beide vliegvelden in de Westelijke sectoren. Men beseft evenwel, dat het ingesloten stadsdeel vrijwei uitsluitend van zijn reserves moet leven en dat daarom het kritieke tijdstip in de huidige ontwikke ling kan gaan intreden na onge veer twee weken, wanneer de ko- lenvoorraden zijn uitgeput. Daar nog slechts gedurende enkele uren per dag electriciteit beschikbaar is, verschenen Zaterdag luidspre ker-auto's in de straten om mede delingen om te roepen. Het stads beeld wordt beheerst door lange rijen voor wisselplaatsen en le vensmiddelenwinkels. De ingetreden situatie leidt automatisch tot het uiteenvallen van de stad en de stedelijke dien sten. Teneinde te, voorkomen, dat het in meerderheid anti-commu nistische stadsbestuur aan de macht van de Sowjet-bezetting zou ontglippen, hebben de Russen de burgemeesters verboden de bu reaux van het stadsbestuur naar het Westen over te brengen. Sow- jet-officieren zijn als bewakers in het stadhuis verschenen. De moei lijkheden van personen uit het Westen in de Sowjet-sector blijkt uit de arrestatie van vier Duitse journalisten, die voor een Ame rikaans bureau werkten en onder verdenking van anti-Sowjet-pro- paganda door de Russische politie zijn gearresteerd. DE CRISIS IN DUITSLAND. Reuter's diplomatieke corres pondent meldt: In welingelichte kringen te Lon den gelooft men, dat Engeland, de V.S. en Frankrijk waarschijn lijk spoedig een gezamenlijke pro testnota tot Moskou zullen rich ten inzake de blokkade van de Westelijke sectoren van Berlijn. Alles wijst erop, dat de Weste lijke mogendheden voornemens zijn spoed te betrachten met de vorming van een West-Duitse con sultatieve assemblee van 'n West- Duitse Regering. Volgens het onder Britse licen- t ie verschijnende blad „Der Tele- graf" bereidt de socialistische eenheidspartij met toestemming van het Sowjetrussisch militair bestuur te Berlijn een algemene staking voor om ter verkrijging van erkenning der nieuwe Sow- jetrussische valuta druk uit te oefenen Het blad publiceert een circu laire met het stakingsplan, die aan alle functionarissen van de S.E.D. te Berlijn en in de Sowjetzóne zou gezonden zijn. Het Rijksbureau voor Oorlogs documentatie deelt mede dat het Zaterdag vijf jaar was geleden, dat men langs de spoorlijn van Calais naar Parijjf hec lichaam vond van Fritz Schmidt, commis saris-generaal voor bijzondere diensten, een van de naaste mede werkers van Rijkscommissaris Se^ss-Inquart. Zijn dood zou, zo berichtten de Duitsers, het ge volg zijn geweest van een plotse- 1 ng onwel werden. „Gebleken is", zo werd officieg! bekendgemaakt, „dat ds verongelukte in de loop van de nacht van het ongeval zulke maagkrampen en heftige'' brakingen kreeg, dat hrj, toen hij trachtte zich verfrissing te ver schaffen, uit de volle vaart rijden de trein viel." Dat zich in de loop van 1943 steeds scherpere interne spannin gen voordeden tussen Schmidt en Mussert aan de ene kant en Rau- ter en zijn Nederlandse volgelin gen van de SS. aan de andere, was toenmaals vrij algemeen be kend. Weinigen hechtten dan ook geloof aan de Duitse voorstelling van zaken. De ondergrondse pers nam aan, dat Schmidt door de S. S. vermoord was. Voor de beantwoording van de vraag of dit inderdaad het geval is ontbreekt de verklaring van Kroongetuige: Schmidt's ohef, Friedrichs, hoofd van de politie, afdeling van de partijkanselarij te Muenchen, die zich tijdens het „ongeval"' in dezelfde coppé be vond en die nog niet opgespoord kon worden. De meeste documenten en verkla ringen echter, welke het Instituut voor Oorlogsdocumentatie in de afgelopen jaren omtrent Schmidt's mysterieus einde verzameld heeft, wijzen in de richting van zelf moord. In het jongste nummer va.n het orgaan van het Rijksin stituut, dat gedeeltelijk aan deze kwestie gewijd is, zijn verschillen de brieven afgedrukt, waaruit blijkt, dat niet alleen Rauter fel tegenstander van Schnvdt was, doch dat in de lente van 1943 ook de chef van de partijkanselarij, de machtige Rormann, geen enkele verantwoording meer wilde dra gen „voor datgene, wat partijge noot Schmidt-Muennster in Ne derland als politiek bestempelt en bedrijft". Schmidt was voorts constant overwerkt en hoogst onstandvas tig van aard. De meeste Duitse ingewijden namen dan ook aan dat hij zelfmoord gepleegd had. Eind '43 zei Friedrichs tegen Rau ter, dat Schmidt een brief had na, gelaten voor zijn zoons, waarin hij schreef, dat hij van de zijde van de S.S. „de dood ingejaagd was." Mussert twijfelde niet aan moord. Toen hij de dag na het „ongeval" een Duitse auto zijn huis in Utrecht zag naderen met Seys L,quart's gemachtigde, bleek en nerveus, er in, meende Mussert dat men hem kwam arresteren. „Ik zei tot hem" verklaarde Mus sert later, „gij behoeft U niet zo zenuwachtig te maken, ik zal wel heel netjes met U meegaan. Ik wordt dan ook nog eens populair in mijn volk." De gemachtigde van Seyss-In- quart kwam Mussert het bericht -van Schmidt's dood brengen Van de zijde van de Nationale Bank van België wordt medege deeld, dat valse bankbiljetten van fr. 1000, type dynastie, in omloop zijn. De kenmerken van deze na maak zijn: „het papier is zacht, het watermerk ia zeer grof nage maakt en de tintschakeringen van de echte gravering werden niet nauwkeurig weergegeven. De maak is vooral goed zichtbaar op de voorzijde, in de beeldenaar van Koning Albert en op de grave ring van het centraal motief." EGYPTE TREKT VERLOVEN IN. Het Egyptische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ver loven der diplomatieke vertegen woordigers in het buitenland in getrokken, „in verband met de huidige internationale toestand." Verklaring Mos ie Chapira. Mosje Chapira, Minister van Huisvesting en Volksgezondheid, lid van de Nzrasjipartij, die ont slag heeft genomen en daarna op zijn besluit is teruggekomen, heeft m een verklaring de aandacht ge vestigd on het feit, dat de rege ring van Israël de voorstellen van Graaf Bernadotte heeft kunnen aanvaarden, „gezien de bevredi gende militaire positie van de Joodse strijdkrachten." T.a.v. de datum der algemene verkiezingen, verklaarde hij: „Wij houden ons aan de maand Octo ber." Arabische Liga zal voorstellen Bernadotte bestuderen. Het politieke comité van de Arabische Liga zal Dinsdag 29 Juni bijeenkomen om de voorstel len van Graaf Bernadotte te be handelen. „Ingeval wij ongelukkigerwijze in 'n grote oorlog gewikkeld wor den, kan ik u de verzekering ge ven, evenals al degenen, die hier bij belang hebben, dat het Britse leger, ondanks grote moeilijkhe den, snel in een eerste-klas leger zal worden veranderd", aldus heeft de Britse Minister van Oor log, Shinwell, te Londen ver klaard. „Mijn verklaring," aldus voeg de Shinwell er aan toe, „heeft niets van een bedreiging; zij is slechts een mededeling. Wij wil len in vriendschap leven met al onze buren, waar ook ter wereld". Alle arbeiders in de Italiaanse groothandel in voedingsmiddelen zijr. Zaterdag in staking gegaan en ook bij abattoirs, ijsfabrieken, maalderijen en dergelijke onder nemingen was het werk neerge legd, ofschoon bij de bakkerijen werd doorgewerkt en ook de win kels open bleven. Men veronderstelt dat aan deze staking politieke motieven ten grondslag liggen, evenals aan die te Pisa, en Brescia en dat deze stakingen het voorspei vormen van grotere acties. De staking in de voedseïbran- che is geproclameerd uit protest tegen het ontslag van verschillen- I de honderden arbeiders vari een suikerwerkentfaibriek en van de Milanese winkels van de Motta- maatschappij De Zaterdagochtend afgekon digde staking der arbeiders in het levengmiddelentoedrijf is Zaterdag avond geëindigd door bemiddeling van de Minister van Arbeid, Fan- fani, die als scheidsrechter is op getreden in het conflict tussen de vaktoonden der artoeiders en de werkgeversorganisaties. Er werd een beginselacooord bereikt op toasis van de eisen der arbeiders. Daar ev.ènwel niet aan alle eisen van de betrokkenen is voldaan, voeren de arbeiders nog steeds actie om een betere oplossing te verkrijgen. Algemene staking in Triest opgeschort. De Vrijdag; in Triëst door het Italiaanse vakverbond uitgeroe pen algemene staking is opge schort nadat het Geallieerde mili taire bestuur zich bereid had ver klaard de stakingsleiders te ont vangen. Het radiostation en de spoor wegen hadden zich Zaterdagoch tend bij de staking aangesloten, maar de scheepswerven werkten normaal door. Het geldt een proteststaking tegen „communistische activi teit" op de scheepswerven, waar de communisten in de meerder heid zijn. Naar aanleiding van het 50- jang regeringsjubileum van H M. de Koningin zullen van 31 Augustus t/m 30 September a.s. herdenkingspostzegels in de waar den van 10 en 20 cent verkrijg baar worden gesteld. Zij blijven tot ultimo 1949 voor frankering geldig. Voorts zal in verband met de troonswisseling de beeltenis van H. M, de Koningin op de in om loop zijnde of nieuw uit te geven gewone zegels van 5 cent en ho ger, worden vervangn door die van het nieuwe Staatshoofd Bii de troonswisseling zullen zegels van 10 en 20 cent met de beelte nis van de nieuwe Vorstin gereed rajn De overige waarden zullen t..z.t. zo spoedig mogelijk volgen. Zowel de herdenkingszegels als ,fegels ln de gewone uitgifte zullen worden vervaar digd naar ontwerpen van S. L. irl&rtz. COLLECTIEVE PASPOORTEN dew"r sa^nleiding van de mede deling, dat .geen collectieve pas poorten worden verstrekt voor een bezoek aan België en Luxem burg, deelt het comité Benelux mede, dat dit niet geldt voor rei zen met culturele doeleinden en vp,TSwn&SreL:fn voor de leden het comité Benelux, waar voor door de Nederlandse Bank reeds een» algehele vergunning' voor 1948 werd verstrekt g

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1