De toestand in Palestina INCIDENTEN OP. JAVA De reorganisatie v/h bedrijfsleven DEWEY candidaat republikeinse partij ZATERDAG 26 JUNI 1948. •Üerlijnse KalciJcsccop DeBelyischeKonlngskwestie Amerikaanse zending voor Nederland Truman rivaal van Dewey? I De geldsanering in Duitsland in België De kosten van levensonderhoud;^ de V. S. Belgische Kamer keurt Nederlands-Belgische handelsovereenkomst goed De Conferentie van Warschau. Een beetje Zeeuws-Vlaamse Historie I Hoe Sluis zal worden opgebouwd Frankering by Abonnement: XeriuMuien WEERSVERWACHTING medegedeeld door het KN. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Droog weer. Tijdelijk veel overdrijvende bewolking, maar droog. Meest matige wind tussen West en Noord. Weinig ver andering van temperatuur. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Sehoondöke Telefoon 49. DE VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No. 842- Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 50 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkery N.V. Firma P. J. van de Sonde Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. 1948 Zon Maan Juni Opk. Ond. Opk. Ond. 26 4.21 21.04 0.11 9.02 27 4.21 21.04 0.24 10.13 28 4.22 21.04 0.34 11.24 29 4.23 21'04 0.40 12.34 30 4.23 21.03 0.45 13.46 Juli. 1 4.24 21.03 0.56 15.— 2 4.24 21.03 1.10 16.19 3 4.25 21.02 1.27 17.42 De veelvoudigheid van Berlijn kan slechts in Mosaïken worden uitgedrukt', waijt de Berlijner is een mensensoort op zichzelf. Daar komt bij, dat Berlijn geen stad is, geen 5e zöne, maar een staat op zichzelf met een eigen slag menisen en een hem eigen v atanospheer. Er zijn slechtg wei nig Berlijmers van geboorte. De on- demeimendste mensen van Duits land stroomden naar Berlijn en bleven daar voorgoed. Een taai, door niets te ontmoedigen soort mensen, wiens tegenwoordigheid var. geest, dierenliefde en nijver heid spreekwoordelijk is. Wan neer al deze eigenschappen steeds slechts ten goede waren aange wend, dan zou beslist geen mens ooit iets op hen aan te merken heibfben... Van de zenuwachtig heid der werelddiplomatie over Berlrjnse „incidenten" valt hier niets te bespeuren. De mensen in Herlijn zijn door niets meer van hun stuk te brengen. Er bestaat geen kind boven de 6 jaar, dat niet overal om zich heen grote massa's lijken zag liggien en twee jaar lang de weerzinwekkende lijkenlucht inademde van de hon derdduizenden in de ruïnes lig gende lijken, die de lucht bedier ven. De Berlijner toont zijn humor en zijn brutaliteit' met een bitte re philosophische ondertoon: ge noodzaakt te zijn om te leven. Daar probeert hij het beste van te maken. Hij bekijikt zonder be langstelling de in volle gang zijn de zenuwenoorlog tussen Russen en Geallieerden. Deize oorlog in zakformaat is noch bloedig, noch gevaarlijk en verschaft hoogstens aan enige op sensatie beluste journalisten een extra honorari um en hun courant' een boulevard- sueees. De Berlijners zelf hebben het politiseren opgegeven. Zij vertellen eikaar met droge humor de zeldzaamste avonturen, die in de wereld „politiek stof" doen op- warrelen. De zwarte markt is volgens de goederensoorten ingedeeld. Iedere gToep heeft haar vaste verkoops standplaats, Haar belangrijkste leveranciers zijn de soldaten van aBe richtingen en levensbeschou wingen. Op de Alexanderpiatz bloeit de zwarte markt van de vals-echte legitimatiepapieren. Ben pas, die toegang geeft tot aHe zónes, benevens identiteits- Aanval van Egyptische vliegtuigen. In officiële Joodse kringen te Haifa wordt verklaard, dat Egyp tische Spitfires gisterenochtènd twee dorpen ten Oosten, van Is- doed hebben gebombardeerd De fwuival werd uitgevoerd nadat een Joods voedselconvooi, volledig daartoe gemachtigd' door Graai Bemariotte, had gepoogd de Jood- nederzettingen in de Negev te bereiken, adus deze verklaring. Verklaring Koning AbdoeUah. „*e Arabische landen met K$3*>te aan het hoofd zullen ltrPden hun veilig- j definitief is verzekerd door de absolute liquidatie van de Joodse staat in Palestina", aldus Koning Ajbdoellah van Transior- aaiiie tegenover verslaggevers te Anman. „De Arabieren zullen geen oplossing aanvaarden die mm volledige souvereiniteit over Palestina zou kunnen aantasten. De besprekingen op Rhodos. Volgens een persmededeling van het hoofdkwartier van Graaf Ber- naöotte iS men thans doende voor steilen te formuleren ter bevorde ring van een vreedzame regel'no- van de toekomstige situatie in Palestina. Men hoopt deze voor stellen binnen enkele dagen te kunnen voorleggen aan de Arabi- scne Liga en de Joodse autoritei ten ,n Palestina. De Londense Times oordeelt df vooruitzichten voor een Joods Arabische conferentie op Rhodos ni<4- koopvoj. ,,De voortdurende aeuviteit van Joodse terroristen bet blad- betekent» dat de Israëlitische leiders naar de vre desonderhandelingen gaan -met een pistooi in de rug, dat dreigt at te zullen gaan wanneer zii concessies zouden doen." V. N- VLIEGTUIG BESCHOTEN. Het hoofdkwartier van de be middelaar der V. N. te Tel Aviv heeft medegedeeld, dat Vrijdag een vliegtuig van de V. N„ be stuurd door kolonel Martin van de Amerikaanse legerluehtmaeht, Y1®1; maal door «en Egyptische Spitfire is beschoten. Het V. N.-vliegtuig was wit ge schilderd en droeg duidelijk ken tekenen. Het voerde een landing uit bij Negba in Zuid-Palestina. Kolonel Martin liep geen verwon dingen op. Door het hoofdkwartier van Bernadotte op Rhodos is mede gedeeld dat bij de Egyptische re gering protest is ingediend tegen Lde beschieting van. het vliegtuig. Een ander protest is gezonden n de Joodse autoriteiten naar aanleiding van een mededeling Van de chef-waarnemer in Pales tina, de Zweedse kolonel Bonde, fat aan waarnemers toegang ge weigerd is tot een gebied bjj Na- ■vanya (tussen Haifa en Tel Aviv) tijdens een incident aldaar •p Maandag j.l. bewijs kostte ongeveer 3000 oude marken. Formulieren, stempels en ondertekening waren echt, de menisen voor wie ze waren uit geschreven, waren echter „vals." Een gemakkelijke manier voor nazi's om onder te duiken. Onmerkbaar wipt men met de regelmatig lopende ondergrondse- of stadstrein van de ene zóne in de andere. Op de hoofdverkeers- netten maken weliswaar borden op deze „grensoverschrijdingen" attent, maar de Berlijner kijkt er nauwelijks meer naar. „Elegante" dames of „goed ge klede" heren zijn in Berlijn zeld zaam. Het terras van het „Café Wien" is vaak overvol. De zon beschijnt de uit' gordijnstof ge maakte japonnen der vrouwen en de vergane heren-elegantie. Het dunne bier treurt op de tafeltjes, zoals de reeds tienmaal omge vormde ,,Demier-Cri"-hoeden op de geonduleerde donkere hoofden van deBerlijnee „blondines". Daar bij doet het Westelijk deel van Berlijn, het van oudsher voorna me stadsgedeelte, zaken. Daar is alles te krijgen, maar te betalen is het alleen voor voldoende de viezen bezittende buitenlanders of zwarthandelaren. Een model- jurk uit de uitstalling kostte tot aan de geldzuivering 6 tot 8000 mark, een herencostuum, in acht dagen naar maat gemaakt, 9000 mark. Deze prijizen kunnen echter alleen de antiquairs betalen. Zij zijini millionaire geworden, want alles wat aan kunstwaarde uit de bombardementen werd gered, is bij hun terecht gekomen en vond zijn weg naar het buitenland. Het vrouwelijke element heeft weer de bevoorrechte positie, zich j het hof te laten maken, terugge- vonden. Heden fen dage moeten de veroveraars de meisjes indiyi- dueel en volgens de reeds duizen den jaren geldende regels verove ren, waarbij niet altijd het bezit de hoofdrol speelt. Van groot belang is de trouw ring en met hem de nationaliteit van een der overwinnende landen. Ook in Berlijn hebben de wad den zich gewijzigd en een Zwit serse pas of een UJS.A. staats papier staat hoger in koers, dan enige, thans bovendien waarde loos geworden', millioenen mar ken. De Berlijinise was altijd zeer nuchtter en stond met haar beide voeten op de grond Zij wenst nu vurig een ander tijdperk te kun nen betreden. Haar kansen zijn, naar het schijnt, niet slecht. Nadruk verboden) Unicos Press Pirenne, de Secretaris van Ko ning Leopold, die aan de vorst te Prègny verslag heeft uitgebracht over de besprekingen in de kabi netsraad, is Donderdag in Brussel teruggekeerd. Hij heeft 's avonds en ook gisterenmorgen een onder houd gehad met Spaak, de Belgi sche premier. Naar Pirenne tegenover jour nalisten verklaarde, zal waar schijnlijk na afloop van de kabi netsraad van Vrijdagavond een officiële verklaring over de Ko ningskwestie door de regering worden afgelegd. Verscheidene Ministers spraken dit evenwej tegen. Wanneer er ai een verklaring wordt uitgegeven, zo merkten zij op, zal deze in ieder geval niets sensationeels be vatten. Uit betrouwbare bron, die niet genoemd wenst te worden, ver neemt Aneta, dal vijf Nederland se militairen zijn gesneuveld in Tasikmalaja, toen kort geleden een Nederlandse patrouille in een hinderlaag viel bij het plaatsje Tjiali. Uit Oost-Java wordt een be schieting gemeld, namelijk bij de plaats Probolingo; daar werd een jeep beschoten, waarbij een Ne derlandse militair en een politie agent gedood werden Inmiddels zegt een officiële mededeling dat het gebeurde bij de treinontsporing bij Tjikampek', welke Donderdag gemeld werd, dat de beschieting circa tien mi nuten duurde, „waarbij vijf men sen gedood en acht gewond wer den". In de verwarring van het eerste ogenblik werd het aantal slachtoffers van officiële zijde aanvankelijk te hoog opgegeven. Een correspondent van Aneta meldt uit Tasikmalaja, dat de on rust in het gewest Tjikatomas De „Noordam" zal heden uit New York naar Rotterdam ver trekken met een lading van on geveer 19 duizend kilo hulpgoede ren, afkomstig van de Ameri kaanse hulporganisatie „Ünited Service" en bestemd voor ver deling over geheel Nederland. Een groot gedeelte van deze partij bestaat uit giften van Amerikaanse kerken en organi saties voor personen en organisa ties in Nederland, waarmede cor respondentie is gevoerd O.a. zal de Nijmeegse schaakclub twaalf complete spelen als geschenk van burgemeester Erastus Cornig van Albany (New York), dat Nij megen geadopteerd heeft, ontvan gen. Er bestaan ook plannen voor een internationaal schaaktournooi tussen Albany en Nijmegen. In democratische kringen van de Amerikaanse hoofdstad geeft men toe, dat Dewey de meest ge duchte candidaat is, welke de Republikeinen In de campagne voor de presidentsverkiezingen in November a.s. tegenover Pre sident Truman konden stellen. Anderzijds verklaren dezelfde kringen dat, behoudens een ver rassende ommekeer, Truman de candidaat van de democratische partij zal zijn. De democratische partij zal 2 Juli te Philadelphia haar congres voor de candidaats- benoeming houden. ten Zuiden van Tasikmalaja we derom in hevige mate is toegeno men, waardoor in de eerste week van deze maand' Nederlandse troepen moesten optreden om de rust te herstellen. Nederlandse troepen drongen door tot aan de stellingen van terroristen, waarna de bende op de vlucht sloeg, enige doden ach terlatende. De zuiveringsacties worden voortgezet en vele on ruststokers zjjh reeds gearres teerd. Inmiddels is een dorps hoofd in dit gebied door terroris ten beschoten, toen hij tegenstand ten om hem te ontvoeren. Hij bood bij een poging der terroris- werd opgenomen in het zieken huis van Tasikmalaja. Aneta's correspondent meldt voorts ee;: zevental ontvoeringen».in het Ta- sikmalajase. De Britse soldaten, die de Duitse politie hebben bijgestaan op het treinemplacement in de Britse sector van Berlijn na dat de Sowjet-Russen Donderdag avond arbeiders aan het werk hadden gezet om schroot in te laden, zijn gisterenmorgen terug getrokken. Een Britse militaire woordvoerder verklaarde, dat op nieuw manschappen gezonder zouden worden wanneer verdere pogingen zouden worden ondier- romen. Vier Amerikaanse soldaten, die sedert Woensdag door de Sow- jets warep vastgehouden, 2ij,n gis terenmorgen vroeg vrijgelaten. De SowjeteRussiscJie autoritei ten hebben aan de dienst voor de levensjmiddelenvoorziening mede gedeeld, dat zij besloten hebben de leveranties van voedingsmiddelen, afkomstig uit de Sowjet-fRussi- sche zóne, aan de Westelijke sec toren van Berlijn stop te zetten UITGIFTE VAN DE WEST- DUITSE MARK IN BERLIJN Ir de Britse, Amerikaanse en Franse sectors van Berlijn is gis termorgen een begin gemaakt met de omwisseling van oude Marken tegen de nieuwe Westduitsp Mark. Buiten de wisselkantoren stonden de mensen in large rijen. Alle winkels, die sinds Woensdag, toen de afzonderlijke geldzuive ring werd aangekondigd, gesloten waren, zijn Vrijdag' weer geopend. Het Duitse .nieuwsbureau Dena meldde, dat volgens een bekend making van het Amerikaanse mi litaire bestuur de verkoop van postzegels in de drie westelijke sectors gisteren zou worden ge staakt en de zegelg door een op druk een tiende van de naminale waarde krijgen totdat nieuwe ze gels zijn uitgegeven. De Sowjetautoriteiten hebben 'bekend gemaakt, dat de postkan toren in de Sowjet-sector alleen geld van de Sowjet-zóne zullen aannemen. Generaal Browmjohn in Londen aangekomen. Gcneraaj-majoor Brownjohn, de Britse gouverneur van Berlijn, is gisteren uit Duitsland te Lon den aangekomen.Volgens een den wanneer de vriie mensen van overal zich aaneensluiten, niet alleen materieel, doch vooral ook geestelijk. De komende presidentsperiode zal de volmaking van de eerste helft der twintigste eeuw inhou den. Tot 4ïog toe is het oen eeuw geweest van verbazingwekkende vooruitgang en verschrikkelijke tragedie, beheerst door twee vre selijke wereldoorlogen. „Wij moe ten pogen het beter te doen" al dus verklaarde Dewey. Na teruggekeerd te zijm in zijn hotel zeide Dewey tot de daar verzamelde menigte: „Wij zullen na 20 Januari beginnen met de grondigste schoonmaak in eigen huis te Washington welke ge ooit hebt meegemaakt. We zullen het vertrouwen van het Amerikaanse volk in het woord van zijn re gering en de integriteit van haar doelstellingen herstellen". Levensbeschrijving Dejwey. Thomas Dewey, de 46-jarige candidaat der Republikeinse partij voor het Presidentschap der V. S., werd geboren te Owosse, een kleine stad in Michigan. Zijn vader was winkelier en uitgever van het plaatselijk weekblad. Aanvankelijk van plan operazan ger te worden, veranderde hij tij dens zijn opleiding te New Yorx van gedachte en ging aan de Columbia-universiteit rechten stu deren. In 1926 werd hij' aan de balie te New York verbonden, waar hij in 1929 assistent werd van de districtsprocureur. Dewey volgde deze in 1-931 bij' diens aftreden op. 11 jaar later vatte hij weer een particuliere practrjk op, doch keek onderdehand uit naar een politieke loopbaan. Het scheelde niet veel, of hrj was in 1938 tot gouverneur van New York benoemd, terwijl hij in 1940 door Wendell Willkie als candidaat der Republikeinse par tij voor het Presidentschap werd verslagen. In 1942 werd hij ver kozen tot gouverneur van New York. In 1944 won hij het van alle mededingers bij de candidaats- bepaling doch werd bij de verkie zingen door Roosevelt geslagen. Dewey is gehuwd met de voor malige revue-artiste Frances Hutt, bij wie hij twee zoons heeft van reap. 15 en 12 jaar. Verwachtingen van Dewey's politiek. Reuter's correspondenten te Washington en Philadelphia mel den, dat men verwacht, dat in. ge val van benoeming van Dewey tot President de door Byrnes be gonnen en door Marshall voortge zette politiek van „geduld en standvastigheid" tegenover de S.- U. zal worden voortgezet, waarbij het accent echter meer zou vallen op „standvastigheid", en dat zijn politiek ten aanzien van Palestina nog meer Israël zou steunen dar. die van Truman. Op grond van zijn verbondenheid aan de staat New York, waar hij als gouver neur de meeste politieke connec ties heeft gemaakt, verwacht men. dat hij in het bijzonder oor zal hebben voor de'wensen van de Amerikaanse Joden te New York. De republikeinse partij wil „vol ledige erkenning voor Israël, ter wijl Truman Israël slechts een beperkte „defacto-erkenning heeft gegeven. Bovendien belooft deze partij Israël de grenzen van het verdelingsplan der Ver. Naties en hulp bij de ontwikkeling der eco nomie. De Belgische Kamer van Af gevaardigden heeft gisteren haar goedkeuring gehecht aan het wetsvoorstel houdende organisa tie van het bedrijfsleven. De Se naat zal nog voordat zij op reces gaat, zich eveneens over dit voor wmrJtV?er<ier ^?T1. het Bl"itse de Belgische arbeidswereld zo be- mimsterie van Buitenlandse Za De van regeringswege samen gestelde index van de kosten van levensonderhoud in de V.S., welke gebaseerd is op het gemiddelde voor de periode 1936/1939 100, steeg tussen medio April en me dio Mei met 0,7 pet tot 170,5 pet. Het indexcijfer van de kleinhan delsprijzen voor levensmiddelen gaf de belangrijkste stijging te zien, en wel met 1,4 pet tot 210,9 pet. Dit indexcjjfef was medio Mei ongeveer even hoog als in Januari 1948, even vóórdat de prijsdaling op de goederenmarkt intrad. De eerste socialistische rege ring van Canada heeft een neder- '^g geleden bij de algemene ver kiezingen in de provincie Saskat- chwan en wel ten gunste van de liberalen. Van officiële zijde vernemen wjj, dat de consultatieve raad der Westeuropese Unie 19 Juli a.s. in Den Haag zal vergaderen ken wordt de gespannen toestand in Berlijn door net ministerie be sproken en is hij het onderwerp van overleg in Berlijn tussen dc vertegenwoordigers van de drie Westelijke mogendheden. De woordvoerder kon niet bevestigen of overleg gepleegd werd tussen binden, Washington en Parijs. De crisis in Berlijn en de con ferentie van Warschau hebben echter de plannen der Westelijke mogendheden, de aanbevelingen van de zeslanden conferentie te Londen in West-Duitsland in practijk te brengen, niet beïn vloed. De voorgestelde bijeenkomst van de Britse, Amerikaanse en f ranse militaire gouverneurs in Duitsland en de premiers van de West-Duitse staten is uitgesteld enkel en alleen doordat practi- sche moeilijkheden zich hebben voorgedaan bij de vaststelling van een datnnn die de drie gou verneurs convenieert. Men ver wacht thans, dat de bijeenkomst in het begin van de volgende week.zal worden gehouden. DE BLOKKADE VAN BERLIJN. Vooraanstaande Amerikaanse functionarissen 'te Berlijn hebber) verklaard, dat de Westelijke sec toren van de stad binnen een maand geheel van voedsel zullen zijn verstoken ais de blokkade met wordt opgeheven. Het is niet mogelijk de twee millioen Duit sers m die sectoren door de lucht van het nodige te voorzien. De Belgische Kamer van Volks vertegenwoordigers heeft Donder dag het wetsontwerp houdende goedkeuring van de handelsover eenkomst met Nederland over het tijdperk van 1 Juni 1947 tot 31 Mei 1949 aangenomen. Minister Van der Straeten Wailliet wees er o.m. op, dat voorzichtigheid in de handel met Nederland is gebo den, doch wij moeten aldus de Minister dit zwaar geteisterde land niettemin alle mogelijke hulp bieden, Amerika heeft vertrouwen in onze hardwerkende Noorderburen, aldus de Minister, en met behulp van het Marshallplan zullen deze hun moeilijkheden overwinnen. Thomas Dewey (New York) is velt), voor een tweede maal gekozen als candidaat van de Re- j candidaat benoerfadi^or publikeinse partij voor de Presi denitsverkiezingen, die in Novem ber plaats zullen hebben. tot Nadat Taft en Stassen zich als candidaten teruggetrokken had den, werd een formele derde stemming gehouden, waarbij De wey 1094 stemmen verkreeg en niemand tegen stemde. Toen de uitslag bekend werd gemaakt, had een minutenlange enthou siaste demonstratie plaats. Dewey hoorde het nieuws in zijn hotel en begaf zich onmid dellijk naar de verkiezingszaal om een rede te houden. Met het oog op de zwakke positie, waar in President Truman/s Democra tische partij, zich op het ogen blik bevindt, aldus Reuter, is het vrijwel zeker, dat de candidaat van de Republikeinse partij de volgende president der V. S. zal worden. Nadat Dewey zijn benoeming had aanvaard, deelde hij in zijn hotel aan een enthousiaste menig te mede: „Wanneer ik tot Presi dent verkozen wordt, zullen op de betaalsrol der regering geen „com mies (communisten) meer voor komen". De benoeming van Dewey be tekent een breuk met de traditie der partij.. Voor het eerst in de geschiedenis is een Republikeins candidaat, die eenmaal bij de ver- kiezingen voor het presidentschap verslagen is (in 1944 door Roose^ vrpTeW slechts*geredTan Reuter meldt nader, dat ook Vandenberg evenals Taft en Stas sen vóór de derde stemming zich als candidaat terugtrok ten be hoeve van Dewey. Toen Dewey op het podium van de geheel gevulde verkiezingszaal verscheen om te verklaren, dat hij' de benoeming aanvaardde, werd hij met luide toejuichingen begroet. Voorzitter Joseph Mar tin verklaarde, dat hij het genoe gen had „de komende president der Ver. Staten, Thomas Dewey" voor te stellen, waarop een nieuw gejuich losbarstte. In zijn aanvaardingsrede zeide Dewey, dat de verantwoordelijk heid en de mogelijkheden, die de partij ten deel waren gevallen, de grootste waren in de geschiedenis van de vrije regering. Hij ver klaarde met trots het program van de Republikeinse partij te zullen ondersteunen. Ons doel is, aldus zeide Dewey, sterke en vrije Amerikanen te zijn in een vrije wereld van, vrije mensen, die vrij zijn voor hun mening uit te komen, vrrj om nieuwe ideeën te ontwikkelen, vrij om openhaar te maken wat zjj geloven, vrij om zich van de ene plaats naar de andere te begeven, vrjj in de keuze van hun werkzaamheden, vrij om de beloning voor hun ar beid te kiezen en tevens vrij; om God te dienen naar eigen opvat ting. Dewey betoogde verder, dat de wor- langrijke wetsvoorstel moeten uit spreken. Volgens dit wetsvoorstel zal in de nieuwe economische structuur van België een „centrale raad voor het bedrijfsleven" bestaande uit vertegenwoordigers van werk gevers en werknemers, de be langrijkste plaats innemen. Deze centrale raad voor het bedrijfs leven zal een publiekrechtelijk lichaam zijn met rechtspersoon lijkheid. Hij zal een adviserende taak hebben en heeft bij de over-' heid het recht \%n initiatief. In het bijzonder zal de centrale raad advies uitbrengen over de grote economische vraagstukken. Het maximum aantal leden van deze raad is vastgesteld op 50. In de raad zullen vertegenwoor digers uit alle takken' van het bedrijfsleven en uit de vooraan staande arbeidersorganisaties zit ting hebben. De voorzitter wordt voor 6 jaar, de leden worden voor 4 jaar benoemd. Op grond van het wetsvoorstel zullen verder voor de grote tak ken van het bedrijfsleven bedrijfs- raden worden samengesteld. Hierin, zullen de meest vooraan staande vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zitting hebben. Deze bedrijfsraden zullen de een- rale raad 'bijstaan bij het uit brengen van advies over een be paald bedrijf. Ook deze bedrijfs raden hebben het statuut van pu bliekrechtelijk lichaam. Het a" tal van deze raden zal beperkt zijn: ongeveer een vijftiental en o.a. voor nijverheid, handel, am bachtswezen en landbouw. Over het aantal leden dat in deze be- drijfsraden moet worden opgeno men; is nog geen beslissing ge nomen. 'Bovendien zullen in alle bedrij ven waar minstens 50 personen arbeiden, een ondernemingsraad worden opgericht. Eb wordt hier bij geen verschil gemaakt tussen particuliere onderneming en over heidsinstelling. Dteize onder nemingsraden hebben tot taak advies uit te brengen en sugges ties en bezwaren te kennen te geven over maatregelen, die de arbeidsorganisatie, de arbeids voorwaarden en het rendement van de onderneming zouden kun nen wijzigen. Zij zullen verder o.a. van de leiding der onderneming minstens elk kwartaal inlichtingen ontvan gen omtrent de productiviteit van het bedrijf en over de gang van zaken in het algemeen. Op gezette tijden en in ieder geval bij de sluiting van het boek jaar zullen zij van de leiding der onderneming inlichtingen, verslagen en bescheiden ontvan gen, die een indruk kunnen geven van de bedrijfsuitkomsten dier on derneming. Verder zullen dieize ondernemingsraden de bij ontslag en aanwerving van arbeiders te volgen algemene criteria onder zoeken. Deze ondernemingsraden worden op initiatief van de werk gever opgericht. Zij zullen, be staan uit het ondernemingshoofd, een.of meerdere plaatsvervangers van deze en vertegenwoordigers van het personeel. De onderne mingsraden kunnen, naar gelang van de grootte van het bedrijf, in ondernemingsafdelingen worden onderverdeeld. In de memorie van toelichting wordt er op gewezen, dat de 'be voegdheden van de ondernemings raden niet verward mogen wor den met die van de vaklbor.daf- vaandigingen. Deze laatste stel len voornamelijk eisen op het ge bied van lonen, arbeidsvoorwaar den en contróle der collectieve overeenkomsten, terwijl de onder nemingsraden een adviserende ro' spelen. De ondernemingsraad zal voor stellen doen eventueel aanmer kingen maken - niet alleen van uit technisch maar eveneens van uit menselijk standpunt bezien. In d^ memorie heet het verder: „De rol van de ondernemingsraad bestaat er in te voldoen aan de behoefte van de arbeider te wor den 'ngelicht over de economische en financiële omstandigheden van de onderneming waaruit hij zelf en zijn gezin hun dagelijks levens onderhoud putten. Die .behoefte om te worden ingelicht is her uitvloeisel van de behoefte aan veiligheid, die door een eeuw van kapitalistische wisselvalligheden bijzonder werd verscherpt". De conferentie van acht Minis ters van Buitenlandse Zaken te Warschau heeft o.a. een vredes verdrag voor Duitsland verlangd, waardoor de bezettingstroepen een jaar na ondertekening van 't verdrag zouden verdwijnen. De Ministers verlangen: 1. Nakoming van de te Pots dam gestelde eisen aangaande de mobilisatie en demilitairisatie van Duitsland door Frankrijk, Groot- Brittanniië, je Sowjet-Unie en de Verenigde Staten. 2. De Ruhr moet onder het beheer der vier mogendheden ko men 3. Instelling van een voorlo pige regering voor geheel Duits land, waarin vertegenwoordigers van alle democratische partijen, en organisaties zitting hebben. 4. Een vredesverdrag volgens de beginselen van Potsdam, waar in voorzien wordt in de terug trekking van bezettingstroepen binnen het jaar. 5. Regelingen, waardoor Duits land zijn verplichtingen tot her stelbetalingen kan nakomen aan landen, die schade hehben geleden door Duitse agressie. Het communiqué zegt verder o.m.: men mag ook niet over het hoofd zien, dat de Benelux-landen in de conferentie van de 3 Wes terse mogendheden zijn betrok ken, terwijl nabuurlanden zoals Polen en Tsjecho-Slowakije uit gesloten waren. Het communiqué beschuldigt de Westelijke mogendheden van openlijke schennis van alle over eenkomsten met betrekking tot 'Duitsland gemaakt. Hierdoor wordt de Duitse agressie in de hand gewerkt. „Deze schendingen van bestaan de verdragen raken de vitale be langen, niet slechts van de vier mogendheden, die Duitsland be zetten maar van alle Europese landen, die naar een stabiele en duurzame vrede in Europa stre ven. Zoals men weet heeft de overeenkomst van Potsdam tot doel gehad: de ontwapening van Duitsland, de liquidatie van de oorlogsindustrie in Duitsland, de ondermijning van het wezen van het Duitse militairisme en de verhindering van. Duitslands her rijzenis als agressieve macht, al met al: de verandering van Duits land in een vredelievende demo cratische staat. Doch de politiek Duitsland te verdelen verhindert de totstandkoming van een vre desverdrag, waar zonder het niet mogelijk is een einde te maken aan de voortgezette staat van oorlog en het bezettingsregiem in Europa." Volgens het communiqué spreekt uit de Londense besluiten een anti-democratische geest. De conferentie van de Minis ters van Buitenlandse Zaken der Oost-Europese landen te War schau Is gisteren gesloten. Molo- tof, de Sowjet-Russische Minister van Buitenlandse Zaken, is per vliegtuig vertrokken en zou in Moskou zijn teruggekeerd Ook de andere Ministers van Buiten- hebben getroffen ook zijn, mag, de moderne geschiedenis heeft geleerd dat dit oude stadje nog niet genoeg leed beschoren was geweest, want op de lie October 1944 werd dit gedicht met een regel verlengd en werden er weer door oorlogsgeweld 316 van de 742 woningen verwoest! Het grote verlies aan bezittin gen en mensenlevens, dat uit deze cijfers spreekt, is op zich zelf al erg genoeg, maar tegelijk hierme de tref de Sluise gemeenschap nog een andere ramp! Met het verlies van zijn oud Raadhuis, zijn Hoofdwacht en zijn oude straatjes, verloor het stadje tevens zijn voornaamste aantrekkingskracht voor de vele duizenden toeristen, die het vroeger elk seizoen weer bezochten, en hoewel tegen veler verwachting jjn het vreemdelin- genbezoeR vcTtg jaar erg is mee gevallen en dus is gebleven, dat de naam Sluis in het buitenland nog weinig- aan zijn oude aantrek kingskracht heeft ingeboet, beseft men maar al te goed, dat slechts een herbouw van stadhuis en stad Sluis in zijn oude glorie kunnen handhaven. Maar een gerestaureerd raad huis is nog altijd een vrome wens en voor eigen' rekening kan Sluis met zijn circa 2500 Inwoners, aan een restauratie natuurlijk niet denken. Er zijn te grote bedra gen mee gemoeid! De tot nu toe uitgevoerde noodhemtellimgen, die hoofdzakelijk dienen om algeheel verval te voorkomen, eisten reeds grote sommen op, terwijl een her bouw op ruim 1.000.000 gulden zal komen te staan! Rijk en Pro vincie zullen dus hier het nodige moeten bijpassen en moeten in zien, dat het yoor Sluis 'n levens kwestie is, dat het oude Belfort wordt herbouwd. Ook met de herbouw van de ..Van al mijn oude pracht en mocht ik niets behouwen, Mijn haven is-verzand, de keur der praalgebouwen. De zuster van Parijs, ligt in het stof vergruisd, Mijn scheepvaart is gesloopt, mijn handel is verhuisd. Nog voel ik Parma's vuist mij tot een puinhoop maken, Nog roost mijn ingewand der Bruggenaren blaken, Nog kwijn ik aan de wond. die nr< de Franschman sloeg. Voor zulk een kleine stad, lofs, liefs en leeds genoeg!" Hoe indrukwekkend deze reeks oude binnenstad vlot het noe- niet rampen, die. Sluis in het verleden erg en, met een variant het oude gedichtje, waarmee dit arti kel werd begonnen, moet worden geconstateerd, dat Sluis nog maar al te veel k/wij/ntf aan de wonden, die het bij de bevrijding heeft op gelopen. Platnnen zijn er natuur lijk wél en wij zagen schetsjes van panden, blokken en straten, die, als ze eenmaal zullen zijn uitgevoerd, Sluis weer een geheel eigen cachet zullen geven. Bij alle ontwerpen is rekening gehóuden met de traditie en vóór alles is getracht naar een gevarieerde bouwwijize, die een overgang tus sen oud en nieuw moet scheppen. In ieder geval wil men voorko men, dat Sluis een confectie-stad wordt! Voorzover gebrek aan van alles en nog wat, geen onoverkomelij ke beziwaren vormt, is reeds een begin van, uitvoering van deze grote plannen gemaakt. Enkele blokken en ook enkele vrijstaan de panden zijn reeds weer ver rezen en uit deze voorbeelden blijkt wel, dat Sluis straks weer volop het bezoeken waard zal zijn Als op deze wijize kan worden verder gebouwd en straks ook een gerestaureerd stadhuis weer zijn dominerende positie zal kunnen gaan innemen, zal wel blijken, dat Sluis veel van zijn oude glorie zal hebben teruggekregenHet is alleen maar jammer, dat nood gedwongen het tempo zo traag moet zijn! Overigens hopen wij van harte, dat het sarcasme, dat in onder staand modern en in geheel West Zeeuws-Vlaanderen nog steeds be kend gedichtje, beschaamd mag worden. „De Scheldemond moest open, Antwerpen moest vrij.' De mof ging aan het lopen, Maar, het puin, dat hielden wij!"

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1