Intern. Tarwe-overeenkomst aanvaard. De monetaire hervorming WOENSDAG 23 JUNI 1948. in de Sowjetzóne van Duitsland Onderhandelingen worden voortgezet. Dl economische toestand In België Staking in België afgelopen Documenten over ondergrondse vergassing vermist De moeilijkheden in Malakka Amerikaanse gewapende hulp aan West-Europa POST VOOR DE OPVARENDEN VAN DE „INDRAPOERA". Telefoonverkeer met Noord-Afrika R. K. Kerk in Tsjecho-Slowakije schorst politiek actieve Priesters Regeringsoffensief in Griekenland GECOMPLICEERD VERKEERS ONGEVAL. Rede van Herbert Hoover. Aanvullende renten'!"'"3' invaliditeitswet. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. WISSELEND BEWOLKT. Wisselend bewolkt met nog en kele plaatselijke buien. Matige, af en toe krachtige wind tus sen Zuidwest en Noordwest. Weinig verandering in tempe ratuur. Frankering by Abonnement: Terneuzen DE VRIJE 4de Jaargang No. 839. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vw Firma P. «J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. Volgens de Maandag door de Duitse economische commissie voor de Sowjetzóne aan Maar schalk Sokolovsky voorgelegde plannen voor de valutahervorming in de Russische zóne van Duits land, zal geheel Berlijn begreper zijn in "het Oostelijke valutasy steem. Dit werd bekend gemaakt door Heinrich Rua, voorzitter van de economische commissie in de Sowjetlzóne, welke commissie ge- INDONESIE. Het communiqué der Commis sie voor goede diensten van Maandagavond meldt, dat de Ned. delegatie aan de C. V. G. D. heeft medegedeeld, uit Den Haag autorisatie te hebben gekregen, om de besprekingen met de Re- pub. delegatie voort te zetten- De agendacommissie is Dinsdag bijeengekomen.. Het communi qué van de C. V- G- D. zegt voorts, dat de Commissie Maan dagavond een telegram zal zen den naar de Veiligheidsraad, in antwoord op 's Raads verzoek om inlichtingen ten aanzien van de opschorting der onderhande lingen en de tijdsduur daarvan- Ter gelegenheid van de beëindi ging van de staking in de Belgi sche metaalnijverheid, heeft de heer Peeters, kabinetschef van de Minister van Arbeid, Troclet, Maandagavond een radiotoesprak gehouden. Nadat hij de bijzonder gunstige positie in het licht had gesteld, waarin België zich in economisch opzicht bevindt in vergelijking met andere landen in Europa, legde hij er de nadruk op, dat in deze toe stand plotseling een wijziging ten nadele zou kunnen intreden. Reeds thans zijn er tekenen die op een naderende economische crisis wijzen", zo zeide hij, „en het deviezenprobleem doet grote moeilijkheden ontstaan op de in ternationale markten. Voor som mige takken van industrie in ons land is de crisis reeds begonnen en ik noem hiér bijvoorbeeld de textielindustrie. Het is niet uit gesloten dat binnenkort andere nijverheidstakken door deze crisis worden getroffen. De werkloos heid is niet langer een bedreiging, doch in sommige bedrijven reeds een droevige werkelijkheid." De heer Peeters besloot zijn re de met een beroep te doen op de arbeflders, de resultaten, die bij het herstel van België zijn be- reilot, niet in gevaar te brengen door een overdreven ongeduld bij hun verlangen naar betere sociale voorwaarden IDe berichten wijzen er op, dat alle tweehonderdduizend arbei ders in de Belgische metaal- en madhfaie-industrie, die van Woensdag j.l. af gestaakt hebben, gisteren yolgens order van de vak- vcrenigingsleiders weer aan bet werk zjjn gegaan, nadat Maan dagavond een overeenkomst tus sen de werkgevers en vertegen woordigers van de vaikvereniging is bereikt. ■Volgens een bericht in ,,La Na tion Beige" is een Brussels inge nieur in een hotel te Luik van zijn actetas beroofd, die belang rijke documenten bevatte over de ondergrondse vergassing van steenkoollagen te Bois-le-Dame nabij Luik. Het bericht van de .Nation Beige" werd bij navraag bij ..Synd. Igaz", de maatschappij die zich met de vergassing bezig houdt, tegengesproken. lijk staat aan de economische raaa van de Westelijke zóne. Rau deelde tevens de bijzonder heden mede van de voorstellen, welke aan maarschaiS Sokolovsky zijn voorgelegd en welke volgens hem zeker goedgekeurd zouden worden. Rau gaf geen aanwijzing, hoe de Scwjet-autocitei'ten zich voorstellen de hervorming ook van toepassing te matteen voor de Wes telijke sectoren van Berlijn, welke zoals de Britse militaire gouver neur-generaal Sier Brian Robert son Maandag verklaarde, geen deel uitmaken van de Sowjetzóne. In tegenstelling tot de Westelijke zones, waar de Duitsers Maandag de eerste toewijzing van 40 Mark ontvingen met de belofte van 20 mark a pari op een latere datum, verklaarde Rau: „Iedere inwoner van de Sowjetzóne zal in staat worden gesteld een zekere som in te wisselen en deze gehele som zal ineens worden uitbetaald. Dit be drag zal niet in aanmerking wor den genomen, wanneer de rest van het geld wordt omgewisseld." Rau bevestigde de berichten, dat er in het eerste stadium van de hervorming geen nieuwe munt biljetten zullen worden uitge geven. Hij voegde hieraan toe, dat de economische commissie in de hoop, dat het mogelijk zou zijn een eenheidsvaluta te bereiken, de technische voorbereidingen voor de hervorming had uitgesteld. Dientengevolge zal er in het eerste stadium van de hervormisg slechts geld in voorlopige vorm in omloop worden gebracht. De rubberplanters in Malakka hebben een spoedbijeenkomst be legd. Men verwacht, dat zij hun ontevredenheid zullen uitspreken over de tegenmaatregelen van. de regering, welke volgens hen niet ver genoeg zouden gaan. Dato Onn Oin Jaffar, de Minis ter-President van Johore, heeft verklaard, dat de communisten in Malakka beschikken over een goed georganiseerd en onder strenge tucht staand leger, dat „in slagorde opmarcheert onder het bevel van een goed gecamou fleerd hoofdkwartier". De „Malay Mail" heeft details gepubliceerd van documenten, welke gevonden zouden zijn op een Chinese communist, die Maan dagavond te Ipoh Ipoh is gearres teerd, en waarin sprake zou zijn van de vorming van een „Maleis anti-Brits en anti-Tsjang Kai Sjek volksleger". Volgens aantekeningen in een op de Chinees gevonden boekje, aldus het blad, zou het doel van dit leger zijn: 1. oorlog voeren om paniek te zaaien; 2 doden van alle Europese detectives en hogere politiemannen; 3. doden van alle arbeidsbemiddelaars. Een woordvoerder van het Mi nisterie van Landsverdediging der Veren. Staten heeft verklaard, dat de volgende stap ter voorbe reiding van „gewapende Ameri kaanse bijstand voor de West- Europese verdragslanden" diplo matieke besprekingen zullen zijn tussen de Verenigde Staten en de vijf landen der Westelijke Unie: België, Frankrijk, Groeft-Brittan- nië, Luxemburg en Nederland. Er is nog geen datum vastge steld, zo ging de woordvoerder verder, maar waarschijnlijk zai het binnen twee of drie maanden gebeuren. Deze besprekingen zullen aan het overleg tussen de militaire staven vooraf gaan. De woord voerder ontkende, dat stafbespre kingen „spoedig" zouden plaats hebben. De militaire commissie der vijf Europeese landen is nog niet ge reed met de uitwerking van 't ge meenschappelijk verdedigingsplan. Daarna zullen Amerikaanse mi litaire deskundigen „waarschijn lijk" de overwegingen van de Europese militaire commissie gaan bestuderen. De gezamenlijke stafchefs der V. S. en diverse departementen zullen tenslotte bij het congres met voorstellen tot hulp komen. De opvarenden van het ms. „Indrapoera", dat Maandag uit Batavia naar Nederland vertrok met militairen op thuisreis aan boord, kunnen in Port Said post ontvangen, mits deze uiterlijk 4 Ju i gepost is Het schip wordt' omstreeks 20 Juii ie Rotterdam verwacht. Met ingang van 15 Juni j.l. is het telefoonverkeer tussen Neder land en Algiers, Frans Marokko, Tunis en Tanger heropend. Na de publicatie van een her' derlijk schrijven van de R.K. Aartsbisschop van Praag, Df. Ka- rel Beran, waarin opnieuw gewe zen werd op de beslissing der j TsjeCho-Slowaakse Bisschoppen, volgens welke priesters der R.K j kerk geen politieke functies be horen te vervullen, aangezien de mogelijkheid van bestraffing door de wereldlijke rechter in strijd wordt geacht met bun priester lijke plichten, zijn een aantal Tsjecho-Slowaakse priesters van hun kerkelijke functies ontheven wegens politieke activiteit. Het betreft: pater Josef Plej- har, minister van Volksgezond heid sinds Februari-erisis en lid van de nationale vergadering (volkspartij), voorts professor Lukacevic en pater Alexander HorvatSh, beiden lid van de Slo waakse beheersraad, alsmede doctor Straka, Md van de Slo waakse Nationale Raad. Reuter voegt er aan toe, dat tegen pater Plojhar verdere maat regelen overwogen zouden wor den, indien hij politieke functies niet neerlegt. „Welingelichte krin gen sluiten de mogelijkheid van excommunicatie niet uit". Men acht het, aldus Reuter, niet waarschijnlijk, dat er een „openlijk conflict tussen kerk en staat" zou ontstaan. Volgens berichten van gisteren maken de Griekse regeringstroe pen, die door de luchtmacht wor den gesteund, „goede vorderin gen" bij de aanval op de guerilla- strijders in het Grammosgebergte. Een communiqué van het Griek se leger meldt, dat de guerillar- strijders in het Noorden zich terugtrekken naar Albanië, en dat „het verzet bij Konitza in het Zuiden is neergeslagen". Het hevigst wordt gevochten om de sterkte der guerrillastrij ders te Amouda in de Noordelijke sector, welke als de sleutel tot het gehele front wordt be schouwd. Constantin Tsaldaris, de Minis ter van Buitenlandse Zaken, is Dinsdagmorgen naar het hoofd kwartier van generaal Kaloghero- poulos te Kozani vertrokken. Generaal Yantzis, de chef van de Griekse generale staf, en hec hoofd van de Amerikaanse mis sie in Griekenland bevinden zich daar reeds. Men verwacht, dat Koning Paul Woensdag een be zoek aan de troepen te Kozani zal brengen. Op de rijksweg LochemGoor slipte Maandag een trailer met aanhangwagen. De aanhang wagen raakte in de berm vast en moest met vereende krachten weer op de weg gebracht worden. Terwijl men bezig was deze wa gen weer aan te haken naderde met grote snelheid een truck mee oplegger. Door het te plotselinge remmen slipte ook dit voertuig. Het kwam tegen de op de weg staande aanhangwagen terecht, met het gevolg dat de 18-jarige H. Sasbrink uit Haarle (gem. Hellenidoom), die met anderen de helpende hand bood, tussen aan hangwagen en vrachtauto bekneld raakte en vrijwel op slag werd gedood. De politie onderzoekt de schuld vraag. TWEEDE KAMER. In de gisterenmiddag gehouden vergadering van de Tweede Ka mer is behandeld het wetsontwerp tot goedkeuring van de interna tionale tarwe-overeenkomst van 6 Maart 1948. Door deze overeenkomst wordt onze tarwe-importbehoefte voor 70 a 77 o/o gedekt in landen, die tezamen circa 83 °/o van de totale export voor hun rekening nemen. De verplichting om de gegaran deerde hoeveelheden af te nemen treedt eerst in werking indien en voorzover de afname van deze hoeveelheden in het betreffende oogstjaar gevorderd wordt door één of meer der exporterende lan den, terwijl dan slechts de mini mumprijs voor het oogstjaar ge vraagd kan worden. Dienovereenkomstig worden de exporterende landen slechts ver plicht de gegarandeerde hoeveel heden te leveren indien en voorzo ver dit door één of meer der im porterende landen wordt ge vraagd, doch slechts tegen de maximumprijs voor dat oogstjaar. Indien derhalve in een oogst jaar de wereldmarktprijs tussen maximum- en minimumprijs schommelt, bestaat er noch een leverings-, noch een afname-vei pliehting. Van het derde jaar af is een zekere herziening van de prijzen mogelijk. De heer Den Hartog (V.V.D.) vraagt o.m„ of de andere impor terende landen zich voor ongeveer eenzelfde percentage hebben ge dekt als ons land. Voorts vraagt hij welke de gevolgen van de overeenkomst kan worden gespro- ze vee-, varkens- en pluimvee houderij. Heeft het bedrijfsleven aan de voorbereiding der overeenkomst medegewerkt en wordt het bij de uitvoering ervan betrokken? De heer Borst (C.P.N.) meent, dat niet van een internationale ovreeenkomst kan worden gespro ken, omdat de Sowjet-Unie er niet aan mee doet. Hij vreest daarvan moeilijkheden. Spr. bepleit de wenselijkheid van opvoering der bodemproductie in ons land, teneinde dit onafhanke lijker te maken Voorts brengt hij de wenselijkheid van export naar de Oostelijke gebieden naar voren. De heer Schilthuis (Arb.) ver klaart, dat hij, hoezeer hij instemt met de gedachte, welke aan da overeenkomst ten grondslag ligt en hoezeer hij zich erover ver heugt, dat zoveel landen er aan deelnemen ten aanzien van eni ge onderdelen toch bezwaren heeft. Hij acht de schatting van de nodige hoeveelheid tarwe, een millioen ton, aan de hoge kant en hij is van oordeel, dat dJit met spe culatief oogmerk is gedaan. De heer De Ruiter (C.H.) is van mening, dat als de overeenkomst doorgaat de Regering verplicht zal zijn e*tra maatregelen te ne men, om de inlandse graanteelt te- beschermen. Onze voedselpositie dreigt vast te lopen als de eigen landbouw verwaarloosd wordt. De heer Hoogcarspel (C.P.N.) wijst erop, dat twee grote gebie den nliet aan de overeenkomst .Herbert Hoover, voormalig pre sident der V. S., heeft op de con ventie van de repuiblikeinsie partij te Philadelphia verklaard, dat de Amerikaanse economie „tot het uiterste is gespannen". „Wij moe ten Europa en Azië niet perma nent van ons afhankelijk maken Hij drong er bij de republikei nen op aan „een strijd voor we reldvrede en -vrijheid te leiden, in een wereldcrisis, die dieper is dan sommigen wellicht denken." .Hulpverlening en defensie zui len de V. S. spoedig meer dan 22 milliard dollar per jaar kosten, aldus Hoover. „Er is geen moge- Iij'kheid de belastingen te verho gen zonder de levensstandaard te verlagen", zo zei hij. Hoover verklaarde, dat „het enige obstakel voor de vernieti ging van de vrijheid de V. S. zijn". „Het is in ons belang en bovenal in het belang van de vrij heid in de gehele wereld, dat wij hulp bieden door kracht en een heid aan de landen van West- Europa te geven. Alleen op die manier kunnen wij een machtsevenwicht in de wereld herstellen, dat de horden van de Eurazische steppen, die de Westerse beschaving zouden wil len vernietigen, kan weerstaan." meedoen: Argentinië en de Oosf- Europese landen. De prijzen in de overeenkomst acht hij te hoog. Spr. vraagt, welke landen reeds tot ratificatie hebben besloten. De Minister van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening, de heer Mansholt, merkt op, dat het hier geldt stabilisatie op een zeei' belangrijk deel van de markt in een belangrijk voedingsmiddel. Hij erkent, dat er een zeker risico ver bonden is aan de overeenkomst voor vijf jaar, welke een hoeveel heid van 750.000 ton vastlegt. Het is z.i. niét te verwachten, dat landen als Brits-Indië spoedig in staat zullen zijn de export van rijst op te voeren. Spr. verdedigt nader de wense- lijkheid de tarwe-import voor een periode van vijf jaar vast te leg gen. Wat da gevolgen voer de veehouderij zullen zijn, spr. meent, dat men dit moet bezien onafhan kelijk van deze overeenkomst, die bedoeld is voor de broodvoorzie ning. Men zal ook moeten komen tot import van veevoeder. Het bedrijfsleven heeft medege werkt aan de tot standkoming van de overeenkomst en wel voor namelijk door het hoofdbedrijf schap voor akkerbouwproducten. Als de graanprijs zou dalen be neden de Kostprijs in Nederland, zal een nauw overleg met de landbouworganisaties moeten vol gen, om na te gaan, wat tot be scherming der binnenlandse teelt gedaan moet worden. Als de in de overeenkomst be paalde quanta graan worden in gevoerd, betekent dit niet dat er meer veevoeder zal worden inge voerd. In ons land zullen echter vermoedelijk verschillende maat regelen minder stringent kunnen worden toegepast. Gezien de huidige prijzenont- wikkeling zijn de minimum- en maximumprijzen, zoals in de over eenkomst opgenomen, naar 's Mi nisters oordeel zeer zeker aan vaardbaar. Zonder hoofdelijke stemming werden aanvaard tiwee wetsont werpen. houdende aanvulling van renten krachtens de invaliditeits wet en kinderbijslagregeling voor invaliditeits-, ouderdoms- en we zen-rentetrekkers, welke ontwer pen in afwachting van een al gehele herziening der sociale wet geving beogen een rechtstreek se verbetering van de financiële positie dergenen, die in het genot van een rente zijn. De heer Steinmetz (K V.P.) gaf te kennen, dat de ontwerpen zijn bijzondere instemming hebben. Hij vond het noodzakelijk, dat er iets gedaan wordt voor de kleine zelf- j Standigen. I De Minister van Sociale Zaken, j de heer Drees, verklaarde, dat het j de bedoeling ia nog te komen tot een herziening van de ongevallen- wet. Na de verbeteringen van het i onderhavige ontwerp te hebben i gereleveerd, merkte de Minister i op, dat waar de kleine zelflstan- I digen nog niet verzekerd waren, i het ontwerp niet op hen kon toe gepast worden. De toestand ten aanzien van bijslag voor natuur lijke kinderen kan niet gehand haafd worden. Er moet een wets voorstel komen, waarbij deze zaak volkomen duidelijk wordt gere geld. Nadat nog een paar kleinere wetsontwerpen zonder beraadsla ging onder de hamer waren door gegaan, kwam de interpellatie van de heer Burger (A_rb.) be treffende het beleid inzake de perszuivering aan de orde. Nadat de heer Burger een uit voerige toelichting op een aantai vragen had gegeven, beantwoord de de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen deze. De vergadering is daarop te half zeven verdaagd tot heden middag. Dan komt eerst de interpellatie Hopgearspel (C.P.N.) over het weigeren van zalen voor politieke bijeenkomsten aan de orde. Volgens inlichtingen uit be voegde Duitse bron zal Donder dag de munthervorming ook in d« Russische zóne van Duitsland af gekondigd worden. Het Russische militair bestuur zal de gemeenteraad van Berlijn opdragen een munthervorming in deze stad toe te- passen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1