Verklaring Partijbestuur Partij van de Arbeid inzake Palestina Landbouw vraagt garantie-prijzen DE GAULLE DINSDAG 22 JUNI 1948. over de rol^die Péiain speelde Het geld moest rollen Margarine vrij in België? De plaatsvervangende Commandanten van Berlijn De stakingen te Londen houden De Belgische buitenlandse handel Onbestelbare pakketten In Ned. Indië Buiten gebruikstelling duifjeszegels Waardefendingen de Zesdagen-werkweek in Tsjecho-Slowaklje Sowjets Amerik. trein aan Hervatting postwisselverkeer met Verenigde Staten voor consumptie-aardappelen Doodvonnissen voor moordenaars van Ladas Het verkeer met Berlijn. De staking in de Belgische metaalnijverheid. Frankering bjj AbonnementTernenzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. VRIJ KOEL. Half tot.zwaar bewolkt met enkele verspreide buitjes. Ma tige tot vrfl krachtige Weste lijke wind. Vrij koel. DE 4de Jaargang No. 838- Verschtfnt dagelijks Drukkerij N.Vi. Firma P. ,1. van de Sande -dvertentieprfle: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. Drie Frankforter meisjes, die hun oude geld wilden opmaken, ondernamen een serie van 25 rit ten in een draaimolen op een Lunapark. Het oude geld, dat zij daarna nog over hadden ging naar de dokter, die er bij geroepen moest worden Volgens een Brussels iblad zou de distributie van margarine bin nenkort waarschijnlijk worden af geschaft. Zoals bekend is de inlandse boter vrij doöh wordt de buiten landse boter gerantsoeneerd. ÖDe Belgische regering gebruikt de grote voorraad buitenlandse boter waarover zij beschikt ken nelijk als prijsregelende factor tegenover de binnenlandse boter. Zodra de prijzen van deze binnen landse boter een neiging tot stij gen vertonen, wijst zij een gro tere hoeveelheid geïmporteerde boter in de rantsoenering toe, waardoor automatisch de prijzen voor de inlandse boter teruglopen. Begin van een overbruggings- compagne Generaal De Gaulle heeft Zon dag in een rede te Verdun ver klaard, dat Frankrijk's lot weder om ernstig wordt bedreigd. Hij zinspeelde op de „illusies van on ze Britse en Amerikaanse bond genoten" t.a.v. Duitsland en drong opnieuw 'aan op een hervorming van de Franse staat Hij herin nerde terloops aan ,.de grote rol", die Maarschalk Retain had ge speeld ;n de historische veldslag bij Verdun in 1916. Militaire waarnemers zien in deze verwijzing het begin van een campagne om de kloof tussen De Gaullisten en de voormalige aanhangers van Petain's Vichy- regering te overbruggen. „De omstandigheden", aldus De Gaul le, „zijn van dien aard, dat ik moet herinneren aan de fouten, die gemaakt werden", na de over winning in de eerste wereldoor log. „Onze buitenlandse politiek werd, zij het morrend, gekoppeld aan de kortzichtige opvattingen, die men. aan de overzijde van het Kanaal huldigde. Hieraan is het te De Sowjet-Russen hebben de vertegenwoodigers van de drie Westelijke mogendheden te Ber lijn er van in kennis gesteld, dat zij, „wegens drukke werkzaam heden" misschien niet in staat zullen zijn de tegen aanstaande Woensdag uitgeschreven bijeen komst van de plaatsvervangende commandanten van Berlijn bij te wonen. De mededeling werd mondeling gedaan door Kolonel Kalinin, de 'Sowjet-Russische stafchef bij het militair bestuursbureau. Hij ver zocht o.m. vaststelling van een andere datum, later in de week. De Franse voorzitter van de plaatsvervangers, Kolonel Jean le Bidault, heeft er in toegestemd een nadere mededeling van de Sowjet-Russen omtrent een con- veniërende datum af te wachten. Op de uitgeschreven vergade ring van de plaatsvervangers had beslist moeten worden over de da tum van de eerstkomende verga dering der commandanten. Ben Franse woordvoerder ver klaarde, dat het SoWjet-Russlsch verzoek niets ongewoons beteken de en dat verschillende subcom missies van het bestuursbureau als gewoonlijk gisteren bijeen zou den komen. Het aantal stakende havenar beiders te Londen is thans geste gen tot 18.000. Op vergaderin gen van de stakers werd de aan sporing van de vakverenigings leiders, het werk te hervatten, van de hand gewezen. Tengevolge van het in staking gaan van bijna duizend man koel- huiepersoneel zullen voor de vlees voorziening van Londen de laat ste reserves moeten worden aan gesproken. Br liggen thans meer dan 200 schepen, waarvan ruim 50 met voedsel geladen, in de Londense havens. wijten, dat een groot leider uit de grote oorlog (Maarschalk Pé- tain) dezeifde man, die rijn land de onvergankelijke dienst bewees de slag bij Verdun te winnen, van het toneel verdween. Thans voelt Frankrijk, dat zijn lot ernstig bedreigd wordt. Bin nenlandse economische en soc'ale chaos zijn koren op de molen van hen, die hun dictatuur op armoe de willen vestigen. Twee derde van Europa en een groot deel van Azië worden door de Sowjet-Unie beheerst en vormen een machtig instrument van overheersing, vooral als de drang naar een her boren Duitsland vroeg of laat zich daarbij aansluit. Wij beleven nu, dat een ongeschikt openbaar gezag, dat spreekt namens een verachtelijke parlementaire meer derheid, waarvan een ieder weet, dat zij slechts een zwakke minder heid in het land vertegenwoordigt, liet lot van Frankrijk in de waag schaal stelt door zijn standpunt inzake Duitsland". Alle sirenes te Verdun begon nen te loeien toen De Gaulle op het punt stond zijn rede te ope nen. Het lawaai duurde 10 minu ten en de menigte, die De Gaulle wilde horen, protesteerde luid keels. Toen de sirenes waren af gezet zeide De Gaulle: „Het is ge makkelijk een openbare demon stratie te verstoren, doch onmo gelijk haar te verhinderen. Zoiets versterkt slechts de kracht van de R.P F." Deze opmerking werd met luid applaus begroet. De politie begaf zich. ijlings naar de Kathedraal waar de sire nes van de torens huilden. Zij zochten overal naar saboteurs, doch konden er niet één vinden. Ten einde raad werden de draden van de sirenes doorgesneden. Dena meldt, dat de Sowjet-Rus sische grensautoriteiten Zondag avond een trein met voorraden voor de Amerikaanse bezettings troepen in Berlijn hebben aange houden. De Sowjet-Rusisische grenswachten deden de trein stop pen, toen de Amerikanen geen controle op de inhoud van de wa gons wilden toestaan. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse militaire be stuur zouden de Amerikaanse troepen te Berlijn, wanneer de Sowjets op hun eis tot controle op Amerikaanse treinen bleven staan, voortaan door de lucht be voorraad worden. België heeft volgens gegevens van 't nationale instituut voor de statistiek in de maand Mei 1.178.885 ton goederen uitgevoerd ter waarde van fr. 5.696 690.000 in dezelfde periode werd 2.352.825 ton ingevoerd ter waarde van fr. 7.308.303.000. Verleden jaar bedroegen deze cijfers voor de maand Mei: uit voer 1.181.192 ton ter waaide van fr. 5.390.433.000, invoer 2.483.375 ton ter w. van fr. 6.195.40Q 000. In de maand Mei van dlit jaar- werd 51.918 ton uitgevoerd naar Enge" and ter waarde van fr. 480 778.000; 190.533 ton naar Frankrijk ter waarde van fr. 512.079.000; 261.196 ton naar Nederland t. w7van fr. 942.006 000 en 8802 ton naar de Verenigde Staten 't. w. van fr. 316.563.000. Bij de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers is een wetsvoorstel ingediend krachtens hetwelk vrouwen voortaan niet alleen deel zouden kunnen uitma ken van de gemeentelijke doen ook van de gerechtelijke politie. De Ned.-Indische Postadmini stratie deelt mede, dat het nog herhaaldelijk voorkomt, dat de af zenders van postpakketten in Ne derland naar Iridië verzuimen op de adreskaarten aan te geven, hoe in geval van onbestelbaarheid moet worden gehandeld. Nogmaals wordt er aan. herin nerd, dat op 1 Juli a s. de fran keerzegels van het type Lebeau (de z.g. duifjeszegeïs) ongeldig worden en niet meer voor franke ring mogen worden gebruikt. Met ingang van 22 Juni is in het verkeer met Ierland en Gi braltar de dienst der brieven en doosjes met aangegeven waarde hervat. In het verkeer met Noor wegen wordt het weer mogelijk brieven met aangegeven waarde te verzenden De Tsjecho-Slowaakse vakver enigingsraad heeft medegedeeld, dat de Minister van Sociale Zaken heeft voorgestefld wederom een werkweek van zes dagen in te voeren in alle fabrieken inplaats van de werkweek van vijf dagen, teneinde de productie zo efficiënt mogelijk te maken. Het ministe rie heeft een vergadering van ar beidersdelegaties belegd op 24 Juni aanstaande ter bespreking van aeze kwestie. Met ingang van 1 Juli a.s. wordt het postwisselverkeer met de Ver. Staten van Amerika in beide richtingen hervat, op de beper kende voorwaarden, die ook gel den in het overige postwisselver keer met het buitenland. Nadere inlichtingen worden op de post kantoren verstrekt. In zijn vergadering van Zater dag 19 Juni jJ. heeft h^t partij-1 bestuur van de Partij van de Ar beid de volgende verklaring op gesteld 5 He Partijbestuur van de P. v. d. A. heeft met voldoening kennis genomen van het bericht, dat zioh in Palestina een Joodse staat heeft geconstitueerd. Hiermede is een lang en vurig gekoesterde wens van de Joodse gemeenschap tot een begin van vervulling ge komen en de mogelijkheid geopend een nationaal tehuis op te bou wen voor een volk, dat eeuwen lang in de verstrooiing heeft moe ten leven en daarbij dikwijls aan beschamende uitingen van onver draagzaamheid en vervojging blootstond. In de achter ons liggende oor logsjaren heeft het nationaai- socialisme gepoogd de Joden uit te roeien en het Jodendom zulke zware slagen toegebracht, dat de hierdoor ontstane wonden nau welijks meer geheeld kunnen wor den. Het partijbestuur acht he' een erezaak voor de gehele be schaafde wereld de staat Israël te helpen om de duizenden Joden, die thans nog in kampen leven of dakloos rondzwerven in de nieuwe staat te doen opnemen. Met leedwezen heeft het partij bestuur moeten vaststellen, dat de proclamatie van de staat Is raël in de aangrenzende Arabi sche landen tot vijandige re acties en tot pogingen om een deel van Palestina te bezetten heeft geleid. ,De vorming van een Nopens de prijszetting van de consumptie-aardappelen is door de Stichting voor de Landbouw en de handel een voorstel ingediend bij het Bedrijfschap voor aardap pelen, waarin wordt aangedrongen op de volgende punten: a een minimum garantieprijs voor de aardappelen; b. opheffing van het veevoeder verbod; c. stimulering van de export. De Akkerbouwcommissie van de Stichting acht het zeer urgent, dat voor een eventueel overschot van aardappelen een minimum garantieprijs gegarandeerd wordt. Zij heeft hierbij verschillende mo: gelijkheden op het oog. Deze zijn. dat de Overheid zich garant stelt voor de financiële resultaten van de aardappelcultuur in Nederland, ofwel, dat de gezamenlijke telers deze garantie geven. Indien de Overheid zulks zou doen, zou dit geschieden om de landbouw in Nederland in stand te houden. Hiervoor zou dan een beroep moeten worden gedaan op de schatkist. Het landbouwbedrijfsleven ziet zeer goed in, dat het ten aanzien van dit vraagstuk ook zelf een taak heeft. De gezamenlijke aard appeltelers kunnen maatregelen treffen, waardoor de prijs van het product op een redelijk peil gesta biliseerd wordt. Dit zou men kunnen bereiken door bepaalde voorraden uit de markt te nemen Op deze wijze kan het aanbod aan de vraag worden aangepast. Het kan ook geschieden door het verlenen van toeslagen op voor schotten. Hierdoor wordt een bo dem in de markt gelegd. Wil men een van deze beide maatregelen niet toepassen, dan is fondsvor ming nodig. Ook hiervoor heeft men de steun van de Overheid nodig, niet de financiële steun, maar de machtiging om een hef fing op te leggen per ha aardap* pelen. Nu kan men, aldus de Stichting voor de Landbouw, tegenover de plannen wel het bezwaar aanvoe ren, dat een dergelijke heffing uiteindelijk opgebracht wordt door de consument, omdat de aardap- pelenprijs niet zo laag wordt, als bij vrije prijsvorming mogelijk zou zijn, doch dit bezwaar houdt geen steek. Naar de mening van de commissie heeft geen enkele con sument het recht aardappelen te eten beneden de kostprijs voor de boer. Tweedens zal een zeer lage prijs er toe leiden, dat de boeren het volgende jaar minder aardap- Een Atheens militair gerechts hof heeft Maandag het doodvon nis uitgesproken over zeven van de beschuldigden, die terecht ston den in verband met de moord op de Minister van Justitie, Ladas, op 1 Mei j.l. Hoofdbeschuldigde was Efstra- tios Moutzoyannis, 22 jaar oud, die een handgranaat in de auto van de Minister wierp, toen deze terugkeerde van een kerkelijke plechtigheid. Hij zou lid geweest zijn van de Opia, een communis tische militaire groep uit de oor log. Moutzoyannis verklaarde schul dig te zijn en verstrekte volledige bijzonderheden over de communis tische „ondergrondse, terreur". Een achtste beschuldigde, een vrouw, werd tot zes jaar gevange nisstraf veroordeeld. De voor naamste aanzetter tot de moord op Ladas is nog voortvluchtig. Volgens het Senaatsverslag over de begroting van ontvang sten en uitgaven voortvloeiende uit de oorlog, heeft de laatste oorlog "België 30.847.000 francs gekost. pelen verbouwen, hetgeen bij vrije prijsvorming verhoging der prijzen als gevolg zal hebben. Te lage prijzen bij deze oogst zullen dan hogere prijzen bij de volgende oogst kunnen veroorzaken. Het hoofdbestuur van de Stich ting voor de Landbouw zal aan de Overheid voorstellen een mini mumprijsgarantie te geven. Indien de Overheid dit niet wenst, zal het hoofdbestuur machtiging vragen tot het vormen van een fonds. In dien de Overheid ook hieraan geen medewerking wenst te verlenen, zal het hoofdbestuur zich genood zaakt zien aan de boeren de raad te geven in het volgend teeltplan slechts weinig aardappelen op te nemen, indien de uitkomsten niet voldoende zullen zijn. Mocht dit tot gevolg hebben, dat de Rege ring het volgend jaar te kampen heeft met een gebrek aan aard appelen, dan zal zij dit niet het bedrijfsleven kunnen verwijten Dit bedrijfsleven heeft immers vol. doende voorstellen gedaan om te komen tot een behoorlijke aard appeloogst tegen redelijke prijzen, aldus de mening van het hoofd bestuur van de Stichting voor de Landbouw. moderne Joodse staat in een ge deelte van Palestina behoeft in geen enkel opzicht een bedrei ging voor de omringende Moham medaanse landen op te leveren. Het partijbestuur heeft met grote voldoening kennis genomen van de tot stand gekomen wapen stilstand en het spreekt de vurige hoop uit, dat, met volledige mede werking van de Britse regering, verder bloodvergieten zal worden voorkomen en door de bemidde ling van de Ver. Staten van N. Amerika en de U. N een rege ling tot stand wordt gebracht, die aan het Joodse volk recht doet wedervaren. Voor het overige heeft het par tijbestuur besloten met de frac ties van de Partij van de Arbeid in Eerste en Tweede Kamer over leg te plegen ten aanzien van de vraag op welke wijize een spoe dige erkenning van de staat Israël door de Nederlandse regering be vorderd zou kunnen worden. De Amerikaanse militaire gou verneur in Duitsland, Generaal Lucius Clay, heeft meegedeeld, dat voor het vervoer van de Wes telijke zónes naar Berlijn geen ge bruik meer zal worden gemaakt van Amerikaanse militaire goede rentreinen als gevolg van het feit, dat de Sowjets de lading aan een -nauwkeurig onderzoek wensen te onderwerpen. Het goederenvervoer door de lucht zal worden hervat. Het zal het Russische militaire bestuur niet worden toegestaan de Amerikaanse militaire treinen te inspecteren, aldus Clay. Zulks zou schending van de in 1945 tus sen de vier partijen gesloten over eenkomst betekenen. De enigie Amerikaanse militaire goederentrein die sedert Vrijdag heeft gepoogd Berlijn te bereiken, staat nog op een zijspoor te Ma- riëniborn in de Sowjetzóne. De commandant heeft strikte orders geen Sowjetbeambten in de trein toe te laten. De Duitse goederentreinen wor den, nadat zij zijn onderzocht, doorgelaten. Maandagmiddag is door het mi nisterie van Arbeid (bekendge maakt, dat een accoord is bereikt en dat de staking, die sedert 16 Juni in de Belgische metaalnijver heid heerste, geëindigd is. Heden ochtend zullen de arbeiders het werk hervatten. Op grond van de bereikte over eenkomst zal de zgn. stiptheids- premie van 5 procent, te rekenen van 1 Juni 1948 af, in het loon exportbelasting van 3 procent voor de metaalnijverheid en de staalindustrie worden gehand haafd tot 31 December 1948. De opbrengst van deze uitvoerbelas- ting zul aan de arbeiders van de staalindustrie en de metaalnijver heid ten goede komen in 'n vorm, die nog nader door de Regering zal worden bepaald. Ook de ar beiders in de mijnindustrie zullen van het aldus te scheppen fonds profiteren. Verdêr zullen in geval len waar het loon onrechtvaardig laag is, maatregelen worden ge nomen om dit op een redelijker peil te brengen. De Regering zal verder nog vóór 31 December a.s. een bedrag van fr 600 millioen ter beschik king stellen in de vorm van zgn. „uitrnstingsbons". Het betreft hier waardebons, waarop de ar beiders huishoudelijke artikelen en kleding kunnen aanschaffen. Met 'betrekking tot de burgerlijke mo bilisatie is een accoord tot stand gekomen, waarvan nog geen dé tails bekend zijn. Aangenomen wordt echter, dat deize nog uit de oorlogsdagen afkomstige maatre gel zal worden ingetrokken. Tenslotte heeft de Regering toe- gezegd:, nog vóór het einde van de parlementaire zitting de reor ganisatie van de Nationale Bank van België, van de Nationale Maatschappij tot het verstrekken van Credieten aan de Industrie en de structuurhervormingen in de bedrijven in stemming te zul len brengen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1