De Marshall-hulp aan Europa. De GELDSANERING in Duitsland. Stakingen in Engeland, Frankrijk en België. De toestand In Palestina MAANDAG 21 JU&I 1948. Veiligheidsraad vraagt inlichtingen aan C. V. G ,D. Amnestie in Tsjecho-Slowakije. 30 Juli Donau-Conferentie te Belgrado. Buitenlandse betrekkingen der Indon. Republiek. HENRY FORD schekt voedselpakketten. Wetsvoorstel betreffende openbare terechtstellingen in België. Proclamatie van Sokolofski. Oostenrijkse rechercheur verdwenen. Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERW ACHTING medegedeeld door fret k.N.M.1. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Minder buien. Geleidelijk afnemende bewol king, overwegend droog. Over dag af en toe zonnig weer. Matige wind uit Noord-Weste- lijike richting. Koel. 4de Jaargang No. 837. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vu Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs: per mm 10 Ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. De Gemengde Commissie, samen gesteld uit leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat der Verenigde Staten, is Zaterdag avond overeengekomen, dat de eerste periode van de hulp aan Europa volgens het Plan Marshall 15 maanden zal bedragen. President Truman werd gemach-, tigd zo nodig het bedrag, dat hij nodig acht, in 12 maanden te ver lenen. Indien het voorste] van het Huis van Afgevaardigden was aange nomen, zou in het eerste jaar 22 minder zijn uitgegeven dan volgens het Senaats-voorstel. Volgens het thans aangenomen compromis-voorstel zal, indien de President geen gebruik maakt van zjin volmacht 21 minder uitgegeven worden (jan de Senaat had voorgesteld. Wordt dit be drag in 12 maanden uitgegeven, dan zal de uitgave over een jaar slechts 1% lager bedragen dan de Senaat had voorgesteld^ Het compromis-voorstel geeft dientengevolge de President prac- tisch het recht, te kiezen tussen de beide voorstellen, die de im passe veroorzaakten. Aneta verneemt, dat de commis sie voor goede diensten Zaterdag van de voorzitter van de Veilig heidsraad, Faris El Khoeri, een telegram heeft ontvangen, waarin haar wordt verzocht aan de Vei ligheidsraad haar mening te ken nen te geven over het tijdelijk af breken van de Nederlands-Repu blikeinse onderhandelingen, als mede over de tijdsduur van deze stopzetting. Waarschijnlijk zou de commissie voor goede diensten Zaterdag bij eenkomen om deze kwestie te be spreken. De Tsjecho-Siowaakse presi dent, Klement Gottwald heeft Za terdag een amnestie voor gewone misdadigers bekend gemaakt, als mede de voorwaarden, waarop politieke gevangenen om amnestie of verzachting van hun vonnissen kunnen verzoeken •Gewone misdadigers, die min der dan een jaar gevangenisstraf hebben, zullen worden vrijgelaten. De straf van de andere zal met een jaar worden verminderd. De politieke gevangenen moeten in dividueel een verzoek om behan deling van hun zaak indienen. Aan Tsjecho-Siowaakse bur gers, die naar het buitenland zijn gevlucht, wordt eveneens amnes tie aangeboden, mits zij binnen drie maanden terugkeren. Het Sowjet Ministerie van Bui tenlandse Zaken deelt mede, dat de Sowjet-Unie, de V. S., Enge land en Frankrijk tot overeen stemming zijn gekomen over het houden van een Donau-conferen- tie op 30 Juli a.s te Belgrado. Tevens was overeengekomen, dat Oostenrijk de conferentie met adviserende bevoegdheid zal bij wonen. De op de conferentie vertegen woordigde landen zullen zijn: de Sowjet-Unie, de Oekraine, Roe menië, Bulgarije, Tsjecho-Slowa kije, Joego-Slavië en Hongarije, alsmede de V. S., Frankrijk en Engeland als lid van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Op 12 December 1946 werd door de Raad van Ministers van Bui tenlandse Zaken te New York be sloten, dat er een conferentie bij een zou worden g-eroepen, welke een nieuwe conventie ten aanzien van de Donau-scheepvaart zou op stellen. -Naar van betrouwbare zijde te Rome verluidt, zou Palmiro Togli- atti, de leider van de Italiaanse communisten, onderweg zijn naar Moskou of Warschau. Reeds eer der is bericht, dat hij Donderdag pei- vliegtuig uit Italië was ver trokken en waarschijnlijk naar Praag zou gaan, doch naar thans verluidde, is hij te Praag niet uit gestapt. Toewijzingen voor de Euro pese landen- De administratie voor de econo mische werking heeft binnen het kader van het Plan-Manshall tot dusver de grootste toewijzing ge daan: 215.071.075 dollar aan zes landen, te weten Frankrijk, Dene marken, Italië, Nederland, Grie kenland en Groot Britannië. Nederland krijgt voor 5. 99.000 dollar kolen en voor 650.000'dol lar kunstmest. Frankrijk krijgt o.a. zwavel, sta len en tinnen platen, staal, hout, madhine-onderdelen,,. nikkei, ko per, petroieumproducten en zink- ozyde. Italië ontvangt o.m. een hoeveelheid staal en koper. Enge land krijgt om. petroieumproduc ten, tabak, alluminium, zwavel, koper, sinaasappelen, graan, kaas, vlees en bloem. INDONESIË. Aneta verneemt, dat president Soekarno op 3 Maart 1948 tot Abdoelkadir, speciaal afgezant der Republiek te Arghanistan, een soortgelijke brief heeft gericht als de bereids gepubliceerde aan Soe- ripno te Praag. In deze brief wordt Abdoelkdir gemachtigd in onderhandeling te treden met de regering van Afghanistan en met deze regering overeenkom sten of verdragen, van welke aard dan ook, te sluiten en te on dertekenen, waarna deze aan de Republiek ter ratificatie dienen te worden voorgelegd. Toen Henry Ford onlangs van zijn reis door Europa in Amerika was teruggekeerd, besloot hij aan alle employé's der Ford-fabrieken in Europa een voedselpakket te doen toekomen. De samenstelling en expeditie dier 25.000 pakketten geschiedt in Nederland. Hierdoor komt een bedrag van rond 125.000 dollars aan Nederlands deviezenpositie ten goede. Elk der pakketten bevat twee kilogram suiker, een kilogram bo ter, een kilogram reuzel, een kilo gram koffie, een kilogram cacao en een kilogram rijst. De voor het binnenland beschik bare hoeveelheden van de ge noemde producten worden door de uitvoering van deze opdracht niet beïnvloed, daar de benodigde hoeveelheden volgens een met de Nederlandse autoriteiten getrof fen regeling, betrokken worden uit onze exportquota. De uitreiking der pakketten aan de employé's der Nederlandse Fordfabriek geschiedde Vrijdag middag na het einde der werk week. Daar de directeur, de heer C. G. F. Stenger, op het ogenblik op weg is naar Amerika, gebeurde dit door zijn plaatsvervanger, de heer*B. H. C. Huntelaar. De employé's hebben de heer Stenger telegrafisch verzocht hun dank aan Henry Ford over te brengen. Bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers is een wetsvoorstel ingediend tot wijzi ging van artikel negen van het wetboek van strafrecht, volgens hetwelk de voltrekking van dood vonnissen openbaar is. In de toelichting op dit voorstel wordt gewezen op de onverkwik kelijke taferelen, die zich bij het executeren van politieke delin quenten hebben a.gespeeld. Dik wijls zijn er vroegere slachtoffers van de terdoodveroordeelde aan wezig, die niet nalaten door aller lei opmerkingen van hun gevoe lens blijk te geven Tenslotte wordt nog het zede lijk kwaad in het licht gesteld, dat wordt aangericht door de met allerlei gruwelijke details opge luisterde reportages over deze terechtstellingen, die dikwijls nog verlucht zijn met zeer aanstoot gevende foto's. „Het is hoogtijd dat aan deze terechtstellingen in het openbaar een einde wordt ge maakt", zo heet het tenslotte In de toelichting. DRIE PRINSESJES DANSTEN VOOR DE U. N. A. C. Dat ook het Prinselijk gezin de steun-actie voor de U. N. A. C. 'n zeer goed hart toedraagt, bleek Zaterdagmiddag nog eens, toen onder aanwezigheid van het Prin selijk Gezin de drie jonge Prinses jes Beatrix, Irene en Margriet, als leerlingen van de balletschool van de danseres GaJbriëUe Des- free, deelnamen aan de ballet-uit voering, welke ten bate van de U. N. A. C. werd gegeven in „Ons Gebouw" te Hilversum. Van alle zijden was medewerking voor de ze middag verleend De zaal was gratis ter beschikking gesteld, het gemeentebestuur had ontheffing van de vermakelijkheidsbelasting verleend, de ouders der leerlingen hadden de costumes vervaardigd en de danseres en enige andere dames gaven haar tijd voor de vele repetities. D© middag begon met een open bare les, waaraan de zusjes Cissy van Dijk in de kleuterklas en Em mie en Mientje van Dijk in de kin derklas. deelnamen. De Van Dijk jes waren de schuilnamen voor de Prinsesjes, die later ook optraden in een fantasie-sprookje „Wolki- ne" op muziek van Schumann. In de kinderklas vervulde Beatrix een dubbelrol; zij danste eerst als „wolk" en later als „aanstellerige dame", terwijl Irene „een verlegen meisje" uitbeeldde. Margriet gaf haar aandeel in het kleuterklasje. De Prinses-Regentes woonde de gehele uitvoering bij, Haar echt genoot een gedeelte. De leidster van de balletgroep Gabriëlle Desfree danste zelf soio. Aan het slot voerden de grotere leerlingen een sprookjesballet uit. Er waren vanzelfsprekend veel bloemen ook voor de Prinses jes en een hartelijk applaus. Ruim duizend gulden bracht de uitvoering voor de U. N. A. C. op. Maarschalk Wassily Sokolofsky, de Sowjet-Russische commandant in Duitsland, heeft de invoer van de nieuwe Duitse mark in de Sowjet-Russische zone, met inbe grip van geheel Berlijn, verboden. in eén proclamatie tot het Duit se volk, uitgegeven naar aanlei ding van de geldsanering in het Westen, verklaarde hij: „De aparte geldsanering in West-Duitsland wordt uitgevoerd tegen de wensen en tegen de be langen van het Duitse volk in. Zij wordt uitgevoerd in het belang van de Amerikaanse, Britse en Franse monopolisten. Zij voltooit de splitsing van Duitsland. Het betékent een inbreuk op de besluiten van Potsdam en het con_ tröle-apparaat voor Duitsland, dat berekend was op behandeling van Duitsland als een economisch ge heel. De Westelijke mogendheden po gen thans zichzelf te verontschul digen door te beweren, dat het onmogelijk was het eens te wor den over een geldsanering voor geheel Duitsland op een vierzijdige basis. De Amerikaanse, Franse en Britse monopolisten in de Weste lijke zones worden in hun politiek van verdeling van Duitsland ge steund door de grote Duitse kapi talisten en junkers, die het fas cisme aan de macht geholpen hebben en de tweede wereldoor log voorbereidden. Afzonderlijke geldsanering ver sterkt de politieke en economi sche positie van deze reactionai ren-en benadeelt het arbeidende volk. De invoering van twee geld soorten in Duitsland zal »beteke- Havenstaking in Londen duurt voort. Op een massabijeenkomst van de stakende Londense havenarbei ders is Zaterdag eenstemmig be sloten de staking, waardoor reeds 121 schepen in de Londense ha vens onbehandeld zijn gebleven, voort te zetten. De leiders van de 15.000 stakers, die tegen het advies van hun vakvereniging in handelen, hebben medegedeeld, dat zjj komende week een deputa tie naar het Lagerhuis zullen zen den. De stakingstoestand in Frankrijk. Stakende arbeiders van de elec- trische centrales hebben Zaterdag de electrische stroom afgesloten, teneinde te verzekeren, dat de Parijse ondergrondse treinen tus sen elf en twaalf uur niet zullen lopen, in verband met de oproep van het C. G. T. (algemeen vak verbond) tot een algemene sta king van een uur ter ondersteu ning van de eisen van de 36.000 stakende arbeiders in de rubber fabrieken te Clermont Ferrand. Het grootste deel van het me tro-personeel, dat Is aangesloten bij de „onafhankelijke vakver- enigingsgroep" had zich tegen staking uitgesproken. Die be stuurders en conducteurs van de stadsbussen hebben eveneens het werk neergelegd Naar schatting hebben Vrijdag avond ongeveer 300.000 arbeiders een „symbolische staking" ge houden. De directie van de bandenfa briek van Bergouugnan heeft de arbeiders verzocht heden weer aan het werk te gaan, aldus ver klaarden Zaterdag vakvereni gingsleiders te Clermont Ferrand. De staking in de Belgische Metaal nijverheid, De staking in de Belgische me taalnijverheid duurt onverminderd voort en ook de bedrijven, die tot nu toe werkten, hebben zich hier bij aangesloten. Tijdens de Zaterdagmorgen in het kabinet van de eerste-Minis- ter gehouden persconferentie kon de kabinetschef van Spaak geen enkel nieuw gezichtspunt mede delen. Zaterdagmorgen zijn de direc teuren van de grote Belgische metaalbedrijven op het Ministerie van Arbeid in conferentie bijeen gekomen, teneinde van gedachten te wisselen over de voorstellen, welke hun vanwege de regering zijn gedaan ®m een einde aan het conflict te maken. Naar verluidt zouden de ver tegenwoordigers van werkgevers en werknemers Zaterdagmiddag opnieuw bijeenkomen om te trach ten tot een accoord te geraken. De algemene opinie is intussen wel, dat men bij: de onderhandelin gen op 'n dood'punt is gekomen; de werkgevers, hierbij blijkbaar gesteund door de regering, wijken gieen haarbreed af van hun opvat ting, daar een loonsverhoging fataal zou zijn voor de Belgische metaalnijverheid en voor de eco nomie van het land, terwijl de arbeiders blijven volharden in hun opvatting, dat de indexcijfers een loonsverhoging van 5 procent zeer zeker rechtvaardigen. Staking heden geëindigd. Na afloop van het buitenge woon congres van het algemeen Belgisch Vakverbond heeft de al gemeen-secretaris van de Centra- len van arbeiders in de metaalbe drijven meegedeeld, dat waar schijnlijk heden het bevel zal wor den gegeven het werk te hervat ten. Volgens diplomatieke waarne mers te Londen zou Graaf Folke Bernadotte, de bemiddelaar van de V. N. in de Palestijnse kwes tie, eventuëte plannen voor het beleggen van een conferentie van volledig representatieve delegaties van Israël en de Arhbische staten althans tijdelijk hebben laten va ren. Men neemt aan, dat de Ara bische weigering om met ver tegenwoordigers van Israël op ge lijke voet bijeen te komen, ge baseerd op de Arabische ontken ning van het bestaan van een Joodse staat de aanleiding is geweest tot het besluit van Ber nadotte zijn besprekingen op Rho- dog te beginnen alleen met de hulp van Arabische en Israëliti sche „deskundigen." Men verwacht tengevolge hier van een vertraging van de pogin gen van Bernadotte tot het berei ken van een regeling, daar de „deskundigen" zich steeds met hun respectieve regeringen zullen moeten verstaan. Aan geruchten, volgens welke er een plan gereed zou liggen de staat Israël te maken tot een do minion onder Arabische souverei- niteit, wordt in welingelichte krin gen te Londen geen waarde ge hecht. - i nen, dat de handelsbetrekkingen in het land zelf vernietigd zullen worden. De interzonale handel zal practised een handel tussen twee- afzonderlijke staten worden. De voorwaarden voor vrij passagiers- en goederenverkeer tussen de be zettingszones zullen ophouden te bestaan. (Dit laatste, aldus Reuter, wordt beschouwd als een aanwijzing, dat de Sowjet-Russische sluiting van de zönegrens permanent zal zijn en niet een tijdelijke maatregel uitsluitend voor de periode van de geldsanering.) Teneinde de situatie, welke door de afzonderlijke geldsanering in bet Westen geschapen is, het hoofd te bieden, verordent het Sowjet-Russisch bestuur: 1. Geld, in de Westelijke zönes van Duitsland uitgegeven, zal niet mogen circuleren in de Sowjet- Russische zóne en in Berlijn, dat in de Sowjet-Russische zóne is ge legen en economisch daarvan deel uitmaakt. 2/ De invoer van nieuwe bank biljetten en oude marken uit de Westelijke zóne in de Sowjet-Rus sische zóne en Berlijn verboden is. 3. Het Invoeren van dergelijk nieuw en oud geld zal beschouwd worden als economische sabotage en als zodanig gestraft worden. Verdere maatregelen zulle» naar gelang de omstandigheden zulks eisen genomen worden. De proclamatie is door radio- Berlijn uitgezonden. Volgens berichten uit verschil lende delen van de Britse zóne is de uitdeling van het nieuwe geld Zondag „redelijk glad" verlopen. Mensen, die buiten hun woonplaats vertoefden en daarvan geen mel ding bij de politie hadden gedaan, kregen geen nieuw geld. Men ge looft, dat er enkele tienduizenden in die positie verkeren. Een omroeper van het onder Russische controle, gtaande station van radio-Berlijn deelde de luister aars mede, dat „deze Zondag een droeve dag voor Duitsland" was. Het Duitse nieuwsbureau D.P. D. meldt, dat de bewaking aan beide zijden van de grens tussen de Britse en Russische zóne ver sterkt is. Aan Russische zijde was het aantal wachten verdubbeld. De Britse grensbewaking was met Noorse troepen en Duitse provin ciale politie versterkt. Vrije verkoon van bepaalde artikelen in Britse zóne. Het Duitse Economisch bestuur heeft bekend gemaakt, dat een verordening van de Britse mili taire regering, die de distributie en de aankoop van een groot aan tal artikelen beperkte, is opgehe ven. Volgens het Duitse nieuws bureau D.P.D. mogen pannen, for nuizen, serviezen, electrische ap paraten voor huishoudelijk ge bruik, naaimachines, fietsen, kin derwagens, radiotoestellen en uur werken thans vrij door fabrikan ten en winkeliers worden verkocht evenals kantoorbehoeften, met in begrip van schrijf- en stencilma chines, en een aantal landbouw gereedschappen. Voorts is de ver koop van medische instrumenten aan artsen en die van teken- en precisle-instrumënten aan ingeni eurs vrijgegeven. De verkoop van motorrijtuigen aan hen, die over een voorrangs-verklaring beschik ken, is niet langer aan beperkin gen onderhevig. De Oostenrijkse autoriteiten zijn verontrust door de verdwij ning van een hoog geplaatst amb tenaar van de recherche, de 60- jarige hoofdinspecteur Anton Ma- rek. Hij verdween uit zijn woning, nadat hij opgebeld was door, naar hij zijn vrouw zeide, een Russische kapitein. Op de avond van zijn verdwijning belde hij zijn vrouw tweemaal op, doch werd verbro ken voei dat hij kon zeggen waar hij zich jevond. Marek was de gene, die de nazi-putsch van 1934 verijdelde. Hrj behoorde tot de lijfwacht van Dolfuss, de Oosten rijkse kanselier, die in dat jaar vermoord werd. Sedert de bevrij ding heeft hij zich bezig gehouden met gevallen van beweerde ont voering door de Sowjets en was hij verbonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Oos-, tenrijkse regering aal de Geallieer-' de Bestuursraad om opheldering inzake deze kwestie verzoeken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1