Ckefariiae 4 Het rapport der C. V. G. D. De promotie van Smuts Akkertje De staking in de Belgische metaalnijverheid ZWEDEN Of HET KRUISPUNT. De valuta-herziening in West-Duitsland De Belgische Landsverdediging ZAL HET ZIJN NEUTRALITEIT KUNNEN BEWAREN? ZATERDAG 19 JUNI 1948. kwartaal- over de Federale Conferentie te Bandoeny Telegram Comité Rijkseen heid aan Prinses-Regentes over compromis-voorstel ANJERDAG 1948 Jhr. van Vredenburch naar Tanger De vrijlating van Schreieder ©e loestund ïn SaScslinn# Zenuwpijnen /Vee/77 'n De strijd in Griekenland Vier beroemde geneesmiddelen tegen pijnen. Gaat Minister Bidault heen? Geallieerde Bestuursraad niet bijeen 0e toestand op Malakka „Unsc" ontvangt f 2000 van H.M. de Koningin Verklaring van Spaak Dagorder van Gottwald Het Am. hulppogramma voor Griekenland en Turkije De Londerse havenstaking Interzonaal verkeer stil Benzine voor Frankrijk DAPPERE JONGE REDSTER. Frankering- by Abonnement: Terneussen WEERSVERWA OHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond Wisselend bewolkt- Wisselend bewolkt met plaat selijke buien, bier en daar onweer. Z.-Westelijke wind; aan de kust nu en dan krach tig, in het binnenland matig, en tijdens buien af en toe vrij krachtig. Weinig verandering in temperatuur. Onder Redactionele leiding van P. Li. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Temenzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 49. VRIJE ZEEU 4de Jaargang No- 836- Uitgave Stichting „De Vrtye Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P- J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3.25 per Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Juni Opk. Ond. Opk. Ond. 19 4.19 21.03 19.28 2.36 20 4.19 21.03 20.43 3.02 21 4.19 21.04 21.47 3.38 22 4.20 21.04 22.36 4.27 23 4.20 21.04 23.12 5.27 24 4.20 21.04 23.38 6.37 25 4.21 21.04 23.57 7.49 26 4.21 21.04 0.11 9.02 27 4.21 21.04 0.24 10.13 Dmcterdagavond werd te Bata- niet geacht kan worden, represen- via het rapport der C. V. G. D. tatief te zijn voor 't Indonesische aan de Veiligheidsraad betreffen de de federale- conferentie te Ban doeng vrijgegeven voor publicatie. Het rapport vangt aan met het gedeeltee dat door de C V. G. D. zelf is opgesteld, waarin de rede nen worden opgesomd, waarom 't rapport wordt ingezonden', name lijk omdat de republikeinse dele gatie te kennen had gegeven, dat zij rechtstreeks aan de Veilig heidsraad mededeling wilde doen omtrent deze conferentie. Ingevol ge de vastgestelde procedure moet in zulk een geval de andere partij de gelegenheid hebben, haar standpunt eveneens kenbaar te maken. Alvorens hiertoe over te gaan, heeft de C. V. G. D. in een negental vragen aan beide partijen verzocht om bijzonderheden over de conferentie. Zowel de vragen als de ant woorden komen in het rapport voor. De C. V. G D. geeft slechts weer, wat beide partijen over de Bandoengse conferentie zeggen en geeft geen eigen mening weer; zij beperkt zich er toe, een motive ring te geven waarom zij meende, in de kwestie te kunnen worden betrokken. Dit is ten eerste, om dat de Veiligheidsraad aan de Commisie heef verzocht, veelvul dig rapport uit te brengen over de politieke situatie in West-Ja va en op Madoera en ten tweede, omdat de republiek aanvoerde dat onderdelen van de Renville- beginselen door de Nederlanders worden overtreden, zodat het de taak der Commissie is, dit te on derzoeken. Het rapport der republikeinse delegatie haait verschilende pers berichten aan met betrekking tot de conferentie te Bandoeng en voert aan, dat deze conferentie Het Nationaal Comité Handha ving Rijkseenheid heeft Vrijdag aan de Prinses-Regentes te Soest- dijk het volgende telegram ver zonden „Nationaal Comité Handha ving Rijkseenheid,kennis ge nomen hebbende van jongste •ptreden van Amerikaans en Australisch lid van Commissie van goede diensten, verzoekt 4e regering met meeste aan drang thans voorgoed en defi nitief een einde te maken aan 4e inmenging van de Veilig heidsraad in onze inwendige* aangelegenheden. Wij verzoeken Uwe Konin klijke Hoogheid eerbiedig, doch «iet veel aandrang dat de Re gering thans besluite alle ver dere inmenging van de Com missie van goede diensten ?.f he wijzen en aan de Veiigheids- raad te vragen die Commissie terug te roepen." w.g. Gerbrandy. I HELEGRAM COMITÉ RIJKS- HENHEXD AAN LID C. V. O. D. HEREEMANS. Het Nationaal Comité Hand having Rijkseenheid heeft een te legram gezonden aan het lid van de Commissie van goede diensten Herrem an s te Batavia. .Het Nat. Comité Handha ving Rijkseenheid, sprekende ■amens honderdduizenden Ne derlanders brengt U gaarne hulde en dank voor de juiste «i prachtige wijlze waarop U Ww taak vervult. volk. Het beschuldigt er de Ne derlanders van, de republiek voor 'n fait accompli te stellen en zegt, dat ook de vorming der voorlo pige federale regering de republiek voor een fait accompli stelde. Van Nederlandse zijde citeert men als zijnde gezaghebbend de openingsbede der conferentie door de Luit.-Gouv.-Generaal, waaruit blijkt, dat de conferentie slechts een consultatief karakter heeft en geen bindende besluiten kan ne men. Volgens het Nederlandse standpunt is de Renville-overeen komst niet overtreden en bevat ten de beginselen daarvan geen enkele beperking van het recht der regeringen, om wie dan ook harer onderdanen te raadplegen, en evenmin een beperking van het recht der onderdanen om, indien zij zulks wensen, bij de bevoegde autoriteiten petities in te dienen. Het Ned. standpunt is, dat de re publikeinse delegatie geen feiten heeft aangevoerd tot staving ha rer aanval op de conferentie en van haar bewering, dat door het houden dezer conferentie de re publiek voor een fait accompli zou zijn gesteld. Onder de bijlagen bevinden zich de oorspronkelijke uitnodigingen aan de dertien politieke leiders tot het bijiwonen der conferentie, de officiële Engelse vertaling van de openingsrede der conferentie door Dr. Van Mook en de brief wisseling tussen de delegaties en de C. V. G. D. bij de beantwoor ding der negen vragen van de Commissie. (get.) Gerbrandy." ®r. Jos. J. Gielen, Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, zal hedenavond 8 uur voer de microfoon van Hilversum II de actie voor de Anjerdag- Vrijheidsdag-1948 met een kort weord inleiden. De controle commissie van de Internationale zóne van Tanger heeft in zijn vergadering van 17 Juni benoemd tot administrateur van de Internationale zóne van Tanger Jhr. Mr. H. F. L. van Vre denburch. Naar verwach wordt, zal Jhr. Van Vredenburch deze post niet voor Augustus of September van dit jaar betrekken. Het bericht van de benoeming van Jhr. Van Vredenburch heeft zo verneemt A.NjP., in officiële kringen te 's Gravenhage geen verrassing gewekt. Het was be kend, dat Jhr. Van Vredenburch ee« ernstig candidaat was voor de post van administrateur en dat bi» zich voor die candidatuur be reid had verklaard. De Nationale Federatieve Raad van het voormalig verzet, die te Haarlem in een buitengewone spoedvergadering in verband met de vrijlating van de Kriminal- direktor der iSicherheitspolizei Joseph Schreieder bijeenkwam, heeft een motie aangenomen, waarin o.a. staat: „Dat het voor malig verzet niet kan berusten in met het rechtsgevoel in strijd ko mende invrijheidsstelling van Schreieder. De vergadering draagt het be stuur op in zo kort mogelijk tijds bestek bij te dragen aan de com pletering van het bewijsmateriaal, en voorts de Minister van Justitie te verzoeken Schreieder onmid dellijk opnieuw in hechtenis te laten nemen, opdat de psycholo gische fout der invrijheidsstelling ongedaan wordt gemaakt, welke tot vertwijfeling gebrachte slacht offers van Schreieder wel tot eigen richting moet prikkelen en opdat voorkomen wordt, dat Schreieder vluchtpogingen zou kunnen ondernemen en door hem contact zal worden opgenomen met derden, hetgeen volgens ons inmiddels reeds is geschied." Om precies 1 uur reed gistermid dag een lichtblauwe auto voor het Oosters Instituut aan het Rapen burg te Leiden, waaruit, onder gejuich van het publiek, de Zuid- Afrikaanse Staatsman J. C. Smuts stapte, die Vrijdag het ere-docto- ?aat der Leidse Universiteit ont ving.. Te ongeveer half drie be gaf de Veldmaarschalk zich te voet naar de Academie, waar hij door de Senaat werd begroet.. In middels vulde zich de Pieterskerk met genodigden. Even voor drie arriveerde de Prinses-Regentes en de Prins. Terwijl „Pro Patria" op het voorplein der Academie de eerbewijzen bracht, vertrokken de Academische Senaat en Veldmaar schalk Smuts naar de Pieterskerk waar de plechtigheid der promo tie zou plaats vinden. Na de plechtige promotie van Veldmaarschalk Smuts in de Pie terskerk te Leiden begaven het Prinselijk Paar, de pas geïnstal leerde Doctor en de Senaat zich naar het Groot Auditorium van de Academie, waar een druik be zochte receptie plaats vond. Veie honderden belangstellenden wen sten Smuts geluk met de verkre gen onderscheiding, terwijl het Prinselijk Paar zich met de Minis ters en diverse hoogleraren on derhield, o.m. met de Amerikaan se gast-hoogleraar Prof. Dr. W. E. Hocking, die eerst enige dagen ge leden het Ere-Doctoraat van Lei den in ontvangst mocht nemen. Aangezien de tijd van Smuts be perkt was, moest de receptie reeds spoedig worden beëindigd, waar na de Veldmaarschalk zich naar de Leidse studentensociëteit „Mi nerva" begaf, w ear diverse rede voeringen werdeo afgestoken en een blijvend aandenken aan dit be zoek werd overhandigd. Ook hier vertrok Smuts spoedig om nog in het. begin van de avond naar En geland terug te vliegen. Hij vertrekt Zaterdagavond om 6 uur uit Londen naar Zuid- Afrika. Het Huis van Afgevaardigden der Ver. Staten heeft een wet aanvaard, die voorziet in een vorm van militaire dienstplicht na 1 Februari a.s. De staking in de Belgische me tijdens het congres van het per- nln-trrïT*Viqi /4 <-l11i vt omTorminrlovH in l, 4- n j,„ijc j De Joodse zender meldde Vrij dagochtend, dat de premier van Israël in de Nationale Raad heeft meegedeeld, dat de Joodse staat bereid is zelfstandig met alle Ara bische staten vredesonderhande lingen ta beginnen. In verhand met de klacht van Israël bij de V. N. dat de Britse regering de pijpleiding naar Haifa en de aldaar aanwezige voorraden ruwe olie naar de Libanon over brengt, heeft Donderdag een woordvoerder van het Britse Ministerie van Buitenlandse Za ken verklaard, dat Engeland zich niet verplicht acht de Joodse staat van olie te voorzien. Volgens een hardnekkig ge rucht, dat te Lake Success gaat, worden binnenkort in de Vei'ig- heidsraad pogingen verwacht om het bestand in Palestina te ver lengen, zo mogelijk voor onbe paalde tijd. David Ben Goerion heeft in de Nationale Raad van Israël ver klaard, dat het vertrek van de In het Griekse legerbericht werd Vrijdag voor de eerste maal melding gemaakt van een succes volle grootscheepse luchtaanval" op de posities van generaal Mar- kos op de Grammosberg en in het Pindusgebergte. Volgens het legerbericht duurt de strijd in West-Macedonië voort. Hier werden 4)3 opstandelingen gedood. Twaalf gaven zich over. In* het noorden waren Griekse troepen van de Joego-iSlavisiche grens af met machinegeweren en mortieren beschoten. laatste Britse troepen uit Pales tina mogelijk het sein zou zijn voor een grootscheepse aanval op Israël en in het bijzonder op Haifa Deze strijd zou niet alleen over het lot van het land beslis sen, aldus Ben Goerion, maar ook over dat van de Joodse natie. Het hoofdkwartier van de mili taire waarnemers der V. N. wordt van Cairo naar Haifa verplaatst,' daar deze laatste plaats meer cen traal gelegen is. Donderdagavond zijn 950 Britse en 370 Soedanese militairen met een troepenschip uit Haifa ver trokken. Wanneer zware hoofdpijn, hevige rheu- matische of andere pijnen U het leven moeilijk maken, neem dan eensChefarine „4". Elk tablet bevat 4 geneesmiddelen, die elk stuk voor stuk in de hele wereld al beroemd zijn. Het helpt ook dan, wan neer een ander middel geen baat brengt. TEGEN PIJNEN EN GRIEP 20 TABLETTEN i I 0.75 taainijverheid duurt onverminderd voort en wat de onderhandelingen betreft schijnt men zich in een impasse te bevinden. De staking heeft zich hier en daar nog iets uitgebreid en in sommige kringen wordt de vrees geuit dat ook de arbeiders in de textielindustrie het werk zullen neerleggen. Naar verder vernomen wordt zou ook in de kringen der socialistische centrale voor openbare diensten overwogen worden een staking uit te roepen. De meningen schijnen evenwel verdeeld te zijn over het feit of het hier een staking -.-an 24 uur zal zijn dan wel een van onbe paalde duur. Een beslissing hieromtrent zai waarschijnlijk genomen worden Dit is de vraag, welke thans de meeste mensen In Zweden en in de Scandinavische landen bezig houdt. „De Nieuwe Gids" van gisteren brengt onder alle voorbehoud het bericht dat volgens geruchten in Parijs de heer Bidault, Minister van Buitenlandse Zaken, om ge zondheidsredenen zijh fynctie zou neerleggen. In zijn plaats zou ofwel Paul Reynaud of René Mayer, het de partement van Buitenlandse Za ken bezetten. In de beantwoording van deze vraag ligt ook de weg uitge stippeld, welke de politici, die in de herfst tot de leiding van het land zu'len worden beroepen, moe ten inslaan. Thans wordt reeds algemeen van een verandering der regering als ge velg van de nieuwe verkie zingen voor de Tweede Kamer van de Rijksdag in September ge sproken. De verkiezingsstrijd is reeds in volle gang. Vele mensen hopen, dat de verkiezingsresul taten de weg zullen effenen voor een coalitieregering. De Zweedse regering bestaat uitsluitend uit socialisten, evenals overigens ook de Noorse en de Deense re gering, met dat verschil, dat de Zweedse socialisten op een vaste parlementaire meerderheid kun nen rekenen, terwijl die van de Noorse regering slechts zeer ge ring is. De Deense regering heeft in het geheel geen meerderheid; de Deense regering-Hedtoft is een minderheidsregering, evenals haar voorganger onder Kristensen; al leen vormen ditmaal de Sociaal- Democraten de regering en niet de Venstre-partij. De Zweedse Mi nister-President Tage Erlander wordt verweten, tegen de linker vleugel van zijn partij niet genoeg op te treden. De scherpste cri- tiek richt zich echter tegen de Mi nister van Financiën Wigforss en tegen de Minister van Buiten landse Zaken Unden. Wigforss wordt door zijn tegenstanders als volgt getypeerd: „Een theoreti cus, en een eigenzinnig mens, zon der de geringste belangstelling voor de menselijke problemen van alle dag, zonder zin voor ratio nele planning in de economische politiek". De uitvoering van zijn .belastingprogramma was zijn grootste zorg en de gevolgen van deze politiek maakten zich aldus zijn tegenstanders reeds overal merkbaar, namelijk, wei nig lust tot Sparen, beperkte on dernemingsgeest, achteruitgang van de kapitaalvorming, vlucht van het kapitaal naar het buiten land, enz. De Minister van Bui tenlandse Zaken wordt als kleur loos aangeduid; zijn politiek van toegevendheidzou voor het pres tige van Zweden zeer nadelig zijn. Al is men het ook eens over de maatregelen op economisch ge bied, die een mogelijke coalitie- of twee partijenregering in de herfst zal moeten nemen om het aanzien van Zweden in het buitenland en het vertrouwen der bevolking in de stabiliteit van de valuta in het binnenland te herstellen, toch ontbreekt tot nu toe een werke lijke koers voor de buitenlandse politiek. Al zijn ook de meeste leiders der oppositiepartijen tegen een alliantie of blokpolitiek toch neigen vele politici naar de me ning, dat Zweden vroeg of laat gedwongen zou kunnen zijn, zijn neutraliteitspolitiek op te geven. De mogelijkheid der handhaving van deze neutraliteit in geval van een oorlog wordt als uiterst ge ring beschouwd. Aan de wens van de doorsnee Zweed zou het beste de bewapende neutraliteit vol doen, zoals deze in Zwitserland wordt hooggehouden, al is de Zweedse neutraliteit ook niet een staatsprincipe, zoals dat in .Zwit serland wel het geval is. In dat geval zou over de doelmatigheid der neutraliteit in het algemeen geen discussie kunnen worden ge voerd. Naast de pleitbezorgers voor de neutraliteit bestaat in Zweden ook een groep, die voor een Scan dinavisch blok of zelfs voor de aansluiting bij het West-pact op komt. Dezer dagen is de Scan dinavische samenwerking weer bijzonder actueel, daar de minis ters van Noorwegen en Denemar ken naar Stockholm zijn vertrok ken, om besprekingen met Erlan der te voeren. Van de Scandina vische solidariteit was reeds vaak sprake. In de tweede wereldoor log wilden de staten van het Noorden neutraal blijven. Dat gelukte Zweden, maar niet de door de Hitlerlegers overvallen Noren en Denen. Tot nu toe kun nen vele Denen en in nog sterkere mate de Noren, de Zweden niet vergeven, dat zij neutraal waren gebleven. Alle drie de staten wil len weer „nit in den Dym syn", ingeval er een nieuwe wereld brand zou uitbreken. De Zwe den, Noren en Denen, evenals al le andere beschaafde volkeren ho pen evenwel, dat de mensheid, de weg naar een duurzame vrede zal vinden. (Unicos Press.j (Nadruk verboden). soneel in het overheidsbedrijf, dal a s. Zondag zal worden gehouden. De staking der metaal-arbeiders heeft intussen een zeer ordelijk verloop.' Nergens heibben zich in cidenten voorgedaan en de politie heeft geen enkele keer behoeven op te treden. Het Katholieke blad ..De nieuwe Gids" van gisterenmorgen doet uitkomen, dat het volkomen illu soir zou zijn te verwachten, dat de huidige lonen in de metaalnij verheid, welke .schommelen tus sen 360 en 363 (met inbegrip van de sociale lasten 402) voor .een verhoging vatbar zouden zijn. Een loonsverhoging zou als ge volg van de buitenlandse concur rentie de bestaansmogelijkheden van deze belangrijke Belgische tak van nijverheid zeer in het ge drang brengen en als onmiddel lijk resultaat een verhoging van lonen en prijzen over de gehele linie opleveren. Het inter-geallieerde secreta riaat heeft gisterenochtend te Berlijn vergaderd, doch geen der vier bezettende mogendheden heeft om een bijeenkomst van de Geallieerde Bestuursraad ver zocht. Er was een nota van de Poolse regering ontvangen, waarin wordt verzocht de Geallieerde Bestuurs raad onmiddellijk bijeen te roepen ter bespreking van de aanbevelin gen der Londense zeslandencon- ferentie over Duitsland Daar dit initiatief door geen der militaire gouverneurs werd gesteund, werd de Poolse nota slechts van de aantekening „gektaen" voorzien. RECHTSZAKEN. 1 JAAR VOOR VERRADER VAN ILLEGALE „TROUW'-GROEP. Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam veroordeelde de 25- jarige Fr. G. Bakker uit Zaam- slag tot 1 jaar gevangenisstraf met aftrek. Bakker werd meteen in vrijheid gesteld. Verdachte was in 1943 als ille gaal werker van een „Trouw"- groep door de S.D. gearresteerd en uit angst voor de dood verried hij onder dwang een illegale ,,Trou,w"-groep. Later werd hij door de S.D. op vrije voeten ge steld, maar bleef deze behulp zaam. Verstrekkende bijzonder be voegdheden zijn verleend aan ie politie in de gehele Unie van Malakka in verband met .^roe.en- de gewelddadigheid van benden" Inheemse reservisten zijn onder de wapenen geroepen. Een „vloedgolf van moorden" heeft plaats gehad in de staten Perak en Jehore en dit breidt zich thans uit tot Noord-Malakka, al dus verneemt Reuter. In Kedah zijn twee Chinese rub- berhandelaren doodgeschoten. Te Koelim doodde men een makelaar in rubber met vier schoten uit een vuurwapen. Te Baling, op de Siamese grens, is het hoofd van de Chinese gemeenschap neerge schoten. Men verwacht, dat ook Euro pese oorlogsvrijwilligers opgeroe pen zullen worden om de politie en geregelde troepen bij te staan. Het centrum der ongeregeldheden is Tapah, ongeveer 60 km ten Zuiden van Ipoh, in Perak, waar drie Britse rubberplanters ver moord zijn. De „Free Press" te Singapore spreekt van „communistische moordenaars", die spoedig te Tapah, een centrum van grote rubber- en mijnbelangen, in sta king zouden ghan. Men vermoedt, dat er „in deze streek grote voor raden zijn". De politie heeft Donderdag 46 personen gearresteerd in aanslui ting met een politie-overval op de kantoren van het communis tisch nieuwsblad te Koeala Loem- poer, ongeveer 300 km ten Noord westen van Singapore. Twintig personen zijn gearresteerd en het gebouw werd bezet. Al met al heeft de politie te Koeala Loempoer 76 arrestaties verricht met inbegrip van acht personen, die gearresteerd zijn in het hoofdkwartier van het anti- Japanse volksleger van Malakka. De Britse commissaris-generaal voor Zuid-Oost-Azië is naar Koeala Loempoer gevlogen voor spoedbesprefcingen met Sir Ed ward Gent, Britse Hoge Commi- saris voor de Unie van Malaklka. De „U.N.A.C." (United Nations Appeal for Children) ontving van H. M. de Koningin een gift van ƒ2000. De Belgische eerste Minister, Paul Henri Spaak heeft voor de Senaatscommissie voor buiten landse zaken verklaard, dat er geen reden was om ontevreden te zijn over de voorzieningen in de zeslandenovereenkoimat te Lon den t.a.v. Duitsland. Voorzover het de veiligheid be trof had men succes gehad. Dit was iets, dat men na de eerste wereldoorlog niet had bereikt. De partijen op de Londense confe rentie hadden concessies moeten doen om een gemeenschappelijke politiek t.a.v. Duitsland te formu leren, aldus Spaak. De aanbevelingen waren der halve noodzakelijkerwijs een com promis. De hoogste waarborg voor de veiligheid achtte hij de handhaving van Amerikaanse troepen in Duitsland voor onbe paalde tijd. President Klement Gottwald van Tsjecho-Slowa kije heeft bij het aanvaarden van het opperbevel over de Tsjecho-Slowaakse strijd krachten in zijn eerste dagorder verklaard, dat de gebeurtenissen, die sedert de oorlog in het land hebben plaats gehad, „voorgoed de terugkeer van een nieuw Mun- chen onmogelijk hebben ge maakt". Hij verklaarde: „In het verleden is bewezen, dat de misdadige bourgeoisie niet in staat was om de vrijheid en onafhankelijkheid van de republiek te behouden." Onze binnenlandse en interna tionale positie is gezonder dan zij ooit is geweest. De republiek wordt gegarandeerd door de nieuwe orde van volksdemocratie en door de verdragen met de Sowjet-Unie en de andere Slavi sche landen, alsmede met de an dere democratische landen. Deze vormen de voornaamst garantie voor de verdediging van het va derland en de voornaamste bron van onze militaire kracht, dank zij de innerlijke eenheid van ons volk", aldus verklaarde Gottwald. President Truman der V. S. heeft voor het congres verklaard, dat het „hulpprogramma voor Griekenland en Turkije een stabi liserende invloed heeft ten opzich te van de directe en indirecte communistische agressie in het Oostelijke Middellandse zeege bied'". Naar President Truman's mening vormen de Britse troepen in Griekenland eveneens „een sta biliserende factor" en een „mid del ter voorkoming van invasie". Truman heeft hiermee zijn der de rapport uitgebracht over het hulpprogramma van 400 millioen dollar, bestemd voor het kwartaal JanuariMaart 1948. Het rap port meldt, dat de economische hulp voor de twee landen zal wor den bestreden uit de fondsen, die voor het Europees herstel zijn toe gewezen. De onlangs voor Grie kenland en Turkije uitgetrokken 275.000.000 dienen uitsluitend voor militaire hulp. Volgens het rapport is de mili taire situatie in Griekenland „van van het hoogste belang". Het rap port verwacht, dat de „vorming van verdedigings-Jbataillons" de toestand „aanmerkelijk zal ver beteren." Generaal Sir Brian Robertson, de Brits militaire gouverneur van Duitsland, heeft Maarschalk Vas sily Sokolovsky, de Sowjet-Rus- rische opperbevelhebber. Vrijdag avond medegedeeld, dat de valuta- herziening a.s. Zondag in de Wes telijke zones van Duitsland zal worden ingevoerd. In een brief aan Sokolovsky verklaart Robert son, dat de Britse sector van Berlijn niet bij deze herziening zal worden betrokken. Men gelooft in Londen, dat het Britse kabinet het gebruik van troepen overweegt om de aan be derf onderhevige levensmiddelen, die door de thans vijf dagen du rende Londense havenstaking niet gelost konden worden, alsnog te lossen. Bij deze staking zijn nu meer dan 1600 man betrokken De staking breidde zich Vrijdag uit naar de haven Tilburv aan de monding van de Theems. Pogin gen van de bond om de stakers weer aan het werk te krijgen zijn volkomen mislukt. In de haven Tilbury worden schepen van het vasteland gelost en geladen. Het Duitse nieuwsbureau Dena meldde Vrijdagavond, dat de Sow- jet-Russen het interzonale ver keer tussen de Oostelijke en de Westelijke zones van Duitsland geheel hadden stilgelegd. In het verslag dat de heer Nothomb, lid van de Senaatscom missie van Landsverdediging, met betrekking tot de begroting van dit Ministerie heeft uitgebracht wijfet hij op de waarschuwingen der vooraanstaande politieke lei ders en militairen in Engeland en Amerika voor de mogelijkheid van agressie tegen het Westen. Volgens Nothomib moeten de volgende feiten v°or ogen worden gehouden. 1. De Sowjetlegers bevinden zich in vogelvlucht op minder dan 200 kilometer van de Belgische grens. 2. Het gebeurde te Praag heeft de Boheemse vierhoek, deze machtige basis voor een uitval in alle richtingen, geheel ter be schikking gesteld van deze legers. 3. De Westelijke staten van Europa werden er door deze ge beurtenissen toe genoopt, hun eventuële verdedingsstrategie en hun bezettingspolitiek te herzien en onverwijld de grondslagen te leggen voor een algemeen ac- coord, welks bepalingen verruimd moeten worden. 4. Ondanks het diepe verlan gen naar vrede kan een nietig, zelfs een geografisch ver verwij derd incident, ieder ogenblik een plaatselijk conflict doen ontstaan, dat misschien niet gelocaliseerd kan worden. België kan op de meest onvoor ziene wijze in een totale oorlog worden meegesleept en het be vindt zich in een kwetsbare po sitie. Niets mag worden verwaar loosd om België daartegen te be schermen. De tot dusverre geldende rege ling van de toewijzing van benzine in Frankrijk aan buitenlandse automobilisten is, naar de K.N.A. C. van haar zustervereniging te Parijs verneemt met ingang van 15 dezer gewijzigd. Buitenlanders die per auto naar Frankrijk ko men kunnen ner maand 500 liter benzine kopen mits zij de brand stof in buitenlandse valuta beta len. dus voor wat Nederlanders betreft in guldens, waar >or hun een chèque zal worden verstrekt Bij hun binnenkomst in Frank rijk hebben zij daarenboven recht op het kopen van 200 liter ben zine mits eveneens in buitenland se valuta wordt betaald. Déze benzine, welke zij op ver toon van triptiek of carnet kun nen kopen, hebben zij nodig, om zich naar een bijkantoor van de „Banque de France" te kunnen begeven, dat gelegen moet zijn buiten de grensdepartementen en waar zij de speciale bonnen van tien liter elk tot een hoeveelheid van 500 liter kunnen verkrijgen. In verband met speciale maat regelen, welke door<le Nederland se Bank ten aanzien van deze nieuwe regeling worden onder zocht, zal zij voor Nederlandse automobilisten pas op 1 Juli a.s. ingaan. In afwachting daarvan blijft tot die datum de huidige toestand gehandhaafd. In dit zeer belangrijk oesiuit dat Vrijdag werd gepubliceerd, wordt gezegd, dat elke inwoner van de westelijke zónes 60 ruevwe Marken zal uitbetaald krijgen voor een gelijk bedrag aan oud geld. De betaling aan iedere Duitser, die in het bezit is van een identi- teits- en rantsoenering skaart zal in 2 termijnen geschieden, n 1. 40 Mark op Zondag a.s. :n 20 een maand later. De Vrgda? bekend gemaakte proclamatie is de eer ste van drie valutawetten voor de drie zónes, die gepubliceerd zullen worden. Er wordt geen ver houding voor de omwisseling van bankrekeningen in Marken ge noemd. Deze zal bewaard blijven tot de derde en laatste wet be treffende de valutahervorming „op een latere datum" gepubli ceerd is. Volgens de proclamatie wordt het oude geld van Duitsland de Reichstmark, de Rentenmarken, de geallieerde bezettingsmarken Maandag 21 Juni ongeldig. De enige uizondering, die gemaakt zal worden, is die voor de oude Markbiljetten en munten tot aan de waarde van 1 Mark. Teneinde een tijdelijk tekort aan klein wis selgeld te voorkomen, zullen deze kleine bankbiljetten en munten in gebruik hlijvèn tot nader order te gen een tiende van hun oude no minale waarde. Niemand zal meer dan 50 stuks van het kleine wis selgeld bij betalingen behoeven aan te nemen. Postzegels zullen geherwaardeerd worden tot op een tiende van hun yroegere waarde Het zich bij het Duitse publiek bevindende geld, alsmede de reke ningen bij banken, spaarbanken en postspaarbankinstellingen, zul len op een latere datum in niauwe „Deutsche Marken" worden om gewisseld. De omwisselingsverhou ding, welke op drastische wijze de totale hoeveelheid ir> omloopsdjnd geld zal 'beperken, alsmede andere bijzonderheden betreffende de om wisseling van deze bedragen, zul len binnenkort in andere wetten gepubliceerd worden. Tijdens deze latere omwisselingstransacties zullen de quota, die per hoofd reeds werden ontvangen, afge trokken worden van de" bedragen in Deutsche Marken, waarna uit betaling aan de rechthebbende of creditering van deze volgt. Lonen en salarissen moeten van Zondag af in de nieuwe munt uit betaald worden en voor arbeiders, die hun loon een halve tot een hele maand vooruit ontvangen, is een regeling getroffen. 'Voor alle geldelijke verplichtin gen in Reichsmarken of het oude geld is een moratorium van gen week afgekondigd. In de week eindigende op 26 Juni zullen dus geen schulden betaald worden. Donderdagmiddag viel te 's- Gravenhage de vijfjarige J. H. L. in het water aan de Z W.-Buiten singel. Het dertienjarige meisje P. N„ dat ziek thuis voor het raam zat, verliet haar huis, sprptig te water en redde het kind. Zij moest zich na de redding onder geneeskundige behandeling stel len. Haar toestand .zowel als die van het geredde kind, is bevredi gend.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1