Communiqué van de R. V. D. De staking te Clermont-Ferrand Sowjets verlaten vergadering militaire bestuursbureau HET „BEZETTINGSSTATUUT" Vragen aan de Minister VRIJDAG 18 JUNI 1948. Advertentieprijs over de besprekingen tussen Dr^ Van Mook en Mohammed Hatta Communiqué C. V. G. D. en persconferentie over compromis-voorstel De valuta-hervorming in Duitsland Lijst van verzoekschriften Staking in de Belgische metaalindustrie De onrust in Malakka De kerk in Tsjecho-Slowakije voor West-Duitsland Amerikaans vliegtuig neergestort Frankering by Abonnement; Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. AF EN TOE REGEN. Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen, later brekende be wolking met plaatselijk regen buien. Aan de kust tijdelijk krachtige, eldera matige tot vrjjj krachtige Zuidwestelijke wind. Koel. 4de Jaargang No- 835- Verschynt dagelijks Drukkerij N.Vi. Firma P. J. van de Sande Terneuzen per mm 10 Ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie*' tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- Het communiqué van de R.VD.. van gisteren zegt: „De besprekingen tussen Dr. Van Mook en Mohammed Hatta werden gisteren voorlopig afge sloten. De besprekingen werden in een vriendschappelijke geest gevoerd en betroffen alle voor- naamste punten, waarop verschil len van inzicht tussen de Neder landse en Republikeinse delegatie naar voren waren gekomen. Als gevolg van deze besprekingen zul len beiden thans nader overleg voeren met hun regeringen, ten einde na te gaan op welke wijze deze verschillen zouden kunnen worden overbrugd." De Australische en Amerikaan se leden der Commissie voor goe de diensten hebben Donderdag hun inzichten bekend gemaakt ten aanzien van hun voorstellen. Een Donderdag door de Commissie uitgegeven communiqué zegt o.m., dat deze beide leden der Commis sie verbaasd waren door de pro minentie, welke hun voorstellen hebben verkregen, welke voorstel len verleden week vertrouweijik' en voorlopig aan Dr. Van Mook en Moh. Hatta zijn overhandigd. „Toen de onderhandelingen bijna tot stilstand gekomen waren, leek het nogal vanzelfsprekend, dat één of meer vertegenwoordigers van de moeilijkheden tussen heide partjjen, met geen gedachte aan publicatie, behalve in dien de eindafrekening zou moeten wor den opgemaakt van wat de Com missie had trachten te doen". Het communiqué zegt, dat bei de leden van mening zijn, dat geen procedure-regeling is ge schonden. ,JDe verklaring, welke in het Nederlandse communiqué wordt toegeschreven aan het Ameri- Van een betrouwbare" autoriteit werd gisterenochtend vernomen, dat a.s. Zondag de valuta-hervor ming in drie Westelijke zones van Duitsland, met uitzondering van Berlijn zal worden ingevoerd. Het vastgestelde bedrag van 40 mark zal aan de plaatselijke distributiekantoren op Zondag worden uitbetaald, terwijl een week later 20 mark zal worden betaald. De omwisseling van nieuw geld voor oud zal bij die gelegenheid geschieden in de verhouding van 10 tegen 1, doclwle vastgestelde quota zullen worden gerekend deel uit te maken van het totale bedrag in contanten, dat wordt aangegeven,, en dat zal worden omgewisseld in de verhouding van een nieuwe mark voor 10 oude Deze laatste verhouding zal niet alleen gelden voor kasgeld, doch ook voor saldi bij spaarbanken en andere banken. 50 zal na 10 tot 14 dagen worden omgewisseld, binnen 4 weken opnieuw 20 °/o, en enkele weken later de overige 30 In afwijking van de Duitse wensen, zullen belastinghervor mingen waarschijnlijk eerst na de monetaire hervorming worden af gekondigd. Men ziet hierin een compromis tussen de Franse en Duitse voor stellen, welke laatste slechts ho gere belastingen wensen in sta ten met begrotingstekorten en lagere belastingen in andere sta ten. kaanse lid van de Commissie, dat de gewoonte om geen informele suggesties te publiceren de enige wijze is, waarop de Commissie voor goede diensten haar taak met succes kan vervullen, schijnt ontleend te zijn aan een lid van de Amerikaanse delegatie en geeft als zodanig dus de inzichten weer van eerstgenoemde met be trekking tot de zienswijze van de laatste. In, ieder geval lijkt het alsof een en ander niet op de hui dige kwestie van toepassing is". Het communiqué vervolgt: De Australische en Amerikaanse leden der Commissie waren van zelfsprekend teleurgesteld, te ver nemen, dat het „working paper", waarin de betreffende voorstellen zrjn vervat, niet kan worden be sproken. Naar hun mening volt het „working paper" binnen het kader van hetgeen beide betrok ken partijen trachten te hereiken. Deze leden betreuren het diep, in dien hun moeite de zaak eerder bemoeilijkt dan bevordert, zoals de Ned. regering heeft verklaard Ook kunnen zij het er niet mede eens zijn, dat 't „working paper" strijdig is met de beginselen der overeenkomst. In handen der commissie voor de verzoekschriften uit de Twee de Kamer is o.a. het volgende adres, ten aanzien waarvan de commissie, op de daarbij vermelde gronden, het volgende voorstel doet: Een van Prof. Mr. P. S. Gerbrandy te 's-Gravenhage en acht anderen, waarin zij de Ka mer verzoeken de Procureur-Ge neraal bij de Hoge Raad der Ne derlanden, overeenkomstig de ar tikelen 41® van de wet, houden de regeling van de verantwoorde lijkheid van de hoofden der Mi nisteriële Departementen, op dracht te geven een vervolging in te stellen, wijl uit door adressan ten aangevoerde feiten ernstige vermoedens zouden voortvloeien, dat de leden der Regering, die se dert November 1945 deel hebben uitgemaakt van het Kabinet en voor dezelfs daden, overeenkom stig het bepaalde in artikel 2 van de wet op de Ministeriële verant woordelijkheid van 2 April "1855, verantwoordelijk zijn, zich schul dig zouden hebben gemaakt aan het niet zorgen voor de uitvoering der Grondwet en der wet op de Indische staatsinrichting en het besluit 66 voor zover die van de Kroon afhangt, zomede aan het misdrijf van artikel 355, sub 3, van het wetboek van strafrecht, n.l. het geven van beschikkingen of bevelen, wetende, dat daardoor de Grondwet of andere wetten van de staat of zijn koloniën of bezittingen in andere werelddelen worden geschonden. De commissie, overwegende, dat kennisneming door de leden van de inhoud van dit adres voor de arbeid der Kamer van belang zou kunnen zijn, stelt aan de Ka mer voor bedoeld adres neder te leggen ter Griffie, ter inzage van de leden. Het aantal stakende arbeiders in de Belgische metaal-industrie bedroeg Woensdagmiddag 225.000 en verwacht wordt dat dit cijfer gisteren tot boven de 250 000 zou stijgen. Dat een langdurige Staking in de metaalindustrie een ware ramp voor België zou kunnen beteke nen blijkt wel uit het feit, dat de uitvoerproductie in deze Belgische sleutelindustrie het derde gedeel te van de totale uitvoereijfer uit maakt. Volgens een officiële Ameri: kaanse verklaring heeft de ge hele Sowjet-Russische delegatie Woensdagavond de verg,adering van het militaire bestuursbureau te Berlijn verlaten zonder enige verklaring te geven of zich bij de voorzitter te verontschuldi gen. De Sowjet-pers stelt de Ame rikaanse kolonel Frank Howley verantwoordelijk voor het afbre ken» van de vergadering van het Geallieerd Militair Bestuurs bureau, welke vergadering werd gesloten, nadat de Sowjet-delega- tie verklaard had niet langer te kunnen deelnemen; tevoren had kolonel Howley, de vertegenwoor diger der V. S., de vergadering verlaten. In het officiële in de Duitse taal verschijnende Sowjet-blad „Tagliche Rundschau" komt een verslag voor, dat zegt: „Tegen het einde van de bijeenkomst van het militair bestuursbureau, toen de Sowjet-afgevaardigde voor stelde maatregelen te bespreken Bij een razzia te Koeala*Loem- poer (Unie van Malakka) heeft de politie in het gebouw van het communistisch dagblad Min Sjeng Paoe 20 communistische arbeiders gearresteerd. Volgens functionnarissen van de veiligheidsdienst te Singapore blijkt in Malakka niet, dat de S. U. „of enig ander overzees communistisch lichaam" de plaat selijke communistische uitdaging aan de regering van Malakka leidt. Zij voegden er echter aan toe: „de gebeurtenissen in Zuia- Oost-Azië verlopen volgens het verwachte schema, nu het com munisme in Europa tegengewerkt wordt". Arthur Creech Jones, de Engel se Minister van Koloniën, heeft in het parlement meegedeeld, dat het Ministerie overweegt troepen te gebruiken voor het herstel van de orde in Malakka. Men staat op het punt een beslissing te nemen inzake het verbannen van perso nen, die bij onwettige handelin gen betrokken zijn. Op één na kunnen alle vijf moorden van Woensdag en de twee moordpo gingen van verleden week gerang schikt worden onder het hoofd „georganiseerd geweld", aldus de Minister. Lord Listowel, Minister van Staat voor de Koloniën, verklaar de in het Hogerhuis: „Wij zijn ons bewust dat het communisme achter een groot aantal van deze gewelddaden staat". om de stoffelijke positie der Ber- lijnse arbeiders te verbeteren, vestigde kolonel Howley, de in druk, dat hij deze voorstellen niet wenste te bespreken. Hij ver klaarde, dat hij de volgende dag veel te doen had en dat hij nu ging 'slapen. Met deze woorden liep hij naar de deur en voegde er aan toe, dat zijn plaatsvervanger zijn taak op de bijeenkomst zou overnemen. Daarop heeft de Sow- jet-afgevaardigde, kolonel Jeliza- rof, te kennen gegeven, dat hij aan de bijeenkomst niet verder zou deelnemen, zo lang kolonel Howley zich voor zijn optreden niet verontschuldigd zou hebben." Op de wegen naar Clermont zijn vele politiecordons opgesteld. Tal rijke vrachtwagens met stakers op weg naar Clermont zijn tegen gehouden. De treinen uit Parijs rijden tot Gerzat, op 6 km van Clermont. Twee stakers zijn door de recht bank veroordeeld, een eerste tot drie maanden gevangenisstraf wegens het dragen van wapenen, terwijl de tweede, die de feiten niet hekend, aangehouden blijft. Gistermiddag zijn zeven sta kers voor de rechtbank versche nen. Een hunner is tot 4 maan den gevangenisstraf veroordeeld, terwijl de anderen aangehouden blijven. André Carrel beschouwd in een artikel, dat in ,,1'Humanité" is verschenen, de gebeurtenissen te Clermont Ferrand als een aflei dingsmanoeuvre, want zo schrijft hij, „ieder neemt aan, dat de rege- ringspolitiek inzake de prijzen mislukt is. Geheel Frankrijk weet dat de prijsdaling niet gekomen is, en weet ook dat de Ministers voor de reactie gecapituleerd hebben, door het principe van de Laiciteit De Tsjecho-Sowaakse President, Klement Gottwald, heeft bij het in ontvangst nemen van de geluk wensen met zijn verkiezing aan een kerkelijke delegatie verluaard, dat spoedig een algehele overeen komst tussen kerk en staat tot stand zou komen, mits allen van goede wil blijk zouden geven en allereerst de belangen van staat en volk in het oog zouden houden Dr. Josef Berna, de Aartsbis schop van Praag, die de delegatie leidde, heeft volgens het Tsjecho- Slowaakse Nieuwsbureau Ceteka verklaard, dat de Katholieke gees telijkheid getrouw en onvoorwaar delijk haar verplichtingen ten op zichte van de kerk zou vervullen. Hij zeide er van overtuigd te zijn, aldus Ceteka, dat de godsdienst vrijheid, welke door de grondwet wordt gewaarborgd, ten volle ge respecteerd zou worden, en zeide te hopen, dat alle problemen be treffende kerk, scholen en reli gieuze organisaties op een wette lijke basis geregeld zouden wor den. De premiers van de elf West- Duitse staten zullen waarschijnlijk voorstellen waarbij het militaire bestuur voor de binnenlandse aan- geledenheden van West-Duitsland wordt afgeschaft, horen, wanneer zij de militaire gouverneurs van de Westelijke zones ontmoeten om de aanbevelingen van de Lon- dense conferentie der zes mogend heden te bespreken. Officiële kringen te Londen be vestigden, dat men tijdens de Londense conferentie tot overeen stemming was gekomen ten aan zien van de voornaamste princi pes van een „bezettingsstatuut", waarbij de binnenlandse souve- reiniteit van een toekomstige Duitse regering wordt gegaran deerd. Men neemt aan, dat de gezags- sferen van de nieuwe regering en van de bezettende mogendheden duidelijk bij de wet moeten wor den aangegeven, indien de Duitse regering in het Westen meer zal zijn dan een schijnrsgering. De Westelijke mogendheden kwamen overeen dit punt duidelijk te ma ken voor de eerste bijeenkomst van de constituërende vergade ring. Die overeenkomst te Londen was echter alleen in principe. De coördinatie van de drie afzonder lijke ontwerpstatuten, opgesteld door deskundigen van elk der drie bezettende mogendheden, werd overgelaten aan de drie militaire gouverneurs. Indien het statuut wordt aan vaard, zou het militaire bestuur zich beperken tot aangelegen heden, die de Duitsland opgelegde verplichtingen ten aanzien van internationale veiligheid, herstel betalingen en internationale eco- samenwerking betref- nomische fen. Voor binnenlandse aangelegen heden zou de West-Duitse rege ring alleen verantwoording ver schuldigd zijn aan de Duitse kie zers. De text iel voorziening. Het Tweede Kamerlid Neder- horst (Arb.) heeft, aan de Minis- ter van Economische Z^ken schriftelijk de volgende vragen gesteld 1. Is het de Minister bekend, oat in geen enkele sector het met de voorziening zo slecht gesteld is als in de textielsector, alwaar de huidige consumptie nog slechts ongeveer de helft bedraagt van het vóóroorlogse verbruik, het geen ten enenmale onvoldoende is om ook maar in de dringendste behoeften te voorzien 2. Is de Minister niet van me ning, dat de textielvoorziening een sterke achterstand vertoont hij de voorziening van andere ar tikelen, zoals schoenen, die sinds korte tijd geheel vrij van distri butie zijn? 3. Is het de Minister, bekend, dat bovendien de qualiteit van deze toch al schaarse voorziening in ernstige mate gevaar loopt door de voorgeschreven vermin dering van het wolpercentage, en is in verband hiermede de vrees niet gewettigd, dat de qualiteit van de ,.utilyti"-productie hiervan de nadelige gevolgen zal ondervin- weder op te rakelen. Geheel Frankrijk weet tenslotte, hoezeer het prijsgeven van veiligheid e* herstelbetalingen te Londen de wederopbouw bij voorrang van West-Duitsland aanmoedigt en vergemakkelijkt. In die omstan digheden begrijpt men, dat een Jules Moch getracht heeft de Franse natie, die zich van deze werkelijkheid bewust is, te verde len." Volgens ,,Le Populaire" is de muiterij van Clermont Ferrand het resultaat van een dubbele provocatie: provocatie van aller hande sjacheraars, die niets geven om de ellende van de arbeiders en die ten koste van de arbeiders hun luxe vOsren en, ondanks alle liberale theorieën, de prijzen der producten van dagelijks gebruik door beschermingsmaatregelen op voeren: provocatie van de com munisten, die op last van het Komiinform de rechtvaardige ver zuchtingen van het proletariaat behendig uitbuiten". Vakverenigings-afgevaardigden hebben een bijeenkomst belegd met de directie van Bergougnan- fabriek om te pogen het geschil op Jte lossen. De stakers verlan gen: 1. dat de politie zich terug trekt; 2. dat de gearresteerden zullen worden vrijgelaten. Indien aan deze eisen voldaan zou worden, zullen de stakings leiders de 30.000 sympathiestakers verzoeken het werk te hervatten Een vliegtuig van de „United Air Lines" is Donderdag nabij Mount Carmel (een stad in Penn sylvania) brandend neergegstort. Te Washington deelde de raad voor de burgerluchtvaart mede, dat bericht was ontvangen, dat er geen overlevenden waren. De „United Airlines" te New York deelde mede, dat het neer gestorte vliegtuig een van die toestellen moet zijn, die vliegen v'an San Diego naar New York, met 37 passagiers en een 4 kop pen tellende bemanning aan boord. Volgens ooggetuigen is er niets van het toestel overgebleven en zou het tegen een hoogspannings- draad zijn opgevlogen. Een groot stuk van het omliggende bos ging in vlammen op. Het vliegtuig is een viermotorige „Douglas DC Y", een type, dat pas onlangs na gedurende meer dan 4 maanden niet te hebben gevlogen wegens constructiefouten weer In de al gemene dienst opgenomen werd. VOORKOM BOS- EN HEIDE BRAND. De K.N.A.C. verzoekt alle auto mobilisten dringend geen bran dende sigaretten- of sigareneind- jes naar buiten te werpen, aange zien daarvan enorme schade het gevolg kan zijn. den, hetgeen in het bijzonder de minder draagkrachtige volksgroe pen zal treffen? 4. Sluit, naar de mening van de Minister, de achteruitgang in qualiteit. welke het gevolg is van de vermindering van het wolper centage, ook voor industrie en handel ge,en onnodige risico's in, nu besloten is op korte termijn de economische unie met België en Luxemburg tot stand te brengen en industrie en handel dan het ge vaar lopen met onverkoopbare voorraden textielgoederen van slechte qualiteit te blijven zitten, en is er, gezien deze groei naar een economische samenwerking in Benelux-verband, niet eerder aan leiding tot een geleidelijke verbe tering dan tot een verslechtering van de qualiteit van de textielpro- ductie? 5. Is de Minister derhalve be reid deze risico's te voorkomen en de naam van de utilyti-productie in de textielindustrie hoog te hou den-, het wolpercentage tot het vroegere peil'terug te brengen en verder alle maatregelen te nemen, ten einde ook quantitatief het voonzieningsniveau in de textiel sector welke na de voedselsector als de ^belangrijkste der volks huishouding is te beschouwen ,op korte termijn te verbeteren? f

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1