Voorlopige afbreking der onderhandelingen jn Indië I] et Ongeregeldheden te Clermont Ferrand Koopwoede in West-Duitslandi l/teespasMie li Oe Italiaanse koloniën T t DONDERDAG 17 JUNI 1948. Het bombardement van de vissersschepen Officieel communiqué over stap der leden van de Comm. voor Goede Diensten Komende Donauconferentle Gewelddaden in Perak Qe Amerikaanse marine Labourleden eist overleg met Sowjet-Rusland De Palestijnse kwestie Minister Mansholt over de Het verkeer te Berlijn I I Frankering by Abonnement: Temeuzen WKERSVERW ACHTING medegédeeld door het K N.M.I, te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Weer toenemende bewolking. Weer toenemende bewolking met in de loop van de dag op de meeste plaatsen eiiige regen. Matige, nu en dan vrij krach tige wind tussen W. en Zuid. Weinig verandering in tempe ratuur. 4de Jaargang No. 834- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V* Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal Advertentieprijs per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. In het reeds eerder aangekondigde communiqué van de Com missie van goede diensten, dat gisterenmiddag werd gepubli ceerd, wordt o.m- gezegdv dat de Ned. delegatie gisteren aan de Commissie van goede diensten heeft medegedeeld, het raad zaam te achten „voorlopig" de besprekingen met de Republi keinen af te breken „in verband met de publicatie van een strikt vertrouwelijk document, op 10 Juni door de heer Dubois aan de Luit.-Gouverneur-Generaal overhandigd." Het communiqué vermeldt ver der, dat het desbetreffende schrij ven van de Ned delegatie is on dertekend door de heer Van Vredenburch. Deize zegt in dit schrijven o.a., dat de Ned. delegatie aan de Ned. regering om instructies heeft gevraagd. In afwachting^ dezer instructies acht de Ned. delegatie het raadzaam, de besprekingen tussen de delegaties voorlopig af te breken met uitzondering van die betreffende de uitvoering van het bestand. Het communiqué vermeldt ver der, dat deze brief werd bezorgd vlak voor de op gisteren uitge schreven vergadering der agenda commissie op welke vergadering derhalve alleen de Commissie van goede diensten en de Republikein se delegatie aanwezig waren. De voorzitter, de heer Herre- mans, las in deze vergadering de brief van de heer Van Vreden burch voor. Na de voorlezing van de brief van Jhr. Van Vredenburch legde het Amerikaanse lid van de Com missie van goede diensten, de heer Coert Dubois, de volgende vérklaring af: „Ik wens officieel ter notule ring te verklaren, dat ik van de Amerikaanse ambassade in Den Haag heb vernomen, dat aldaar bekend is, dat een artikel van Daniel Schorr in het „Time Ma gazine", van ongeveer 4000 woor- dn, is gebaseerd op een interview met mij. Niet alleen is dit niet waar, doch nimmer heb ik of enig lid der Commissie van goede diensten deze kwestie besproken met enig correspondent of iemand buiten de Comm. van goede diensten, sedert of voor mijn onderhoud met de hèer Van Mook op Donderdag j 1. Ik heb de Amerikaanse corres pondenten Woensdagmorgen ge sproken en zij verzekerden mij, bereid te zijcn, mede te verklaren, dat ik geen informatie met be trekking tot het betreffende do cument heb gegeven aan enig correspondent" aldus de ver klaring van de heer Coert Dubois. Het communiqué van de Comm. van goede diensten vervolgt, dat Moh. Roem het'betreurde, dat de Ned. delegatie het nodig heeft geoordeeld, deze stap te nemen om redenen, welke de Repub. dele gatie niet kende. Moh. Roem zei- de, dat de Ned. delegatie, zoals de procedure dit bepaalt, tijdig De Amerikaanse luchtmacht in het Verre Oosten heeft toege geven verantwoordelijk te zijn voor het bombarderen van een aantal vissersvaartuigen bij oefe ningen ter hoogte van de kust van Oost-Korea op 8 Juni j.l., waar volgens de Koreaanse auto riteiten 11 schepen tot zinken werden gebracht en 14 vissers het leven verloren. Uit na ddt» ^betreurenswaardige incident" genomen foto's is ge bleken, dat zich een aantal kleine schepen in de gevaarlijke zóne bevonden, die waarschijnlijk aan de aandacht zijn ontsnapt, omdat ter plaatse rotspunten boven het water uitsteken. TWEE VLIEGENDE FORTEN TERECHT. Volgens de New Yorkse radio zijn twee van de drie vliegende forten, die op weg van de Azoren naar Palestina werden vermist, Woensdag op Corsica geland, en, na getankt te hebben, vandaar weer vertrokken. kennis had behoren te geven van haar voornemen, om de vergade ring van Woensdag niet bij te wonen en voegde hieraan toe, dat noch hij, noch zijn delegatie iets afwisten van de publicatie van enig document of enige brief. De heer Herremans verklaarde dat, indien het betreffende docu ment aan de pers was overhan digd, dit een uitzonderlijk ern stige zaak was, die geheel onver wacht kwam en een urgentie procedure nodig maakte, zodat de Ned. delegatie er niet voor kon worden gelaakt, dat zij niet 24 uur tevoren van de verhinde ring heeft kennis gegeven. De heer Herremans voegde hieraan toe, dat in verband met het on derhoud tussen de heren Van Mook en Hatta, niemand in on gemak kwam door het uitstellen der onderhandelingen. Moh. Roem deelde mede, dat hij terstond Moh Hatta op de hoogte zou stellen en dat hij zich zijn rechten voorbehield. Naar aanleiding van de in de pers verschenen berichten aan gaande een door twee leden van de C. G.. D. opgesteld document wordt officieel medegedeeld De Nederlandse regering heeft overwegend bezwaar tegen de ge volgde gang van zaken. Beide partijen hebben immers de hulp van de C. G. D. aanvaard in het vertrouwen aldus gemak kelijker te geraken tot oplossing van de tussen hen bestaande ge schillen. Voor de uitoefening van haar taak stelde de C. G. D. de proce- dure-regel op, dat alleen op ver zoek van beide partijen harerzijds suggesties zouden worden gedaan. Verder verklaarde in het bij zonder de Amerikaanse delegatie nog op 27 Februari j.l., dat het gebruik om informele suggesties niet te publiceren, de enige wijze was, waarop de C. G. D. haar taak met succes kon vervullen. Geen der partijen heeft de C. G. D. formeel gevraagd in de huidige phase van de onderhan delingen. eigen suggesties te doen tot oplossing van het geschil. In tegendeel: de Luit.-Gouv.-Gen. heeft op 4 Juni schriftelijk ver zocht, dat de Commissie zich in dit stadium van ieder initiatief zou onthouden, aangezien een rechtstreekse bespreking tussen de 'heren VanMook en Hatta in het voornemen lag. Het document, waarop vorenbe doelde persberichten betrekking hebben, is afkomstig van slechts twee der drie leden van de Oom missie en is dus niet als een stuk van de Commissie als zodanig aan te merken. Deze indiening acht de Rege ring echter niet alleen op alle gronden onjuist, doch bovendien is de inhoud van het stuk op menig punt in strijd met de door beide partijen als basis voor het politiek accoord aanvaarde Ren- ville-beginselen. Een en ander heeft de Regering aanleiding gegeven aan de betrok ken leden van de C. G. D. te doen mededelen, dat bedoeld stuk door liaar niet als basis voor discussie kan worden'aanvaard. Zulks is te minder mogelijk, omdat de Renvillé-beginselen in overeenstemming zijn met de richtlijnen, ontleend aan het be ginselprogramma .van Linggadja- ti, welke een plaats hebben ge vonden in de aanhangige voor stellen tot grondwetsherziening. De Nederlandse Regering is tenslotte van oordeel, dat, afge zien van alle formele en mate riële overwegingen, de oplossing van het geschil door dit initiatief veeleer is bemoeilijkt dan bevor derd. Terwijl de geallieerde militaire gouverneurs en Duitse function- narissen in Frankfort vergaderen, trachten de Duitsers in West- Duitsland enerzijds hun geld uit te geven en anderzijds weigeren zij transacties aan te gaan totdat zij zekerheid hebben omtrent de geruchten over de valuta-hervor ming, die op handen is f Op de zwarte markt in de in dustriesteden van het Ruhrgebied is practisch niets meer te kopen, daar de handelaren liever geen geld ontvangen, dat misschien over een paar uur waardeloos zou kunnen zijn. Uit Solingen en Remscheid wordt gemeld, dat gerantsoeneer de en andere artikelen, waarmede de winkels anders tamelijk goed bevoorraad zijn, nu. verdwijnen. In Keulen weigerden garage houders voorlopig reparaties aan te nemen. Op aanplakbiljetten staat te lezen, dat ongeveer 1500 wisselkantoren zijn opgericht. Volgens de Hamburg.se senaat De- Sowjet-Russische ambassa de te Washington heeft het Ame rikaanse Ministerie van Buiten landse gaken doen weten, dat de regering der S. U. er in toestemt, op 30 Juli een conferentie van de vier grote mogendheden en de Donaustaten te houden. Het voorstel om deze conferen tie te Belgrado te houden acht de S. U. echter niet aanvaardbaar, omdat de Joego-Slavische regering de Sowjet-Russische heeft doen weten, dat de noodzakelijke faci liteiten voor een dergelijke con ferentie op die datum moeilijk verleend zullen kunnen worden. De S. U. gaat er eveneens mee accoord, dat Oostenrijk met raad gevende bevoegdheid wordt uit genodigd. zal de inwisseling van oud tegen nieuw geld waarschijnlijk op een van de volgende Zondagen plaats hebben. De koopwoede in de stad werd aangewakkerd toen Maan dag kisten onder strenge militaire bewaking aan de Centrale Bank werden bezorgd. Men neemt aan, dat deze kisten het nieuwe geld bevatten. Volgens andere berich ten zou dit geld Maandagavond ook in Hannover, Keulen en Duesseldorf zijn afgeleverd. Offi ciële kringen in Duesseldorf ver klaren, dat men met de uitgifte van het nieuwe geld niet langer dan enkele dagen kan wachten. De Zuidafrikaanse regering heeft aan de Londense conferentie der plaatsvervangers van de Mi nisters van Buitenlandse Zaken doen wéten, dat zij „niet de pre tentie heeft het bestuur te voe ren" over enige voormalige Ita liaanse kolonie. De toekomst van de voorma lige Italiaanse koloniën hangt vol gens de Zuid Afrikaanse verkla ring tennauwste samen met die van het gehele Afrikaanse conti nent. Men moet in de eerste plaats rekening houden met „het mate riële en, morele welzijn d<er bewo ners", voorts met hun wensen wat betreft hun regeringsvorm. De Zuid Afrikaanse regering behoudt zich het recht voor om nadere uiteenzettingen te geven na ontvangst van het rapport der commissie van onderzoek in de voormalige Italiaanse koloniën (een commissie ingesteld door de plaatsvervangers) Reuters Zuid-Afrikaanse cor respondent tekent hierbij aan, dat deze verklaring opgesteld is vóór de verkiezingen, die Malan aan het bewind brachten in de plaats van -Smuts. Gisterenmorgen vroeg zijn troe pen en versterkingen gerequi- reerd en naar de industriestad Clermont Ferrand in Midden- Frankrijk gezonden, nadat 20 per sonen werden gewond in een veld slag tussen de politie en stakers in een fabriek. De politie maakte hierbij gebruik van traangas en de stakers van gummistokken, stalen kogels en flessen zwavel zuur. De ongeregeldheden begon nen Dinsdagavond toen een parti culiere auto, die langs de fabriek reed en door de stakers voor een politieauto werd aangezien, werd aangevallen. Nader wordt gemeld, dat het aantal gewonden 80 bedraagt. Toen het gevecht met de politie een half uur aan de gang was, werd troepenhulp ingeroepen. Het was toen ongeveer middernacht. Met behulp van traangas werd de orde hersteld, maar later gin gen de stakers opnieuw tot de aanval over. Zij klommen op de daken van de rondom de fabriek gelegen gebouwen en bekogelden de politie met stukken staal. Bij het aanbreken van de dag nam de aanval der stakers in kracht toe. Zij hadden zich in loopgraven verschanst, die met boomstammen versterkt waren. De sirenes van de Bergougnan- Met stenguns en revolvers ge wapende Chinezen hebben op een plantage in Perak (Unie van Malakka), 35 ion van Ipoh, drie Europese planters doodgeschoten en een aantal loodsen, gebruikt voor het roken van rubber, in brand gestoken. Ghurka-troepen zijn naar de plantage gezonden. Alle Europese vrouwen en kinderen zullen uit het betrokken district worden ge ëvacueerd. Een politie-officLer verklaarde tegenover Reuter: „Er bestaat geen twijfel aan, dat de moorden weraien gepleegd door 4e commu nistische organisatie „De sterke aria", &ie ei op uit is de rubber en t'nindustrk in dit land te ver nietigen." Hoge Commissaris Sir Edward Gent heeft meegedeeld, dat de autoriteiten in de betrokken vier districten vergaande bevoegd heden zullen krijgen met het oog op de heersende wetteloosheid. Op onwettig bezit van wapens en springstoffen wordt de doodstraf gesteld. De Amerikaanse Senaat heeft Dinsdagavond een uitgaaf van 3.686.733.250 dollar ten behoeve van „de krachtigste oorlogsvloot ter wereld" goedgekeurd waar mede het door het Huis van Af gevaardigden vastgestelde bedrag nog met 125 millioen dollar ver hoogd. Onder meer zal zes millioen dol lar worden besteed voor de bouw van het grootste vliegdekschip ter wereld. Voor. vliegtuigen in dienst van de marine zat het komende jaar 30 millioen dollar worden uitgegeven. Het marine-personeel zal in dat jaar tot 527.014 officie ren en manschappen worden uit gebreid. Tien Labouraf ge vaardigden heb ben een motie ondertekend, waar bij de bijeenroeping van een con ferentie van vier (met de S.U.) wordt geëist om het Duitse pro bleem -en de internationale con trole op het Ruhrgebied met deel neming van Sowjet-Rusland te onderzoeken. De ondertekenaars van deze motie zullen Morrison verzoeken een speciaal debat over deze motie te doen plaats hebben, of haar bij een eventueel debat over Duitsland te doen behande len. De secretaris-generaal van de Arabische liga Azzam Pasja, heeft Reuter meegedeeld, dat de hoofd voorwaarden, welke door de Ara bieren ter kennis zijn gebracht van de bemiddelaar der V." N„ Bernadotte, inhouden: 1. géén verdeling van Pale stina; 2. géén Joodse staat. fabrieken en Olliersfabrieken zijn de gehele nacht door de stakers in werking gesteld. Steeds weer klonk het naargeestig geluid om de arbeiders van de andere in richtingen te hGlp te roepen. Te 4.45 uur in de ochtend be gonnen de opstootjes. De stakers ifestookten de leden der Mobiele Garde met flessen zwavelzuur, stalen kogels en bouten. Vervol gens wierpen de stakers een bar ricade op. De politie-agenten werden genoodzaakt met traangas gevulde granaten te gebruiken. De garnizoenstroepen zijn op voet van oorlog en verscheidene deta chementen infanterie en lucht macht bevinden zich bij de fabrie ken, die op het ogenblik geheel zijn ingesloten. Het totale aantal gewonden be draagt thans ongeveer 100 man De Mobiele Garde heeft giste renochtend de Bergougnan-fabrie- ken geheel doen ontruimen. Zestig stakers werden gearres teerd. De stakers namen bezit van de Michelin en Catroux ban denfabrieken, nadat zij door de troepen uit de Bergougnanfabrie- ken waren verdreven. De mijnwerkers te Saint Eloy, dicht bij Clermont Ferrand, heb ben zich solidair met de arbeiders van de bandenfabrieken verklaard en het werk gestaakt. Groepen mijnwerkers marcheerden Woens dagmorgen naar Clermont Fer rand, rode vlaggen meedragend en communistische partijleuzen verkondigend. Van de gewone soldaten moes ten er 46 in het ziekenhuis wor den opgenomen. Reuter verneemt, dat alle pas sagiersvervoer te Clermont Fer rand bij wijze van veiligheids maatregel tijdelijk is gestaakt. Een ambtenaar van het minis terie van Binnenlandse Zaken verklaarde, dat de orde in de stad was hersteld. Gevechtswagens hebben deelge nomen aan de laatste stormloop op de Bergougnan-fabriek. Het aantal gewonden is tot 120 gestegen. In de jaarvergadering van de Friese slagershond, Dinsdag te Leeuwarden gehouden, waar schuwde Minister Mansholt de talrijke aanwezigen, onder wie de heer Hooglans, vertegenwoordiger van de Commissaris der Koningin, de burgemeester van Leeuwarden en vele andere autoriteiten voor een te groot optimisme t.a.v. de afschaffing der rantsoenering van vlees, welke afschaffy-ig zeer gro te onrust tengevolge zou hebben. Onze vleespositie is afhankelijk van de toestand op de graan markt, terwijl de toekomstige veevoederimport weer zal afhan gen van onze deviezenpositie. Met grote waardering sprak de Minis ter over de Marshallhulp, waar door wij in staat zijn geweest al het beschikbare veevoeder te ko pen en te betalen. Van Juli 1948 tot Juli 1949 verwachten wij een vleesproductie van 200.000 ton ge slacht gewicht, inclusief huis slachting, waartegenover een be hoefte bestaat van 192 000 ton, volgens de tegenwoordige rantsoe nen van 200 gram zelfvoorziening. Als de eigen productie dus niet groter wordt kunnen de rantsoe nen niet worden verhoogd. Over schot van vlees zullen wij pas krij gen, zodra er voldoende veevoe der is. Aan deze rede waren enkele mededelingen voorafgegaan. O.m. werd mededeling gedaan van het feit, dat er uit de lopende import geen schaapsvlees meer komt: dat er dit jaar geen kans bestaat, dat het vlees van de bon gaat; wel is er een kans dat het rantsoen in de toekomst wordt verhoogd tot 600 gram in de 14 dagen Een Britse woordvoerder heeft meegedeeld, dat kolen- en voed- seltremen zonder moeilijkheden Sowjet-contrólepunt bij Ma- rieabom gepasseerd zijn. Maandag en Dinsdag hadden de faowjet-wachten ongeveer een derde der wagons teruggestuurd. Britse verkeersautoriteiten had den geprotesteerd in verband met mogelijke „ernstige gevolgen voor de voedselvoorziening van Berlijn". ie? E iad 14 Oil

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1