Politieke situatie in Indië WOENSDAG 16 JUNI 1948. GRATIE VERLEEND Ned.-Belg.-Luxemb. Douane-overeenkomst Betaling uit geblokkeerd tegoed Het nieuwe Tsjecho-Slowaakse Kabinet De communisten in Birma Canada en het Noordpoolgebied HET| LYNCHEN Het verkeer met Berlijn De ramp met de Kjoebenhavn Dc IccslanJ in Saleslina* Rede van Gottwald Proces in Portugal REDE VAN TRUMAN De verhouding tussen China en de Sowjet-Unie DRIE VLIEGENDE FORTEN VERMIST Geruchten over Berlijns Radiostation Russische vrouw van Engelsman keert naar de Sowjet-Unie terug Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Weinig zonneschijn- Veel bewolking. Later op de middag in het Westen van het land qnnieuw plaatselijk enige regen;-" afgezien daarvan over wegend droog weer. Meest ma tige wind tussen West en Zuid. 4de Jaargang No- 833- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vi. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Advert entieprfla per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties. 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Te Batavia is alle aandacht in politieke kringen merkbaar ge vestigd op de komer.de ontmoe ting tussen de heren Van Mook en Hatta Dinsdagochtend is een Amerikaanse Beechcraft naar Djokja gevlogen om Moh. Hatta af te halen; dit vliegtuig is een machine van de Amerik. marine met vijf zitplaatsen en staat hier ter beschikking van de Oomm. van goede diensten. Met dit vliegtuig komt Moh. Hatta hedenochtend naar Bata- Bij: Koninklijk Besluit is gratie verleend aan. Branca Simons en W. J. H. Houthuys, uit Amster dam beiden tot de doodstraf ver oordeeld bij sententie van het Bij zonder Gerechtshof te Anister- dam. De doodstraf is ten aanzien van beiden verwisseld in een Levenslange gevangenisstraf. Dinsdag heeft de Tweede Ka mer goedgekeurd het wetsontwerp tot goedkeuring van het Kon. Be sluit van 15 Dec. 1947, Staatshl. No H 426, houdende voorlopige in werking stelling van enige wijzi gingen in het tarief, hetwelk deel uitmaakt van de Ned.-Beig.-Lux. douane-overeenkomst, goedge keurd bij de wet van 1 Augustus 1947, Staatsblad No H 282. Het hoofdbestuur van het Ne derlandse Rode Kruis deelt ons mede, dat van de Nederlandse Bank toestemming kan worden verkregen tot overschrijving uit geblokkeerd tegoed voor giften van 500 en hoger, ten bate van het Nederlandse Rode Kruis. President Gottwald heeft zijn goedkeuring gehecht aan de sa menstelling van het nieuwe Tsje cho-Slowaakse kabinet van Anto- nin Zapotocky, dat slechts enkele kleine verschillen vertoont met het na de Februari-gebeurtenis- sen door Gottwald gevormde. Zdenek Fierlinger, voorzitter van de Sociaal-democratische par tij, is benoemd tot plaatsvervan gend Minister-President. De com munistische vakverenigings-secre- tarig Augustin Kliment vervangt Fierlinger als Minister van In dustrie. Dr. jan Sevcik (Slowaaks de mocraat), voormalig staatssecre taris in het Ministerie van Defen sie, is tot tweede plaatsvervan gend Minister-President benoemd. Vilem Siroky (Slowaaks commu nist) behield zijn post van derde plaatsvervangend Minister-Presi dent. Bohumil Lausman (sociaal democraat), voormalig plaatsver vangend Minister-President, die bij de jongste algemene verkiezin gen geen candidaat was, verlaat het Kabinet. Volgens het Tsjecho-Slowaakse Nieuwsbureau heeft Dr. Benes het volgende telegram aan Gottwald gezonden: „Mijnheer de President u is de hoge eer te beurt gevallen het hoogste ambt in onze geliefde republiek toegewezen te krijgen. Ik feliciteer u en groet u harte lijk." De Birmaanse regering is een algemeen offensief tegen de com munisten begonnen. Drie rege ringsvliegtuigen hebben met mi trailleurs een opstandelingenkamp aangevallen. Onmiddellijk daarna hebben vier honderd man van de landstrijdkrachten het kamp om singeld. Er heeft zich een gevecht ontwikkeld, dat verscheidene uren geduurd heeft. In een hinderlaag gelokt, zijn de Birmaanse troepen, in het district Bassein op com munistische detachementen ge stuit. Een officiële wtoordvoerder heeft verklaard, dat de commu nisten en de „gewapende benden" die zich zo noemen, de welvaart van dê nieuwe Birmaanse staat tegenwerken. via, waar hij 's middags door de Luit-Gouv.-Gen. zal worden ont vangen. Wel zal de heer Hatta vermoedelijk naar Batavia ook enkele adviseurs meebrengen, doch het is niet waarschijnlijk, dat deze bij de eerste ontmoeting aanwezig zullen zijn. Te Batavia is bekend geworden, dat Hatta eerst Zaterdag weder om naar Djokja zal terugkeren, zodat dus de mogelijkheid bestaat dat, indien het eerste onderhoud vruchtdragend is, er nog meer besprekingen zullen volgen, al dan niet met de adviseurs zowel van de heer Van Mook als van Moh. Hatta. Het zullen echter alle informele besprekingen zijn. Inmiddels heeft na haar terug komst uit Kalioerang, de Oomm. van goede diensten een afzonder lijke vergadering gehouden. Over het onderwerp der besprekingen Met men zich nieit uit; men be perkte zich er toe te zeggen, dat men „de situatie aan een be schouwing had onderworpen" („reviewed the situation"). Brocke Claxton, de Canadese Minister van Defensie, heeft ir. een rede verklaard, 'dat Canada allereerst naar zijn Noordpool- gebied moet omzien Hij voegde er aan toe, dat er over dit gebied veel overdreven dingen verteld worden. Vooral Sowjet-RusSische publicisten, aldus zeide hij, plegen te schrijven over „grote troepen- kaanpen, gereed tot het onder nemen van een verwoestende aan val en uitgerust met „bltksem- wapenen". ..Natuurlijk is er niets van dit alles," zeide Claxton, ,,doch wat wij wel doen is ons op de hoogte stellen van de omstandigheden in het Noordpool-gebied en van de manier, daar te leven." Dit jaar besteedt Canada bijna 23 millioen dollar aan onderzoe kingen in het Noorden. Claxton somde een aantal moei lijkheden op, welke de kou ver oorzaakt ten aanzien van oorlog voering in die gebieden. Een mens kan er bevriezen door te diep adem te halen. Rubberban den vriezen stijf en barsten. De ademwolk van een enkele soldaat kan de aanwezigheid van zijin ge hele afdeling tot op een afstand van kilometers verraden. Camouflage is bijna ondoenlijk door de sporen in de sneeuw en de vooruitvailende schaduwen tegen de witte sneeuwoppervlak- te. Vooral voor gewonden vormt de koude een groot gevaar. De commissie voor rechtszaken van de Amerikaanse Senaat heeft met 10 tegen 3 stemmen een wetsontwerp goedgekeurd, vol gens hetwelk het lynchen een on der federale juris dictie vallend strafbaar feit zou worden. Een commissielid uit het Zuiden ver klaarde, dat hjj „tot het bittere einde" tegen dit wetsontwerp zou vechten. Er zou slechts een kleine kans zijn, dat het ontwerp nog in de laatste week van deze zittings periode van de Senaat aangeno men wordt. Volgens het wetsont werp zouden zowel strafrechtelijke als burgerrechtelijke maatregelen mogelijk worden tegen deelnemers aan een lynchpartij Een woordvoerder van het Brit se militaire bestuur in Duitsland heeft verklaard, dat de brug over de Elbe Dinsdagochtend door de Russen wegens herstelwerkzaam heden zal worden gesloten voor het verkeer. De nieuwe route kan onmiddellijk worden gebruikt. Dit brengt mee, dat de voertuigen met een pont de rivier moeten worden overgezet. De pont kan in één keer een autobus en drie auto's vervoeren. Naar de „Nieuwe Gids" van Maandagmorgen bericht, doet in financiële kringen het gerucht de ronde, dat Nederland bij de rege ring der Verenigde Staten een dollarlening van 250 millioen zou aanvragen. België zou hierbij zijn diensten als bemiddelaar aanbieden. De politie te Aalborg heeft be kend gemankt dat er 33 lichamen van het wrak van de Deense stoomboot „Kjoebenhavn" gebor gen en geïdentificeerd zijn. Het schip is gezonken, nadat het na- bii Jutland op een mijn was ge lopen. Er worden nog 15 personen ver mist. Het aantal geredden be draagt 258. Volgens vroegere berichten zou het aantal passagiers van de „Kjobenhavn" 400 zijn geweest, maar de directie der maatschappij deelde mee, dat dit „slechts op schattingen der officieren" berust te. In verband met de korte reis van Kopenhagen naar Aalborg werden geen passagierslijsten aan gelegd. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp vindt voortgang. Verklaring van Bernadotte. Bij zgn aankomst te Cairo heeft Graaf Bernadotte aan de pers verklaard, dat geen enkel inci dent het bestand ernstig in ge vaar heeft gebracht. Hij ver wachtte de Arabische premiers gisterenavond op Ijet Egyptische Ministerie van Buitenlandse Za ken te ontmoeten. De secretaris-generaal van de Arabische Liga, Azzam Pasja, heeft de bemiddelaar der Ver. Naties voor Palestina, Berna dotte, een uitnodiging gezonden voor „een vriendschappelijke in leidende ontmoeting met Arabi sche staatslieden te Caïro". De bijeenkomst zou Dinsdagavond plaats hebben. In betrouwbare Egyptische kringen wordt te verstaan gege ven, dat de Arabieren bij de ko mende besprekingen over het her stel van de vrede in Palestina zul- De nieuwe President van Tsje- cho-Slowakije, Gottwald, heeft van het balkon van het kasteel Brad- cany af voor een grote menigte een rede gehouden. Hij verklaar de, dat „na de glorierijke en his torische maand Februari en de niet minder historische verkiezin gen van 30 Mei alle noodzakelijke voorwaarden er voor aanwezig zijn, dat de wil van het volk in dit land de hoogste is." „Onze natio nale vergadering, regering en ons gehele bestuursapparaat zijn he den in waarheid de uitvoerders van de wil van ons volk." Gottwald sprak beweringen uit het buitenland, dat er onvoldoen de democratie in Tsjecho-Slowa- kije zou zijn, tegen. „Wij hebben nooit zoveel democratie gehad en er zijn vele zogenaamde democra tieën, die ons zeer wel kunnen benijden." „Het Tsjecho-Slowaakse volk", zo zei hij, „was vóór Mün- chen geen meester geweest in zijn eigen land en over zijn eigen lot De arbeiders, bedreigd met wer keloosheid en werkend op lage lonen, waren geen meester ge weest over hun fabrieken, de boe ren over hun land en de jeugd van de armere lagen van de be volking was de weg naar hoger onderwijs afgesloten. Thans heb ben wij een betere en waarachtige volksdemocratie, waarin de fa brieken aan het volk en het land aan degenen, die het bebouwen, toebehoren en waarin de handels lieden geen onderdrukking door de kartels en monopolies behoeven te vrezen. Het onderwijs staat voor ieder open." „Wij hebben een democratie waarin de politie niet door het volk wordt gevreesd, maar zijn beschermer is tegen over vijanden en elementen, die een omwenteling beogen." Gottwald legde er de nadruk op, dat „Tsjecho-Slowakije de allian tie met de Sowjet-Unie, de an dere Slavische staten en volkeren van democratische landen zal be vorderen, ontwikkelen en behoe den." Bij het pleidooi voor 13 hoge officieren en burgers, die terecht staan voor een militaire recht bank te Lissabon op beschuldiging van poging tot opstand, naar aan leiding van de ongeregeldheden in April van het vorig jaar, waarbij 20 vliegtuigen onklaar gemaakt zouden zijn, heeft de verdediger, majoor Botelho Moniz, aange drongen op het beëindigen van de politieke vijandelijkheden in Por tugal. „Ons land is ziek", aldus zeide hij, „en de bacil, die uitge dreven moet worden, is die van de politieke haat". Hij vroeg vrij spraak voor zijn cliënten, „als een voorbeeld van wat onze poli tiek behoort te zijn en hoe wij het land moeten bevrijden van de kwalen, die de Portugezen onder ling verdeeld doen zijn." Alle beschuldigden hebben ver klaard geen opstand in de zin ge had te hebben. Volgens de plei ter was er geen bewijs van be doeling tot opstand geleverd en was de zaak slechts gebaseerd op verklaringen van de beschuldig den zelve, die toegeven hun hand tekening gezet te hebben onder een document dat niets anders was als een petitie aan de Presi dent. len voorstellen het land naar het voorbeeld van de Zwitserse kan tons in grotendeels zelfbesturende gebieden te verdelen, die yerte- genwoordigd zullen zijn in 'n cen traal lichaam met een Arabische meerderheid, dat het buitenlandse beleid zal voeren. De Joden hebben reeds duidelijk doen uitkomen, dat zij niets zul len aanvaarden dat afbreuk doet aan hun nationale souvereiniteit. Op zijn rondreis door de V. S. heeft President Truman Maandag te Los Angeles het woord ge voerd. Hij verklaarde het con gres te hebben verzocht de zitting aan te houden totdat acht wet gevende maatregelen inzake de binnenlandse politiek afgehandeld zijn. Deze maatregelen zullen voortaan de basis vormen van de campagne der democratische par- tjj voor de presidentsverkiezingen. De acht punten zijin de volgen de: 1. De strijd tegen de inflatie. „De dollar van twee jaar geleden is thans slechts 66 cents waard". 2. Goedkope woningen. 3. Verbe tering van de arbeidswetgeving. 4. Sociale verzekeringen. „De de mocratische regering wil alle ia- gen dier bevolking hiervan doen profiteren5. Volksgezondheid. .Slechts twee categoriën der Ame rikaanse bevolking kunnen medi sche hulp verkrijgen zonder zich te ruïneren: de onvermogenden en de welgestelden". Openbaar on derwijs. „In tienduizenden scho len zijn er zoveel leerlingen dat de onderwijzers hun namen niet ken nen". 7. Landbouw. „Wij moeten voortgaan te beletten, dat millioe- nen mensen in de wereld van hon ger sterven". 8. Hydro-electrische drijfkracht en besproeiing. De Chinese Minister-President Dr. Won Ven Hao heeft de joean (wetgevende vergadering) meege- deld, dat de gespannen verhou ding tussen China en die S U. het gevolg is van 't feit, dat de S. U. geen van de vier b(j het verdrag van Augustus 1945 op zich geno men verplichtingen volledig is nagekomen. Herhaalde protesten in Moskou hebben geen resultaat gehad, doch de premier sprak de hoop uit, dat „werkelijk vriendschap pelijke en vredelievende betrek kingen" toch nog aangeknoopt kunnen worden. De vier verplichtingen luiden als volgt: terugtrekken der troe pen uit Mandsjoerije, geen inter ventie in Sinkiang (aan de S. U. j grenzende provincie), werkelijke onfhankelijkheid voor buiten-M'on- golië, geen hulpverlening aan strijdkrachten, die de Chinese re gering vijandig zijn. Drie vliegende forten, die op weg waren naar Santa Maria flAzoren) naar Corsica, worden vermist. De vliegtuigen zijn Maan dag vertrokken en sindsdien is niets meer van hen vernomen. Omtrent het aantal personen, dat zich aan boord van de machines bevond, werd niets medegedeeld. De bemanning van een vliegend fort telt meestal echter tien kop pen. Nader wordt gemeld, dat het eskader Dinsdagmorgen vroeg van Santa Maria (Azoren) was vertrokken. Het laatste bericht ontving men Dinsdagmiddag te half negen, meldende, dat een der vliegtuigen naar de Azoren terug keerde met een brandende motor, aldua meldde de kustwacht. Van de andere twee machines werd geen boodschap ontvangen. In Berlijn gingen hardnekkige geruchten, volgens welke gewa pende Sowjetrussische soldaten 't Berlijnse radiostation bezet zou den hebben, dat in de Britse sec tor van de stad is gelegen. Het Duitse nieuwsbureau Dena heeft echter zijn abonné's verzocht het bericht, dat zulks geschied zou zijn te laten vervallen. Een Britse woordvoerder te Ber lin heeft Dinsdagavond verklaard, dat het militaire bestuur „niets" afwist van een bezetting van het radiostation door gewapende Sow jetrussische soldaten. „In elk ge val", aldus voegde de woordvoer der er aan toe, „hebben de Sow- jets, zolang- zij het radiostation beheren, volkomen het recht daar soldaten naar toe te zenden. Door de Britse autoriteiten wordt geen actie overwogen". De Russische vrouw van een Engelsman heeft in een brief aan het partij-orgaan van de commu nistische partij der Sowjet-Unie, de Prawda, verklaard, dat zij „dwaas heeft gedaan met naar Engeland te gaan na haar huwe lijk". De vrouw, Nina Makoesjina ge heten, is onlangs naar de Sowjet- Unie teruggekeerd en zal echt scheiding aanvragen. In haftr brief zegt zij, <jat zij achttien jaar was, toen zij haar man ontmoette: John Brand, lid van de Britse militaire missie in. Moskou. Zij is naar de Sowjet-Unie terug gekeerd, nadat zij de bestaans voorwaarden in Londen „ondra gelijk" had bevonden: „onvoldoen de voedsel, te weinig geld, de voortdurende dreiging der werk loosheid voor mijn man en een hoge huur voor een slechte kamer". „Ik heb slechts ontberingen, armoede en de afwezigheid van rechten opgemerkt; ik ben afge snauwd en met minachting behan deld", aldus mevr. BrandMa- joesjina. Zij verklaarde voorts verbaasd te zijn over „de slaven- positie van de vrouw in de Britse familie" en zij beklaagde zich over de „gemene anti-Sowjet- campagne in de Britse pers naar aanleiding van het feit, dat enige Sowjetvrouwen, gehuwd met Brit se mannen, géén toestemming hadden gekregen om zich bij haar echtgenoten in Groot-Brittannië te voegen." Zij verzekert, dat „vijf andere Russische vrouwen eveneens po gen naar de Sowjet-Unie terug te keren. Zij zouden al eerder terug gegaan zijn, als dwaze trots haar, niet had teruggehouden". Thomas Brand, een oom, van John Brand, zeide, dat hij de echtgenote van zijn neef niet erg had mogen lijdeni, omdat zij zo lui was. „Zij had een hekel aan huishoudelijk werk, aldus zei hij, en scheen zich voornamelijk on ledig te houden met manicuren en make-up. Nina zat er bij haar man steeds op aan te dringen, haar naar Sowjet-Rusland terug te laten gaan en tenslotte heeft deze zijn huisje verkocht en haar bet geld voor de terugreis e:e- geven."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1