MOEILIJKHEDEN in Curasao Het Rode Kruis-werk in Indonesië Verkiezing van de Tweede Kamer DINSDAG 15 JUNI 1948. Vereenvoudigde procedure ter verkrijging van deviezen AARDBEVING in Toskane Havenstaking te Londen Zeven Belgische landverraders gefusilleerd f)c leesfcmnJ Sn Salesltna* MEDEDELINGEN van Graaf Bernadotte aan regering van Israël Acties van de K. N.A. C. Algemene staking te Turijn Noodweer In Frankrijk Belgische Koningskwestie Coloradokeverplaag in WEEKS VERWACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, gldig- tot Dinsdag avond. Plaatseïïfk zeewind. Overwgend droog 'en, afgezien van enikele overdrijvende wol kenbanken, vrij zonnig weer, voornamelijk in het Zuiden en Oosten van het land een klei ne kans op verspreide onweers buien. Plaatselijk een wat koe lere zeewind. Overigens weinig verandering van. tempratuur. Frankering by Abonnement: Temeuzen 4de Jaargang No. 832- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.VL Firma P. J. van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 et.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- De Gouverneur van Curasao, Dr. P. Kasteel, heeft de Staten, zoals gemeld, medegedeeld, dat de Nederlandse Regering hem een post in buitenlandse dienst heeft aangeboden en dat hij dientenge volge voornemens is toestemming te verzoeken om in Juli als Gou verneur af te treden. Minister Jonkman heeft hem dit met toe stemming van de Minister-Presi dent medegedeeld Zijn werk bij de vorming van het „college van algemeen bestuur", het nieuwe lichaam, dat wordt ingesteld over eenkomstig de nieuwe staatsrege- lmg, welke op 31 Mei in werking is getreden, zal hij aan zijn opvol ger overdragen. Gedurende de zitting van de Staten Vrijdag avond werd besloten een protest naar de Koningin te zenden, waarin verklaard wordt, dat de instructies van Haar Minister de Gouverneur dwongen tegen zijn eed te handelen en dat dit hem blootstelde aan de gevolgen, welke de bepalingen van de staatsrege lingen hieromtrent aangeven. In het protest wordt voorts ver klaard, dat de huidige vorm van het Gouvernement inconstitutio neel is. Tengevolge hiervan ver oordelen de Staten het, dat niet hun samenwerking met de huidige Regering gevraagd wordt en zijn gedwongen hun samenwerking te onthouden, behalve bij hetgeen betrekking heeft op de raadple ging inzake de vorming van het college. De staten verzoeken maatregelen, waardoor de nieuwe staatsregeling van kracht zal worden. Dr. Da Costa Gomez, die onlangs aftrad als vertegenwoordiger van Curasao, te Den Haag heeft ge weigerd zich opnieuw candidaat te stellen voor dezelfde functie onder de nieuwe omstandigheden, zoals de Staten van Curasao voor stelden. Hij zeide, dat zijn weige ring berustte op gebrek aan sa menwerking en inlichtingen van de Curasaose autoriteiten. Van gezaghebbende zijde in Den Haag wordt bij bovenstaand bericht aangetekend, dat de me dedeling van de Nederlandse Re gering aan de Gouverneur bedoeld een bevorderen van een goede sa menwerking van de nieuw te be noemen Gouverneur met het te formeren college van algemeen bestuur en de Staten. In de nieuwe staatsregeling wordt voorzien in de instelling van een college van algemeen bestuur, hetwelk zo nauw mogelijk zal moeten samenwerken met staten, die de volkswil zo zuiver mogelijk weergeven. Met het oog hierop werd in de Het verkrijgen van deviezen voor korte zakenreizen naar Bel gië, Frankrijk, Zwitserland, Ita lië, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Engeland, Denemarken, Noorwe gen, Zweden en Finland zal bin nenkort aanzienlijk worden ver eenvoudigd. In overleg met het Bureau Zakenreizen van het Ministerie van Economische Zaken heeft de Nederlandse Bank N.V. besloten aan de daarvoor in aanmerking komende ondernemingen alge mene vergunningen te verlenen tot het verkrijgen van reisdevie- zen ten behoeve van haar leden van haar personeel bij devie- zenbanken en wel voor zakenrei zen van ten hoogste 3 dagen naar België en van ten hoogste 5 dagen naar de overige genoemde lan den. Op grond van deze algemene vergunningen zal de deviezenbank de gevraagde deviezen kunnen af geven op enkele aanvrage van de betrokken onderneming, mits van een hiertoe bestemd aanvraagfor mulier wordt gebruik gemaakt, waardoor het anvragen van een urgenitieverklaring en een devie- zenreisvergunning vervalt. Algemene vergunningen als ho- gerbedoeld zullen worden verleend aan ondernemingen, welke kun nen aantonen, dat de in de periode 1945"1948 ondernomen reizen economisch waren verantwoord. Ondernemingen, welke menen in aanmerking te komen voor deze regeling, dienen zich te wenden tot een deviezenbank, welke voor het verder behande len van de aanvrage door de competente instanties zal zorg dragen. overgangsbepalingen gesteld, dat zo spoedig mogelijk na het inwer kingtreden van de nieuwe staats regeling verkiezingen zullen wor den gehouden overeenkomstig de nieuwe nog op te stellen kiesregle menten. Evenwel verzet de wet zich niet tegen de instelling van een college van algemeen bestuur voor de duur van de overgangs periode. Dit college zal echter niet alleen hebben samen te werken met de thans zittende Staten, doch ook met de Gouverneur, die voor de instelling en de werkzaamheden van het college verantwoordelijk zal zijn. Het ligt dus voor de hnad dat deze verantwoordelijkheid wordt gedragen door de nieuwe optredende Gouverneur en niet door de aftredende Landvoogd, die nog slechts enkele weken zijn fuctie zal vervullen. In Toskane is Zondag een ge weldige aardschok waargenomen, die onder de bevolking een grote paniek veroorzaakte. Te Arezzo zijn verscheidene moiiren ge scheurd en neerstortende stenen hebben een vrouw gedood en 4 personen gewond. De telefoonverbindingen zijn verbroken en talrijke inwoners zijn naar het platteland gevlucht. De Minister van Arbeid Fan- fani, heeft zich naar de plaats des onheils begeven. Men zal zich wellicht herinneren, dat in 1916 een aardbeving talrijke slachtof fers heeft gemaakt in deze streek. Het observatorium van Floren ce deelt mede, dat het epicentrum zich op ongeveer 90. km ten Z O. van Florence bevindt. AANGEGEVEN WAARDE NAAR FINLAND, DENEMAR KEN EN GROENLAND. Met ingang van heden zal het weer mogelijk zijn in het post verkeer met Finland brieven met aangegeven waarde te verzenden, terwijl in het verkeer met Dene marken en Groenland dan weer brieven en doosjes met aange geven waarde kunnen worden verzonden. Ongeveer 800 Londense haven arbeiders zijn Maandag in sta king gegaan om een kwestie in verband met toeslag op bet loon wegens lastig werk. De staking, die niet door de vakvereniging wordt gesteund, begon toen elf arbeiders, bezig met het lossen van zinkwit, een toeslag van 20 pence per ton ge weigerd werd. Het werk op 12 schepen van het Europese vaste land kwam stil te liggen. Reuter meldt nader, dat 1800 man in staking zijn. 25 Schepen konden niet worden gelost, waar onder 12, afkomstig van het vas teland. Gisterenmorgen zijn op de bin nenplaats van de gendarmerie kazerne te Charleroi tevens Belgi sche leden van de Gestapo te rechtgesteld. Zij waren gezamen lijk verantwoordelijk voor de weg voering van 500 Belgen, van wie er 200 niet meer terugkeerden. "Vele inwoners van Charleroi woonden de executies bij. Volgens een verklaring van de regering van Israël heeft Graaf Bernadotte, de bemiddelaar der V. N„ de Minister van Buiten landse Zaken van Israël, Mosje Sjertok, medegedeeld, dat hij Dinsdag Cairo zou bezoeken en twee dagen voorbereidende be sprekingen zal voeren met ver tegenwoordigers van de Arabische staten. Daarna zou Bernadotte Donderdag weer in Tel Aviv terug zijn voor twee dagen en vervolgens op Zaterdag naar Rhodos terugkeren. Graaf Bernadotte sprak de be richten tegen in verband met een verzoek om Britse schepen en vliegtuigen voor het toezicht op het bestand en zeide, dat hij van plan was 5 kleine Britse vlieg tuigen en een aantal jeeps te charteren voor zijn staf. Er zou den echter geen Engelsen in dienst genomen worden. Zes pa trouille vaartuigen 3 Ameri kaanse, 2 Franse en 1 Belgisch waren bestemd voor de controle ter zee, aldus de Israëlitische re geringsverklaring. Tenslotte deelde Graaf Berna dotte mede, dat de Zweedse kolo nel Bonde aan het hoofd zou staan van de commissie van toe zicht, die direct onder hem stond. Kolonel Bonde zal worden bijge staan door 4 andere Zweedse kolonels De Laval, Brunson, Jerdin en een jongere broer van Kolonel Bonde. Het hoofdkwar tier van Kol. Bonde is Jeruza lem. De Amerikaanse, Franse en Belgische officieren zouden als waarnemers fungeren. De Joodse radio geeft het ver slag van een persconferentie van een woordvoerder der regering van Israël De woordvoerder heeft meegedeeld, dat er vóór de wa penstilstand twee nieuwe Joodse nederzettingen bij Bet-Sjaam zijn gesticht. Volgens de woordvoer der is van het Aralbische leger onder bevel van Fawzi el Kawoek- dji niet veel overgebleven. De weg van Acre naar Spaad is door de Joden vrijgemaakt evenals de nieuwe weg van Tel Aviv naar Je ruzalem. Dit laatste, aldus de woordvoerder, geschiedde 2 weken vóór de wapenstilstand. Een groot aantal Joodse voedselconvooien hebben Jeruzalem bereikt. Bij de ze convooien bevonden zich een aantal buitenlandse corresponden ten. De woordvoerder verklaarde voorts, dat vóór het bestand de Arabische stad Asjloesj 60 km ten Zuiden van Tel Aviv, door de is heroverd. Hetzelfde geldt voor de stad Gesa (op de nieuwe weg van Tel Aviv naar Jeruzalem). Op een vraag van een Ameri kaanse correspondent zei de Jood se woordvoerder, dat na waar schuwing door Joodse controle vaartuigen vreemde oorlogssche pen uit de Joodse territoriale wa teren zijn verdwenen. De Joodse zender maakt verder hekend, dat de Britse comman dant van het Arabische legioen, John Glub Pasja, heeft verklaard dat alle convooien van Israel op de door de Joden veroverde weg, ook al vervoeren zij slechts voed sel, door de Arabieren beschoten zullen worden. Jarenlang is de gezondheidstoe stand van de volken van Indonesië verwaarloosd. Dysenterie, berri- berrie, framboesia, mijnworm en malaria tieren welig onder een bevolking, die noch de kennis be zit, noch de noodzaak ziet om zich door hygiënische maatrege len te weer te stellen. Daarom wordt er door de Indonesiërs, wel iswaar duldzaam, maar toch heel erg geleden. Ze werken met aller lei huismiddeltjes, die de kwaal niet beter maken, als ze haar niet verergeren, totdat ze eindelijk onder aandrang van kameraden, die er meer van weten en die won deren vertellen van de genees kunst der „Blanda's," de moed vinden om zich aan te melden bij het hospitaal of bij de reizende poliklinieken van het Rode Kruis Urenlang strompelen ze dan over slecht begaanbare landwegen en langs kleine bospaadjes^ tot ze het Rode Kruis gevonden hebben en daar moeten ze dan meestal weer vele uren wachten tot ze aan de beurt zijn om geholpen te worden. Want van heinde en ver zijn de patiënten gekomen, dik wijls gedragen door hun dessage- noten, om zich te laten behande len en verbinden door de leden van het Rode Kruis-team. Die zij,n in alle vroegte met hun ambulance aangekomen om onder een afdakje in de brandende zon hun arbeid te verrichten: injec ties geven tegen framboesia, ki nine uitdelen tegen malaria, on derzoeken, schoonmaken, verbin den. Vele uren lang in de hitte en in de stank van verwaarloosde wonden en verwaarloosde kleren. Maar ze hebben de voldoening te weten, dat hun hulp gewaardeerd wordt. Meer dan in woorden, komt De K.N.A.C. heeft nogmaals bij de Minister van Verkeer en Wa terstaat haar bezwaren, uitvoerig gemotiveerd, kenbaar gemaakt tegen het Zondagsrijiverbod. Voorts acht zij activering van wegenaanleg en wegenverbetering noodzakelijk. De K.N.A.C. oor- j deelt dat de bedragen, welke i hiervoor worden uitgegeven in een zeer slechte verhouding staan tot de enorme sommen, die door het motorwegverkeer worden op gebracht. Tenslotte heeft de K.N.A.C. ge wezen op het relatief grote aan tal nieuwe personenauto's, dat thans reeds geruime tijd bij de „Dealers" staat opgeslagen, opdat de toewijzing niet tijdig worden afgegeven. Nuünmeriiig der candidaten- lljsten. De verbindingen der candida- tenlljsten voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer zijn op de normale wijze tot stand ge komen met uitzondering van de in de Kieskring V (Rotterdam) en de Kieskring IX (Amsterdam) ingediende lijsten der Revolution- nair Communistische Partij, waar van de eerste candidaten resp. zijn dh heren Kruidhof en Santen Deze lijsten zljin niet verbonden. Maandagmiddag te 12 uur heeft het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden der Sta- terHGeneraal de in art. 50 der Kieswet bedoelde openbare zitting gehouden voor de nummering van de ingediende lijsten van candida ten voor leden dér Tweede Kamer. Er waren zeven verklaringen ingeleverd, waarbij: een groep van lijsten voor een vobrkeurnummer werd aanbevolen. Dienovereen komstig zijn voor de betrokken partijen de volgende nummers aangewezen 1. Katholieke Volkspartij; 2. Partij van de Arbeid; 3. Anti- Revolutionnaire Partij; 4. Com munistische Partij Nederland; 5. Christelijk Historische Unie; 6. Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie; 7. Staatkundig Gere formeerde Partij. Bij loting werden vervolgens j vastgesteld de nummers van de overige candidatenlijsten. Daarbij verkregen: 8. Oude S.D.A.P. voor uitstrevende partij voor Wereld regering; 9. Onaf hankelijik-N a- tionale groep; 10. Lijst-Welter; 11. Middenstandspartij en 12, Re- volutionnair Communisische Par tij. De vakverenigingen in Turijn hebben een algemene staking uit geroepen, die ook geldt voor de openbare diensten. Deze stap is genomen in verband met de uit sluiting van 10.000 arbeiders van de Lancia-fabrieken met wie de directie piet tot vereenstemming kon komen betreffende verminde ring van de arbeidstijd. In verschillende delen van Frankrijk hebben Zondag zware onweers- en hagelbuien gewoed, die ernstige schade aan de graan- en fruitoogst hebben toegebracht. De Fransen vrezen, dat de be loofde verhoging van het brood rantsoen in het najaar door deze tegenslag in gevaar wordt ge bracht. Vier personen werden door de bliksem gedood, onder wie een motorrijder te Parijs. Bij Lyon kwam de spoorweg onder water te staan en werd de electrische stroom afgesneden. dat uit in de daden der Indonesi sche bevolking, want dikwijls is het zo, dat als het Rode Kruis begint te werken in een gebied, de bevolking terugkomt in de ver laten dessa's. Het waren geen lege woorden, die de Generaal Durst Britt sprak; „Naast het medische gedeelte van hun menslievend werk, acht ik de sociaal opbouwende taak van de Mobiele Rode Kruis Teams van zeer groot belang. Ik zou haast zeggen, dat uit nationaal oog punt bezien, thans hier wel bet zwaartepunt ligt. Ik acht de Mo biele Teams daarom een belang rijk element bij de wederopbouw van dit geteisterd land; zij dra gen in belangrijke mate er toe bij de bevolking te doen gevoelen, dat de Westerse beschaving hun ook iets te brengen beeft." Het werk van de mobiele Teams is echter een onderdeel van de grote arbeid die het Nederlandse Rode Kruis in Indië direct of in direct verricht. In samenwerking met „Simavi" en met „Nederland helpt Indië" zijn honderden kilo's geneesmiddelen naar Indonesië verzonden. Er zijn ongeveer 600 verpleeg sters, 100 artsen en 20 tand artsen uitgezonden die, deels in dienst* van de Regering, deels voorde Repatriëring, gewerkt hebben. Bovendien heeft het Nederland se Rode Kruis 20 verpleeghulpen opgeleid die grotendeels in dienst van de Regering zijn uitgezonden, maar waarvan ook enige tiental len haar zwaar beproefde, want het werk vraagt véél krachten geven in de hospitalen of bij de mooiele teams ten bate van de Indonesische bevolking. Er hebben in Indonesië 22 van deze teams gewerkt, nu zijn er nog zestien waarvan er twee door Friesland en één door Rotterdam zijn uitgezonden. Dat er met deze arbeid duizenden guldens gemoeid zijn, is duidelijk als men weet dat één team in één jaar een ton kost. Maar dat geld is goed besteed want het Rode Kruis-werk geschiedt ten bate van tienduizenden mensen die zich met kunnen veAweren tegen de ziekten, die na een jarenlange ver waarlozing en ondervoeding tal-' oze slachtoffers hebben gemaakt. voorzitter van de Belgische SociaUsrtische Partij Max Ruset schrijft met betrekking tot de Koningskwestie in het blad „Le Peuple van gisteren: „De Ka tholieken hebben geen eisen ge steld. De Socialisten hebben geen concessie., gedaan. Het initiatief t10^, ds ult van de Ko- uie wLu Te®en r|it initia- lafen toren71J 6611 C,Uidclijlt neen roiJ+I^icLC*'els de Eerste Mi nister Spaak Maandagmorgen de leTdide Konfn« ontvan gen, die de Vorst verslate heeft uitgebracht over de besprekingen, die in de afgelopen week in de Kabinetsraad zijn gehouden. Naar „Het Laatste Nieuws" van Maandagmiddag bericht, zijn gro te zwermen Coloradokevers tot het binnenland doorgedrongen T>i?et kefschroefvliegtuig, dat de Belgische overheid" uit Engeland wilde doen overkomen, is nog niet gearriveerd. Zes tankauto's met tezamen 26.000 liter petroleum, til v Bel«1?che kust hadden moe ten besproeien, zijn niet in actie gekomen, daar deskundigen van het ministerie van Landbouw van oordeel waren dat het beter was een andere methode toe te nas- sen. Zondag zijn er aan de kust min der kevers aangespoeld dan in de voorafgaande dagen bet geval was- ^e Belgische landbouwers wordt dringend aanbevolen hun aardappelvelden te besproeien met DDT-praeparaten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1