De militaire en politieke steun jaan Europese landen DE PALESTIJNSE KWESTIE ZUID-AFRIKAANSE REGERING Vragen aan de Minister* MAANDAG 14 JUNI 1948. Pleidooi van Vandenberg De schooljeugd en het a. s. Regeringsjubileum Poolss beschuldiging Brits dementi Verklaring van Markos Joods woordvoerder over naleving bestand stelt politieke delinquenten op vrije voeten Pasja van Oedja doer dolkstoot gewond Incident tijdens proces te Lissabon Mogelijkheid van bestemming buitengewoon dienstplichtigen Motorrijtuigenbelasting voor kleine auto's Russische trein door Engelsen aangehouden 7 De Sowjet-Unie en decaan- bevelingen der Londense conferentie Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Zonnig weer. Droog en overdag zonnig weer. Meest matige, langs de Wad- denktfst .nu en dan krachtige, wind uit Oostelijke richtingen. Weinig verandering van tem peratuur. 4de Jaargang No- 831- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.VI. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau 'van dit Blad 10 cent Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De republikeinse senator Arthur Vandenberg heeft er bij de Ame rikaanse senaat opnieuw op aan gedrongen, zo spoedig mogelijk een plan te ontwerpen voor mili taire en politieke steun aan de Europese landen tegen een even tuele agressie. Zijn resolutie, die hij reeds eerder had ingediend „om de ontwikkeling van de V. N. te bevorderen", bracht, zo zeide Vandenberg, „Amerika's rol in het streven naar collectieve vrede'.' tot uiting en was geen pleidooi voor automatische militaire steun. Senator Vandenberg deed een beroep op de senaat „om mede te werken aan bet scheppen van de 'vrede, zodat de V. S. „geen ge weld zouden behoeven te gebrui ken om het evenwicht in de we reld in stand te helpen houden" en zeide, dat „het noodzakelijk was duidelijk te doen uitkomen, dat wij niet voortdurend denken aan bommen en bajonetten." De V. S. ijverden niet voor af schaffing van het recht van veto met betrekking tot iedere kwes tie, waarbij het gebruik van ge- Ten einde bij te dragen tot de viering van het a.s. Regeringsju bileum van H. M. de Koningin op scholen voor voorbereidend en verplicht lager onderwijs heeft de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening toestem ming verleend, dat via de nog na der te instrueren plaatselijke dis tributiediensten toewijzingen zul len worden verstrekt overeen komende met maximaal 125 gram suiker per leerling. Deze toewijzingen moeten in één keer worden aangevraagd en wel tussen 4 Juli t/m 28 Aug. De schoolbesturen zullen zelf kunnen bepalen op welke wijze zij deze tractatie zulten uitvoeren, hetzj door het verstrekken van versnaperingen dan wel van ver snaperingen en limonade. Hierbij dient er rekening mede gehouden te worden, dat b.v. per flesje limonade gazeuse over het alge- meen 2ö gram suiker gemoeid is. De organisatoren van de school feesten zullen voor het aanvragen van de toewijzingen moeten be palen van welke hoeveelheiij^zij versnaperingen-toewijzingen wen voor welke hoeveelheid zij suiker- toewijzingen ter verkrijging van limonade wensen te ontvangen. De kosten van deze tractatie kunnen niet yoor rekening van de Overheid worden gebracht, ter wijl de honorering van de toewij zingen via het openbaar onderwijs door de gemeenten, voor het bij zonder onderwijs door de school besturen in ontvangst genomen? worden. Voor andere feestelijkheden ter gelegenheid van het regerings jubileum zullen geen extra-toewij zingen worden verstrekt, zodat het voor buurtverenigingen of andere organisatoren geen zin heeft hiervoor verzoeken bij de directie van de voedselvoorziening van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening of het Centraal Distributie-kantoor in te dienen of hierover te corres ponderen. THUISBEZORGING VAN BE DRAGEN VAN POSTCHEQUES. Met ingang van 15 Juni a.s. kunnen bedragen van postchèques tot een maximum van 5000 weer worden thuisbezorgd. Aan ver zoeken om uitbetaling in bepaal de coupures zal in de regel niet kunnen worden voldaan. De Postchèque- en Girodienst en de PTT-kantoren verstrekken alle nadere inlichtingen. NIEUWE BRIEFKAARTEN VAN 6 CENT. Thans zijn de reeds aangekon digde enkele briefkaarten met de blauwgrijze zegèl van 6 cent ver schenen. Zij zullen in omloop worden ge bracht, als de briefkaarten met het oude, bruin-zwarte, zegel zijn uitverkocht. wapende macht ter sprake kwam. De V. S. konden echter geen over eenkomst aangaan, waarbij zij ,,in opdracht van anderen oorlog zou den moeten voeren." De resolutie, die door de com- misie voor buitenlandse betrek kingen van de senaat op 19 Mei met algemene stemmen werd aan: genomen is vervat in de vorm van een „advies" aan de presi dent en behoeft slechts de goed keuring van de senaat, hoewel senator Vandenberg zeide, dat hij ook het Huis van Afgevaardigden erin zou willen kennen. In de resolutie wordt verklaard, dat „de V. S. zullen blijven stre ven naar internationale vrede en veiligheid door middel van de V. N." In het eindontwerp werd er door de commissie aan toege voegd: „zodat ijzeren macht niet zal worden aangewend behalve in het algemeen belang." De resolutie stelt voor, dat de landen van West-Europa regionale militaire bondgenootschappen zul len aangaan ter waarborging van hun veiligheid en houdt de voor ziening in, dat de V. S. met goed keuring van het Congres zich eventueel bij dergelijke regionale overeenkomsten kunnen aanslui- ten-. De resolutie moedigt de niet-communistische landen in Europa aan een geünificeerde ver dediging op te bouwen binnen het kader van de V. N. De Poolse regering heeft de Britse bezettingsautoriteiten er van beschuldigd de terugkeer van de Poolse kinderen, die tijdens de oorlog naar Duitsland zjjn weg gevoerd, tegen te werken. Volgens officiële ramingen van Poolse zijde zijn van de 200.000 naar Duitsland weggevoerde Pool se kinderen uit de Sowjet-Rus- sische zóne reeds 20.000 naar hun vaderland teruggekeerd, doch slechts 6000 uit [je Westerse zónes. De woordvoerder van de Poolse regering, generaal Victor Grosz, verklaarde, dat deze kwestie geen betrekking heeft op de Franse en Amerikaanse zónes. se Een woordvoerder van de Brit bestuurscommissie heeft ont kend, dat de Britse militaire auto riteiten een Russische trein heb ben aangehouden, die goederen naar een internationale tentoon stelling te Parijs vervoerde. Dit bericht was „uit de lucht gegre pen en geheel en al vals". De trein was zonder incidenten de Britse zóne gepasseerd en inmid dels te Parijs aangekomen. Bij een interview met het Brit se communistische blad „Daily Worker" heeft generaal Markos, leider der Griekse partisanen en „premier van de vrije Griekse regering" verklaard, dat de over winning van zijn troepen „zeker" is. „Wjj verwachten die overwin- nng niet morgen", aldus de gene raal, „maar zij zal niet lang meer op zich laten wachten". Volgens Markos is zeven tiende gedeelte van het gehele vasteland van Griekenland onder permanen te of semi-permanente contröle van zijn. troepen. De correspondent van het blad, die een onderhoud met Markos had in zijn geheim hoofdkwartier in de bergen, verklaart dat de guerillasfrijdkrachten voor een groot deel met Brits-Amerikaans materiaal zijn uitgerust, dat op de regeringstroepen is buitgemaakt. Generaal Markos critiseerde de aanwezigheid van Britse soldaten in Griekenland, „gereed om te worden gebruikt bij de bescher ming van Amerikaanse belangen." Hij deed een beroep op de „wer kers en alle democratische volken van het Westen" om hun morele steun aan het guerilla-leger te vergroten en materiële hulp te verlenen. Het Parijse blad „Franc Tireur" (links-socialistisch) meldde Zater dag, dat Dr. Chaim Weizmann, president van Israël, volgende week te Parijs twee afgezanten van Koning Abdoellah van Trans- jordanië zal ontmoeten om „een federatie van Staten van het Midden-Oosten" voor te stellen. De zegsman van het blad was een „belangrijke Zionistische per soonlijkheid" te Bern. De Bernse correspondent van het blad meldt van prof. Brodetsky, de thans tfe Bern vertoevende voorzitter van de Britse Zionisten, bevestiging te hebben ontvangen, dat „discrete samenkomsten" de afgelopen 14 dagen waren gearrangeerd tussen Zionistische leiders en Koning Abdoellah. Volgens het blad heeft prof. Brodetsky gezegd: „Abdoellah wil liever tot een accoord met de Jo den komen dan aan de zijde van Koning Faroek van Egypte vech ten". De „belangrijke Zionistische persoonlijkheid" heeft aan de „Franc Tireur" meegedeeld, .dat de door Weizmann aan de ver tegenwoordigers van Koning Ab doellah te overhandigen voorstel len op de volgende drie punten gebaseerd zijn: 1. Israël is bereid toe te tre den tot een federatie van staten van het Midden-Oosten. 2. Israël zou met de Arabische staten samenwerken bij de verde diging van het Midden-Oosten tegen een eventuële aanvaller. 3. De kwestie-Jeruzalem zou door de V. N. worden geregeld. Op hun beurt zouden de Zionis ten de Arabieren verzoeken Is raël als onafhankelijke staat bin nen de door de V. N. vastgestelde grenzen te erkennen. De „Franc Tireur" commenta rieert als volgt: „Als de Arabie ren deze voorstellen aanvaarden als basis voor bespreking, be tekent dit een onbetwistbaar suc ces voor de Britse geheime diplo matie. De Britse positie in het Midden-Oosten zou er door wor den versterkt." De woordvoerder verklaarde, dat in de 27 dagen van strjd de balans der operaties ten voordele van Israël is doorgeslagen. Alle grote steden en dorpen binnen het gebied van Israël, plus 50 dorpen en een gebied van 700 vierkante km daarbuiten, waren in Joodse handen. In het gebied van Jenin duurde de strjd tot Vrijdagmiddag voort. Toen kwam een Iraaks of ficier, met een witte vlag zwaaend, naar de commandant van de Joodse troepen toe om het bestand te regelen. COMMUNIQUÉ VAN GRAAF BERNADOTTE. Graaf Folke Bernadotte, de be middelaar van de V. N. in de Palestijnse kwestie, heeft Vrijdag avond het volgende communiqué uitgegeven „In de loop van de eerste dag van het bestand in Palestina is door de bemiddelaar een klacht ontvangen volgens welke vier los van elkander staande schendin gen van het bestand door Joodse strijdkrachten zouden hebben plaats gehad. Voor elk van die gevallen heeft Graaf Bernadotte onmiddellijk aan waarnemers van de V. N. instructie gegeven tot onderzoek ter plaatse en zo spoe dig mogelijk uitbrengen van rap port hierover". JOODS OPPERBEVELHEBr BEiR TE JERUZALEM GE SNEUVELD. Een woordvoerder van de staat Israël heeft medegedeeld, dat David Marcus, de opperbevelheb ber van de Israëlitische strijd krachten aan het front van Jeru zalem Donderdagavond op zijn post in de heuvelen van Jeruza lem gesneuveld is, „terwijl hij poogde de weg vrij te maken voor de voedselaanvoer voor de bevol king van Jeruzalem." Marcus diende in de tweede wereldoorlog als kolonel in het Amerikaanse leger. De nieuiwe nationalistische re geling van Zuid-Afrika zal on middellijk 5 politieke gevangenen, veroordeeld wegens verraad of sa botage gedurende de oorlog, op vrije voeten stellen, aldus heeft de Minister van Justitie, Swart, Vrij dagavond medegedeeld. Onder hen bevindt zich Sydney R. Liebrandt, die in 1947 door een bijzondere rechtbank ter dood veroordeeld werd en later levens lang kreeg. Hij landde in Zuid- West-Afrika in een Duitse onder zeeboot. Twee studenten, J. D. Visser en H. S. van Blérk, die verantwoordelijk worden gesteld voor het opblazen van een post kantoor in 1942 en voor de dood van een Europeaan, zuilen even eens worden vrijgelaten. Hun doodvonnissen werden veranderd in levenslange gevangenisstraffen. In zijn verklaring zegt Minister Swart, dat het besluit is voort gekomen uit het „diepgevoelde De Pasja van Oedjda, een der twee steden in Marokko, waar Maandag j.l. 44 personen werden ged»od bij ongeregeldheden tussen Mohammedanen en Joden, is Vrij dag door een jonge Mohamme daan met een dolkstoot gewond, na een rouwdenst in de moskee van Oedjda voor de slachtoffers van de ongeregeldheden, aldus melden berichten uit Rabaet. De toestand van de pasja wordt ern stig, doch niet kritiek genoemd. De aanvaller werd ter plaatse door volgelingen van de pasja gestenigd. De ongeregeldheden, die Maan dag plaats hadden, begonnen, toen een Mohammedaan, die een Jood beledigde, werd neergestoken door een andere Mohammedaan, die het voor de Jood opnam. Alle verdedigers van 13 hoge officieren en burgers, die in Lis sabon terechtstaan wegens op ruiing, hébben de rechtszaal ver laten uit protest tegen een ver klaring van de president, van het Hof, die hen beschuldigde van „politieke munt te slaan uit het proces" en hen waarschuwde voor het maken van niet ter zake doende" opmerkingen. Volgens de president trachtten zij een „atmosfeer in het land te scheppen, onverenigbaar met de belangeg van de natie". De Minister van Oorlog tevens Minister van Marine a. i. heeft aan de burgemeesters een rond schrijven gericht waarin wordt medegedeeld, dat ook voor inge schrevenen voor de lichting 1949 de mogelijkheid bestaat om tot buitengewoon dienstplichtige te -worden bestemd, indien twee broeders dienen of gediend heb ben. Een aanvraag daartoe moet in het algemeen vóór 1 Augustus 1948 worden ingediend ter ge meentesecretarie, afdeling militai re zaken. De aandacht wordt er op geves tigd, dat niet ieder, die twee broe ders heeft of gehad heeft, die die nen of gediend hebben, buitenge woon dienstplichtige zal worden. Dit zal nl. afhangen van de om standigheid, of er voor bepaalde functies, welke in het leger wor den vervuld, meer ingeschrevenen geschikt zijn bevonden dan er no dig zijn. Op de Nederlandse automobiel- markt verschijnen gaandeweg vele kleine personenauto's, waarvan het gewicht aanmerkelijk lager is dan hetgeen bij de tarieven van de motorrijtuigenbelasting als mi nimum is aangenomen. De K.N.A.C. heeft aan de be trokken Ministers verzocht te be vorderen, dat de grens van het tarief der motorrijtuigenbelasting van 800 kg eigen géwicht wordt verlaagd of opgeheven. verlangen van de nieuwe regering om burgers van de Unie te bevrij den van de druk van de oorlogs jaren en te pogen een einde te maken aan alle daaruit voort vloeiende verbittering." De twee anderen, die vrijgelaten worden, zijn J. A. Strauss en M. J. Pienaar, veroordeeld wegens verraad. Zij leenden zich voor het voeren van Duitse propagan da via de Duitse omroep te Ber lijn. Beiden waren zij veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf met dwangarbeid. Volgens het onder Russische controle staande Duitse Nieuws agentschap is een Russische mili taire trein, rijdende - van Moskou naar Parijs, Vrijdag door de En gelsen aan de grens van de Britse en Sowjet-zónes aangehouden. De Britse functionarissen zouden van de Russische treinwacht geëist hebben zich van haar uniform te ontdoen en haar wapens achter te laten alvorens de reis voort te zetten. Ook zouden zij een lijst van alle goederen in de trein ge ëist hebben. De trein vervoerde monsters voor de Parijse tentoon stelling van de internationale democratische Vrouwenliga. Een Britse officier, belast met het toezicht op het betreffende grensstation te Helmstedt, zeide niets van het incident af te weten. „Voor zover ik weet moeten alle Russische treinen, die door de Britse zóne zouden rijden, te Helmstedt de grens passeren In Berlijn doen de laatste tijd geruchten de ronde, dat de Sow jet-Unie voor een verrassing zou kunnen zorgen door de aanbeve lingen van de Londense confe rentie te aanvaarden, doch ander zijds 'n aandeel op te eisen in de voorgestelde internationale con trole van het Ruhrgebied, aldus schrijft Reuter's diplomatieke correspondent. Deze geruchten suggereren een mogelijke onvoor ziene ontwikkeling, die iedere on middellijke actie van de Weste lijke mogendheden inzake West- iDuitsland zou kunnen vertragen door een tweede reeks langdurige en vruchteloze onderhandelingen tussen de vier mogendheden. Waarnemers wijzen er echter op, dat de Verenigde Staten en Enge land zo goed als zeker een waar borg zullen eisen, dat de bepalin gen van Potsdam betreffende de behandeling van Duitsland als een enkele eonomischeeenheid door de Sowjet-zöne zullen worden na gekomen als voorwaarde voor een hervatting vaif economische be sprekingen tussen de 4 mogendhe den. Buitenvervolgingstelling van Duitsers. Het Tweede Kamerlid Donker (Arb.) heeft aan de Minister van Justitie schriftelijk de volgende vragen gesteld: 1. Is de Minister bereid om, nu bij velen in den lande in verband met de niet-vervolging c.q. de buitenvervolgingstelling van een aantal prominente Duitsers, zoais Wimmer, Ritterbusch, Fischböck, Schreieder en Schwebel, geen dui delijke voorstelling blijkt te be staan van het algemene vervol gingsbeleid in zake oorlogsmisda digers, op dit stuk een uiteenzet- tmg1 te geven, die daarin een rede lijk uitzicht kan verschaffen? 2. Wil de Minister daarnaast 'n verklaring geven van het feit, dat Schwebel op 15 April 1948 door de betrokken Procureur-Fiscaal onvoorwaardelijk buitenvervolging is gesteld, zulks nadat de Minister in zijn antwoord d.d. 30 Maart '48 op schriftelijke vragen van de heer Donker inzake berechting in Nederland van Wimmer, Ritter busch en Fischböck heeft meege deeld: „Aan Schwebel kan, in te genstelling tot Wimmer, wel de gelijk zodanige rechtstreekse ver antwoordelijkheid voor duidelijke en zeer ernstige oorlogsmisdaden worden ten laste gelegd"?

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1