De hulp van het Marshall-Plan verminderd hefarme „4" Zaak Schreieder in Tweede Kamer Deens passagiersschip op een mijn gelopen en gezonken. De Belgische Koningskwestie Economische Unie tussen de Benelux-ianden. ZATERDAG 12 JUNI 1948. De gevolgen voor West-Europa Prinselijk Paar zal ere-prGmotie van Smuts bijwonen ne Amerik. atoombommen Honderden mensen vechten in ruwe zee voor hun leven Opening Pen lux-tentoonstelling Het Sowjet-protest Extra rantsoen Suiker Rust in Palestina De Grieks-Bulgaarse betrekkingen Hoffman wijst op gevaren van verlaging der Amer.^ hulpverlening. Frankering bij Abonnement: Ternenzv WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K. N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Droog weer, behoudens een kans op enkele verspreide on weersbuien. Overdag zonnig en warrn weer. Zwakke tot matige wind tussen O. en N. In de namiddag op vele plaat sen invallen van een koelere zeewind. Onder Redactionele leiding van P. Li. D. J. van Oeveren Ledactie-adres Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuws ch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. VRIJE 4de Jaargang No. 830. Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50- Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Uitgave Stichting „Dg Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs f 3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Juni Opk. Ond. Opk. Ond. 12 4.20 21.— 9.47 0.46 13 4.20 21 11.15 1.05 14 4.19 21.01 12.40 1.20 15 4.19 21.01 14.03 1.34 16 4.19 21.02 15.24 1.46 17 4.19 21.02 16.46 2— 18 4.19 21.03 18.08 2.16 19 4.19 21.03 19.28 2.36 20 4.19 21.03 20.43 3.02 De Verenigde Staten van Ame rika zijn in korte tijd het mach tigste land ter wereld geworden. En met korte tijd wordt dan een tijdvak bedoeld vergeleken met de vele eeuwen, die de geschiedenis kent. Pas 450 jaar geleden ontdekt, heeft het land zich in de laatste 50 jaren opgewerkt tot het land der onbegrensde mogelijkheden. En tevens politiek en militair tot de beslissende factor in het diplo matieke spel der naties. Want in de twee laatste wereldoorlogen was het tenslotte de geweldige krachtsontplooiing der Amerika nen, die het sterke Duitsland uit eindelijk op de knieën kreeg Hoe verdienstelijk de inspanning en de offers van Duitsland's overige vij anden ook was, niemand zal kun nen ontkennen, dat de overmacht aan mat eriaal en aan mensen uit Amerika's reserves kwamen. Ook na de tweede wereldoorlog speelt de TT. S. A. de eerste viool. Zonder haar economische hulp zou de chaos in Europa oneindig' gro ter zijn en de Levensstandaard veel ager. Het leven in ons land zou bijvoorbeeld heel wat minder aan genaam zijn zonder deze hulp. Een ieder erkent dan ook lang zamerhand de betekenis van het beroemde Marshall-plan. Ten aanzien van dit plan, dat aangenomen door de Amerikaan se volksvertegenwoordiging, reeds in werking trad, is er juist in de afgelopen week iets gebeurd, dat niet alleen schrik bij de betrokken Europese Regeringen heeft ver wekt, maar ook reden tot naden ken 2 eeft. Vooral als men het ge- beurciê beziet in het licht van an dere voorvallen Het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden nam namelijk een voorstel van de Oommissie van Toewijzing aan, waarin ernstige bezuinigingen bepleit worden ten aanzien van de beschikbaar te stellen gelden voor het Europese herstelprogramma en andere plan nen voor hulp aan het buitenland, die neerkomen op een percentage van 26 van de benodigde gelden voor de uitvoering van het pro gramma in de periode tot 30 Juni 1949. Dit betekent een verminde ring- in deze periode van ruim 1,7 milliard dollar. Het is begrijpelijk, dat dit besluit vele Europese landen, die op de oorspronkelijke hulp rekenden, zeer onaangenaam heeft getrof fen. Men had immers de nodige herstelplannen reeds opgemaakt. En een ieder weet, dat er in ver schillende landen heel wat nodig is om een economisch herstel mo gelijk te maken. De beslissing van het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden is dan ook teleurstel lend, vooral omdat het genomen werd tegen de adviezen in van de beste Amerikaanse buitenlandse politici. De oorzaak, die aan dit besluit ten grondslag ligt, wordt bijna algemeen gezocht in het politiek spel, dat gevoerd wordt in verhand met de 'komende Presidents-ver- kiezingen. Over enige maanden zal beslist worden of Truman of een van zijn republikeinse tegenstanders het Witte Huis in de komende 4 jaren zal 'bewonen. Er zijn in de Ver enigde Staten vanzelfsprekend aanzienlijke groepen personen, die tegenstanders zijn van Marshall's hulpprogramma, omdat grote be dragen aam dollars practisch wor den weggeschonken, terwijl nog maar moet worden afgewacht hoe deze in Europa gebruikt zullen worden. Het is voor de gewone nxan nu eenmaal uiterst moeilijk om een politiek te volgen, die re it ening houdt met mogelijkheden, die pas na jaren hun vruchten kunnen afwerpen. „Regeren is vooruitzien" is een bekend spreek- 'De Senaat van de Leidse Uni versiteit heeft Donderdagmiddag bericht ontvangen, dat Hunne Ko ninklijke Hoogheden Prinses Ju liana en Prins Bernhard de uit nodiging, om op 18 Juni a.s. de erepromotie van Veldmaarschalk Smuts in de Pieterskerk bij te wonen hebben aanvaard. Een hardnekkige strijd wordt geleverd tussen de Amerikaanse Minister van Landsverdediging, James Forrestal en David Lilien- thal, voorzitter van de Ameri kaanse commissie voor de atoom energie, over de vraag onder welk gezag de in de Verenigde Staten bestaande voorraad atoombommen zal geplaatst worden, onder fhili- tair of civiel gezag. Thans is het de commissie voor atoomenergie, een in hoofdzaak burgerlijke organisatie, die over de atoombommen beschikt. De mi litairen kunnen geen hommen krij gen zonder de bijzondere toestem ming van de commissie te vragen. Nochtans, sinds de vereniging van alle strijdkrachten onder het. ge zag van de Minister van Lands verdediging Forrestal, oefenen de militairen steeds groter druk op de commissie voor atoomenergie uit door tussenkomst van een ver bindingscomité, dat hen in die commissie vertegenwoordigt. Een gelijksoortige druk zou eveneens öp Marshall worden uitgeoefend. woord, maar juist hierom zijn de werkelijk grote Staatslieden zo dun gezaaid. Oim deze groepen met het oog op de aanstaande verkiezing te beïnvloeden, is nu deze bezuiniging vastgesteld en aangenomen. Eén van de slechtste gevolgen, die hieruit kunnen voortvloeien, is wel, dat het vertrouwen in Ajne rika een ernstige schok, zal onder gaan. En dit kan slechts koren op de molen zijn van Amerika's grote tegenstander, van Rusland. Of de verhouding tussen deze twee kolossen nog van enige in vloed is geweest op het besluit moet wel worden betwijfeld. Maar aan de andere kant kan geconsta teerd worden, dat de zogenaamde „kooide oorlog", die na de laatste werkelijke oorlog heeft gewoed, in het voordeel van de Verenigde Staten is verlopen. Het is duide lijk gebleken, dat Ruslarié bakzeil haalt. In al die gebieden, waar Amerika een halt toeriep, heeft Rusland, voorlopig alth,aris, een toontje lager gezongen. Gewezen kan worden op Griekenland en Finland. Ook zeggen de berichten over toenadering wel het een en ander Want, ofschoon deze weer worden tegengesproken, en hoe wel voorstellen en tegenvoorstel len soms lijnrecht tegenover ei kander staan, duiden deze toch op activiteit, al is het dan maar ach ter de schermen. En als men de zaak objectief beschouwt, dan ligt het voor de hand, dat heide groot machten er zeer veel belang bij hebben met elkaar in het reine te komen. Als de huidige geschil punten tussen Amerika en Rus land uit de weg kunnen worden geruimd, dan staat niet veel een periode van betrekkelijke rust en vrede meer in de weg. Indien de Amerikaan het gevoel j zou krijgen, dat het gevaar voor een oorlog met Rusland geweken was, 'zou hem de gang van.' zaken in West-Europa wel eens minder kunnen interesseren. En ofschoon dit motief nog wel geen rol zal hebben gespeeld bij het besluit de Marshall-hulp te verminderen, is liet toch voor West-Europa zaak zich zo spoedig mogelijk zelve te kunnen helpen. Hiert oe dienen dan ook alle krachten te worden in gespannen. TEGEN PUNEN EN GRIEP 20 TABLETTEN t I 0.71 (Ingez. Med.) Het Tweede Kamerlid de heer Goedhart heeft gisterenmiddag te kwart voor vier in de vergade ring der Tweede Kamer vragen gesteld aan de Minister-President en 'de Minister van Justitie. Deze vragen luiden: 1. Is het juist, dat de „Krimi- nal-direktor der Sicherheitspoli- zei" Schrêieder die in de bezet tingsjaren een rol speelde in het sindsdien berucht geworden Erg- land-spiel, op bevel van de Procu reur-Fiscaal bij het Bijzonder Ge rechtshof te 's Gravenhage op 7 Juni j.l. in vrijheid is gesteld, daar van door hem gepleegde oorlogs misdrijven niet gebleken zcu 2ijn? 2. Moet op grond van (je com mentaar, die van de zijde der Justitie in verband met deze aan gelegenheid aan het A.N.P ver strekt werd, aangenomen worcun, dat a. Schreieder de uit Engeland hier neergelaten parachutisten niet in vier categorieën heeft ver deeld, t.w.: 1. degenen, die zon der bezwaar terstond doodgescho ten konden worden; 2. degenen, die nog enig belang voor het „England-Spiel" hadden, maar niettemin gedood mochten wor den; 3, degenen, die voor het „England-Spiel" van waarde wa ren, zodat zij voorlopig niet voor executie in aanmerking kwamen, en 4. degenen, die zo voortreffe lijk met de Duitse contra-spion- nage samenwerkten, dat hun leven gespaard moest worden? b. Schreieder op geen enkele wijze betrokken "is geweest bij de dood van enige uit Engeland hier gekomen agenten, die na hun ont snapping uit Haaren opnieuw ge arresteerd en daarna in hun cel vermoord werden? c. Schreieder niet mede ver antwoordelijk gesteld wordt voor de als „wapen-dropping" te Hel- voirt opgezette hinderlaag, ten gevolge van welke provocatie verscheidene Nederlandse jonge mannen de dood ingejaagd zijn? tl. iSchreieder niet zelf voor de revolver gezorgd heeft, waar mede de NiS.B.-er Reydon door mannen van de verzetsbeweging uit de weg geruimd werd? <3. Indien het inderdaad juri disch onmogelijk mocht zijn om de vrijgelaten „Kriminal-direktor" op grond van oorlogsmisdrijven te vervolgen, achten de Ministers het dan op zijn plaats, dat Schreieders invrijheidstelling ge paard gaat met een toelichting van de zijde der Justitie, waarin deze Duitser, die zo nauw betrok ken is geweest bij een onafzien bare reeks van tragedies, die de vijand in de oorlogsjaren over de beste zonen van ons volk heeft gebracht, een „zeer knap en cor rect politie-ambtenaar" wordt ge noemd? 4. Weten de Ministers overi gens, dat de vele bijzonderheden, die langzamerhand over het „Eng land-Spiel" zijn uitgelekt, in bre de kring grote beroering hebben verwekt, daar nu wel is vast komen te staan, dat. door deze Duitse machinatie tientallen ge dropte agenten en een zeer groot aantal Nederlandse verzetslieden in de cel en voor het exeeuitie- peleton zijn gekomen, terwijl hier door eveneens grote hoeveelheden wapens, die de Nederlandse ver zetsbeweging zo dringend nodig had, in handen van de vijand zijn gevallen, en kunnen zij mededelen, wat thans gedaan wordt of reeds gedaan is om de achtergronden van dit drama bloot te leggen? 5. Bestaat zekerheid, dat: a. de vrijlating van de „Kri minal-direktor" Schreieder het onderzoek naar het „England- Spiel" niet zal vertroebelen of belemmeren; b. Schreieder ter beschikking blijft van de instanties, die zich met het onderzoek naar het „Eng land-Spiel" bezighouden, met name van de parlementaire en quête-commissie In antwoord op de vragen, ge steld door het Tweede Kamerlid F. Goedhart (Partij v. d. Arbeid) in verband met de vrijlating van de Duitse politieman Schreieder heeft Minister Van Maarseveen, mede namens de Minister-Presi dent, gisterenmiddag in de zitting dier Kamer als volgtgeantwoord Inderdaad lis Schreieder op 7 7 Juni 1948 op bevel van de Pro cureur-Fiscaal bij het Bijzondei hem gepleegde strafbare feiten Gerechtshof te s-Gravenhage, ;r, vrijheid gesteld, omdat van door niets was gebleken. Aan de Procureur-Fiscaal voor meld is van een indeling van pa rachutisten door Schreieder in ca tegorieën, niets bekend. Evenmin is hem gebleken, dat Schreieder de hand heeft gehad in het ver moorden van uit Engeland geko men agenten. Wel heeft Schreie der ook volgens zijn eigen ver klaring het plan gevormd tot het Helvoirt en aan de uitvoer'ng van Helvoirt en aan d euitvoering van dit plan zelf leiding gegeven; evenzeer heeft jiij eenen revolver doen verstrekken aan een persoon uit de verzetsbeweging, die voor nemens was een aanslag te on dernemen tegen efen of meer Ne derlandse landverraders. Hoewel er geen aanleiding be staat de juistheid van het oordeel van de betrokken Porcureur-Fis- caal, dat voor een strafrechtelijke vervolging van Schreieder geen grond bestaat, in twijfel te trek ken, heeft de Minister van Justi tie niettemin in verband met het belang van deze aangelegenheid en het door de heer' Goethart ge vraagde aan de Procureur-Fiscaal nader rapport gevraagd. De verklaring, "dat Schreieder een zeer knap politieman is, is blijkbaar in technische zin be doeld; de verklaring dat hij een correcte politieman is, slaat ken nelijk op liet feit, dat Schreieder de door hem of zijn ondergeschik ten verhoorde arrestanten behoor lijk behandelde en tegèn mishan deling van hen waakte en optrad. Reeds uit bovenstaande blijkt overigens, dat van zedelijk stand punt bezien 't gedrag van Schreie der gelaakt moet worden. Uiterst bedenkelijk is de omstandigheid, dat Schreieder zijn technische be kwaamheden tot het laatste toe in dienst heeft gesteld van een barbaars regime, als welks knecht hij de strijd aangebonden heeft tegen mensen, die hun leven of ferden voor een gerechte zaak. Het :is de Ministers bekend, dat naar aanleiding van hetgeen voor bij het onderzoek van de zaak- Van der Waals omtrent het En- geland-Spiel is gebleken, de vraag gerezen is, of van de zijde der betrokken destijds in Engeland verblijvende Nederlandse instan ties niet door het betrachten van groter voorzichtigheid had kun nen en moeten worden voorkomen, dat het leven van talrijke agenten en verzetsmensen nutteloos geof ferd werd. Het is de M'nisters bekend, dat da parlementaire en quête-commissie het onderzoek van deze vraag in haar taak be grepen acht en daarmede reeds een aanvang heeft gemaakt. In middels heeft ook de Minister van Oorlog, tevenis Minister van Ma rine a.i., zijnerzijds een onderzoek gelast. Beide onderzoekingen sluiten niet uit, dat een justitieel onderzoek plaats vindt. Tegenover de Procureur-Fiscaal bij 't Bijzonder Gerechtshof heeft Schreieder, die na zijn vrijlating aan bepaalde controle-maatrege len is onderworpen, zich verbon den een zo volledrg mogelijke be schrijving van de onder de naam Engeland-Spiel bekende gebeurte nissen te geven en hier te .lande te blijven, zolang de Procureur- Fiscaal dit nodig acht, zodat ook de parlementaire anquête-com- missie in de gelegenheid zal zijn hem te horen. De vrijiating van Schreieder. Nadat gisterenmiddag in de Tweede Kamer-vergadering bij het vragenuurtje de heer Goed hart (Arb.) aan de Minister-Pre sident en de Minister van Justitie de reeds vermelde vragen in vei' tand met de vrijlating van Schreie der had gesteld en de Minister van Justitie, de heer Van Maar seveen, daarop had geantwoord, vroeg de heer Goedhart nog of de mogelijkheid bestaat, dat alsnog tegen Schreieder een vervolging kan worden ingesteld. Hij vroeg verder óf de Minister het er niet mee eens is, dat de S. D. een gruwelijk bloedspoor in ons volk heeft nagelaten en dat een der belangrijkste chefs van deze dienst Schreieder was. Hij herinnerde aan de „Dauer- vernehmungen", waartegen ver zetslieden niet waren opgewassen; tientallen zijn naar hel en verdoe menis gezonden via de „Nacht- uti d -iN ebel" - kampen Spr. is van oordeel, dat alle verantwoordelijkheden concreet en positief vastgesteld moeten worden en hij vroeg of de Minis ters bereid zijn te bevorderen, dat de instructie heropend wordt. Minister Van Maarseveen ver klaarde, dat hem van een buiten- vervolgingstelling niets bekend is, hem is alleen bekend, dat Schreieder op vrije voeten is ge steld. Natuurlijk kan een vervol ging nog plaats hebben op klacht van een der betrokkenen hetgeen dan moet geschieden bij de bijzon- derè raad van cassatie. Het kan zijn, dat de Procureur-Fiscaal zelf reden vindt om een vervol ging in te stellen. Daarop zal spr. nader rapport vragen. Vervolgens wees de Minister er op, dat de mogelijkheid om Duitse ambtenaren te vervolgen, beperkt is. Duitse ambtenaren kunnen vervolgd worden wegens oorlogs misdrijven en wegens misdrijven tegen de menselijkheid. Voor an dere misdrijven kan een Duitse ambtenaar niet vervolgd worden, voor zover hij in de kring van zijn ambtelijke bevoegdheid is geble ven. Het spreekt vanzelf, aldus de Minister, dat de zaak tot vol komen klaarheid moet komen, ook wat het England-Spiel be treft en de verantwoordelijkheden aan Nederlandse en Engelse zijde. Een justitieel onderzoek leek hem mogelijk. De jongste ontwikkeling in de Koningskwestie heeft in de Belgi sche pers tot de meest uiteenlo pende commentaren aanleiding ge geven. „Het Volk", orgaan van de Christen-democraten, schrijft, dat een oplossing van het Konings- vraagstuk thans onmogelijk is Het blad acht het echter niet uit gesloten, dat men tenslotte toch nog tot een accoord zal komen in verhand met de terugkeer van de Kroonprins. „Het Volk" ge looft niet aan een- politieke crisis en breekt een lans voor de voort zetting van de huidige regerings formatie. JDe huidige regeringsmeerder heid heeft een nationale en inter nationale verantwoordelijkheid. In de omstandigheden, welke thans in Europa heersen is het hondge nootschap tussen de Katholieke democratie en de Socialistische democratie de enige hoop op vei ligheid en herstel. Er kan daar om niet aan worden gedacht, voor welke kwestie dan ook, dit bond genootschap in gevaar te brengen of te verbreken". De liberale krant ,,Le Dernière Heure" meent te weten, dat de Koning begin volgende week een boodschap zal richten tot de eer ste Minister en het Belgische volk. Indien de regering deze konink lijke oproep niet publiceert, zou het secretariaat van de Koning zich ermee belasten. Aangaande de mogelijkheid dat enkele liberale senatoren een eventueel voorstel van de Katho lieke Volkspartij tot het instellen van 'n parlementaire enquête zul len steunen, merkt het blad op, dat deze veronderstelling een il lusie is en een dergelijk voorstel tot ontbinding van de regering zou kunnen leiden. Een Minister, wiens naam niet door het blad wordt vermeld, heeft aan de liberale „La Meuse" verklaard van mening te zijn, dat de Koningskwestie geen aanlei ding zal geven tot ontbinding der regering. „Ik denk niet dat ook maar iemand gedurende de pe riode, die ons van de nieuwe ver kiezingen scheidt, een onoplos bare regeringscrisis zal willen uitlokken" zo zeide deze Minister Volgens ,,La Libre Belgique" van Donderdagmorgen zou Ko ning Leopold het standpunt inne men, dat hij slechts dan zijn zoon Boudewijn naar België zal laten terugkeren, indien vast staat dat hij zelf weer de troon kan bestij gen. Iedere oplossing van het Koningsprobleem door middel van een troonsafstand zou- door de Vorst niet in overwêging geno men worden. Spaak heeft Woensdag een on derhoud gehad met Pirenne, se cretaris van de Koning, en heeft hem on de hoogte gesteld van de besprekingen die in de Kabinets raad zijn gehouden over het Ko ningsprobleem. Dezelfde avond nog is Pirenne naar Zwitserland vertrokken om aan dë Kofting verslag uit te brengen. Het 1668 ton metende Deense passagiersschip „Kjobenhavn" is ter hoogte van de Oostkust van Jutland Vrijdagmorgen op een mijn gelopen en gezonken. Vijftig ziekenauto's en een aantal dok ters en verpleegsters werden naar de kustplaats Hals gedirigeerd óm de gemelde slachtoffers op te nemen. Het schip zonk 25 km uit de kust Van de zijde der reders is mee gedeeld dat de „Kjobenhavn" bin nen tien minuten zonk. Ondanks de beperkte tijd was het mogelijk twee boten uit te zetten. Er wa ren 400 passagiers aan boord en gevreesd wordt, dat verscheidene hunner om het leven zijn ge komen. Een officier van het eerste schip met overlevenden dat de kust bereikte, zei dat honderden mensen na de ramp in ruwe zee voor hun leven vochten. Toen zijn schip op de plaats van. de explosie aankwam, was de .jKjobenhavn" reeds gezonken. In Kopenhagen zijn alle thea ters, bioscopen en enkele andere vermakelijkheden gesloten. AFP meldt van Radio Kopen hagen te hebben vernomen, dat er tot dusver 225 slachtoffers zijn. Het merendeel der geredden was in nachtkledij'. De reddingspogin gen worden voortgezet en vlieg tuigen werpen reddingsboeien ho ven de plaats van de ramp uit. Extra treinen en vliegtuigen zijn ter beschikking van familieleden van passagiers en bemanning ge steld De uitgeputte overlevenden deden ontstellende verhalen over de ramp, zo meldt Reuter verder. Merendeels sliepen zij, toen de ramp zich voltrok. Een koopman uit Aalborg, vertelde, dat er aan boord een paniek uitbrak, zodra men besefte, dat het schip zinken de was. Mannen en vrouwen sprongen, gedeeltelijk ontkleed, te water. Familieleden werden in de ruwe zee van elkaar gescheiden. Volgens de laatste berichten worden nog 150 personen vermist. Duikers zijn op het wrak aan het werk om de lijken, die zich nog in het schip zouden kunnen bevinden, naar de oppervlakte te brengen. In de namiddag zochten vlieg tuigen nog steeds naar drijvende lichamen. In Aalborg stond alle werk stil, daar de werkgevers alle personeel naar huis gezon den hebben. In hotels, ziekenhuizen en ge- improviseerde eerste hulpposten komen de overlevenden van de ramp tot rust. Er zijn nog geen officiële cijfers bekend, maar men schat het aan tal verongelukten op 150 De kapitein is per vliegtuig naar Kopenhagen overgebracht. Alle opvarenden van de .Kjo benhavn" waren, naar men meent Samenwerking met de grote Belgische warenhuizen „lTnnova- tion" heeft geleid tot een tentoon stelling in de complexen van „De Bijenkorf" te Amsterdam, Rotter dam en Den Haag, welke de Bene- lux-gedachte propageert. De entrée te Rotterdam is een in mystiek licht geplaatste dui- velskeuken, waarin men bedoelt te laten zien - zoals een op schrift vermeldt uhoe natio naal egoïsme voert tot algemene verarming". In de grillige doolhofvorm waarin deze expositie is uitgezet en verzorgd door étaleer-artistei' is veel te bekijken, dat tot over peinzen stemt. Evfenals in Den Haag en Am sterdam worden de bezoekers ge test door middel van een prijs vraag, waarin zij hun kennis van de Benelux kunnen luchten Te Rotterdam vermeldt een speciaal mededelingenbord van dag tot dag de speciale berichten, die rechtstreeks of zijdelings in verhard staan met het doel van de tentoonstelling. De Rotterdamse tentoonstelling werd gisterenmorgen geopend met een toespraak van Drs. E. G. M. Driebeek, die namens het co mité van Belgisch-Nederlands- Luxemburgse samenwerking, af deling Rotterdam, de gedachte van het samengaan der drie lan den belichtte. -Van de Britse contrólepost te Helmstedt, aan de grens van de Britse en de Russische zóne, wordt gemeld, dat het verkeer van Duitse burgers over de de marcatielijn thans weer bijna nor maal verloopt. Het geallieerde verkeer was in het geheel niet belemmerd. BETREFFENDE BERICHTEN IN DE NEDERLANDSE PERS. De Sowjet-delegatie heeft Don derdag het secretariaat van de V. N. een afschrift overhandigd van een aan de Nederlandse Regering gezonden nota, waarin wordt ge protesteerd tegen „tot oorlog op hitsende artikelen in de Neder landse pers." Uit een Russische bron wordt vernomen, dat de Russen de kwes tie mogelijk voor de Algemene Vergadering van de V. N. zullen brengen. Op ons Bureau ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van het Troepentransportschip „Kota Baroe". te weten, van Scandinavische na tionaliteit. Deense marfne des kundigen zijp begonnen met een onderzoek naar de wijze, waarop de mijn met het schip in aan raking is gekomen. Volgens officieuze rapporten zou het een magnetische mijn be treffen van een gedurende de tweede wereldoorlog veelvuldig gebruikt type. Negen lichamen waren Vrijdag middag van het wrak verwijderd, andere zijn aangespoeld. De Deen se Koning heeft aan de stoom vaartmaatschappij mede uit naam van de Koningin een telegram gezonden, waarin hij zijn deel neming uitspreekt Voor de inmaak zal dit jaar een extra rantsoen suiker worden verstrekt. In de bonnenlijst van 2 Juli zal voor alle leeftijdsgroe pen een bon bekend gemaak't wor den voor 500 gram suiker. bevel tot staken van het vuren te aanvaarden een politieke ovenwin ning voor de Joden. De grenzen van Israël, op enkele onbeduiden de uitzonderingen na, waren in tact Deze verklaring werd afge legd aan de vooravond van het van kracht worden van het be stand. Een Joods legercommuniqué geeft een overzicht van de laatste operaties voor het begin van het bestand Boven Damascus, zo zegt het communiqué, zijn drie ton bommen afgeworpen. Verder spreekt het communiqué van „be langrijke successen" op de weg Tel AvivJeruzalem. Details zul len later bekend gemaakt worden. Te Ramleh en bij Kalkilia zijn Arabische concentraties gebom bardeerd Er wordt melding ge maakt van Arabische aanvallen op Joodse nederzettingen btj de Libanese grens. BESTAND GESCHONDEN. Een uur na het van kracht wor den van het Bestand is een lid van het Arabische legioen bij de Damascuspoort .in Jeruzalem door een Joods machinegeweersalvo ge dood toen hij uit een loopgraaf kwam. De Arabieren "beschouwen zijn dood als het gevolg van een Joodse schending van hét Bestand en zullen dit als zodanig aan Graaf Bernadotte, de Palestijnse bemiddelaar, melden. De eerste berichten over het staken van het vuren in Palesti na, ontvangen op het hoofdkwar tier van het Arabische legioen, melden dat alles rustig is aan het Palestijnse front. Volgens een telefonische mede deling uit Oud-Jeruzalem werden in dë nacht van Donderdag op Vrijdag enige schoten met mor tieren gewisseld, doch was in de ochtend alles rustig. In de nacht had een van de zwaarste Joodse aanvallen in de sector van het zwaar omstreden Latroen plaats. Volgens Arabi sche berichten verloren de Joden honderd man en werd slechts één man van 't Arabische legioen ge dood. Onder de Joodse gevange nen bevonden zich meer dan 12 vrouwen. Volgens Iraakse en Egyptische berichten werden Joodse aanval len gedurende de nacht afgesla gen. Volgens een woordvoerder van het Joods Bureau betekent het be sluit van de Arabieren om het Naar de Griekse ambassadeur te Washington zijn regering heeft meegedeeld, heeft de Bulgaarse ambassadeur in de V. S. van zijn regering opdracht ontvangen te onderhandelen over een spoedig herstel van de normale betrekkin gen met Griekenland. Tezelfdertijd wordt uit betrouw bare communistische kringen te Athene vernomen, dat de partij opdracht heeft gegeven „met elke concessie" naar een accoord met de regering te streven. Naar in regeringskringen vernomen wordt, maakt de stap deel uit van een „vredesoffensief" door guerillalei- der Markos. De nieuwe regeling voor de toewijzing van benzine in Frank rijk (waarover de K.N.A.C. op 5 Maart reeds een bericht heeft doorgegeven) zal op 15 Juni in gaan. Voor bemzine-coupons die nen in het buitenland verblijf hou dende reizigers zich te wenden tot de hijkantoren van de Banque de France. Het belangrijke resultaat, dat tijdens de besprekingen tussen Nederlandse, Belgische en Luxem burgse Ministers op het Chateau d'Ardennes in België van 7 tot 10 Juni werd gehouden, is, dat een principiële beslissing genomen is tot het vormen van een Econo mische Unie per 1 Januari 1950, waarbij is overeengekomen: a. Dat zo spoedig mogelijk zal teruggekeerd worden naar het stelsel van vrije con sumptie. Ib. Dat wederzijds subsidies zui len worden verlaagd. c. Dat, een gecoördineerde ir- vesteringspolitiek zal worden nagestreefd. d. Dat studies zullen worden ondernomen, teneinde te be spoedigen, dat de fiscale en sociale politiek voorzover noodzakelijk met elkaar in overeenstemming worden ge bracht. e. Dat de economische politiek, welke in de drie landen zal worden toegepast, onder m$er gericht zal zijn op het handhaven van het montaire evenwicht. Ter nadere toelichting wordt er de aandacht op gevestigd, dat als gevolg van de onder b genoemde subsidieverlaging geenszins een overeenkomstige stijging van prij zen en lonen zal behoeven plaats te vinden. Voor het in evenwicht brengen van de betalingsbalans en met het oog op de toenemende inter nationale concurrentie blijft het gewenst de pïMuctiekosten de betrokken landen zo laag moge lijk te houden, resp. op een zo laag mogelijk peil te brengen. Tot de handhaving van dit stand punt bestaat 'in het raam van de economische samenwerking tus sen de Beneluxlanden te meer aanleiding, aangezien behoudens het feit, dat enige belangrijke levensmiddelen, alsmede kolen in België aanmerkelijk duurder zijn dan in Nederland, de overige prij zen minder verschillen dan men doorgaans meent. Als gevolg van de concurrentie bevinden de prij zen voor verschillende artikelen zich in België reeds op een lager niveau dan hier te lande. De drie regeringen blijven binnen het raam der overeengekomen maat regelen de tot dusverre gevoer de anti-inflationistische politiek voortzetten, die voor het toekom stige welzijn der Beneluxlanden noodzakelijk moet worden geacht Het is duidelijk, dat Nederland zich in de overgangsperiode nog geen volledig vrije goederenuit- j wisseling met België zal kunnen veroorloven en dat maatregelen moeten worden getroffen om de voorziening op een zodanig peil te I brengen, dat deze vrije uitwisse ling na 1 Januari 1950 een feit kan zijn Om dit te bewerkstelli gen zal een beroep moeten worden gedaan op buitenlandse financiële steun. Men hoopt intussen, dat in afwachting en met behulp van deze steun het wederzijds han delsverkeer, waarin is voorzien in het handelsverdrag dat op het ogenblik tussen Nederland en Bel gië van kracht is, gehandhaafd kan blijven. In dit verband is het van belang, dat België en Luxemburg zich bereid hebben verklaard bij voorkeur goederen in Nederland en de Overzeese Ge biedsdelen aan te kopen. Paul Hoffman, de administra teur van de E.C.A. heeft er giste ren op gewezen, dat een verlaging van het bedrag, dat door het Ame rikaanse congres voor het plan- i Marshall beschikbaar wordt ge steld, met 26 pet., zou betekenen, dat. bijna alle verschepingen van machineriën en dergelijke voor 1 economisch herstel belangrijke goederen, naar Europa zouden moeten worden stopgezet. Hij ver klaarde dit op een bijeenkomst van de senaatscommissie voor toe wijzingen. De verschepingen van machine rieën e.d. zouden moeten worden stopgezet, daar de reeds aanzien lijk beperkte voedseltoewijZingen niet nog verder beperkt kunnen worden, zonder dat hierdoor de arbeidsproductiviteit in Europa ernstig zal worden benadeeld. De toewijzingen van brandstoffen en grondstoffen kunnen niet wor den beperkt, zonder dat hierdoor onmiddellijk het huidige niveau van productie en export zal wor den verminderd. Dientengevolge blijft er voor de Ver. Staten niets anders over dan de toewijzingen van kapitaalgoederen uit het pro gramma voor dit jaar te schrap pen, indien de verlaging van 26 pet gehandhaafd blijft. Hoffman verwierp het argument dat geld zou kunnen worden be spaard op voedsel in verband met de verbeterde oogstvooruitzichten in Europa en wees er op, dat de verbetering, welke te verwachten is, niet meer dan 3 pet. bedraagt. Doch zelfs indien de verwachtin gen in vervulling gaan, zal het ge middelde dagrantsoen aan levens middelen in Europa nog kleiner zijn dan vóór de oorlog en aan zienlijk beneden diat van de Ver. Staten liggen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1