Minister Beel beantwoordt een vraag De verjaardag van Koning George Frankrijk en Duitsland Ex-Koning Michaèl en Prinses Anne Qeieoi nwd de plannen voor De toestand In Palestina De op de Renville aanvaarde beginselen VRIJDAG 11 JUNI 1948. Republikeins antwoordt Onverkoopbare consumptie aardappelen Bidault verdedigt zijn standpunt Teleurgestelde Londenaren Scespraali «3 can (rygve Cie De aardappelexport Nieuwe verkeersbslemmeringen in Duitsland op handen? Sowjet protest aan Nederl. en Am. regeringen WEEKS VERW ACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Weinig verandering- Droog weer, behoudens enke le verspreide onweersbuien in het Zuiden van het land. Enige overdrijvende wolkenbanken Meest matige wind hoofdza kelijk tussen Noord en Oost Weinig verandering van tem peratuur. Frankering by Abonnement: Terneuzen DE VRIJE 4de Jaargang No- 829. Verschijnt, dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: v 5 regels êo ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding:. Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- De correspondent van Aneta te 's-Gravenhage heeft Woensdag aan de Minister-President de vol gende vraag gesteld: „Er doen geruchten de ronde, dat bij de onderhandelingen met de Republiek de in Januari op de RenviÜe aanvaarde beginselen wedier in het geding zouden ko men, omdat een volledige uitvoe ring daarvan op moeilijkheden stuit. Zou die Regering hierom trent inlichtingen kunnen ver strekken?" De Minister-President verklaar de zich bereid deze vraag te be antwoorden. Zijn antwoord luid de aldus: „De Regering kan met stellig heid verklaren, dat zij bij de on derhandelingen zich strikt blijft stellen op de door beide partijen onvoorwaardelijk aanvaarde 12 beginselen en 6 additionele begïn- INDONESIE. T.a.v. het Republikeinse ant woord op de Nederlandse nota meldt A.F.P.: Naar men meent te weten, geeft de Republikeinse regering in haar antwoord haar voornemen te kennen het op 22 Mei te Praag tussen Soeripno en de ambassa deur van Rusland gesloten ac- coord niet aan het parlement ter bekrachtiging voor te leggen. In dit antwoord zou tevens de me ning worden verkondigd, dat de erkenning van de Nederlandse souvereiniteit over Indonesië tij dens de overgangsperiode nog niet het onderwerp van een accoord uitmaakt, doch eenvoudig de basis voor een politiek accoord tussen de Republiek en Nederland vormt. Door het Tweede Kamerlid Van den Heuvel (A. R.) zijn aan de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening de volgen de schriftelijke vragen gesteld: Is het de Minister bekend, dat in sommige streken grotere en kleinere hoeveelheden consumptie aardappelen onverkoopbaar zijn Acht de Minister het juist, dat landbouwers, die op grond van overheidsvoorschriften hun aard appelen in de tijd, waarin zulks mogelijk was, niet mochten ver kopen voor veevoeder, nu niet de vastgestelde prijs voor consump tie-aardappelen zullen ontvangen? Is de Minister bereid deze pro ducenten alsnog deze prijsgaran tie te verlenen onder door hem te stellen voorwaarden Wil de Minister bij het overwe gen van het in vraag 3 gestelde mede in zijn overwegingen betrek ken de uiterst funeste invloed, welke uit moet gaan van een du pering der betrokkenen doordat zij zich, in tegenstelling met zeer vele anderen, hebben gehouden aan de Regeringsvoorschriften? selen. Het spreekt vanzelf, dat iedere mogelijkheid om tot over eenkomst te geraken verloren gaat, wanneer men telkens weer kan terugkeren op hetgeen reeds is overeengekomen. Er zijn verschillende vaste steunpunten voor de Regering, welke voor haar onaantastbaar zijn en naast de aanhangige grondwets-voorstellen en het be ginsel-program van Lingadjati vormen de 18 Renville beginselen één van die steunpunten. Ik kan hier slechts herhalen ei} moge nog een onderstrepen, het geen bij monde van mijn ambtge noot van Overzeese Gebiedsdelen op 3 Februari j.l. in de Tweede Kamer is gezegd (Handelingen pag. 1320 en 1321), dat partijen volledig gebonden zijn door deze 18 beginselen als basis voor poli tieke besprekingen en dat haar geen beroep vrijstaat op wat des tijds door de C. G. D. daaraan is toegevoegd of aan persoonlijke opvattingen geuit. De moeilijheden waarop U doelt spruiten voort uit het feit, dat op het ogenblik nog gewacht wordt op het antwoord van de Republi keinse Regering op de vragen, die haar zijn gesteld met betrek king tot de overeenkomst, die zij met de Sowjet-Unie gesloten heeft. Daar tegenover staat, dat, met name, wat betreft de uit werking van het bestand vooruit gang wordt geboekt. Ik kan daar omtrent nog mededelen dat naar de Regering meent te mogen aannemen, overeenstemming is bereikt niet alleen over de kust vaart, maar ook over het herstel van het inter-insulair en interna tionaal zeeverkeer en de verhan deling van goederen tussen beide partijen". De Franse Minister van Bui tenlandse Zaken Bidault heeft in ,,1' Aube", het blad van de M. R. P., zijn aanvaarding van de Lon- dense overeenkomst over Duits land, waartegen communisten en Gaullisten zich verzetten, verde digd. Bidault schrijft: „Zonder Frank rijk zou er reeds een gecentrali seerde regering voor West-Duits- land geweest zijn. Als Frankrijk er niet geweest was, zouden de aanbevelingen van de Londense conferentie reeds werkelijke ver dragen zijn." Duizenden LondSnaren waren Donderdag samengestroomd om de parade ter ere van de verjaar dag van de Koning gade te slaan. Een uur voordat de parade zou beginnen kondigden echter luid- sprekerswagen aan, dat de Koning de parade afgelasrt had „vanwege het weer". Teleurgesteld ver spreidde zich de menigte, waar onder men buitenlandse diploma ten met grijze hoge hoeden en dames in modieuse „New Look" kon waarnemen, terwijl de zon helder scheen. Aan de parade zouden 67 offi cieren en '1755 onderofficieren en manschappen deelnemen in de schitterende scharlaken-wit-zwar- te parade-uniform en reeds maan den van te voren had men ge- exerceerd. Een uur te voren echter kregen zij opdracht hun laarzen, die zij reeds vanaf de ochtend aan het poetsen waren, weer uit te trek ken. Men kon namelijk in het tegenwoordige Engeland van ge strenge soberheid niet het risico nemen, dat een stortbui zich over de scharlaken uniformen zou ont lasten, daar deze er niet zo goed tegen kunnen en moeilijk te ver vangen zijn. De Koning zou zich te paard, in de uniform van Kolo nel-Generaal van de „British Guards Regiments", vergezeld door een bereden gevolg van of ficieren, naar het paradeveld be geven, terwijl Prinses Elizabeth, de Koningin en enkele andere leden van de Koninklijke familie zouden toekijken. Het was de eerste keer na de oorlog, dat de praaluniformén, weer bij deze ge legenheid gedragen zouden wor den. Enige tijd van te voren waren er regen- eni onweersbuien boven Londen geweest en weerkundige waarnemers hadden nog meer buien voorspeld. Voor Bucking ham Pallace verzamelde zich een grote menigte en hier en daar hoorde men de kreet „de Koning". Hij liet zich echter niet zien. Al lerlei geruchten verspreiden zich. Er zou een aanslag op de Koning beraamd zijn of de Koning zou plotseling ziek geworden zijn. Militairen konden zich niet her inneren, dat de parade ooit eerder wegens het weer was afgelast Verklaring van De Gaulle. In zijn aan de pers overhandig de verklaring, waarvan reeds mel ding gemaakt is, zegt De Gaulle, „dat Frankrijk in een positie ge plaatst is, waarbij het, zonder meer, voorstellen moet goedkeu ren, die de grootste gevaren voor Europa's vrede inhouden". „Frankrijk kan en mag de aan bevelingen van Londen niet on derschrijven. Integendeel, het moet nieuwe onderhandelingen afdwingen, waarbij rekening ge houden wordt met zijn vitale be langen, die eveneens die van de vredie in Europa zijn. Zonder over drijving kan men zeggen, dat de besluiten vervat in het communi qué van de Londense conferentie, evenals die van Jalta en Potsdam zonder overleg met Frankrijk, in Europa een toestand zouden scheppen, waarin Frankrijk voort durend in gevaar zou zijn, zonder dat het te gelegener tijd zou kun nen rekenen op de doeltreffende hulp van wie ook". 'Over „het verlangen van de V. S. en Engeland om Duitsland weer op de been te zien" zegt De Gaul le: „Dit zou met het oog op de verschrikkelijke druk, die de Sowjet-Unie in Europa uitoefent een ernstige fout zijn, die echter de onafhankelijkheid van Enge land en de V. S. niet in gevaar brengt en de Angel-Saksers zeke re compensaties zou geven. Met Frankrijk is dit echter niet het geval. Wij staan op de rand van eem afgrond." In zijn verklaring zegt De Gaul le verder, dat indien nieuwe on derhandelingen de eerste keer ge weigerd zouden worden, Frank rijk zijn bezettingszone zou moe ten onderhouden zoals dat reeds met het Saargebied gebeurde door haar politiek en economisch op Frankrijk te oriënteren. Dat zou voor Frankrijk niet z6 schadelijk zijn als de onherstelbare offers, die het thans zou moeten bren gen. Er was echter reden om te hopen, dat de bondgenoten uit de oorlog vroeg of laat de vrede met Frankrijk zouden wensen te vesti gen. Om de vitale belangen van Op de jaarlijkse vergadering van de „Harvard Association" heeft Trygve Lie, de secretaris generaal der V. N„ zich voorstan der verklaard van het instellen van een kleine politiestrijdkracht der V. N., om de beslissingen van de Veiligheidsraad kracht bij te zetten. Geen enkel tot nu toe door de raad behandeld geval had een grote politiestrijdkracht ver eist, indien er een kleine aanwe zig was geweest. gen in het principiële geschil tus sen de Sowjet-Unie en, Amerika, noch in die tussen andere landen, integendeel, de Verenigde Naties zouden uiteenvallen en daarmee zou de hoop verdwijnen, dat een dterde wereldoorlog voorkomen zou worden. Volgens artikel 43 moeten alle leden der V. N. wapens en man schappen voor een dergelijke macht leveren. Trygve Lie drong er op aan, dat de militaire com missie moest trachten uit de im passe te geraken om voor dit vraagstuk een oplossing te vin den. De tegenwoordige moeilijk heden zouden dan spoedig over wonnen worden. Een begin zou nu gemaakt kunnen worden door het instellen van een kleine „be wakingsmacht", gescheiden van een strijdmacht. Hij was zich er van bewust, dat het vertrouwen in de V. N., geschokt was. Veran deringen in het handvest konden op zich zelf geen oplossing bren* Nu de export van consumptie aardappelen naar Engeland via Harlingen achter de rug is, blijkt dat voor de ezport naar Engeland 33 extra-boten gecharterd wer den, terwijl 10 lijiniboteri ook nog een kwantum vervoerden •Voor het vervoer van het door Engeland aan de Britse zóne in Duitsland afgestane kwantum werden elf extra boten ingelegd, terwijl de laatste 100 ton met een motor-binnenschip naar Emden werden vervoerd. Voor het trans port van het binnenland naar de Hrlinger haven, werden 308 bin nenschepen en 918 spoorwagons gebruikt. De totale hoeveelheid geëxpor- terd aardappelen bedroeg meer dan 30.000.000 kilo. Ex-koning Michaël van Roeme nië en Prinses Anne van Bourbon Parma zijn gisteren in de troon zaal van het "koninklijk paleis te Athene door Aartsbisschop Da- maskinos, de orthodoxe primaat van Griekenland, in het huwelijk verhonden. De Prinses werd teii huwelijk gegeven door haar oom, Prins Erik van Denemarken. Koning Paul van Griekenland was de bruidsjonker van ex-koning Mi chaël, die het gala-uniform van een Roemeense generaal droeg. De troonzaal was voor deze ge legenheid veranderd in een Grieks-Orthodoxe kapel. Leden van de koninklijke garde stonden langs de wanden van de zaal op gesteld en hielden huiten het pa leis de wacht. Pers en publiek hadden geen toegang tot de plech tigheid. De ouders van de bruid, Prins René en Prinses Marguerite van Bourbon Parma, waren niet aan wezig, ofschoon zij er wel in heb ben toegestemd, dat het huwelijk volgens de Orthodoxe ritus plaats vond. Prinses Anne blijft Rooms-Ka- tholiek. Griekse waarnemers ge loven, dat de ouders van de bruid niet aanwezig waren omdat zij „onder druk" staan van Prins Xavier van Bourbon Parma, het tegenwoordige hoofd van de fa milie, die „als pretendent voor de Spaanse troon en in de behoefte aan steun van het Vaticaan de oppositie van de Paus tegen het huwelijk deelt." Prinses Anne in feite exeommuniceerd ge- Een vooraanstaand autoriteit van het Vaticaan op het gebied der kanonieke wetten heeft tegen over Reuter verklaard, dat Prin ses Anne de Bourbon-Parma in, feite zich zelf geëxcommuniceerd heeft door volgens de Grieks-Ka- tholieke ritus met Michapl in het huwelijk te treden, j Door getrouwd te worden door een niet-katholieke geestelijke stelt zij zich bloot aan de straf de Heilige Sacramentn niet te mo gen ontvangen en sluit zij zich uit van de gemeenschap met de R.K. kerk. De straf om van de sacra- I menten uitgesloten te zijn wordt van kracht op het ogenblik van het huwelijk, zonder dat het nood zakelijk is, dat de excommunicatie officieel uitgesproken wordt door de prelaat, in dit geval de Bis- I schop van het diocees waarin het l huwelijk voltrokken is. In Vaticaankringen was men niet van oordeel, dat een officiële uitspraak inzake het huwelijk ge daan zou worden. Ook achtte I men het onzeker of officieel de i excommunicatie uitgesproken zou worden. In geallieerde kringen beschouwt men het bericht in de met Sow- jet-licentie verschijnende „Berli ner Zeitung", dat een brug op de autoweg van Berlijn, naar' de Westelijke zönes nodig herstel be hoeft, als een mogelijke aanwij zing dat de S o w jet-Ru ssan nieuwe stappen zullen doen om het verkeer der Westelijke Ge allieerden te belemmeren. Volgens het betrokken bericht bevindt zich de tijdelijke houten brug over de Elbe bij Maagden burg, thans de enige open route naar en van Berlijn, in een zeer slechte toestand. Herstelwerkzaamheden zouden een volledige onderbreking van het verkeer langs die weg beteke nen en geruime tijd vergen, daar de brug enkele honderden meters lang is, schrijft het blad. Frankrijk in de huidige omstan digheden veilig te stellen was het in ieder geval noodzakelijk, dat zij met overtuiging, moed en helder heid verdedigd werden. Omdat het bestaande regiem aan deze voor waarden niet kon voldoen, was het noodzakelijk dat het gewijzigd werd. „Op dit ernstige ogenblik ver klaar ik nogmaals, dat ik zelf be reid ben direct deel te hebben in de nodige verantwoordelijkheid zodra de middelen om zich ervan te kwijten verzekerd zijn", aldus De Gaulle. Hij betoogde vervol gens dat de samenstelling van een Duitse regering te Frankfort de Russen er toe zou brengen een an dere regering in Berlijn te vormen en uiteindelijk de totalitaire helft van Duitsland de Westelijke helft zou opslokken. De waarborgen voor de controle op het Ruhrge- bied noemde De Gaulle illusoir en merkte ten slotte op, dat Duits land door met Engeland en Ame rika, dat geen steenkool uit het Ruhrgebied nodig, had, mee te stemmen, Frankrijk en de Bene- lux-landen, die wel deze steen kool nodig hadden, kon over stemmen. Engelse medewerking bij toe zicht op het bestand? De Engelse regering overweegt om kustvaartuigen en vliegtuigen beschikbaar te stellen voor het uitoefenen van toezicht op het handhaven van de wapenstilstand in Palestina, zo wordt van be voegde zijde vernomen. Aangaan de de Joaen op Cyprus zijn geen nieuwe beslissingen genomen. De Belgische wapenstilstands- commissie in Palestina. De Belgische leden van de wa penstilstandscommissie in Pales tina zullen onder leiding staan van Luitenant-Kolonel F. Lang- lois. In totaal zullen 20 Belgische officieren als waarnemer dienst doen. Italië verbiedt emigratie- weerbare mannen naar Palestina tijdens bestand. De Italiaanse regering heeft medegedeeld, dat zij tijdens het bestand, dat Vrijdag zal beginnen, geen emigratie van weerbare mannen naar Palestina en geen uitvoer van wapens zal toestaan. Zij heeft hiertoe besloten ten einde hij te dragen tot de vrede in Palestina en steun te geven aan de oproep van de Veiligheids raad van 29 Mei „om het vuren te staken". Radio-iMoskou meldt, dat de Sowjet-Unie protesten heeft ge zonden naar de Nederlandse en Amerikaanse regeringen naar aanleiding van „tot oorlog aan hitsende" persartikelen. Het protest aan Nederland be treft een artikel in „Het Vrije Volk" van 13 April, dat volgens de Sowjet-regering „provocatief" is, „tot oorlog aanhitst" en zou aandringen op „het laten vallen van Amerikaanse atoombommen op Sowjet-Russische industriële centra". Het protest aan de V. S. ver wijst naar „ongebreidelde propa ganda voor een nieuwe oorlog, die in de V. S. wordt gevoerd" en citeert een artikel in „News Week" van 17 Mei als een „in het oog vallend voorbeeld". Het artikel bevat volgens het Sowjet protest „lasterlijke verzinsels, ge richt tegen de Sowjet-Unie, waar in de Sowjet-Unie als agressor wordt afgeschilderd, die naar het zich voorbereidt on een aanval tegen de V. S." De protesten brengen de reso lutie van de algemene vergade ring der V. N. waarin oorlogs propaganda wordt veroordeeld, in herinnering. Woensdagavond spoelden op Goeree-Overflakke duizenden Co loradokevers aan. De schooljeugd bond Donderdagmorgen hieregen de strijd aan en leverde des avonds 80.000 kevers in.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1