Bestandsvoorstel aanvaard Overeenkomst inzake het met Republiek zeeverkeer De Belgische KONINGSKWESTIE DONDERDAG 10 JUNI 1948. Foetsjou door brand verwoest Onvoorwaardelijke aanvaarding van bestand ^oHtualJ voigi «Bcncs op Geen belemmering van handel tussen Amerika en S. U. Frans Dementi Joods-Arabische botsingen in Marokko De Franse Overzeese Gebiedsdelen Vechtpartij in Italiaanse Senaat Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Droog weer. Droog weer met enkele over drijvende wolkenbanken Meest matige wind tussen Noord en Oost. Ongeveer dezelfde tem peratuur als gisteren. 4de Jaargang No. 828' Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. var» de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. DE STRIJD. Volgens een Iraaks legerbericht hebben Iraaksq legereenheden Joodse posities in het dorp Ka boel, ten N.W. van Toelkarm, aangevallen, ieder huis in het dorp 'werd beschadigd en voor raden werden in brand gestoken. Joodse strijdkrachten vielen Iraakse stellingen te Kfaer-Qua- sim, ten Oosten van Tel Aviv, zonder succes aan. Joodse vliegtuigen hebben Dins dagavond Arabische artillerie stellingen buiten Jeruzalem ge bombardeerd, aldus een Joods communiqué. Arabische gepantserde eenhe den, die trachtten door te drin gen in de Moesrara-wijk van Je ruzalem, werden teruggeslagen. Een Egyptische gepantserde eenheid, die door de Joodse ring om Isdoed naar buiten trachtte te dringen, werd teruggedreven. Zij bewoog zich in de richting van Beit Darah. Graaf Folke Bernadotte. de bemiddelaar van de V- N. in Palestina, heeft het antwoord van de staten van de Arabische landen op zijn bestands voorstel voor Palestina gisteren om 12-30 uur plaatselijke tijd ontvangen. Bijzonderheden ontbreken nog. De aard van het Arabische antwoord wordt angstvallig ge heim gehouden. Ofschoon Ber- nadotte in zijn nota heeft ver klaard, dat hij als antwoord een rechtstreeks „ja" of ,,neen" op zijn bestandsvoorstel wenst, zijn er aanwijzingen, dat de Arabie ren op sommige punten ophel dering zouden wensen- Saleh Dj a Bre, de vroegere Iraakse premier, die thans als adviseur van de Iraakse Minister van Buitenlandse Zaken optreedt, heeft kort voordat het Arabische antwoord werd overhandigd een onderhoud met Bernadotte gehad. De radio van de ,,New York Times" heeft een bericht uit Am man omgeroepen, waarin ver klaard wordt dat alle Arabische staten het bevel van de V. N. om het vuren te staken hebben aan vaard. ARABISCH ANTWOORD ONTVANGEN. De Jemenitische afgevaardigde in de politieke commissie der Ara bische liga, Emir Seif Al Islam Een hevige brand heeft de be langrijke Chinese haven en hoofd plaats van de provincie Foekien, Foetsjou, verwoest. Meer dan 1200 huizen zijn in de vlammen opgegaan en 12 000 personen zijn dakloos. Het aantal slachtoffers is niet bekend. De schade wordt geraamd op ongeveer 1 millioen Amerikaanse dollars. Abdoellah, heeft gisterenmiddag verklaard, dat de Arabieren de wapenstilstandsvoorstellen hebben aanvaard. ISRAëL AANVAARDT BESTANDSVOORSTEL. Dr. Chaim Weizmann, presi dent van Israël, heeft te Parijs op een persconferentie medege deeld, dat Israël bereid is het bestand in Palestina te aanvaar den. Uit Tel Aviv wordt bericht, dat de regering van Israël haar ant woord op het voorstel van Berna dotte aan de vertegenwoordiger der V. N. te Tel Aviv heeft over handigd ter overbrenging naar Cairo. Over de aard van het antwoord werd niets medegedeeld. "Weizmann zeide, dat hij niet ibekend was met alle bijzonder heden van het voorstel van Ber nadotte. „Wij zijn echter bereid het bestand te aanvaarden" aldus Weizmann. Hij sprak de berichten tegen, dat hij met vooraanstaande perso nen in Engeland onderhandelingen voerde omtrent de erkenning van Israël. Hij gaf echter toe; dat door bepaalde personen wel in dié richting gewerkt werd. Hij wilde niet onthullen wie deze personen waren. Weizmann zeide te hopen, dat Groot-Brittannië Israël zou erken, nen Hij achtte dit binnen twee of drie maanden mogelijk. Hij had onderhandelingen met Franse regeringsfunetionnarissen over de erkenning gevoerd. Er lagen hier echter vele moeilijk heden in de weg, vooral in ver band met de toestand der Franse koloniën. Weizmann zeide het ten zeerste te betreuren, dat synagogen en heilige plaatsen in Palestina ver nield waren, „hieraan ,zrj.n echter de Arabieren en niet Joden schul dig". Tenslotte verklaarde de presi dent: „Ik hen er zeker van dat wij tezamen in vrede kunnen leven." De Minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Mosje Sjertok, zal, naar men verwacht, de tekst van zijn antwoord Woensdagavond op een persconferentie bekend maken. Graaf Folke Bernadotte heeft het Joodse antwoord ontvangen, aldus meldt Reuter uit Cairo. Zowel de Joodse als de Ara bische autoriteiten in Palestina hebben het bevel van de Veilig heidsraad tot een Bestand van 4 weken onvoorwaardelijk aan vaard, aldus heeft Graaf Folke Bernadotte, de bemiddelaar der V. N., Woensdagavond aan de V. N. medegedeeld. Het „Staakt het vuren" en het Bestand zullen ingaan op Vrijdag 11 Juni te zes uur G.M-T. In zijn boodschap aan de be trokken Regeringen heeft Ber nadotte uiting gegeven aan zijn „hartelijke dank" voor de „prach tige samenwerking" bij het vol brengen van zijn taak Onderzoek naar Republikeinse vernielingen aan ondernemin gen. Het Dinsdagavond door de C. V. G. D. uitgegeven communiqué meldt, dat de volgende week te Batavia tussen Nederland en de Republiek een overeenkomst zal worden getekend met betrekking tot bepalingen in^gke het verkeer ter zee. Dit werd aangekondigd in de vergadering van de finan- cieel-economische commissie. De Nederlandse delegatie wilde over deze overeenkomst niets be kend maken, aangezien zij nog in details moet worden uitgewerkt, zodat de overeenkomst pas zai worden bekend gemaakt wanneer zij daadwerkelijk is ondertekend. De overeenkomst is gebaseerd op de afspraak, dat een soortgelijke overeenkomst ten aanzien van het verkeer in de lucht zal worden ge tekend een maand na de onderte kening der overeenkomst betref fende het zeeverkeer. Zou er dus geen overeenkomst aangaande het verkeer in de lucht worden be reikt binnen een maand na de ondertekening van het zeever- keersacooord, dan zal laatstge noemd accoord wederom in be schouwing moeten worden geno men. Het communiqué van de C. V. G. D. voegt hieraan toe, dat naar de mening der Republikeinse delegatie, deze overeenkomst een beperkte opleving van de rubber uit- en invoer tengevolge zal hebben. Het communiqué meldt voorts, dat er wederom een bespreking plaats had over de kwestie der vernielingen van in Republikeins gebied gelegen ondernemingen, Klement Gottwald, de commu nistische premier van Tsjecho- Slowakije, zal Dr. Edvard Ben,es als president opvolgen, zo is gis teren in betrouwbare kringen te Praag bevestigd- Hieraan wordt toegevoegd, dat Antonin Zapotocky, thans vice- president en vakverenigingslei der, premier wordt. Als vice-premiers worden be noemd Rudolf Slansky, algemeen secretaris van de communistische partij., en Viliam Siroky, Slowaaks communist. De nieuwe grondwet, die gister van kracht werd, is Dinsdagavond laat door Gottwald getekend. De nieuiwgekozen Assemblee komt heden voor de eerste maal hijeen. Zij zal de wet goedkeuren betref fende de verkiezing van een nieu we president, a.s Maandag. Het communistische blad ,,Mla- da fronta" meldde gisteren, dat Benes door een nieuwe arts zal worden verzorgd. Dit schijnt de geruchten te bevestigen, dat Dr. Klinger, die Benes' jarenlang be handeld heeft, het land heeft ver laten. Gottwald heeft de grondwet ge tekend op grond van een oude constitutionele bepaling, dat bjj het vacant komen van de presi dentsfunctie de uitvoerende macht, totdat er een nieuwe pre sident is, geheel in handen komt van de regering. Nader wordt bericht, dat de sociaal-dem. leider Zdenke Fier- linger plaatsvervangend premier wordt en dat Slansky secretaris generaal van <je communistische partij blijft INDONESIË. vooral in het Zuid-Malangse. De Republikeinen hadden geen be zwaar tegen inwilliging van het Nederlands verzoek, dat de C. V. G. D. hiernaar een onderzoek zal (instellen, doch de afgevaardigde der C. V. G. D. zouden dan verge zeld moeten zijn van Republikeinse autoriteiten en bij het bezoek zouden geen Nederlanders aanwe zig mogen zijn. Republikeinse antwoord Don derdag a.s. te Batavia. Antara meldt uit betrouwbare bron vernomen te hebben, dat het antwoord van de Republikeinse Regering op de mededeling, welke 3 Juni door de gedelegeerde van het opperbestuur werd overhan digd, heden door Mohammed Roem en de Sultan van Djogja naar Batavia zal worden"gebracht. Ook zullen zij 'in brief van Hatta aan de Lt. Gouverneur-Generaal overhandigen, welke brief verband houdt met de mogelijkheid van een bezoek van Hatta aan Dr. Van Mook voor informele bespre kingen, aldus Antara. De Verenigde Staten hebben be sloten niet over te gaan tot het leggen van een algeheel embargo op verscheping van industriële goederen naar de Sowjet-Unie en andere Oost-E,uropese landen en verklaard, dat men van plan is de handel met die gebieden voort te zetten op een strikte „quid pro quo"-basis. Charles Sawyer, de Minister van Handel, heeft hiervan op een persconferentie mededeling ge- daarf. „Wij hebben voordeel van de handel met die gebieden", aldus voegde hij er aan toe. Sawyer zeide verder, dat de handel tussen Oost-Europa en de Verenigde Staten en de rest van de wereld van essentieel belang was voor het wereldherstel. Hij weigerde mede te delen, voor welk soort goederen toestemming verleend zou worden, doch verze kerde, dat de verzoeken om ex portvergunningen behandeld zou den worden van geval tot geval, zonder dat van te voren bepaalde richtlijnen zouden worden vastge steld. In theorie, aldus Sawyer, is er geen verschil tussen wat naar Oost-Europa zal mogen gaan en naar de landen van het plan- Marshall. Het feit echter, dat de Marshall-landen goederen ontvan gen onder auspiciën van de E C.A. zal deze landen een zekere voor rang verschaffen. Sawyer gaf toe, dat in de afge lopen weken vergunningen waren verstrekt voor industriële goede ren voor de Sowjet-Unie. Te Moskou is Dins<jag een temperatuur van 33 graden Cel sius in de schaduw geregistreerd (ruim 91 graden Fahrenheit). Dit is sinds zeventig jaar de hoogste temperatuur in begin Juni. De met zoveel spanning ver wachte' kabinetszitting van Dins dagavond heeft geen enkele op heldering gebracht over de Ko ningskwestie en de Brusselse kranten gaan voort zich aan aller lei hypotheses te wagen. In weerwil van het laconisme dat uit het Dinsdag gepubliceerde communiqué over de besprekin gen in "de kabinetsraad betreffen de Koningskwestie spreekt, kan niettemin worden vastgesteld, dat er geen sprake Is van een rege ringscrisis. Ongetwijfeld geven de Ministers zich rekenschap van de fatale gevolgen, die een der gelijke crisis met zich zou bren gen bij de huidige internationale toestand en zullen zij: alles in het werk stellen om deze te voor komen. Vooral bij de Katholieke Minis ters schijnt, ondanks de grote liefde, die zij voor Koning Leo pold koesteren, het verlangen om de eenheid in het land te hand haven te overheersen. Naar de „Standaard" van Woensdagmorgen intussen be richt zou de Koning de regering verzocht hébben een boodschap tot het land te mogen richten, waarin hij zijn bedoeling te ken nen geeft naar België terug te keren, teneinde daar de uitoefe ning van zijn constitutionele rech ten te hervatten. De Koning zou evenwel aan vaarden, dat allereerst een refe rendum of een parlementaire en quête zou worden gehouden. Een dergelijke Koninklijke oproep tot de Belgische bevolking zou echter door de Ministerraad moeten wor den goedgekeurd. Zoals de toe stand thans is, mag echter niet verwacht worden, dat de Minis ters, behalve de Katholieke, hun goedkeuring zullen geven. Naar ,,Le Soir" van Woensdag middag schrijft, is tijdens de be sprekingen der Ministers in de kabinetsraad van Dinsdag duide lijk komen vast te staan dat zo wel Katholieken als Socialisten hun vroeger ingenomen standpunt met betrekking tot de Konings kwestie niet hebben gewijzigd. Het blad vervolgt: ,,De Koning blijkt voorgesteld te hebben ip de plaats van een plebisciet een par lementaire enquête te houden. Tijdens de Dinsdagavond ge houden kabinetsraad nu zou men tot de conclusie gekomen zijn, dat een dergelijke enquête slechts'be- trekking kan hebben op bepaalde feiten, zoals delicten of misbrui ken, maar niet het peilen van de volksmening". Le Soir is van oordeel, dat Mi nister Spaak de Koning thans zal verzoeken een nadere precisering te willen geven van de wijze waar op deze een dergelijke parlemen tair onderzoek wenst te zien toe gepast. Volgens „Le Soir" heerst in po litieke kringen de mening, dat de regering er zich nog al van heeft rekenschap moeten geven, dat het haar onmogelijk is een oplossing te vinden voor de Koningskwestie, Het blad schrijft dat het niet waarschijnlijk is dat hierdoor een regeringscrisis zal ontstaan. In een ministeriële verklaring zullen j beide partijen hun standpunt ten aanzien van de Koningskwestie s Georges Bidault, de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, heeft officieel tegengesproken, dat de Franse regering voor nemens zou zijn de V. S. en En geland een nota te doen toe komen, waar in de moeilijkheden zouden worden uiteengezet, die de goedkeuring door de Nationale Vergadering van het Londens accoord over Duitsland in de weg zouden staan. Bidault zeide, dat de regeringen van Engeland en de V. S. .ruim schoots waren ingelicht" over de moeilijkheden, die de Franse re gering terzake zou kunnen ont moeten. N Zoals reeds gemeld, hebben in Marokko botsingen tussen Joden en Arabieren plaats gehad, waar bij 39 personen gedood en 25 ge wond werden. Dinsdag hebben zich opnieuw onlusten voorgedaan, waarbij 57 Joden om het leven zijn gekomen en enige honderden gewond wer den, Een eskader is over het ge bied gevlogen oin het herstel der orde te bevorderen. De ongeregeldheden begonnen te Djerada en Oedia. De Joodse wijk van Oedja is bijna geheel ver laten. De meeste inwoners zijn naar de Europese wijk gevlucht. Volgens berichten uit Rabat heeft de Marokkaanse nationalis tische partij tot kalmte gemaand. Zij schreef de onlusten toe aan „agitators". „De Franse regering verklaart plechtig, dat zij de volkeren der Franse nederzettingen van Voor- Indië het recht zal toekennen over hun lot en hun statuten te beslissen. Er zal hierover een vrije volksstemming worden ge houden", zo verklaarde de Franse Mirüster van Overzeese Gebieds delen, Paul Coste Floret, in de nationalevergadering, tijdens het debat over de begroting van zijn departement. In verband met het accoord, dat onlangs in Indo-China tot stand is gekomen tussen de regeringscom missaris Bollaert en generaal Xoean, het voorlopig hoofd van de regering van Vietnam, zeide de Minister: „Dit accoord is nog niet het sein voor de onmiddellijke te rugkeer tot de vrede, doch het is een belangrijke fase voor de ver wezenlijking er van". De Franse Minister legde de na, druk op de spoedige evolutie van de negers in Frans-Afrika: Hun toetreding tot het kiezerscorps de oprichting van algemene raden en vertegenwoordigende lichamen, de afschaffing van het indigenaat en de verwerving van het burger schap. Woensdagavond heeft een for mele veldslag zich afgespeeld in de Italiaanse Kamer van Afge vaardigden, die 20 minuten duur de. 200 Afgevaardigden waren hierbij betrokken. Er werd gesla gen, geschopt en met meubilair gesmeten. Afgevaardigden rolden over de vloer en inktpotten en zware lederen actetassen vlogen door de zaal. Drie afgevaardigden moesten na afloop op een Eerste Hulppost behandeld worden. Het tumuit ontstond naar aan leiding van een uitwisseling van sarcastische opmerkingen, waar bij de communisten toe-spelingen maakten op de beïnvloeding van de Christen-democraten door het Vaticaan. De aanhangers der Regering bleven het antwoord niet schul dig, waarop de communisten en uiterst linkse socialisten als één man hun plaatsen verlieten en hun tegenstanders te lijf gingen. Pre mier De Gasperi en de leider der communisten, Togliatti, keken va.n af hun plaatsen toe bekend maken en zal worden vastgesteld, dat men niet tot een accoord is kunnen komen, het feit dat geen oplossing voor de Ko ningskwestie gevonden is, zou al dus het blad, voor de Katholieken en Socialisten geen beletsel zijn gezamenlijk het land te regeren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1