Wijziging van de PENSIOENWET HEVIGE ONTPLOFFING in Bunker te Arnhem DE VEILIGHEIDSRAAD WOENSDAG 9 JUNI 1948. De locslatiJ *n Salcslina* Nieuwe wrijving te Berlijn? Onrust op Malakka w tn en de Palestijnse kwestie Benelux-bijeenkomst op het Chateau d' Ardennes Partij diamant uit Duitsland naar Nederland Antweord van HATTA verzonden Flonkering bQ Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedteel door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Kans op onweer. Warm weer met kans op on weer in de namiddag. Zwakke ot matige wind uit uiteenlo pende richtingen/ In de kust provincies hier en daar (een koelere zeewind. 4de-Jaargang No- 827* Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P- J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- Volgens Radio New York heb ben versterkte Joodse strijdkrach ten een nieuw offensief 1 ingezet tegen de Arabische posities rond om Latroen, aan de weg van Je ruzalem naar Tel Aviv. Ook in Noord-Palestina zijn de gevechten weer opgelaaid. Ten Noorden van Tel Aviv vielen Joodse troepen Toelkarm aan in een ^poging om het Zuidwestelijke bolwerk van de „Arabische driehoek" te isoleren. Syrische strijdkrachten hebben twee uur lang de Joodse neder zetting Nabiyoesja en Harawa i„ Noord-Palestina beschoten, waar bij hevige explosies veroorzaakt werden, aldus het Syrische com muniqué van Maandagavond. De nederzettingen werden ook uit de lucht aangevallen. Syrische vlieg tuigen bestookten vijandelijke for tificaties en concentraties te Na- haria, Hanoeta en Masoeba aan de Noordkust. 112 gesneuvelde Jo den zouden nade veldslag van Zondag bij Malkiyeh, ten Zu den van de Libanese grens, geteld zijn en zeven mortieren, drie pantser wagens en talrijke machinegewe ren buitgemaakt hebben. En het gebied van de oude stad Jeruzalem werd Maandag bijna niet gevochten. Vanuit het Ha- öassah ziekenhuis op de berg Scopus wordt neg door de Joden gevuurd. Het Egyptische Ministerie van Defensie heeft medegedeeld, dat Egyptische troepen Maandag de Joodse nederzetting Beit Sanirn aan de Middellandse Zeekust tus- Het Sowjet-Nieuwsbureau S. N B. meldde Maandagavond, dat heï Britse militaire bestuur de Sow- jet-bezettingsautoriteiten heeft verzocht haar radiostation, dat uitzendingen naar de Sowjet-zóne van Duitsland verzorgt, uit de Britse sector van Beriijtn te ver wijderen. Het Nieuwsbureau zin speelt op „tegenmaatregelen" in verband met dit verzoek. Hoewel er Maandagavond ge ruchten gingen, dat Britse troe pen het radiostation hadden bezet, werkt het nog normaal onder Russisch toezicht. In Britse krin- gen was niets bekend over maat regelen om het station over te nemen. De Sowjets hebben het radio station in gebruik genomen, toen ,zij Berlijn bezetten. De Britten gaven hen toestemming het te blijven gebruiken, ofschoon de studio in het hart van de Bpitse sector ligt en de zender in de Franse sector. De Sowjets ver klaarden destijds, dat zij niet over andere faciliteiten beschikten voor uitzendingen naar de Sowjet-zöne. Er is steeds een gewapende Sow- jet-soldaat in het gebouw gesta- tionneerd geweest. Het Britse verzoek betekent geen verrassende stap, aldus ver klaarde een Britse woordvoerder Dinsdag te Berlijn. Britten en Sowjet-Russen hadden reeds her haaldelijk hierover contact opge nomen. Onder normale omstan digheden zouden de besprekingen gevoerd zijn in de coördinatie commissie van de 'Geallieerde Be stuursraad, Daar er sinds Soko- lofsky's optreden in de Bestuurs raad op 20 Maart geen commis sies van de Bestuursraad verga derd hebben, was de brief direct naar Dratvin gezonden. Honderd planters in Perak heb ben gisteren te Ipoh besloten de Hoge Commissaris van de Unie van Malakka, Sir Edward Gent, te verzoeken de noodtoestand en de staat van beleg af te kondi gen in de staat Perak met het oog op de „ontstellende wette loosheid". In een telegram aan de gouver neur van Perak hebben de plan ters aangedrongen op wederin stelling van de doodstraf voor het dragen van wapens en de „slap heid van het burgerlijk bestuur" de oorzaak van de betreurens waardige toestand genoemd. De Britse Hoge Commissaris in Z.O. Azië Maicolm MacDonald, heeft Zondag in een radio-toe- spraak gezegd, dat communisti sche „politieke agitators" achter de nieuwe golf van wetteloosheid en gewelddaden op Malakka za ten. Hun pogingen de „wet van geweer en mes" in te stellen op plantages, in mijnen en fabrieken gouden worden verijdeld. sen Majdal en Isdoed bezet heb ben. Er werden 110 gevangenen gemaakt, aldus het communiqué. Egyptische vliegtuigen onderna men vele aanvallen op Rehovoth, ongeveer 25 km ten Zuid-Oosten van Tel Aviv. Volgens het Egyptische commu niqué werd de nederzetting Beit Sanim bij verrassing genomen. Behalve de 110 gevangenen wer den tweemaal zoveel doden en ge wonden aan Joodse zijde geteld. In andere gebieden, zo gaat het communiqué verder, voerden Egyptische patrouilles verkennin gen uit en zetten zuiveringsope raties voort, waarbij verzetshaar- d,en werden gelikwideerd. Talrijke brisant- en brandbommen werden boven Rehovoth uitgeworpen en veroorzaakten hevige explosies en grote branden, zo besluit het com muniqué. Volgens goed ingelichte Joodse kringen werd het Syrische leger, dat Maandag de Jordaan is over getrokken, aan de andere oever van de stroom "eruggeslagen, na dat het zware verliezen had ge leden. Volgens dezelfde kringen zou de Joodse kolonie Nizzanin, ten Zuid-Westen van Isdoed, die door een colonne van het Egypti sche leger is aangevallen, bezet GRANAAT IN KOEPEL VAN HEILIG GRAF. In de laatste nacht is een Jood se mortiergranaat ingeslagen in de koepel van het Heilig graf in de oude stad van Jeruzalem en maakte er een gat in van dertig centimeter wijdte. Reeds eerder is de koepel door een granaat scherf geraakt. HET BROOD IN BELGIË KOMT VRIJ. Naar Eerste Minister Spaak tiidens een bijeenkomst te Has selt verklaarde, zal indien de gunstige oogstvooruitzichten wer kelijkheid worden, het brood over enkele maanden in België worden vrijgesteld van distributie. Behal ve de prijsverlaging van het brood met fr. 0,50 per kg, welke reeds werd aangekondigd, zal bij die ge legenheid vermoedelijk een twee de prijsvermindering van kracht worden. Enkele minuten nadat de Vei ligheidsraad Maandag bijeenge komen was, werd een rapport ontvangen van de bemiddelaar der V.N., Graaf Folke Bemadötte, waarin hij de verwachting uit sprak over „het succes of de mis lukking" van zijn onderhandelin gen te kunnen rapporteren. Graaf Bernadotte stelde de raad voor de discussies over de wapenstilstand tot 9 Juni wanneer hij verwachtte verslag uit te brengen, op te schorten. Gromyko (Sowjet-Unie, zeide, dat de Sowjet-Unie bereid zou zijn Sowjet-burgers als waarne mers naar Palestina te zenden. Volgens hem waren er persberich ten geweest, waarin gesproken werd van sommige landen, die zouden zijn aangewezen om mili taire waarnemers naar Palestina te zenden. Officieel was hem niet bekend of deze berichten juist waren, doch hij achtte de kwestie een overweging zeer zeker waard De Sowjet-Unie, aldus Gromyko, was bereid om samen met de an dere direct betrokken mogendhe den militaire waarnemers» te stu ren. De» Franse afgevaardigde Paordi hoopte, dat de boodschap van Graaf Bernadotte niet bete kende, dat het voorstel tot het staken van het vuren door een der partijen verworpen zou wor den. Zoais hij het begreep, had den beide partijen het voorstel, zij het met- enige Interpretaties, onvoorwaardelijk aangenomen. Hierna keerde de Veiligheids raad weer terug tot het door Gro myko aangeroerde punt over het zenden van militaire waarnemers. Tijdens de plenaire zitting van dlf'Ministers en experts van de Benelux-landen, die thans op het Chateau d'Ardennes bijeen zijn, zou de Nederlandse delegatie een verklaring hebben afgelegd, die tot strekking heeft, 'dat Nederland de mogelijkheid onderzoekt zijn eco nomische politiek meer in overeen stemming te brengen met die van België en Luxemburg door de tot dusver gevoerde politiek van in- en export vergunningen, prijsbe- heersing en industriële subsidies te herzien, aldus wordt op het Chateau d'Ardennes uit bevoegde bron vernomen. ,LE PEUPLE" OVER DE BOODSCHAP VAN BELGISCHE KONINIG. Het Belgische blad ,,Le Peuple" schrijft, dat de kabinetszitting van Dinsdagavond gewijd zal zijn aan een boodschap van Koning Leopold,, die door Minister Spaak tr kennis van het kabinet zal wor den gebracht. De Koning verklaart hierin, dat de regering en hij niet tot een ac- coord hebben kunnen geraken en verzoekt om een parlementaire enquête. „Le Peuple" voegt er aan toe, dat, zoals bekend, het bestuur van de Belgische Socia listische partij zich tegenstander van zodanige enquête heeft ver klaard. De Amerikaanse afgevaardigde zeide, dat zijn regering als lid van de Wapenstilstandscommissie er in toegestemd had waarnemers te zenden. Parodi deelde mede, dat zijn re gering zich over de kwestie be raadde. De Belgische afgevaardigde zei de, dat zijn regering in beginsel had toegestemd. Aubrey Eban, de vertegenwoor diger van het Jewish Agency, zeide, dat de regering van Israël de bepalingen uan de wapenstil- stands-resolutie van de Veilig heidsraad van 29 Mei had aan vaard en zij zich niet verplichtte om iets te aanvaarden, dat niet kon worden gebaseerd op de juis te tekst van de resolutie. De Veiligheidsraad had geen wapen stilstandsovereenkomst aanbevo len, doch slechts verzocht om het vuren te staken, aan welk ver zoek slechts door één partij ge hoor gegeven was. De Veiligheidsraad zal Donder dag de bespreking van de Pale stijnse kwestie voortzetten. TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer heeft giste ren in behandeling genomen een tweetal wetsontwerpen: le tot nadere vaststelling van de regelingen op het gebied van pensioenen, welke gedurende de vijandelijke bezetting zijn uitge vaardigd, zomede wijziging en aanvulling van enkele artikelen van de Pensioenwet 1922, van de Wet van 28 Mei 1925, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 19 Juni 1936, van artikel 101 der Gemeen tewet en van artikel 62a der Pro vinciale Wet; 2e. wijziging van de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925. De heer Beernink (C.H.) bepleit de wenselijkheid van zusterpen- sioen. Spr. zou de onderwijzers in de gelegenheid willen stellen op 60-jarige leeftijd met pensioen te gaan. De heer Dassen (K.V.P.) pleit voor een bevredigender regeling van de Invaliditeits-pensi oenen. Verbetering van het invaliditeits pensioen en vervroegd ouderdoms pensioen acht spr. van urgent be lang. Voorts vraagt hij of de Minister alsnog in overweging wil nemen een verhoging van het maximum van eigen pensioen van ƒ4500 tot ƒ5000. De heer Dassen bepleit een re dactie wijziging van art. 29, waar door dienstjaren doorgebracht op een wedde van minder dan 400 door hen die op 1 Maart 1942 al ambtenaar waren in de zin pen sioenwet, voor pensioen in aan merking kunnen worden genomen. Naar het oordeel van de heer Van Sleen (Arb.) schiet de Pen sioenwet op een achttal punten te kort.t 1. verlies van rechten bij ont slag bij minder dan 15 of 10 iaar dienst; 2. premievordering voor ge zinspensioen van vrouwelijke amb tenaren; 3. de inkoopregeling is ongun stig; 4. het maximum gezinspen sioen is te laag; 5. een soepele aanpassing aan de waardevermindering van de gulden is niet mogelijk; Gisterenmorgen omstreeks 12 uur, heeft zich in de grote bun ker bij het voormalig sanatorium aan de Koningsweg te Arnhem, een hevige ontploffing voorgedaan bij het demonteren van munitie. Tot dusverre zijn 5 doden ge vonden. Deze bunker ligt vlak bij het voormalig vliegveld Deelen en werd in de oorlog door de Duisers aangelegd. Nader vernemen wij, dat ^en ploeg van dertien man van de Mijnopruimings- en Bergings- dienst gisterenmorgen werkzaam was in de bunker aan de Konings weg, welke eens het hoofdkwar- Het commissariaat-generaal voor de economische belangen in Duitsland, is er zoals onlangs ge meld, in geslaagd een partij van ongeveer 9000 karaat diamant op te sporen, die de Duitsers gedu rende de oorlog in Nederland had den „gekocht" Na vele omzwervingen in Duits land is deze partij ten slotte in Wiirzburg terecht gekomen. Hier werd zij door de Amerikaanse autoriteiten als Nederlands bezit erkend. De diamanten vertegenwoordi gen een waarde van ongeveer 1.000.000 dollar, aldus vernemen wij van de persdienst van het Ministerie van Economische Za ken. Zij worden heden naar Neder land teruggevoerd. 6. het financiëringsstelsel is te kostbaar; 7. de cumulatiebepalingen zijn onvoldoende en 8. de wet is te ingewikkeld. De maximum grondslag van het eigen pensioen moet z i. 5000 zijn. De heer Stapelkamp (A.R.) be toogt o.m., dat vele ambtenaren het slachtoffer geworden zijn van de onleesbaarheid der wet. Het systeemvan beantwoording der vragen en verlangens in het voor lopig verslag heeft zijn bewonde ring niet Hij vraagt de Minister te over wegen of niet gekomen kan wor den tot verhoging van het ge zinspensioen en van het invalidi teitspensioen. Mevrouw FortanierDe Wit (V.V.D.) betreurt het dat niet te gelijk kan worden behandeld het ontwerp tot verhoging der pen sioenen met een toeslag Verhoging van het minimum in validiteitspensioen acht spr. qo- dig. Zij verklaart zich voor pen sionnering van onderwijzers op 60-jarige- en.voor onderwijzeres sen op 55-jarige leeftijd. En zij vraagt de Minister, of hij de mo gelijkheid wil openen, dat onder wijzeressen op 60-jarige leeftijd met pensioen kunnen gaan. De heer Smeenk (A.R.) wijst erop, dat de pensioenfondsen er niet rooskleurig voor staan; dat stemt tot ernstige bezorgdheid. Z.i. is een maximum voor het eigen pensioen van 5000 wel te verantwoorden. In verband daar mede behoren ook het weduwen- en gezinspensioen een verhoging ten ondergaan De heer Van Dis (S.G be pleit spoedige instelling der com missie voor algehele herziening der Pensioenwet. Deze commissie dient in over weging te nemen alle punten, die ter sprake zijn geweest. Spr. zegt voorstander van premievrij pen sioen te zijn; het pensioen dient in overeenstemming te zijn met de levensstandaard. De Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Witteman. opmer kende, dat de heer Van Sleen 21 punten had, waarop nog wensen bestaan, wijst erop, dat de rege ring door deze wet 23 verbeterin gen heeft aangebracht. De vergadering wordt verdaagd tot hedenmiddag. tier is geweest van de Luftwaffe voor West-Europa. Acht man van van deze groep waren in een ver trek op een der verdiepingen be zig met het reinigen van munitie, terwijl een groep van vijf man bezig was met een vliegtuigbom van 1500 kilogp-am. Men schijnt deze bom naar bui ten te hebben gesleept en ge tracht te hebben de ontstekings inrichting te demonteren. Omstreeks kwart voor twaalf hoorde men een ontzettende slag. De ongedeerd gebleven munitie- reinigers snelden toe, doch van de groep van vijf man bleek niemand de explosie te hebben overleefd. Diensten voor eerste-hulpverle- ning waren spoedig ter plaatse, doch konden niets meer uitrichten. Ook de burgemeester en het Parket brachten een bezoek aan de plaats van de ramp. De ex plosie werd niet door brand ge volgd. Uit het eerste onderzoek is ko men vast te staan, dat men de ontsteking uit de 1500 kilogram wegende bom reeds had verwij derd toen het projectiel ontplofte. Men vermoedt, dat de bom een tweede ontsteking had. De man nen van de Mijnopruimings- en Bergingsdienst wisten dit waar schijnlijk niet, daar het een voor hen onbekend type bom betrof. GEEN ACTIE VOOR VEILIG VERKEER. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft aan de burgemees ters medegedeeld dat de aange kondigde actie voor veilig ver keer Voorlopig Is afgelast, zulks om verkeerstechnische redenen en mede In verhand met een voorge nomen herziening van de ver- keerswetgeving. INDONESIË. Aneta's speciale correspondent uit Kalioerang verneemt, dat het republikeinse antwoord op de Ne derlandse nota waarschijnlijk zal zijn geadresseerd aan de gedele geerden van het opperbestuur. Volgens dé laatste inlichtingen is dit antwoord Dinsdag na een be spreking met de leden van de commissie van goede diensten verzonden. In kringen van de re publikeinse delegatie geeft men weinig commentaar op de komen de ontmobting tussen Hatta en Dr Van Mook. Men zeide slechts, dat het vanzelfsprekend is, dat de republikeinse regering en re publikeinse delegatie alles in het werk stellen om te komen tot overeenstemming met de Neder landers. Mogelijk zal Hatta's be zoek aan Dr. Van Mook bijdragen tot het scheppen van een goede sfeer. Voorts wordt vernomen, dat de volgende week de gunstigste tijd is voor Hatta's Vzoek, omdat deze in verhand met de bespre kingen te Kalioerang deze week in D jog ja dient te blijven. Intussen wordt vernomen, dat de vergadering van de politieke commissie van Woensdag hoogst waarschijnlijk niet zal doorgaan, daar geen punten van bespreking op de agenda staan. Indien de agendacommissie hierin geen ver andering brengt zullen "de delega ties Maandag a.s. naar Batavia vertrekken. Maandag a.s. onderhoud Van Mook en Hatta. Aneta verneemt, dat het onder houd tussen Dr. Van Mook en Moh. Hatta volgende week Maan dag zal plaats vinden. Te Bata via wordt het niet onmogelijk ge acht, dat Hatta vergezeld zal rijn van enige hoge republikeinse autoriteiten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1