Communiqué van de R. V.D. - Batavia De toestand in Palestina Sowjetrussen bereid tot toenadering? De Zeslandenconferentfe Frankering by Abonnement: Terneuzen DINSDAG 8 JUNI 1948. H A T T A uitgenodigd voor besprekingen De verkiezingen in Luxemburg De strijd in China •Bencs afgetreden Sancties tegen reisbureau Belga opgeheven Amerikaanse bestuurbare projectielen WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K,N.M.I, te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Warmer. Minder bewolking en droog weer, met hogere temperaturen dan gisteren. Matige wind uit Zuidelijke richtingen. Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere 4de Jaargang No- 826. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V» Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. INDONESIË. De R. V. D. te Batavia heeft gisterenmiddag het volgende com muniqué uitgegeven: „Van bevoegde zijde wordt het volgende bekend gemaakt: Sinds korte tijd vinden van Republikein se zijde talrijke uitlatingen plaats, die bij oningewijden de indruk zou den kunnen wekken, dat de be sprekingen tussen de Nederlandse en Republikeinse delegaties zijn Van officiële zijde wordt mede gedeeld, dat Dr. Van Mook de Republikeinse Premier, Drs. Moh Hatta, heeft uitgenodigd voor het houden van besprekingen. Verklaring van Bernadotte. De komende 24 of 36 uur zal de wereld weten of de gevechten In Palestina al ofniet worden ge staakt, zo heeft 'Graaf Bernadotte bij aankomst te Cairo verklaard. Hij had zijn laatste voorstellen aan Arabische en Joodse leiders te Beiroet, Haifa en Amman voor gelegd. Beide partijen zouden ech ter eerst Maandag schriftelijk de volledige bijzonderheden ontvan gen hebben. Graaf Bernadotte. Graaf Folke Bernadotte, de be middelaar der V.N., was Maandag bezig met de organisatie van het eerste controle lichaam over de nakoming van het bestand in Pa lestina. Men verwacht, dat het super- visie-orgaan bestaan zal uit Zweedse, Franse en Belgische mi litairen. Het Amerikaanse bericht, vol gens hetwelk hij besloten had, dat mannen van weerbare leeftijd tij dens het bestand Palestina bin nen zouden mogen komen indien zij niet gemobiliseerd werden noemde Bernadotte „niet juiste. DE PRIJS VOOR ADVOCAAT. Tengevolge van de verlaging van de eierprijs is het mogelijk gebleken de prijzen voor advocaat te verlagen. De verbruikersprijs per literfles bedraagt nu 5,25 tegen voorheen 5,75. vastgelopen en dat op korte ter- mijn met verscherping van de toe stand rekening moet worden ge houden,. De recente uitlatingen als door de heren Soedirman en Soekarno gedaan, v°'gens dewelke de Repu blikeinse legerleiding het nodig zou vinden te mobiliseren en Ne derland zijn pogingen zou voort zetten om de Republiek te ver nietigen, zijn uiteraard niet ge- eigend om voor de delicate onder handelingen de gewenste stem ming te scheppen. In tegenstelling met de Repu blikeinse uitlatingen wordt de aandacht gevestigd op een reeks van op verzoenende toon gestelde uitlatingen van Nederlandse zijde, zoals de rede van de Luit.-Gouv.- Gen. bij de opening van de confe rentie te Bandoeng, bet recente communiqué, dat na het bezoek van de gedelegeerden van het op perbestuur aan Hatta uitgegeven werd, terwijl met nadruk wordt verzekerd, dat ook het aan dezen overhandigde bescheid eenzelfde geest ademt. Gehoopt wordt, dat spoedig be kendheid zal kunnen worden ge geven aan de verdere stap van de Landvoogd, die aan deze onge gronde opwinding een einde zou kunnen maken", aldus het com muniqué. Naar uit de tot nu toe bekend geworden cijfers kan worden op gemaakt, zullep bii de verkiezin gen ln twee der vier kiesdistricten van het Groothertogdom Luxem burg de socialisten, een drietal zetels winnen ten nadele van de Christelijke Sociale Partij en de Vaderlandse Groepering. Heden zullen de definitieve uit slagen hekend worden gemaakt. Volgens telegrammen van na tionalistische zijde hebben de re geringsstrijdkrachten in China een krachtig tegenoffensief ingezet op twee fronten in Noord-China met het doel de contrölle te ver1 krijgen over het Zuidelijk gedeelte van de spoorlijn TientsinPoekof. Het Tsjechoslowaakse nieuws bureau Ceteka meldt, dat Presi dent Benes is afgetreden. Maandagmiddag is te Praag mededeling gedaan van het aftre den van President Benes. In een buitengewone vergade ring van het kabinet, Maandag middag, heeft Clement Gottwald, de Minister-President, medege deeld, dat Dr. Edvard Benes, de President van de Republiek, in 'n op Maandag gedateerde brief van zijn aftreden heeft kennis gege ven. Benes schrijft in zijn brief Mijnheer de Minister-President; op 4 Mei j 1. heb ik u mijn defini tief besluit, de functie van presi dent neer te leggen, medegedeeld. Wij bespraken toen mijn besluit in verband met de problemen van de gehele politieke situatie. Ik deelde u ook mede, dat mijn dok ters mij eveneens aanbevolen had den af te treden met het oog op mijn gezondheidstoestand. Refe rerende aan dat gesprek verzoek ik u- de Nationale Vergadering mededeling te doen van mijn be sluit en haar te vragen zo vrien delijk te willen zijn kennis te ne men van het neerleggen door mij van de verantwoordelijke functie waarmede zij mij op 19 Juni 1946 eenstemmig vereerde. Ik dank de Vergadering voor haar vertrou- Maarschalk Sokolofsky, de Sow jet-Russische militaire gouverneur in Duitsland, heeft zijn voornaam ste financiële en politieke advi seurs opgeroepen voor een specia le bijeenkomst op zijn hoofdkwar tier te Berlijn, aldus wordt van betrouwbare zijde vernomen. In Duitse politieke kringen, welke in nauwe relatie staan met het Sowjet-Russische hoofdkwar tier te Karlshorst deed men ver staan, dat op deze bijeenkomst besloten zou worden over de Sow jet-Russische houding ten opzich te van de geldhervorming welke, naar gemeld wordt, in de loop van deze maand in West-Duitaland zou worden ingevoerd. Men sprak van de mogelijkheid van een alsnog op het laatste ogenblik te doen Sowjet-Russische aanbod tot heropening van de vierzijdige bespreking over een geldhervorming voor geheel Duits land. Veelbetekenend acht men een artikel in het onder Sowjet- Russisohe controle verschijnende Berlijnse blad „Nachtexpress", waarin een beroep wordt gedaan op de Franse militaire gouverneur generaal Koenig, een bijeenkomst van de Geallieerde bestuursraad te organiseren vóór 15 Juni. De Sowjets zouden niet zelf het initiatief willen nemen tot èen verzoek om een bijeenkomst van de bestuursraad, doch wel op een eventuele bijeenkomst aanwezig willen zijn wanneer het initiatief daartoe door een der andere mo gendheden genomen zou worden. Door Franse functionarissen is gesuggereerd, dat de raad tegen 10 Juni bijeengeroepen zou worden voor het eerst sedert 20 Maart, toen Sokolofsky de zitting verliet. In alle kringen te Berlijn hoopt men, dat de raad inderdaad bij een zal komen, zodat aparte geld- hervormingen voor Oost- en West- Duitsland zouden kunnen worden afgewend, daar dergelijke aparte regelingen, aldus meent men, de scheiding tussen de twee delen van Duitsland meer definitief zouden maken dan welke andere stap ook. Zoals bekend, zijn (als gevolg van de wijziging in de aamenstel ling van de Raad van Beheer van het Agentochap Belga, vsaarir, thans twee socialisten zijn opge nomen) de sancties, welke door de Regering tegen dit persbureau waren genomen naar aanleiding van de verspreiding van een ge rucht overdevaluatie, opgeheven. In principe komt deze in de Ka binetsraad genomen beslissing hierop neer, dat de Regering op nieuw zal inschrijven op de abon nementen van het Belganieuws en ook de Belgische Nationale Om roep zijn contract op de nieuws voorziening van Belga, dat op be vel van de Regering' werd verbro ken, zal vernieuwen. wen. Ik dank het volk voor zijn vertrouwen en toegenegenheid, welke immer een grote gteun voor mij hebben .betekend en welke ik geprobeerd heb niet te bescha men. Ik wens mijn dierbare mede burgers, hun verantwoordelijke vertegenwoordigers en hun rege ring toe, dat de Republiek ge spaard moge blijven van alle ram pen, en dat allen mogen leven en werken in verdraagzaamheid, lief de en vergevingsgezindheid. Late men de anderen vrijheid gunnen en zelf vrijheid genieten. Ik ver trouw op de goede genius van ons volk en op een schone toekomst van onze dierbare Republiek." Volgens de mededeling heeft de President zijn brief getekend in zijn landhuis te Sezimovo Usti in Zuid-Tsjecho-Slowakiie in tegen woordigheid van zijn kanselier Dr. Jaromlr Smutny, het hoofd van de presidentele militaire kan selarij generaal Hasal en 't hoofd van de politieke afdeling van het bureau van de president Dr. Jina. Levensloop van Benes. Edvard Benes werd 28 Mei 1884 te Kozlany, een dorp in Pilzen, als laatste zoon van een gezin van 10 kinderen, geboren. Dank zij de offers, door zijn ouders ge bracht, en de hulp van zijn oudste broer, die naar de Verenigde Sta ten uitweek, kon bij studeren. In de eerste dagen van de oor log 19141918 begaf Benes zich naar Masaryk en maakte met hem een plan voor revolutionaire actie op. Masaryk ging naar Ita lië, vanwaar hij zich naar Enge land begaf, terwijl Benes te Praag bleef om een net voor Inlichtin gen en pro-geallleerde propagan da te organiseren. In September 1915 verliet Benes op zijn beurt Bohemen en, voor zien van een vals paspoort, begaf hij zich naar Parijs. Tot alge meen-secretaris van het Nationaal Tsjechisch Comité benoemd, heeft hij als taak de geallieerden te overtuigen van de noodzakelijk heid de dubbele monarchie te ver nietigen en de onafhankelijkheid aan de Tsjecho-iSlowaaksenatie terug te schenken. 14 September 1918 werd zijn werk met succes bekroondde ge allieerden erkenden de Nationale Raad als voorlopige Regering van de Tsjecho-Slowaakse Republiek en 28 October werd te Praag en in het buitenland de onafhanke lijkheid geproclameerd. Benes woonde nog als Minister van Buitenlandse Zaken de Vre desconferentie bij, alvorens op 24 September 1919 naar zijn bevrijd Vaderland terug te keren Hjj leidde hierna het Ministerie van Buitenlandse Zaken, totdat hij in 1935 President van de Republiek werd ter vervanging van Masa ryk. De volgende jaren stortte het na Versailles toegepaste interna tionale systeem ineen. Polen en vervolgens JoegonSlavië scheuren zich van hun Westelijke bondge noten los. Oostenrijk bezwijkt en in 1938 is de beurt aan Tsjecho- Slowakije. De politiek van de Re gering te Praag, die tot alle con cessies bereid was, welke verenig baar waren met de souvereinlteit en de onafhankelijkheid der Re publiek, stuitte op de brutale Duitse chantage. De Geallieerden, die voor een eventuële oorlog slecht waren voorbereid, eisten nieuwe conces sies en legden tenslotte aan Tsjecho-Slowakije het vonnis van Muenchen op. Benes boog, nam ontslag en ging in October 1938 opnieuw in ballingschap. Te Chi cago, waar hij een leerstoel in de sociologie bezette, vernam hij de bezetting van Praag door de Duit sers. Namens de Tsejcho-Slo- waakse natie richtte hij een plech tig protest tot de mogendheden en tot de Volkenbond. In Mei 1939 werd hij ontvangen door President Roosevelt, die hij waarschuwde voor een dreigend algemeen conflict. Hij begaf zich verder naar Londen, waar hij een nieuw Tsjecho-Slowaaks comité vormde, waarvan de zetel na de wapenstilstand te Parijs werd ge vestigd. De „voorlopige Tsjecho-Slowaak- se regering" werd door Groot - Brittannië en later door de andere Geallieerden, die de overeenkomst van Muenchen met de daaruit voorvloeiende gevolgen - nietig verklaarde, erkend. In December 1043 ging Benes naar Moskou, waar hij met de U.S.S.R. een nieuw verdrag van wederzijdse bijstand tekende. In Maart 1945 verliet Benes Londen om als overwinnaar te Praag terug te komen. Na een langdurig verblijf te Moskou overschreed hij op 3 April de grens en de volgende dag stelde hij- te Kosioe met de vertegen woordigers van alle politieke par tijen het program van het Natio nale Front op. 16 Mei 1945 kwam de President te Praag aan. Op de verjaardag der onafhan kelijkheid, 28 October 1945, werd hij eenstemmig tot President der republiek herkozen. Na de verkiezingen van 1946 wees Benes Gottwald, de leider van de Communistische Partij de belangrijkste aan om de nieuwe regering te vormen. Op diens advies aanvaardde hij in Februari 1948 het ontslag van 12 ministers, tot de gematigde par tijen behorende, terwijl hij de nieuwe regering Gottwald goed keurde, die op 27 Februari j.l. de eed aflegde. Op dezelfde dag ver liet President Benes het kasteel van Praag om zich naar zijn per soonlijke residentie te Sezimovo Oesti te begeven. Sindsdien heeft hij nog slechts twee openbare manifestaties bij gewoond: De begrafenis van Jan Masaryk en de plechtigheden van de 600ste verjaardag der universi teit te Praag. EXTRA DEVIEZEN VOOR DOORREIS PER MOTORRIJ TUIG NAAR FRANKRIJK EN ZWITSERLAND. De A.N.W.B deelt mede, dat men thans, indien men een devie- zentoewijzing voor toeristische doeleinden voor Frankrijk of Zwitserland heeft verkregen en de reis per motorrijtuig onder neemt, een kleine toewijzing ex tra-deviezen kan ontvangen, n.l. de tegenwaarde van 30 in Bel gische francs en voor een reis naar Zwitserland bovendien de tegen waarde van 30 in Franse francs. Men dient hiertoe het grensdo- cument van het motorrijtuig over te leggen, terwijl er aantekening van in het paspoort wordt «ge maakt. Per wagen komt slechts één persoon voor dit (deze) be dragen) in. aanmerking. De Amerikaanse Marine werkt aan een bestuurbaar projectiel, dat vijandelijke vliegtuigen op een afstand van 11 km kan neerhalen. Het is een van een propeller voor zien raket, dat draadloos van een moederschip af kan worden be stuurd en tegen 1950 gereed zal zijn voor gebruik door de marine. De marine is voornemens voor oefendoeleinden 50 dezer nieuwe raketten te bouwen Zij kosten 25.500 dollar per stuk. Een ander bestuurbaar projec tiel is ontworpen voor gebruik door de troepen. Dit kost een half millioen dollar. Naar gisteren werd meegedeeld, is op de Zeslanden conferentie te Londen over Duitsland besloten tot „stappen van vitaal belang in de richting- van de economische wederopbouw van West-Europa in deelgenootschap met een herho ren, democratisch Duitsland." Een afschrift van het tweede communiqué van de conferentie dat gisteren is gepubliceerd, is toegezonden aan de Sowjet-rege- ring als de vierde bezettende mo gendheid in Duitsland. In het communiqué zijn de bij zonderheden opgenomen over de aanbevelingen die eenstemmig zijn hangenomen door de delegaties van Engeland, Frankrijk, de V. S., België, Nederland en Luxemburg Overeenstemming is bereikt over het volgende: 1. Inetrnationale controle van het Ruhrgebied door een lichaam, dat is samengesteld uit vertegen woordigers van Engeland, de V. S„ Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, en Duitsland. Duitse vertegenwoordigers zul len voorlopig worden gekozen door de betrokken bezettende mog'endheden. 2. Instelling van een consti- tuërende vergadering voor West- Duitsland. De militaire gouver neurs van de drie Westelijke be zettingszones van Duitsland zul len een vergadering bijeenroepen van de Ministers-President yan de Duitse staten in hun zóne. De Ministers-President zullen gemachtigd worden een constitu erende vergadering voor geheel West-Duitsland bijeen te roepen, die tot taak heeft de Grondwet voor een toekomstige West-Duit se regering voor te bereiden., 3. De vorming van een mili taire Veiligheidsraad voor de Westelijke zones van Duitsland gedurende de periode dat Duits land bezet is. Als de bezetting van Duitsland beëindigd is, zal, zo zijn de zes landen overeengekomen, in het Westen een systeem van contróle en toezicht op de industrie worden gehandhaafd ter waarborging van de ontwapening en de demilitari- satie. De aanbevelingen houden spe ciale voorzieningen in voor een nauw contact tussen de militaire gouverneurs en de vertegenwoor digers der landen van de Benelux in Duitsland -Betreffende aange legenheden. die de belangen van de Beneluxlanden raken. Bovendien zal de Beneluxver- tegenwoordigers volledig gelegen heid worden gegeven om op de hoogte te blijven van de ontwik keling in de Westelijke zönes. Zoals is medegedeeld in het communiqué van 6 Maart, is over eengekomen, dat er voor het politieke en economische welzijn van- de landen van West-Europa en van een democratisch Duits land, nauwe samenwerking op economisch gebied moet bestaan. Deze samenwerking, die Duits land in staat zal stellen deel te nemen aan en bij te dragen tot het herstel van Europa, is op 16 April verzekerd door de opneming als volle leden van de gecombi neerde zóne en de Franse zóne in de organisatie voor Europese eco nomische samenwerking. De instelling van een interna tionaal controle-lichaam voor het Ruhrgebied brengt niet de poli tieke afscheidingen van het Ruhr gebied van Duitsland met zich mede. Het lichaam stelt zich ten doel toezicht te houden op de ver deling van steenkool, cokes en staal van het Ruhrgebied, opdat aan de ene kant de industriële concentratie in dat gebied geen instrument van agressie wordt en aan de andere kant ten goede zal komen aan. alle landen, die samen werken in een economisch pro gram voor Europa, uiteraard met inbegrip van Duitsland zelf. Een ontwerp-overeenkomst, de bepa lingen voor de oprichting van het oontrölei-iohaam inhoudend, is aan het communiqué, dat aan de be trokken regeringen zal worden voorgelegd, gehecht. Deze over eenkomst zal worden gesloten door de Ver. Staten, Engeland en Frankrijk als bezettende mo gendheden. De Benelux-landen zullen volledig ingeschakeld wor den bij de voorbereiding van de meer gedetailleerde overeenkomst, als voorzien in artikel 12, en wor den geraadpleegd wat betreft het tijdstip, waarop het lichaam zal beginnen te functioneren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1