Ben Goerion beschuldigt de Britten Financiële verantwoording Minister Lieftinck uit Batavia teruggekeerd Frankering bg Abonnement: Terneuzen MAANDAG 7 JUNI 1948. fteestcKnd ï«v Sssleslinca* Hulp aan Fiores Nederlandse en Belgische boeren naar Canada] Regeringsaankopen gedurende 1942 (/m 1947 .Rede van Malan Een Commissie voor het alcoholvraagstuk Het Nederlandse autopark Besprekingen over defensie WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Sterke wind. Krachtige, in het N.-Westen vam het land tijdelijk storm achtige wind tussen Zuid en Z.-West. Meest zwaar "bewolkt met nu en dan enige regen. Langs de kust weer wat koe ler, overigens weinig verande ring van temperatuur. 4de Jaargang No- 825- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vi. Firma P. J. van de Sande Terneuzen.— Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uarr Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. DE ONDERHANDEL Stermtroepen van het Joodse leger hebben een aanval op de oude stad van Jeruzalem gedaan, die door de Arabieren is afgesla gen, zo 'verneemt Reuter. De Arabieren hebben de nieuwe stad beschoten, waarbij een gra naat in de Anglicaanse Cathe- draai van St. George beeft ge raakt. De Britse consul-generaal heeft b\j het Arabische Legioen geprotesteerd. Van Joodse zijde wordt ont kend, dat het Hadassah-ziekenhuis en de Joodse universiteit in de nieuwe stad van Jeruzalem zich zouden hebben overgegeven. Vol gens een Joods communiqué zijn deze Arabische beweringen ^vol komen ongegrond." Volgens Arabische - berichten hebben de Joden de witte vlag ge hesen op het Hadassa-ziekenhuis en de Joodse Universiteit te Jeru zalem. Beide gebouwen liggen in de buurt van de berg Scopus in bet nieuwe gedeelte van de stad, dat sinds het einde van het Brit se mandaat in handen der Joden is. Joodse vliegtuigen hebben Za terdag Arabische troepenconcen traties te Toelkarm gebombar deerd, evenals Ras el Ein, het pompstation van Jeruzalem, dat reeds enige malen in andere han den is overgegaan. Volgens ditzelfde communiqué hebben Syrische manschappen de Joodse nederzetting Misrjmar Hay arden, ten Zuiden van het meer van Hoeleh, Zaterdag aangeval len. ,De vijand blies de aftocht na oen strijd van een dag en liet vele doden achter". De Arabieren deden luchtaanvallen op Rosphina en Hoelda in het gebied van La- troe». Graaf Bernadotte, de bemidde laar van de Verenigde Naties in Palestina is Zaterdagavond uit Cairo te Beiroet aangekomen, waar hij onmiddellijk besprekin gen met Libanese autoriteiten begon. Hij scheen optimistisch gestemd en sprak de hoop uit, dat Joden en Arabieren zijn bestands- voorwaarden zouden aannemen. Nader werd gemeld, dat hij be sprekingen heeft gevoerd met Premier Solh en de Minister van Buitenlandse Zaken Frangieh, de Syrische Premier Mardam Bey en de Iraakse Minister van Buiten landse Zaken Ahmed Pasja el Ra- wi. Na afloop hiervan vertrok Graaf Bernadotte naar Amman. Hier werd hij ontvangen door Koning Abdoellah van Transjor- danlë. Hij heeft afgezien van ver klaringen voor de pers, daar hij, zoals hij zei: ,,het hiervoor op het ogenblik te druk heeft." Bernadotte, de bemiddelaar der V. N. voor Palestina, heeft be sprekingen gevoerd met Harold Hvans, de gemeentelijke Commis saris der V. N. voor Jeruzalem. Men neemt aan, dat Bernadotte geheel de vrije hand heeft om het eens te worden met partijen aan gaande een interpretatie van dat gedeelte van het bestandsbesluit der V. N., dat handelt over de eventuële Joodse immigratie in Palestina gedurende de vier weken van het bestand. In de omgeving van Bernadotte is men van opi nie, dat de wapenstilstand in wer king zou kunnen treden, als men over het zoeven genoemde punt een accoord zou bereiken. Berichten over op het eiland Fiores heersende bijzondere nood, speciaal wat betreft kleding, be reikten enige tijd geleden de bu reaux te Den Haag en te Batavia van de Stichting .Nederland helpt Indië". Het bestuur heeft ge meend hier direct te moeten in grijpen en zond een grote hoeveel heid mannenbroekjes, kabaja's, kinderjurkjes, sarongs, melk en biscuits derwaarts, welke goede ren geheel gratis onder de nood lijdenden worden uitgereikt. Het landelijk bureau Batavia van de stichting ..Nederland helpt Imfië'" beschikt over aanzienlijke voorraden om in dergelijke nood gevallen in te grijpen. Verzoeken tot steunverlening in gebieden waar op een gegeven moment buitengewone tekorten aan voed sel en kleding blijken te bestaan dienen rechtstreeks aan genoemd bureau, Schoolweg 8 te Batavia te worden gericht en niet tot het Centrale Stichtingsbestuur in Ne derland. IN GEN VAN DE BEMIDDELAAR. Reuter's diplomatieke corres pondent voegt er aan toe, dat vol gens waarnemers „de kans, dat Bernadotte partijen tot overeen stemming kan brengen aangaande de immigratie-clausule, niet zeer groot is". Reuter verneemt uit Amman, dat als voorlopige datum voor een wapenstilstand in Palestina is vastgesteld Donderdag 10 Juni. „LAATSTE WAARSCHUWING" Ben zestigtal" vertegenwoordi gers van de 24.000 Joodse vluch telingen in de kampen op Cyprus heeft Sir Godfrey Collings, de Britse Commissaris voör de kam pen, doen weten, dat pogingen om weerbare mannelijke geïnterneer den tussen 17 en 46 jaar te ver hinderen de kampen te verlaten en naar Palestina te gaan de meest ernstige gevolgen zullen hebben. Dit was, aldus werd er bij gezegd, de laatste waarschu wing. Een grote ontploffing heeft zich voorgedaan in het centrum van Sjanghai, waar een opslag plaats van benzine en lucifers in de lucht is gevlogen. Twee huizen werden vernield en talrijke ande re geraakten in brand. Het aantal slachtoffers is nog niet bekend. Deze ontploffing, op een hon derd meter afstand van het Ame rikaanse consulaat, heeft een al gemene opwinding naar aanleiding van de herhaalde anti-Amerikaan se demonstraties van de studen ten, nog vergroot. HET HUWELIJK VAN EX-KONING MICHAEL. Ex-Koningin Helena, de moeder van Michael, is Zondagochtend per vliegtuig te Athene aangeko men. Zij werd door de Koning en de Koningin van Griekenland ont vangen. Ex-Koning Michaël en Prinses Anne worden hedenmorgen te Athene verwacht. Zij zouden per vliegtuig aankomen. Officieel wordt medegedeeld, dat het huwelijk a.s. Donderdag te Athene zal worden voltrokken. David Ben Goerion, de eerste- minister van Israël, heeft de Brit se regering ervan beschuldigd actieve materiële steun te ver lenen aan de Arabische legers, die Palestina zijn binnen getrokken. Ben Goerion gaf een overzicht van de situatie voor de staats raad van Israël. Hij verklaarde, dat de Joden tot nog toe de over hand hadden zowel in militair als in politiek opzicht. De Arabieren zouden van plan geweest zijn Is raël in een bliksemoorlog te be zetten, waarbij men gerekend zou hebben op de val van Haifa op 20 Mei en van Tel Aviv en Jeruza lem op 25 Mei, aldus Goerion. De Joodse burgemeester van Haifa had van de Britse consul de waarschuwing ontvangen, al dus zeide Ben Goerion, dat, wan neer zij hun luchtaanval op Am man zouden herhalen, elk Joods vliegtuig, dta boven Palestina zou worden waargenomen, door de R.A.F. zou worden neergeschoten. Ben Goerion verklaarde verder: „De Arabische huurlingen van Bevin's regering beschieten voort durend Jeruzalem vanuit Britse vliegtuigen en met Britse kanon nen, dag en nacht, brutaal en cy nisch. Hij zeide er van overtuigd Bij de „Kota Inten", die voor de vierde maal een aantal emi grerende boeren naar Canada brengt, stond men Vrijdagochtend voor een puzzle. Onze boeren wil len zoveel mogelijk hun spullen meenemen en op de Lloydschepen is men waarlijk ten aanzien van de hoeveelheid al heel wat gewend geraakt, maar nu arriveerde daar opeens een kist op de wal, die maar liefst drie ton woog. De omtrek was te groot om door de luiken heen het ruim te kunnen bereiken. Men stond lang te deliberen of het monsterach tige stuk bagage op het dek een plaatsje zou kunnen vinden, of het uitgepakt moest worden, of dat het op een volgend schip met een groter ruim zou moeten wach ten. We hebben het resultaat maar niet afgewacht, al waren we wel benieuwd. 650 Boeren zijn thans scheep gegaan, onder wie ongeveer 50 BelgenTevens maken de reis mee de toekomstig kapitein met zijn officieren van het nieuwe Lloydschip „Friesland". Dit wordt in Mobile gebouwd en moet 31 Juli afgeleverd worden. te zijn, dat de belegering van Je ruzalem spoedig opgeheven zou worden. Wat betreft het Joodse offen sief tegen de „Arabische driehoek" in het centrum van Palestina, zei de Goerion: „Bij het begin van deze oorlog heb ik verklaard, dat dit een verdedigingsoorlog was. Doch wij zullen ons niet alleen verdedigen met defensieve metho den en ons offensief zal niet be perkt blijven binnen de grenzen van de staat Israël of zelfs van Palestina. Ten aanzien van de kwes tie van de wapenstilstand zeide Ben Goerion: „Zelfs wanneer een wapenstilstand tot effect komt, hetgeen nog niet zeker is, kan ik verzekeren, dat de legers van Is raël niet verzwakt zullen worden doch gereed zullen blijven". Hij zeide te hopen, dat Graaf Berna dotte zou begrijpen, dat de Ara bische voorwaarden voor een wa penstilstand onaanvaardbaar wa ren. Aan de nota (van de Ministers van Financiën a.i„ van Economi sche Zaken en van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening a.i.) naar aanle'ding van het verslag der oommissie van rapporteurs der Tweede Kamer oyer het wetsont werp tot' regeling met betrekking tot de financiële verantwoording van regeringsaankopen in het buitenland gedurende de jaren 1942 tot en met 1947 is het vol gende ontleend: Toen de (goederen, welke door de regering waren aangekocht, het land binnenkwamen, moesten deze uiteraard zo spoedig moge lijk aan de afnemers worden door verkocht. De vraag rees, Welke prijs hiervoor moest worden be rekend. In beginsel is., besloten de kostprijs aan de afnemers in rekening te brengen. Deze kost prijs was in vele gevallen niet exact vast te stellen, aangezien de bij de aankoopprijs komende kos ten niet nauwkeurig bekend wa ren. Wel was ongeveer bekend de totale hoeveelheid aangekochte en nog aan te kopen goederen, terwijl een berekening van de to taal te maken kosten mogelijk was. On basis van deze gegevens werd een schatting gemaakt van de per artikel te calculeren kos ten. Deze kosten werden, in een percentage van de aankoopprijs uitgedrukt, terwijl daarbij naar de aard van het goed werd gediffe rentieerd. Op deze wijze ontston den richtlijnen voor de Rijksbu- reaiix voor de calculatie van de verkoopprijs welke toen zijn voorgeschreven voor alle gevallen, ook voor die, waarbij een exacte berekening wel mogelijk zou zijn geweest. Hierdoor zouden afwijkingen ten opzichte van de werkelijk be taalde prijs kunnen ontstaan, doch aangenomen kan worden, dat ten gevolge van deze wijze van bere kening de kosten worden gedekt, zodat hierdoor de door de rege ring in de jaren 1942 tot en met 1947 in het buitenland aange kochte goederen niet tegen een lagere prijs dan die van aankoop zijn verkocht. In afwijking van deze algerqene GROTE SMOKKELAFFAIRE IN VEEVOEDER. In Baarle-Nassau is door amb tenaren van de C.CjD. een om vangrijke smokkelaffaire ontdekt, waarbij naar schatting een hon derdtal boeren uit de gemeenten Baarle-Nassau, AJphen, Chaam en Ulicoten betrokken zijn. Veevoeder, op Nederlandse toe wijzingen verstrekt, werd aan Belgische afnemers verkocht. Als hoofdschuldige werd gearresteerd de te Baarle wonende veevoeder handelaar A. van T. Het gaat hier om een partij van enkele honderdduizenden kilogrammen. Gisteravond omstreeks 23 uur arriveerde per K.L.M.-lijntoestel uit Batavia de Minister van Fi nanciën, Prof. Mr. P. Lieftinck, die in de afgelopen 14 dagen in Djocja tezamen met Minister L Gotzen besprekingen heeft ge voerd met de Lt. Gouverneur Ge neraal en de betrokken staats secretarissen over een aantal fi nanciële onderwerpen, waarvan tussen Nederland en Indonesië gemeenschappelijke belangen be staan. In de douaneloods van bet vlieg veld deelde hij de aanwezige jour nalisten het volgende mede: „In de gehouden .vergaderingen met de staatssecretarissen heeft ue gedelegeerde van het opperbe stuur, de heer Neher, een leidend aandeel gehad, terwijl de te Bata via gedetacheerde vertegenwoor diger van de Minister van Econo mische. Zaken, Dr. Cator, aan de beraadslagingen heeft deelgeno men. [Het contact is bijzonder vrucht baar geweest en heeft tot grote mate van overeenstemming geleid inzake de voorwaarden, waaron der een bit vei de samenwerking tussen de beide landen op finan cieel-economisch gebied in unie- verband zal kunnen worden ver zekerd. Samen hebben wij de inhoud ontworpen van een financieel-eco- nomlscb accoord, dat, in overeen stemming tussen de partners, deel zal kunnen uitmaken van het unie-statuut. Daarnaast' hebben wij een regeling voorbereid van de bestaande financiële betrekkin gen. Bij een en ander is uiteraard rekening gehouden met de finan ciële toestand van het Koninkrijk, de sociale en politieke verlangens der Indonesiërs en met de Neder landse en buitenlandse belangen, die in Indonesië 'gevestigd zijn, of tot wederzijds voordeel deel zullen kunnen nemen, door verschaffing van kapitaal en bedrijfservaring, in de ontwikkeling van 's lands welvaartsbronnen. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om overleg te plegen inzake een aantal mone taire en budgetaire problemen, die met het oog op de Nederlandse credietverlening op korte en lan ge termijn zowel door het Rijk als door particulieren, aan Indonesië de bijzondere belangstelling der regering vragen, niet het minst in verband met de zgn. interim-pe riode en de toekomstige gezags- overdracht. Ook dit overleg bleek zeer waardevol. Hoewel een verblijf van 13 da gen wel zeer kort is, heb ik mijn programma grotendeels kunnen afwerken en daarnaast nog vele persoonlijke gesprekken kunnen voeren, die in mij in staat stelden mij breder te oriënteren. Andere dringende werkzaamheden riepen mij terug. Minister Götzen zal nog een week langer in Indië blijven". Over de politieke verhouding van Nederland met de republiek wenste de Minister zich niet uit te laten. Dr. Malan, premier van Zuid- Afrika, heeft in een rede tot een bijeenkomst van duiznden aan hangers van de Nationalistische partij verklaard, dat „Zuid-Afrika nooit een krachtige natie zal wor den, indien het verdeeld wordt in Afrikaans* en Engels sprekende kampen". Het ideaal is, aldus Ma lan, dat de beide groepen, ge trouw aan de respectieve talen, cultuur en tradities, krachtig ver enigd zijn in een gemeenschappe lijke liefde en trouw ten opzichte van Zuid-Afrika. Er zijn reeds een aantal belang rijke kwesties, waarover overeen stemming bestaat, zoals het kleurlingenvraagstuk en het com munisme, aldus Malan. richtlijnen kon in bepaalde geval len (o.m. bij aankoop van steen kolen) de verkoopprijs niet wor den gebaseerd op de inkoopprijs in het buitenland, cmdat deze laatste boven de hier te lande geldende prijs lag. Er moest der halve met verlies worden ver kocht, welk verlies ten laste van het fonds voor de prijspolitiek c.q. het land"" ouv.-crisisfonds is gebracht. De tnige factor, welke buiten prijspolitieke redenen - aan leiding kan geven tot het verko pen voor een prijs, niet gelijk aan de aankoopprijs, ;s het feit, dat enkele tdeine partijen tegen kost prijs onverkoopbaar bleken te zijn. Uiteraard wordt getracht laatst genoemde goederen geleidelijk tegen zo gunstig mogelijke prijs van de hand te doen. Het dan nog resterende gedeelte zal worden geveild. Tenslotte zij nog vermeld, dat met transacties ten behoeve van derden zijn bedoeld de aan- en verkopen ten behoeve van parti culieren en andere rechtspersonen dan de Staat. Aan deze derden zijn geen prijzen berekend, welke beneden het hier te lande gelden de prijsniveau liggen. Uit dien hoofde hebben deze dus uit de be doelde transacties geen voordeel genoten. Naar door het Ministerie van Sociale Zaken in een Dinsdag morgen gehouden persconferentie werd meegedeeld, ligt het in de bedoeling het gehele alcohol vraagstuk binnenkort een bespre king te doen uitmaken in de bin nenkort daarvoor in te stellen commissie. Naar aanleiding van een vraag over de verstoring van de pariteit tussen de prijs van een borrel en ■Jan een glas bier, welke naast andere oorzaken verhoging van het jeneververbruik voor gevolg had, werd medegedeeld, dat de geestelijke volksgezondheid en de drankbestrijding het best worden gediend, indien het jeneverver- bruik weer afnam, zonder toe neming van het biergebruik. Minister Drees deelde mee, dat hij naar kijm persoonlijke instelling als geheelonthouder, het wenselijk zou achten als er op dit terrein grotere beperkingen waren, ook, ten aanzien van liet jeneverge- bruik in het leger. Stond het Nederlandse autopark volgens berekeningen van het C.BjS. kwantitatief in 1947 nog ongeveer 10 bij dat van 1939 achter, de verdeling over de pro vincies loopt ncgal uiteen, aldus meldt de K.N.A C. Overijssel heeft thans 5 meer (N.O.-polder) Ncord-Brabant 2 en Drenthe is op vóóroorlogs peil. Limburg staat 2 Gelderland en Zeeland 5 achter. Groningen, Friesland en Utrecht 8 Zuid-Holland 10 en Noord-Holland 18 Ook Amsterdam heeft nog 18 mo torrijtuigen minder, Den Haag 15 %f en Rotterdam 5 Het aantal vrachtauto's, motorrijwielen en bussen is op of boven vóóroorlogs peil, dat van de personenauto's is nog 30 daarbij achter. Reuter's diplomatieke corres pondent verneemt uit gewoonlijk welingelichte kringen, dat de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, Ernest Bevin, officieuze besprekingen over de defensie zou hebben gevoerd met de gezanten van Denemarken, Noorwegen en Zweden. De correspondent merkt op, dat de Noorse Minister van Buiten landse Zaken, Lange „in bedekte termen" de kern der problemen heeft aangeraakt. In meer con crete bewoordingen, aldus de cor respondent, komt het hierop neer, dat Noorwegens houding beheerst wordt door een mislukte, Zwe- dens houding door een geslaagde neutraliteitspolitiek. De Britse houding, aldus de correspondent is er een, „van strikte neutraliteiten ten aanzien van de uiteenlopende aspecten der Scandinavische verdediging."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1