De Belgische Koningskwestie. Communiqué Conferentie te Londen NEDERLANDSE VERKLARING over onderhoud met Hatta IttcsinnJ in &nl«§linii« Idd1 VRIDAG 4 JUNI 1948. Verklaring van Maarschalk Sokolofsky Gevaar voor Franse regering geweken? Communiqué Commissie voor Goede Diensten Zeven Ministers naar België Huwelijk ex-Koning Michaël Grieks verzoek aan Oost Europese landen. Het bevel staakt het vuren Koning Leopold's besluit aan Spaak overhandigd? Besprekingen over oorlogschulden tussen Nederland en Australië afgebroken Verlaging toewijzing volgens plan-Marshall voorgesteld. nkf I vaï M98 )Slü Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERW ACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te öe Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Nog enkele buien. Wisselend bewolkt met voor namelijk in de voormiddag nog enkele buien, plaatselijk met wat hagel of onweer. JWeinig verandering van temperatuur. Wind tussen W. en Zaanvan kelijk krachtig, later wat af nemend. 4de Jaargang No- 823- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vi. Firma P. J- van de Sande Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- INDONESIË. i Na afloop van de bespreking uie tussen de heren Neher, Van Vredenburch en Hatta gisteren ochtend plaats vond ten aanzien van de Russisch-Republikeinse betrekkingen, werd van Neder landse zijde de volgende verkla ring uitgegeven „De gedelegeerden van het Op perbestuur brachten hedenoch tend een mededeling van de Ned. Regering aan Drs. Moh Hatta over. Deze mededeling heeft be trekking op de wijze, waarop, naar het oordeel der Ned. Rege ring, de besprekingen m,et de Re publikeinse delegatie het beste kunnen worden voortgezet". Nader meldt Aneta uit Kalioe- rang: Een woordvoerder der Ned. delegatie deelde aan de pers nog het volgende mede: Uit de Verklaring blijkt, dat de mededeling aan Moh Hatta niet sledhts betrekking heeft op de zaak-Soeripno, doch op breder ba sis is gesteld. Deze woordvoer der zeide ook, dat er geen tijdsli miet is gesteld voor het antwoord van de Republiek. Naar de Ned. Regering meent, kunnen de on derhandelingen, die door verschil lende omstandigheden werden be lemmerd, in een betere sfeer wor den gebracht en met haar mede deling gaf zij te kennen, hoe de Ned. Regering meent, dat de sfeer ,,De Sow jet-Unie is niet voor nemens de Sow jet-zóne van de rest van Duitsland af te sche'den of haar in enige vorm bij de Sow- jet-Unie in te lijven", aldus heeft Maarschalk Sokolofsky, de Sow- jet-militaire gouverneur in Duits land, tegenover leden van de Christelijk-Democratische Unie verklaard, zo meldt het Sowjet- informatiebureau. MJaarschalk Sokolofsky gaf deze verzekering op 27 Mei j.l., aldus het bureau. Hij verklaarde, dat de Sowjet-Unie alle Duitse asoi- raties betreffende de unificatie van het land zou steunen. Hij verzekerde de Christelijk- Democraten tevens, dar er in de Sowjet-zóne geen nieuwe onteige ningen van land of bezit zullen plaats hebben. Hij verklaarde, dat „Duitsland.s eenheid de vor ming van een enkele Duitse demo cratische regering vereist" en dat een rechtvaardige vrede „alleen met een verenigd Duitsland tot stand kan worden gebracht." Hij voegde hieraan toe, dat de uitbreiding van de handelsbetrek kingen en de economische samen werking van de Sowjet-zöne met Midden- en Zuid-Duitsland en Zuid-Europa „zeer belangrijk" is. der onderhandelingen kan wor den verbeterd. Op de vraag, of de onderhandelingen zullen wor den afgebroken, indien de Repu bliek de Ned. suggestie botweg afwijst, zeide de woordvoerder, dat zulk een afwijzing het verdere verloop der onderhandelingen ze ker nadel'g zal beïnfluënceren. Aneta verneemt voorts, dat de heren Van Vredenburch, Neher en Riphagen gisteren weer naar Batavia zouden vertrekken, doch dat de heer Riphagen heden weer naar Kalioerang zal terugkeren voor de vergadering van de agendacommissie. Door een overeenkomst op het laatste ogenblik schijnt het ogen blikkelijk gevaar voor de Franse regering bezworen te zijn. René Mayer, de Minister van Finan ciën, heeft verklaard, dat de rege ring zich eens verklaard had met een geamendeerd wetsontwerp be treffende het ontslag van ambte naren, waarmede ook de socialis tische tegenstanders tevreden waren. Volgens de gewijzigde tekst behoudt de regering het recht ongeveer 2000 vaste ambte naren te ontslaan, van wie vele socialist zijn. Alle van de in to taal 150.OÓ0 voor ontslag in aan merking 'komende ambtenaren, Ije- halve tien procent van de 2000 vaste, zullen recht hebben op an dere functies in regeringsdienst. Voorts wordt gemeld, dat on derhandelingen gaande zijn tus sen de socialisten en de M.R.P. over de schoolsubsidies, waarte gen de socialisten bezwaren heb ben ten opzichte van kerkelijke scholen. Een rechtbank te Praag heeft een onderwijzer, zekere Zde- nek Mayer, veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens het critiseren van de veiligheids politie en de zuivering in de loop van een gesprek met enkele vrien den op de hoek van een straat Bespreking conferentie te Bandoeng in agenda-com- missie. De Commissie voor goede diens ten heeft Maandag een commu niqué uitgegeven betreffende de bespreking inzake de conferentie te Bandoeng in de agenda-com missie. Het zegt o.m., dat de Nederlandse delegatie tegenover de Republikeinse aanklacht ver klaard heeft, dat de conferentie te Bandoeng niet strijdig is met de Renvillebeginselen, daar zij slechts een adviserend karakter heeft en haar besluiten niet bin dend zijn. De Nederlandse dele gatie verklaarde voorts, dat zij geen enkele beperking kon accep teren van het recht om iedereen, die zij nodig oordeelde, te raad plegen, noch van het recht van elkeen of elke groep om verzoek schriften tot de regering te rich ten. De Nederlandse delegatie was bereid uiterlijk Donderdag commentaar op de Republikeinse aanklacht aan de Veiligheidsraad in te dienen voor gezamenlijke verzending naar Lake Success. Lieftinck, Drees, Mansholt en Vos zullen zich a.s. Maandag naar België .begeven teneinde deel te nemen aan een bijeenkomst van Ministers der Benelux-landen, te houden in Chateau d'Ardennes in de Belgische Ardennen. Ook de Belgische ambassadeur in Nederland zal aan de bespre kingen deelnemen. De Nederlandse Ministers Beel, Van Boetzelaer, Van den Brink, Thans is te Lausanne vernomen, dat ex-Koning Michaël van Roe menië en Prinses Anne de Bour bon(Parma einde volgende week te Athene in het huwelijk zullen treden. Men verwacht, dat Prinses An ne zich in de loop van deze week bii Michaël zal voegen, die in een hotel te Lausanne verblijft met zijn moeder, Koningin Helena. Op de eerste daartoe wat het weer betreft .geschikte dag van de ko mende week zou het paar dan in het privé-vliegtuig van Mi chaël naar Athene vliegen. Ko ningin Helena en andere leden van Michaël's gevolg zouden per lijn- vliegtuig naar Athene gaan. Alle berichten wijzen er op, dat het huwelijk gesloten zal worden volgens de Grieks-Orthodoxe ri tus. Zwitserse bladen doen aan haling van berichten uit Kopen hagen, volgens welke Prinses An ne het Rooms-Katholicisme vaar wel gezegd zou hebben. De Griekse regering heeft zeven" Oost-Europese landen verzocht „onmiddellijk stappen te nemen om de Griekse kinderen, die door de gueilla-strijders zijn ontvoerd, te repatriëren", aldus wordt te Athene medegedeeld. De Griekse regering verwijst in haar nota naar „de jongste ver oordeling van de wegvoering der kinderen door de Balkan-commis sie der V. N en voegt hieraan toe, dat zij bereid is de methode voor repatriëring te bespreken. De nota werd direct gezonden aan Polen, Hongarije, Bulgarije. Tsjecho-iSlowakije, Joego-Slavië en Roemeniëen aan Albanië via het Secretariaat der V. N. In gewoonlijk welingelichte kringen te Brussel is men van me ning, dat Koning Leopold's defi nitieve besluit, of hij naar België zal terugkeren of ten behoeve van zijn zoon afstand zal doen van dë troon, Woensdag aan Premier Henri Spaak is overhandigd. De Koning heeft zijn nota opge steld na de geheime besprekingen met Spaak, gedurende het week einde nabij Genève. Volgens het Joodse oorlogscom- ïminiqué hebben de Eigyptenaren na het verstrijken van de termijn, gesteld voor antwoord aan de Veiligheidsraad aangaande het bevel om het yuren te staken, een aanval gedaan op de Joodse ne derzetting Negba. De aanval :s volgens het communiqué afgesla gen. Voorstel van Bernadotte. Graaf Folke Bernadotte, de be middelaar der V. N. in Palestina, heeft in een Woensdag aan Tryg- ve Lie, secretaris-generaal van' de V. N. gezonden telegram voorge steld dat aan de partijen een ter mijn van „enkele dagen" zal wor den verleend, alvorens het bevel tot staking der vijandelijkheden van kracht zal worden, zo de Joden en de Arabieren het des betreffende besluit van de Veilig heidsraad zouden aanvaarden. Graaf Bernadotte verklaarde, dat deze termijn noodzakelijk was, om een internationale con trole vast te stellen, inzake de door de beide partijen getroffen maatregelen, en wederzijdse be schuldigingen betreffende de schending van het 'bestand te voorkomen. Hij stelde voor dat hijzelf en de commissie van het bestand, na raadpleging van de parfijen, de datum zou vaststellen, waarop het vuren dient te worden gestaakt. Anderzijds heeft de Syrische re gering de Raad verzocht rekening te houden met de nodige tijd om in contact te kunnen treden met alle Arabische strijdkrachten in Palestina, voor de vaststelling van de datum waarop de vijan- Met betrekking tot de reis, die Eerste-Minister Spaak het afgelo pen weekende naar „Le R.eposoir" het verblijf van Koning Leopold te Pregny, heeft gemaakt, wordt in regeringskringen het grootste stilzwijgen in acht genomen en het ziet er naar uit, dat er voor de Ministerraad van Vrijdag iets aan de buitenwereld bekend zal worden gemaakt. Ook het secre tariaat van de Koning blijft uiterst zwij^aam. Woensdagmiddag heeft Minister Spaak de heer Pirenne, de secre taris van de Koning, ontvangen en het onderhoud, dat langer dan één uur duurde, is ongetwijfeld ge gaan over de jongste besprekin gen tussen de Premier en de Vorst. Het socialistisch blad „Le Peu- ple", welks hoofdredacteur nauwe betrekkingen onderhoudt met de Belgische Premier, meent inmid dels te weten, dat Pirenne aan de Eerste-Minister de definitieve beslissing van de Koning heeft overhandigd betreffende de terug keer van Prins Boudewijn. De Katholieke „Standaard" schrijft dat een oplossing, welke de Katholieken volkomen zal kun nen bevredigen, onder de huidige omstandigheden niet meer moge- lijk lijkt. Een terugkeer van Prins Boudewijn zou evenwel gelijk staan met een gebaar van ver zoening, zowel vanwege de Koning als van de regering. De socialistische „Volksgazet" merkt op, dat de dynastie door j terugkeer van de Prins zal ver- j stevigd worden en dat „de enige kwestie, die nog van belang is, die van de continuïteit der monarchie is". Prins Boudewijn, die in Septem- ber a.s. 18 jaar wordt, zal alsdan volgens de Grondwet zitting mo- gen hebben in de Senaat. Tevens wordt in de Grondwet bepaald, dat indien de Troon vacant is, de Kroonprins reeds op zijn achtien- de jaar als meerderjarig wordt beschouwd en tot Koning zal mo gen worden uitgeroepen. Naar Reuter uit gezaghebbende bron in Canberra verneemt, zijn de besprekingen tussen <je Austra lische en de Nederlandse regerin gen over de Nederlandse oorlog schulden aan Australië afgebro ken. Men ziet thans, aldus Reuter, de enige oplossing in rechtstreekse besprekingen tussen de Australi sche Eerte Minister, J. B. Chifley en de Nederlandse Minister-Presi dent, Dr. L. J. M. Beel. Het betreft hier een oorlogschuld van ongeveer veertig millioen Australische ponden. Het Franse persbureau A.F.P. meldt nader, dat de Eerste Minis ter van Australië, Chifley, vóór het vertrek naar Den Haag aan de Nederlandse delegatie, die de onderhandelingen heeft gevoerd, verklaarde, dat de onderhandelin gen niet konden worden hervat, tenizij op basis van de eisen, die door de Australische regerirg zijn geformuleerd. De zes mogendheden, die deel genomen hebben aan de conferen tie te Londen over Duitsland, hebben geleid tot overeenkomst gemaakt," dat de besprekingen heben geleid tot overeenkomst over aanbevelingen, die het gehele terrein bestrijken, aldus schrijft Reuter's diplomatieke correspon dent. Een kort communiqué over de besprekingen, die Dinsdag be ëindigd j werden, bevat het vol gende: De informele discussies over Duitsland tussen de vertegen woordigers van de V. S„ het Ver enigd Koninkrijk, Frankrijk en de Benelux-landen, die op 23 Febru ari begonnen en die na een onder breking op 6 Maart op 20 April werden hervat, hebben tot resul taat gehad, dat overeenstemming is bereikt over aanbevelingen, die het gehele terrein der conferentie bestrijken. Deze .aanbevelingen worden aan de betrokken regeringen ter goed keuring voorgelegd, zoals voorzien, in het communiqué, dat op 6 Maart werd uitgegeven. Een rap port van deze aanbevelingen zal binnenkort bekend gemaakt wor den. Eten uitvoeriger communiqué over het werk van de conferent'e, waarin bijzonderheden genoemd worden omtrent de aanbevelingen, wordt de volgende week ver wacht, nadat de betrokken rege ringen gelegenheid gehad hebben de resultaten van de conferentie te bestuderen. Een woordvoeder van het Brit se Ministerie van Buitenlandse Zaken, kon niet zeggen, of de Sowjet-Unie door de Britse rege ring of andere deelnemende rege ringen van de resultaten der con ferentie op de hoogte gesteld zou worden. De woordvoerder ver klaarde verder evenmin te weten of een bijeenkomst van de Franse. Britse en Amerikaanse Ministers Buitenlandse Zaken, nu de van conferentie was plaats hebben. besloten, zou De toewijzingscommissie van het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden heeft voorgesteld het bedrag voor het plan-Marshall en andere „programma's voor hulp aan buitenland" te verminderen met vijfentwintig procent, in af wijking van de regeringsvoorstel len. delijkheden moeten gestaakt wor den. „Ik ben wat meer optimistisch sedert ik ijl contact ben getreden met de hoofden der partijen, die in Palestina tegenover elkaar staan", heeft Graaf Bernadotte aan de pers verklaard. Hij heeft er aan toegevoegd: „Ik wens dat Joden en Arabieren begrijpen dat het slechts gaat om he: stopzet ten van de krijgsverrichtingen, en dat de politiek daarbij niet wordt betrokken. Het bestand zal mijn taak ongetwijfeld verge makkelijken, maar met of zonuer bestand zet ik mijn opdracht voort". Graaf .Bernadotte heeft voorts gezegd, de Veiligheidsraad om nadere inlichtingen te hebben ver zocht betreffende de clausule ter zake van „het stopzetten van de immigratie" daar beide partijen het niet eens zijn over de inter pretatie er van. De Arabieren vatten het op als een verbód voor de Joden om Pa lestina binnen te komen, zolang het bestand van kracht is. De Joden dringen er op aan, de clau sule toe te passen, op alle weer bare mannen, in alle Arabische buurlanden. Uit zeer betrouwbare bron ver neemt men dat de regering van Israël heden telegrafisch de Vei ligheidsraad op de hoogte zal brengen van de toestand. In de loop van de dag zal een commu niqué worden verstrekt, luidend als volgt: „Zo de Arabieren de vijandelijkheden niet onmiddellijk stopzetten, zullen de Joodse troe pen hun grootscheepse krijgsver richtingen 'tegen de aanvaller te middernacht hervatten. Na het bevel „staakt het vuren" hebben de Arabieren Donderdag ochtend de Joodse wijken te Je rusalem bestookt zo wordt door de Haganah medegedeeld, die er tevens op wijst dat de Arabieren zodoende het bevel van de Veilig heidsraad niet zijn nagekomen. Thans is het bekend, dat het be vel, waarvan de uitvaardiging op een misverstand rust, enkel door de Joden is nagekomen. De strijd wordt voortgezet, aldus het com muniqué. De bescherming der gewijde plaatsen. Een woordvoerder van het Va- ticaan heeft medegedeeld, dat de plannen voor de vorming van een uit vrijwilligers samengestelde in ternationale Christelijke militie ter bescherming van de gewijde plaatsen in Palestina, op het Vati_ caan worden bestudeerd. Er zijn reeds nota's gezonden aan Engeland, Frankrijk, de V. S. en de V. N., alsmede aan de Jood se en Arabische vertegenwoordi gers te Rome. In deze nota's wordt de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid van internatio nale samenwerking om de gewij de plaatsen te beschermen, aldus de woordvoerder. Overzicht va.n fronten in Palestina. Reuter geeft het volgende over zicht van de fronten in Palestina aan de hand van de laatste be richten: Zuidelijk front: In 'net gebied van de door de Arabieren bezette nederzetting Neg bah in de woes- tijin van Negev woedt de strijd te land, terwijl Egyptische vlieg tuigen in actie zijn. De Egypte- naren bevinden zich .32 km ten Zuiden van Tel AviV. Vliegtuigen van de Iraakse luchtmacht bombardeerden fabrie ken voor oorlogsmateriaal te Pe- tah Tiqva, 8 km ten Oosten van Tel Aviv. Gemechaniseerde Iraak se eenheden hebben een aanval ondernomen op Nathanya. 20 km ten Noorden van Tel Aviv. Centraal front: Over de strijd om Latroen is nog niets bekend: De Joden ondernemen aanvallen tegen de oude stad Jeruzalem. Noordelijk front: De Joden ruk ken op en veroverden een dorp aan de weg van Nathanya naar Toekarem. Volgens de Joden wordt geheel West-Galilea door hen beheerst. Van de 120.000 arbeiders, die thans in de Belgische mijnen werken, zijn er 63.000 vreemde-^ lir.g. Het gemiddelde rendement van de mijnwerker bedraagt thans 620 kilo per dag tegen 780 in 1939. npll "t tt| jsrxl IEl .Ml ,'er| .Nd lCI 'erl Eli ma NHZ [»X

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1